Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Hof (kort geding): werkgever aansprakelijk voor blootstellen aan gevaarlijke stof, onvoldoende beschermingsmaatregelen genomen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:3116

Arbeidsongeval van een werknemer die bij industriële schoonmaakwerkzaamheden aan een filterinstallatie in een besloten ruimte een giftige stof (calcine) heeft ingeademd. 1. Grensoverschrijdende arbeid; art. 7:658 BW van toepassing op grond van artikel 1 Waga (rov. 3.11). 2. Het hof oordeelt dat, gezien de bekendheid van werkgever met de giftigheid… Lees verder →

Vaknieuws
De arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij asbestblootstelling: HR 6 april 2018[1]
 • PIV-bulletin
 • Chris van Dijk, advocaat bij Kennedy Van der Laan

1 Inleiding Als een werknemer bewijst dat hij gezondheidsschade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werk, rust op grond van art. 7:658 lid 2 BW de bewijslast op de werkgever dat hij zijn veiligheidsverplichtingen is nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of… Lees verder →

Vaknieuws
Op weg naar een gedragscode voor de afhandeling van beroepsziekteclaims
 • PIV
 • Peter van Steen

Op woensdag 25 april 2018 werd bij De Letselschade Raad het startsein gegeven voor de ontwikkeling van een gedragscode voor de afhandeling van beroepsziekteclaims. Plaatsvervangend directeur Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Martin Flier gaf interim-directeur van De Letselschade Raad Theo Kremer opdracht de ontwikkeling in gang… Lees verder →

Vaknieuws
Kamerbrief over subsidie aan De Letselschade Raad voor Gedragscode behandeling claims beroepsziekten
 • Letselschade Raad, Min. van Justitie

Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het ministerie subsidie geeft aan De Letselschade Raad voor het opstellen van een Gedragscode voor behandeling claims beroepsziekten. Deze code moet het proces van afhandeling van een claim gaan beschrijven: de te volgen… Lees verder →

Vaknieuws
De Letselschade Raad gaat Gedragscode Behandeling Beroepsziekten ontwikkelen
 • Letselschade Raad, Letselschade Raad

Op 15 januari 2018 heeft het Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid definitief groen licht aan De Letselschade Raad gegeven voor het ontwikkelen van een Gedragscode Behandeling Beroepsziekten. De wens van de minister van SZW is om meer aandacht te vestigen op de problematiek van de beroepsziektes en tot een… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: vaststelling schade door CTE na blootstelling aan oplosmiddelen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:4180

Blootstelling aan oplosmiddelen; in eerder tussenvonnis is de werkgever ex art 7:658 BW door de kantonrechter aansprakelijk geacht voor schade door CTE (chronische toxische encephalopathie). 1. Schatting gevolgen CTE. 2. Geen verlies verdienvermogen na vergoedingen in ontslagzaak. 3. Smartengeld: € 20.000,- (ingrijpende cognitieve beperkingen tzv geheugen, oriëntatie en concentratie, pijn,… Lees verder →

Vaknieuws
De Letselschade Raad werkt aan code beroepsziekte
 • ANP

Een nieuwe gedragscode moet de afhandeling van financiële claims vereenvoudigen voor mensen die een beroepsziekte hebben opgelopen. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) donderdag aan de Tweede Kamer. Via De Letselschade Raad worden onder meer het Verbond van Verzekeraars, de ANWB, Slachtofferhulp Nederland en letselschade-experts betrokken bij het opstellen… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad: verjaringstermijn voor asbestslachtoffers niet in strijd met EVRM
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:494

De Hoge Raad schets allereerst het verjaringsregime in asbestzaken: een rechtsvordering i.v.m. schade als gevolg van blootstelling aan asbest vóór 1 februari 2004 verjaart ingevolge art. 3:310 lid 2 BW na dertig jaar. In HR 28 april 2000 heeft de Hoge Raad geoordeeld, dat de verjaringstermijn van dertig jaar o.g.v.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: vier deskundigen benoemd ter vaststelling verband gezondheidsklachten en blootstelling aan oplosmiddelen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:1960

Beroepsziekte als gevolg van blootstelling aan oplosmiddelen bij schildersbedrijf in 1999-2000? Het hof heeft in eerder tussenarrest overwogen dat nog niet vaststaat dat de gezondheidsklachten van werknemer zijn veroorzaakt (dan wel dat aannemelijk is dat ze kunnen zijn veroorzaakt) door de blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij het schildersbedrijf en dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: onvoldoende bepaald verband tussen astma en werkzaamheden, geen toepassing arbeidsrechtelijke omkeringsregeling
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2016:2920

Beroepsziekte. Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor longproblemen. Hij stelt dat hij bij werkgever veelvuldig in krappe, vochtige kruipruimten werken, waarbij hij werd blootgesteld aan onder andere schimmels, ongedierte en rioolgas. Het hof overweegt dat de stelplicht en bewijslast ten aanzien van het causaal verband tussen de werkzaamheden en de longproblemen… Lees verder →

Vaknieuws
Instituut Asbestslachtoffers (IAS) behandelt recordaantal aanvragen
 • Instituut Asbestslachtoffers

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2015 een recordaantal van 753 aanvragen voor een schadevergoeding van asbestslachtoffers afgerond. Sinds 2014 kunnen ook asbestslachtoffers met de ziekte asbestose een beroep op het instituut doen en daardoor is het aantal aanvragen gestegen. In totaal hebben 544 slachtoffers een tegemoetkoming ontvangen en ontvingen… Lees verder →

Vaknieuws
Hartlief: Revolutie in het aansprakelijkheidsrecht?
 • NJB
 • Prof. Ton Hartlief

Werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten: zeker gelet op de aandacht die zij trekt in literatuur en rechtspraak één van de belangrijkste deelterreinen van het aansprakelijkheidsrecht. Onder de noemer van art. 7:658 BW heeft de Hoge Raad een behoorlijk werknemersvriendelijk regime ontwikkeld, ook al is toepassing op arbeidsongevallen aanzienlijk eenvoudiger dan… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gemeente aansprakelijk voor mesothelioom echtgenote van brandweerman
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:8742

Eiser heeft van 1976 tot 2001 bij brandweer in de gemeente Ede gewerkt. In 2009 is bij zijn echtgenote mesothelioom vastgesteld, waaraan zij in 2010 is overleden. De rechtbank acht de gemeente aansprakelijk ex art 7:658 BW. De rechtbank stelt vast dat dat er in de oude brandweerkazerne sprake was… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werknemer blootgesteld aan mangaan in steenfabriek, causaal verband aangenomen
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:7350

Werknemer is bij werkgever blootgesteld aan mangaan(oxide) in steenfabriek. Vast staat dat werknemer is uitgevallen enige tijd nadat werkgever mangaan(oxide) is gaan toepassen bij de fabricage van bepaalde bakstenen, terwijl werknemer daar voordien zonder gezondheidsklachten heeft gewerkt. Uit de rapporten is gebleken dat het bloed van werknemer ongebruikelijk hoge concentraties… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: mesothelioom, beroepsfout advocaat, beroep op verjaring na toetsing aan gezichtspuntencatalogus niet onaanvaardbaar
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2013:8022

Advocaat heeft beroepsfout gemaakt door asbestzaak na verwijzing door Hoge Raad niet tijdig bij het hof aan te brengen. In deze procedure is de vraag aan de orde of het hof geoordeeld zou hebben dat het beroep op verjaring van de werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: mesothelioom, beroep op verjaring na toetsing aan gezichtspuntencatalogus niet onaanvaardbaar
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2015:2438

Werknemer is van 1953 tot 1969 werkzaam geweest bij werkgever; in 2010 is diagnose mesothelioom gesteld, 2 maanden later is werknemer overleden, in 2011 hebben de nabestaanden de werkgever aansprakelijk gesteld. 1. Het hof wijst het verzoek tot het stellen prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, n.a.v. EHRM Moor c.s/Zwitserland… Lees verder →

Vaknieuws
Meer aandacht voor beroepsziekten
 • Ned. Centrum Beroepsziekten

Het aantal meldende bedrijfsartsen en het aantal meldingen van beroepsziekten is in 2014 sterk gestegen ten opzichte van vorige jaren. De schatting van het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van beroepsziekten per 100.000 werknemers blijft echter gelijk. Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2015’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, dat op… Lees verder →

1
HR: devolutieve werking van appel, rechter moet onderzoeken of sprake is van OPS
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2015:838

Werknemer is bij het verrichten van werkzaamheden werkgever - leverancier van kleurenmengsystemen- blootgesteld aan oplosmiddelen. Hij stelt als gevolg van de blootstelling te lijden aan OPS en acht de werkgever aansprakelijk. De kantonrechter nam aan dat sprake was van OPS, maar oordeelde dat de werkgever niet was tekortgeschoten in zijn… Lees verder →

1
HR: OPS, cassatieberoep na deskundigenbericht over blootstelling aan schadelijke stoffen verworpen (art. 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2015:295

OPS. Werknemer vordert vergoeding van gezondheidsschade, die hij stelt te hebben opgelopen doordat hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor zijn toenmalige werkgever, Unilever, is blootgesteld aan schadelijke stoffen. Deze zaak wordt voor de tweede keer aan de Hoge Raad voorgelegd. In zijn arrest van 17 november 2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA8369,… Lees verder →

1
Rb: burn-outklachten te onbepaald, geen causaal verband met werkzaamheden
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:12431

Werknemer, manager bij stichting, stelt zijn werkgever ex art. 7:658 BW aansprakelijk voor hartklachten en burn-out, als gevolg van langdurige en ernstige overbelasting op het werk. De kantonrechter overweegt dat de belangrijkste vraag is of voldoende grond bestaat voor het vermoeden dat de gestelde chronische overbelasting de door werknemer gestelde… Lees verder →

1
Rb: asbest, beroep op verjaring niet in strijd met EVRM en niet onaanvaardbaar
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:5507

Werknemer is van 1956 tot 1970 in dienst geweest bij werkgever en daarbij blootgesteld aan asbest. In 2011 is mesothelioom vastgesteld; in 2013 heeft hij werkgever aansprakelijk gesteld en is hij overleden. Werkgever beroep zich op verjaring. 1. De kantonrechter oordeelt dat een beroep op verjaring niet in strijd is… Lees verder →

1
Hof: geen omkeringsregel bij te onzeker causaal verband tussen gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:3643

Werkgeversaansprakelijkheid. Arrest na deskundigenbericht door internist-klinisch farmacoloog. Het hof oordeelt dat werknemer niet heeft bewezen dat hij is blootgesteld aan een gevaarlijke stof ofwel aan voor de gezondheid gevaarlijke omstandigheden; werknemer heeft met name niet bewezen dat hij aan gezondheidsklachten lijdt die door het ongeval, de blootstelling aan Casifos M75,… Lees verder →

2
Eén op 15 werknemers heeft arbeidsongeval
 • Centr. Bureau voor Statistiek

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in de horeca.… Lees verder →

2
Beantwoording kamervragen over uitspraak EHRM over verjaringstermijn asbestzaken
 • Tweede Kamer

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie beantwoordt kamervragen over de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de verjaringstermijn van civiele vorderingen van asbestslachtoffers en de toegang tot het recht. Hij geeft aan dat de Nederlandse wet- en regelgeving verschilt van de Zwitserse en wél… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots