STAR programma. Meer en snelle toegang tot informatie over verkeersongevallen

Samenvatting:

– Een handige app …
Het eind april 2014 gepresenteerde Smart Traffic Accident Reporting programma (STAR) beoogt een sneller, beter en completer inzicht te krijgen in verkeersongevallen in Nederland, met de focus op letsel. Het programma is geïnitieerd door het Verbond van Verzekeraars, de politie en het verkeerskundig ICT-bureau VIA. Namens het Verbond zijn de stichtingen Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) en Processen Verbaal (PV) intensief betrokken. Met het STAR programma wordt de win-win gezocht in een optimale bediening van slachtoffers bij aanrijdingen en het voorkomen van aanrijdingen. De informatie, die voor de schadeafhandeling door verzekeraars en politie wordt vergaard, wordt hergebruikt ten behoeve van verkeersveiligheid. Dit alles uiteraard binnen de kaders zoals gesteld door de privacy wetgeving.

Eerste resultaten, KenmerkenMeldingenPlus via de stichting PV
Als eerste stap is er een veelvoud aan politiegegevens van aanrijdingen beschikbaar gekomen. Het gaat hier om 80.000 extra meldingen die opvraagbaar zijn bij de stichting PV. Richtlijn binnen de politie is dat er – indien de politie ter plekke is – een KenmerkenMeldingPlus moet worden gemaakt. Deze meldingen zijn vergelijkbaar met de vroegere ‘registratieset’, met dien verstande dat er geen situatie schets meer wordt geleverd. Het aantal aanvragen door verzekeraars en andere belangenbehartigers is dan ook met 50% toegenomen. Ook het percentage rapportages is opgelopen van 25% naar zo’n 60%. Het streven is een respons te realiseren van 70%. Wel verdient de kwaliteit van de meldingen nog de nodige aandacht. Daarom wordt intensief overleg gevoerd met de politie, met de nodige verbeteringen tot gevolg. Zoals opgemerkt, worden deze gegevens in het kader van STAR ook gebruikt voor verkeersanalyses. Onderstaande kaart geeft politieregistraties in Amsterdam weer.
De applicatie ViaStat heeft als doelgroep verkeersveiligheidsinstanties van gemeentes, provincies en de rijksoverheid. De App wordt sinds april gevoed met door de stichting PV verstrekte en geanonimiseerde politiegegevens.
Gebruikers van ViaStat worden maandelijks via e-mail geattendeerd op het in de betreffende gemeente door de politie geregistreerde aantal aanrijdingen. Zo moet verkeersveiligheid weer hoger op de agenda komen. Bovenstaande rapportages zijn tot nu slechts gebaseerd op de gegevens van de politie, die in 25 procent van de ongevallen ter plaatse komt. De overige 75% moet via verdere stappen in het STAR programma beschikbaar komen.
Vervolgstappen
Een van de volgende stappen van het STAR programma is de overgang naar het digitaal melden met behulp van Mobielschademelden. Deze applicatie – www.mobielschademelden.nl – is al enige tijd operationeel. Zo wordt waardevolle ervaring opgedaan met het digitaal melden en kan worden nagegaan hoe dit zo optimaal mogelijk kan worden vormgegeven.
In het kader van STAR zal Mobielschademelden worden uitgebreid met de mogelijkheid ook aanrijdingen met fietsers en voetgangers te registreren en letsel te kunnen melden. Het melden van letsel is van groot belang, omdat zodra deze functionaliteit gereed is de afspraak is dat de politie aangeeft dat men ten behoeve van de verzekering de schade het beste zelf digitaal kan melden. Dit zal men doen zodra men ter plekke is of als men telefonisch contact opneemt met de politie. Vanwege het gebruiksgemak zal het aantal vragen beperkt zijn.
Groot voordeel voor verzekeraars is, dat men vrijwel direct zicht krijgt op aanrijdingen waarbij sprake is van letsel.
Bij het opstellen van het uitvraagprotocol is overigens ook het Personenschadeschade Instituut van Verzekeraars (PIV) betrokken.
STAR safety deal
Om Mobielschademelden verder onder de aandacht van het publiek te brengen en een juiste gegevensverzameling te krijgen, is de samenwerking gezocht met marktpartijen, die een concreet belang hebben om STAR van de grond te krijgen. Tot deze stakeholders behoren Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Rijkswaterstaat, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), ANWB, Veiligheid>NL, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Samen met verzekeraars en politie nemen deze partijen een verantwoordelijkheid om Mobielschademelden bij de Nederlanders op het netvlies te krijgen. Hiertoe is door deze partijen de STAR Safety Deal gesloten.
Naast de focus die ligt op het digitaliseren van de huidige papieren meldingen (via het Europees Schadeformulier) is er specifieke aandacht voor het in kaart brengen van letsel van fietsers en voetgangers. Hier is de verandering nog groter dan bij voertuigen, waar men in ieder geval al gewend is te melden bij de verzekeraar.
De uitdagingen van STAR zijn dan ook stevig. Sleutels voor succes zijn bekendheid, gebruiksgemak en een goed incentive om te melden.
Zoals eerder gesteld, is Mobielschademelden al beschikbaar. Om te kijken hoe dit werkt, kan er een proefmelding worden gedaan in de (web)app zelf.
De planning is dat in januari 2015 de nieuwe functionaliteit in Mobielschademelden wat betreft fietsers en letsel gereed is waarna de bijbehorende promotieactiviteiten van start zullen gaan.

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey