Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Partijen zijn gebonden aan deskundigenbericht, een mogelijkheid is onvoldoende voor hogere verdiencapaciteit
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:6066

Partijen zijn in beginsel gebonden aan de inhoud van een deskundigenbericht dat op hun gezamenlijk verzoek is opgesteld, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn in te brengen tegen dat bericht. Bezwaar tegen de vraagstelling ruim 11 jaar na dato rapport is te laat. Nieuwe omstandigheden zullen wel moeten worden meegenomen. Verzoekster… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: rekenrente langere termijn 3%, eerste vijf jaar 1%
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Noord-Nederland

Verlies van arbeidsvermogen, toekomstschade. 1. De kantonrechter verwijst naar het arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden van 31 maart 2015. De kantonrechter acht het ook in deze zaak redelijk dat voor de langere termijn een rekenrente van 3% wordt toegepast. Wat op lange termijn het gemiddelde rendement en de gemiddelde inflatie zal… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek voorschot ZZP-er afgewezen, verlies arbeidsvermogen en verrekening AOV nog onduidelijk
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:2956

Ongeval 2007, zelfstandig lasser, blijvend pols- en elleboogletsel (14% b.i) en cognitieve stoornissen (10%). 1. Verzoek om nader voorschot. De rechtbank wijst het verzoek om een voorschot af. De rechtbank acht hierbij van belang: a. uit de medische expertiserapporten weliswaar blijkt dat sprake is van (blijvende) beperkingen, maar niet blijkt… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: benadeelde heeft door beroep op blokkeringsrecht stellingen onvoldoende onderbouwd, vordering afgewezen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:3867

In letselschadezaak uit 1995 heeft benadeelde zich beroepen op het blokkeringsrecht t.a.v.een door het hof gelast deskundigenonderzoek door verzekeringsgeneeskundige. Het hof oordeelt dat benadeelde een blokkeringsrecht toekomt. Echter het blokkeringsrecht laat onverlet dat benadeelde (ook) gehouden is mee te werken aan het deskundigenonderzoek en ervoor zorg te dragen dat de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: uitblijven herstel is niet toe te rekenen aan benadeelde, rekenrente 3% (6% en 3%)
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:1907

Benadeelde loopt zwaar letsel bij ongeval. 1. Predispositie. De rechtbank oordeelt dat het uitblijven van herstel niet is toe te rekenen aan benadeelde,, geen beperking van de looptijd. 2. Smartengeld: fracturen rib, borstbeen, pols, scheuring ooglid verwonding gezicht en pijnsyndroom, volledig arbeidsongeschikt: € 20.000,- (gevorderd € 40.000,-. 3. Verlies van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: onvoldoende informatie vóór en na ongeval te beoordelen, verzoek afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:5839

Benadeelde (trappensteller van beroep) heeft ernstig letsel opgelopen bij ongeval in 2009. Enkele dagen na het ongeval liep zijn arbeidscontract af. Vanaf 2015 werk hij als operator bij 3D-printbedrijf. Benadeelde vordert schade wegens verlies van arbeidsvermogen, omdat de. functies die hij nu kan vervullen minder betalen dan de functie van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verlies van arbeidsvermogen en huishoudelijke hulp afgewezen, kosten deelgeschil bovenmatig
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:4865

Benadeelde heeft letsel opgelopen na val op parkeerterrein. 1. Verlies van arbeidsvermogen. De rechtbank is van oordeel dat op basis van de overgelegde (financiële) bescheiden niet kan worden vastgesteld dat verzoekster voor haar werkzaamheden t.b.v. de webshop van haar man een maandelijkse beloning van € 1.000,-- bruto ontving. 2. Huishoudelijke… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: bij verlies arbeidsvermogen uitgaan van netto gemaakte onkostenvergoedingen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:1599

Arbeidsongeval. Aan de orde is de vraag hoe bij de begroting van het verlies verdienvermogen moet worden omgegaan met onbelaste onkostenvergoedingen waar geen daadwerkelijke kosten tegenover staan. In de hypothetische situatie zonder ongeval moet rekening worden gehouden met genetteerde onkostenvergoedingen na aftrek van de werkelijk gemaakte kosten. Geen grond om… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gestelde beperkingen door whiplash en arbeidsongeschikt niet vastgesteld
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Oost-Brabant

Whiplash. Benadeelde legt aan haar vordering ten grondslag dat zij aan het ongeval blijvend letsel heeft overgehouden, waardoor zij blijvend volledig arbeidsongeschikt is en niet in staat is zelf alle huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. 1. De rechtbank neemt de conclusie van de expertiserend arts over en stelt vast dat benadeelde… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: vaststelling schade door CTE na blootstelling aan oplosmiddelen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:4180

Blootstelling aan oplosmiddelen; in eerder tussenvonnis is de werkgever ex art 7:658 BW door de kantonrechter aansprakelijk geacht voor schade door CTE (chronische toxische encephalopathie). 1. Schatting gevolgen CTE. 2. Geen verlies verdienvermogen na vergoedingen in ontslagzaak. 3. Smartengeld: € 20.000,- (ingrijpende cognitieve beperkingen tzv geheugen, oriëntatie en concentratie, pijn,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: maandelijks voorschot toegekend wegens gemiste pgb’s voor zorg voor kinderen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:3854

Verzoek om voorschot wegens verlies van arbeidsvermogen, onder meer door het missen van pgb’s. Benadeelde heeft 4 kinderen met autisme, voor wie hij vóór het ongeval de zorg had en waarvoor hij pgb’s ontving. Na het ongeval kon hij geen zorgtaken meer verrichten en ontving hij minder aan pgb’s. 1.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: verlies van arbeidsvermogen, weging goed en kwade kansen valt in het nadeel van benadeelde uit
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:3351

Benadeelde heeft bij ongevallen in 2008 en 2011 letsel opgelopen; hij vordert schade wegens verlies van arbeidsvermogen. 1. Het hof oordeelt vervolgens dat gezien de omstandigheden (geen afgeronde opleiding, alleen korte dienstverbanden, detentie, eerdere rugklachten) heeft benadeelde onvoldoende gesteld om te kunnen concluderen dat redelijkerwijs verwacht had kunnen worden dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: benadeelde moet bewijs leveren van arbeidsongeschikt en gesloten arbeidsovereenkomst
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:2888

Ongeval 2009. Schade wegens verlies van arbeidsvermogen door ongeval? 1. Het hof oordeelt dat op basis van de beschikbare gegevens niet kan worden geoordeeld dat appellant zodanig gewond is geraakt bij het verkeersongeval dat hij daardoor arbeidsongeschikt is geraakt. Het hof draagt appellant op zijn huisartsendossier over 2009-2010 over te… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen klemmende bezwaren tegen ad-rapport over hypothetisch carrièreverloop, verlies arbeidsvermogen toegewezen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2014:8217

Ongeval 1997; destijds 22-jarige student journalistiek loopt bij ongeval o.a. schedelbasisfractuur, hersenkneuzing, diverse breuken en beschadigde nekwervels op. Na afronden studie slaagt hij er niet in een betaalde baan te krijgen en krijgt WAO-uitkering 80-100%. 1. Verlies arbeidsvermogen. Op gezamenlijk verzoek aangestelde arbeidsdeskundige heeft na grondig onderzoek aangegeven dat haalbaar… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: whiplash, causaal verband niet vast te stellen op basis van (alleen) medische gegevens uit behandelend sector; voorschot en BGK afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7597

Verzoeker ((prof)voetballer) heeft na ongeval nek-, hoofdpijn en knieklachten en verzoekt om verklaring voor recht dat verzekeraar aansprakelijk is voor verlies van arbeidsvermogen. 1. De rechtbank is van oordeel dat op basis van de thans beschikbare medische informatie niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van causaal verband tussen het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschilprocedure biedt geen plaats voor nader onderzoek diverse schadeposten
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:1102

Benadeelde heeft bij ongeval in 2011 letsel opgelopen. Hij verzoekt de schade vast te stellen op een totaalbedrag van € 348.204,-, onder meer wegens verlies van arbeidsvermogen. De rechtbank wijst het verzoek af. De rechtbank acht onvoldoende toegelicht dat verzoeker zonder ongeval zijn huidige inkomen zou hebben aangevuld met inkomsten… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: oordeel hof over carrièreverloop en persoonlijkheidsstructuur benadeelde onbegrijpelijk
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:273

Benadeelde heeft in 1989 whiplashletsel opgelopen. Vóór het ongeval had benadeelde molen van ouders overgenomen. Uit bedrijfseconomisch onderzoek bleek dat molen niet rendabel was. Benadeelde stelde aanvankelijk dat de molen zijn lust en zijn leven was; in hoger beroep stelde hij (23 jaar na het ongeval) dat hij een diploma… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ongeval ZZP-er, verzwegen sportactiviteiten niet relevant, diverse schadeposten toegewezen
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:1058

ZZP-er valt in december 2011 tijdens onderhoudswerkzaamheden in Engeland van vliegtuigtrap en verbrijzelt zijn voet. Bij eerder tussenvonnis is de opdrachtgever aansprakelijk geacht. 1. De opdrachtgever stelt dat benadeelde de kantonrechter niet volledig en naar waarheid heeft voorgelicht, door niet te vermelden dat hij heeft deelgenomen aan een triatlon en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen duidelijkheid over klachten en beperkingen, verzoek afgewezen; BGK niet redelijk
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Ongeval, medewerker schoonmaakbedrijf, jaarcontract na ongeval ontbonden in proeftijd. Verzoeker verzoekt om voorschot van € 24.000,- , maandelijkse betaling van € 2000,- en € 23.041,33 aan BGK. Partijen verschillen van mening over de causaliteit. 1. In verband met de discussie of al dan niet sprake is van neurologisch en/of orthopedisch… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: whiplash, verlies van arbeidsvermogen personal shopper afgewezen, nu andere mogelijkheden om inkomen te verwerven mogelijk zijn
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Oost-Brabant

Whiplash, ongeval 2008, destijds 20-jarige vrouw vordert € 187.297,- wegens verlies van arbeidsvermogen; door verzekeraar is € 150.000,- betaald. De rechtbank overweegt dat de stelling van benadeelde dat zij haar verdiencapaciteit thans niet volledig kan benutten, lijkt te zijn gebaseerd op de omstandigheid dat zij niet in staat is een… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: benadeelde onderneemt niets om herstel te bevorderen: verlies van arbeidsvermogen niet toe te rekenen aan het ongeval
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2016:5222

Ongeval 2000, toen 18-jarige jongen heeft enkelletsel opgelopen bij verkeersongeval. Hij werkte toen bij zijn vader (als leerling-monteur) in diens garage. 1. Het hof constateert dat benadeelde geen (noemenswaardige) activiteiten ontplooid om te revalideren. Hij heeft ook geen contact gezocht met zijn huisarts. Uit de arbeidsdeskundige rapportage, die inhoudelijk niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Gerecht Curaçao: beperking looptijd vanwege niet voldoen aan schadebeperkingsplicht
 • Gerecht Curaçao
 • ECLI:NL:OGEAC:2016:14

Motorrijder (47 jaar) loopt bij ongeval in 2012 op Curaçao arm- en knieletsel en geheugenstoornissen op (9% b.i). Hij was voorheen lasser, wilde als buschauffeur aan het werk, maar had geen baan op moment van ongeval. Het Gerecht acht het medisch expertiserapport onvolledig, maar nader onderzoek is moeilijk, omdat doordat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzekeraar heeft voldaan aan Gedragscode Persoonlijk Onderzoek, observatie in letselzaak niet onrechtmatig; PIV-staffel redelijk
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:5695

Whiplash; verzekeraar heeft benadeelde na aanwijzingen voor fraude laten observeren. Op basis daarvan heeft verzekeraar vastgesteld dat benadeelde –anders dan hij had gesteld- aan het werk was en dat benadeelde haar onjuist heeft geïnformeerd. Benadeelde vraagt verklaring voor recht dat het door de verzekeraar ingestelde persoonlijk onderzoek onrechtmatig is en… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots