Leergangen Personenschade

Samenvatting:

In september bieden NIBE-SVV en OSR Juridische Opleidingen opnieuw de uitgebreide leergangen Personen­schade licht letsel (PLL), Personenschade Zwaar Letsel (PZL) en Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel (MZL) aan. In de leergang PZL leert u hoe u schade bij zwaar letsel optimaal kunt ­regelen en hoe u daarbij de maatschappelijke, financiële en persoonlijke schade van de benadeelde zoveel ­mogelijk kunt beperken. De leergang PLL behandelt de basispraktijk van het volledige proces van schade­behandeling bij licht letsel. Na het volgen van de ­leergang MZL bent u in staat een personenschadezaak efficiënt, effectief en optimaal te regelen. Ook in de leergang MZL wordt het gehele schaderegelingsproces bij middelzwaar letsel met u doorgenomen. Alle leergangen zijn ­ontwikkeld in nauw overleg met de Adviesraad Leergangen Letselschade. Hierin hebben PIV, NIVRE, WA-verzekeraars, rechtsbijstandsverzekeraars, De Letselschade Raad, OSR Juridische ­opleidingen, MBE-SVV en (als toehoorder) LSA zitting.

De drie leergangen Personenschade zijn opgezet voor (aankomend) schadebehandelaars en -regelaars, belangen­behartigers en medewerkers bij rechtsbijstandsverzekeraars en expertisebureaus. De leergangen zijn modulair opgebouwd.

Personenschade leergang Licht Letsel

Deze leergang bestaat uit de volgende vier modules: Aansprakelijkheid en schadebehandeling, Communicatieve vaardigheden, Interculturele communicatie en Personenschaderegeling.

  Module Aansprakelijkheid en schadebehandeling
U leert eenvoudige aansprakelijkheid- en verkeerschades beoordelen, de schade vaststellen en de behandeling uitvoeren.

  Module Communicatieve vaardigheden
De module behandelt het communicatieproces in de schadebehandeling licht letsel. U leert doel- en relatiegericht (telefoon)gesprekken voeren, adequaat corresponderen met de betrokken partijen en een eenvoudige onderhandeling uitvoeren.

  Module Interculturele communicatie
In deze module komt de cultuur van de niet-westerse allochtonen aan bod. U maakt kennis met de richtlijnen voor communicatie met deze groep.

  Module Personenschaderegeling
Aan de orde komen de basisprincipes van personenschadebehandeling. Denk daarbij aan de relevante ­gedragsregels en bedrijfsregelingen, de werkwijze en ­taken van de medisch adviseur en de indicatoren van licht letsel. Verder is er aandacht voor o.a. vorderbare kosten, arbeidsongeschiktheid, schade in vast loon, schadeposten anders dan loon en smartengeld.

Personenschade leergang Middelzwaar Letsel

De leergang bestaat uit vier meerdaagse modules, die in totaal 12 cursusdagen beslaan. In en rond iedere module is aandacht voor de resultaatsgebieden met de daaronder omschreven resultaten en competenties op het gebied van kennis, kunde en attitude.

  Module Dossier- en agendabeheer (2 dagen)
Resultaten op het gebied van: Aanpak van een zaak, gedragscode, behandelplan, dossiertoegankelijkheid, training (telefoon)gesprekken voeren.

  Module Informatiebeheer (3 dagen)
Resultaten op het gebied van: Aansprakelijkheid, juridische c.q. medische causaliteit, dekkingsvragen, inkomens- en zorg vervangende uitkeringen, medisch traject en arbeidsdeskundig traject.

  Module Beoordeling (3 dagen)
Resultaten op het gebied van: Omgaan met nieuwe informatie, regres, werkgeversaansprakelijkheid, werkmateriaal en AVB, training gespreksvoering.

  Module Regeling (4 dagen)
Resultaten op het gebied van: Training onderhandelen, inhoudelijke voorbereiding onderhandeling, onderhandelingsoefening aan de hand van praktijk.

Personenschade leergang Zwaar Letsel

Deze leergang bestaat uit twee verplichte modules (Regie en Toekomstschade) en drie keuzemodules (Schade bij zelfstandigen, Overlijdensschade en Beroepsziekten).

  Module Regie
De module biedt inzicht in het gehele proces van schadebehandeling bij zwaar letsel. U leert in een zaak de regie uitzetten en een behandelplan opstellen, met oog voor de belangen, posities en doelstellingen van de betrokken partijen.

  Module Toekomstschade
U leert relevante feiten inventariseren en schadeposten benoemen binnen praktijksituaties met zwaar letsel. Bovendien leert u toekomstige schade berekenen en, met in achtneming van mogelijke toekomstscenario’s, een zware letselzaak regelen.

  Module Schade bij zelfstandigen
Aan de hand van verschillende praktijkcases krijgt u stapsgewijs inzicht in het complexe proces van letselschadebehandeling bij zelfstandig ondernemers.

  Module Overlijdensschade
U leert een overlijdensschade optimaal behandelen. Daarbij geven praktijkcases u inzicht in het juridisch kader en de schadeberekening.

  Module Beroepsziekten
Deze module behandelt het complexe proces van letselschadebehandeling bij beroepsziekten (asbest, OPS, RSI, werk gerelateerde chronische klachten, burn-out en PTTS


Meer weten en/of inschrijven?

Wilt u meer weten over de leergangen PZL en PLL, neem dan contact op met NIBE-SVV Klantadvies via +31 (20) 5208534 of cursist@nibesvv.nl.

Hebt u vragen over de leergang MZL, neem dan contact op met OSR juridische Opleidingen via +31 (30) 2315314 of info@osr.nl.


U kunt zich ook meteen inschrijven. Ga dan naar www.nibesvv.nl of www.osr.nl.

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey