Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Hof: Mede op grond van camerabeelden geen onrechtmatigheid vaststelbaar
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2018:2861

Geïntimeerde loopt letsel aan zijn vinger op bij sluiten van de deur van het café. Alleen een zodanig gevaarscheppend gedrag is onrechtmatig indien de mate van waarschijnlijkheid van het oplopen van letsel door een ander als gevolg van dat gedrag zo groot is dat de dader zich naar maatstaven van… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkgeversaansprakelijkheid, vordering verklaring voor recht en verwijzing naar schadestaat toegewezen
 • Hof Den Haag

Werknemer vraag om een verklaring voor recht en een verwijzing naar de schadestaat. De werkgever heeft zich verzet tegen schadebegroting in hoger beroep, en heeft gesteld dat werknemer de omvang van zijn schade niet voldoende heeft onderbouwd en dat het medisch dossier bovendien niet compleet is. De werknemer heeft niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Schending buitencontractuele zorgplicht, verlies van een kans, toewijzing 50%
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2018:2558

Het gezin van overledene had zelf de zorg voor haar op zich genomen. De huisarts heeft in verband daarmee op een verzoek om casemanagement verstuurd naar de zorgverlener. Een overeenkomst tot zorgverlening door de casemanager was niet tot stand gekomen. Desalniettemin kan de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid meebrengen… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: shockschade: psychiatrische expertise gelast ter vaststelling PTSS na doodslag vader
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2018:1838

Vader van benadeelde is doodgestoken door geïntimeerde; zijn (destijds) 24 jarige dochter stelt geïntimeerde aansprakelijk. 1. Gederfd levensonderhoud toegewezen 2. Shockschade afgewezen, geen sprake van in de psychiatrie erkend ziektebeeld. Het hof is van oordeel dat benadeelde onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van shockschade en niet van (louter)… Lees verder →

Jurisprudentie
Politie gedeeltelijk aansprakelijk voor schietpartij Alphen aan den Rijn
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2018:541

Het hof oordeelt dat de politie aansprakelijk is voor de letselschade en overlijdensschade die is ontstaan bij de schietpartij in 2011 in het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Tristan van der V. heeft in het winkelcentrum met vuurwapens op mensen geschoten. Daarbij zijn 6 doden en 16… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: onvoldoende bewijs PTSS na klappen bij ophalen kind bij ex
 • Hof Den Haag, Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:4004

Bij het ophalen van het kind na eerdere echtscheiding vielen tussen man en vrouw klappen. De vrouw legde aan haar vordering in eerste aanleg ten grondslag dat de man haar mishandelde door haar keel dicht te knijpen en twee maal in haar gezicht te slaan, waardoor zij korte tijd buiten… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkgever moet bewijzen dat werknemer specifieke gevaren van stikstof kende
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:3031

Werkgeversaansprakelijkheid. Werknemer (appellant) betreedt via mangat tankcontainer met stikstof. Aangezien de tank vanwege de daarin aanwezige hoeveelheid stikstof te weinig zuurstof bevatte, is werknemer in de tank buiten bewustzijn geraakt. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof overweegt dat naast specifieke instructies over de te nemen… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: art. 35 Wbp: verzekeraar hoeft medische analyse niet over te leggen, overzichten persoonsgegevens niet toereikend
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2723

Medische aansprakelijkheid; dwarslaesie baby (zoon van appellante) na geboorte d.m.v. keizersnede. Appellante vraagt met beroep op art. 35 Wbp om overzicht van elke verwerking van haar en haar zoon betreffende persoonsgegevens. 1. Het hof stelt vast dat de verzekeraar niet beschikt over een schriftelijk analyse van de geraadpleegde radioloog. Voor… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: agent hoeft letsel bij aanhouding arrestant niet op de koop toe te nemen
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2526

Arrestant verzet zich tegen aanhouding, waardoor agent duimluxatie oploopt. 1. Vast staat dat de arrestant onrechtmatig heeft gehandeld. Daarbij is niet van belang of hij al dan niet het oogmerk heeft gehad om de agent te verwonden en of al dan niet buitensporig geweld is gebruikt. Ook als sprake zou… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: voorschot voorlopig deskundigenbericht voor rekening benadeelde, niet voor rekening van arts
 • Hof Den Haag, Ongepubl. jurisprudentie

Benadeelde acht arts aansprakelijk voor klachten na schouderoperatie en heeft verzocht om een voorlopig deskundigenbericht. Door de rechtbank was bepaald dat het voorschot aan de deskundige door de arts moest worden betaald. De vraag wie het voorschot dient te dragen in een gerechtelijke procedure dient te worden beantwoord aan de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: verdenking van geënsceneerd aanrijding, bewijs van aanrijding niet geleverd
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2402

In eerder tussenarrest heeft het hof appellant opgedragen de toedracht van de aanrijding te bewijzen. Het hof neemt bij de beoordeling mee dat appellant onvoldoende heeft weersproken dat hij in de periode van twee jaar ten minste acht keer buiten zijn schuld bij een aanrijding betrokken is geweest, dat hij… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: psychisch klachten geen gevolg van onvoldoende bevoorschotting door verzekeraar
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2368

Whiplash, ongeval 2008, zelfstandige timmerman. Benadeelde stelt dat zijn psychische klachten met name zijn veroorzaakt door zijn financiële problemen door de niet tijdige en niet adequate bevoorschotting door de verzekeraar. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat het gebrek aan financiële middelen niet het gevolg is geweest van… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: voldoende aannemelijk dat aanrijding in scene is gezet, vordering in kort geding afgewezen
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2440

Appellant vordert vergoeding van schade aan auto van casco-verzekeraar en WAM-verzekeraar. In deze zaak is in geschil of de door appellant gestelde schade het gevolg is van een authentieke (niet-geënsceneerde) aanrijding, zoals appellant heeft gesteld en verzekeraars hebben bestreden. 1. Het hof oordeelt dat de bewijslast dat t.a.v. de authenticiteit… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof formuleert vragen over registratie WAM-dekking na ongeval
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:1721

In een tweetal zaken waarin het Waarborgfonds is betrokken staat tussen partijen vast dat het ongeval plaatsvond voordat de verzekeraar om dekking werd gevraagd en verzekeraar registreerde bij de RDW. Het Waarborgfonds beroept zich op het hof Arnhem van 30 augustus 2011 ECLI:NL:GHARN:2011:BS1086 dat jegens benadeelde de dekking per 0:00… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: vaststellingsovereenkomst zonder belangenbehartiger in zaak met zwaar letsel is misbruik van omstandigheden
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:1409

Benadeelde raakt in 1998 blind na longoperatie; ziekenhuis is hiervoor aansprakelijk. Benadeelde (in 2002-2004 opgenomen in psychiatrische inrichting) heeft zijn advocaat aan de kant gezet en in 2004 zelf een vaststellingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. Het hof oordeelt: “In een zaak als deze, waarin sprake is van ernstig lichamelijk en… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: bezitter loslopende hond aansprakelijk voor letsel fietser, smartengeld € 1000,-
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:978

Fietser (geïntimeerde) is in botsing gekomen met loslopende hond van appellant en loopt letsel op. 1. Nu appellant heeft afgezien van het leveren van tegenbewijs, moet het ervoor worden gehouden dat het ongeval is veroorzaakt doordat de hond van appellant ten tijde van het ongeval losliep op het fietspad. 2.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: behandeling schadeposten
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:978

De bestuurder van een fiets slaagde in het bewijs dat hij in botsing gekomen was met een hond. [appellant] zag af van het leveren van tegenbewijs. Een beroep op eigen schuld omdat [geïntimeerde], gelet op zijn beperking aan zijn hand, onverantwoord snel zou hebben gereden, is onvoldoende onderbouwd. Een vergoeding… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: nieuw deskundigenbericht nodig ter vaststelling van causaal verband zware tilwerkzaamheden en rugklachten
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:697

Werknemer heeft van 1974 tot 2002 zware bierfusten getild en andere zware werkzaamheden verricht. In 2002 raakt hij arbeidsongeschikt door lage rugklachten. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof stelt voorop dat de gezondheidsschade moet zijn veroorzaakt door de werkzaamheden. Het hof acht zich door het… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: aanwezigheid benadeelde bij ongeval aangenomen, ondanks veroordeling voor meineed over getuigen
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:247

Benadeelde stelt dat zij als passagier whiplash heeft opgelopen bij ongeval in 2001. Verzekeraar stelt, op basis van verklaring van haar verzekerde dat er geen passagier in auto aanwezig was. Het hof overweegt dat de verklaringen van benadeelde over het ongeval kunnen dienen als bewijs. Benadeelde is niet strafrechtelijk veroordeeld… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: ziekenhuis niet aansprakelijk ex art 7:658 BW voor uitglijden verpleegkundige over plasje water
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2016:2506

Verpleegkundige glijdt uit over een plasje water op de gang van ca. 10 x 10 cm; zij loopt enkelletsel op en stelt het ziekenhuis als haar werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof oordeelt dat de werkgever haar zorgplicht niet heeft geschonden. Werkgever voldoende heeft aangetoond dat een lekkage… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: onvoldoende bepaald verband tussen astma en werkzaamheden, geen toepassing arbeidsrechtelijke omkeringsregeling
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2016:2920

Beroepsziekte. Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor longproblemen. Hij stelt dat hij bij werkgever veelvuldig in krappe, vochtige kruipruimten werken, waarbij hij werd blootgesteld aan onder andere schimmels, ongedierte en rioolgas. Het hof overweegt dat de stelplicht en bewijslast ten aanzien van het causaal verband tussen de werkzaamheden en de longproblemen… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: vrouw aansprakelijk voor letsel door negeren stoplicht op glijbaan in zwembad
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2016:1844

Benadeelde loopt in 2008 letsel op in zwembad in bungalowpark als betrokkene (vrouw van 115 kg) van glijbaan boven op haar terecht komt. 1. Beroep AVP-op vervalbeding wegens late melding verworpen. 2. Naar het oordeel van het hof staat op basis van getuigenverklaringen vast dat betrokkene niet op groen licht… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots