Actualiteiten

PIV congres

Het PIV congres is in een nieuw jasje gestoken en wij nodigen u van harte uit voor de 19de editie op 29 maart 2019

Lees verder →

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Vacatures

Geen vacatures gevonden

Jurisprudentie
Rb: Op claims made polis geen dekking voor failliete kliniek
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2019:282

Na laserbehandeling aan zijn oog liep eiser letsel op. De kliniek waaraan de behandelend oogarts verbonden was is failliet. Er kan alleen sprake zijn van een direct vorderingsrecht op verzekeraar als de kliniek een vorderingsrecht op verzekeraar zou hebben. Daarvan is geen sprake. De verzekering is een claims made-verzekering. Er… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Bedrijfsarts niet verantwoordelijk voor fout van degene naar wie hij doorverwees
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:8693

Ten gevolge van rugklachten heeft verzoekster zich ziek gemeld bij haar werkgever, de Politie. KLM was arbodienst voor de politie. De bedrijfsarts van KLM verwees verzoekster door naar het OCA, een revalidatiekliniek fysiotherapie. De behandeling bestond uit een sportprogramma met krachttraining. Later bleek uit een MRI-scan dat zij een hernia… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Mislukte besnijdenis, gedeeltelijke penisamputatie bij 2-jarige, smartengeld € 110.000
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:5461

Bij verzoeker is toen hij ruim twee jaar oud was een besnijdenis verricht door een huisarts, onder verantwoordelijkheid van een uroloog. De ingreep is niet goed verlopen. Zijn penis moest gedeeltelijk worden geamputeerd. In totaal heeft hij tot op heden dertien operatieve ingrepen ondergaan. De penisreconstructie is nog niet afgerond.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Onvoldoende onderbouwing causaal verband en ontbreken informed consent
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:5182

Bij tussenarrest oordeelde het hof eerder dat niet is komen vast te staan dat de facelift niet lege artis werd uitgevoerd. Over informed consent vond comparitie plaats. Naar het oordeel van het hof heeft appellante onvoldoende onderbouwd gesteld dat het litteken in de hals zodanig meer opvalt dat zij, indien… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Het ziekenhuis heeft in de omstandigheden niet te laat gehandeld en is niet aansprakelijk
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2018:10456

De patiënt raadpleegde gedurende enkele dagen verschillende huisartsen in verband met aanhoudende buikklachten. In het ziekenhuis werd onderzoek verricht. Nadat de uitslag beschikbaar kwam werd tot operatie besloten. De patiënt en de verzekeraar van de huisarts schakelden een deskundige vaatchirurg in. De verzekeraar erkende aansprakelijkheid en zocht verhaal op het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Geen causaliteit tussen medische kunstfout en schade
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:10591

Na een aanrijding werd een MRI-scan uitgevoerd gericht op het opsporen van mogelijke afwijkingen als gevolg daarvan. De behandelend neuroloog zag een meningeoom over het hoofd (een toevalsbevinding) en is voor de gevolgen daarvan aansprakelijk. De deskundigen stellen weliswaar dat een reguliere follow-up waarschijnlijk eerder een groei van het meningeoom… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: doorbreking beroepsgeheim bij twijfel over de rechtmatige totstandkoming van een testament
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6853

Erflater kreeg een hersenbloeding en werd opgenomen in een ziekenhuis. De dag nadat hij in een andere kliniek ging revalideren ging hij een samenlevingscontract aan met zijn nieuwe partner en werd het testament verleden waarin zijn partner tot enig erfgenaam en executeur benoemd werd. Zijn zoon vroeg het ziekenhuis een… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: de artsen behandelden bekwaam
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:2037

Cervicale myelopathie leidde tot letsel van een patiënte. Aan deskundigen wordt de vraag voorgelegd of het handelen van de neuroloog en de revalidatiearts voldeed aan de eisen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot onder dezelfde omstandigheden mocht worden verwacht. De deskundigenoordelen, de beantwoording van de aanvullende vragen… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2017-1 Kansschade: wat zou er zijn gebeurd als de arts…?
 • PIV-bulletin
 • August de Hoogh, KBS Advocaten
 • ECLI:NL:HR:2016:2987

Kansschade is niet het meest eenvoudige leerstuk dat ons Nederlands recht te bieden heeft. Dit leerstuk kan worden toegepast in situaties waarin onzeker is of en in hoeverre een op zichzelf vaststaande tekortkoming of onrechtmatige daad ook tot schade heeft geleid. Het standaardvoorbeeld is dat van de advocaat die heeft… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2016-5 Medische aansprakelijkheid nader belicht: inzage medisch advies, verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht
 • PIV-bulletin
 • Jonna De Clerck & Petra klein Gunnewiek, beiden advocaat bij Van Benthem & Keulen te Utrecht
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:3739

Het Hof Amsterdam[1] heeft zich in een recent arrest uitgelaten over een casus op het gebied van medische aansprakelijkheid. Het betrof een oordeel over het medisch handelen van een gynaecoloog tijdens een keizersnede. Diverse deelonderwerpen kwamen in dit arrest aan bod. In dit artikel zullen wij het arrest bespreken en… Lees verder →

Vaknieuws
De (on)redelijkheid van toerekening van een gebrekkige medische hulpzaak aan de arts of het ziekenhuis
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. M.S.E. van Beurden en mevrouw mr. L. Hofman – Van Benthem & Keulen Advocaten

– De stand van zaken – Vaker niet dan wel … Een jaar geleden schreven wij voor het PIV-Bulletin al over de redelijkheid van toerekening van een gebrekkige medische hulpzaak aan de arts of het ziekenhuis op grond van art. 6:77 BW1. Aanleiding was toen het tussenarrest van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch… Lees verder →

Vaknieuws
De omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid revisited – Hof Arnhem-Leeuwarden 8 september 2015 – Toch een uitzonderingsregel …
 • PIV-bulletin
 • Mw. mr. J. Meyst-Michels en mw. mr. P.J. klein Gunnewiek – Van Benthem & Keulen Advocaten en Notariaat N.V.
 • ECLI:NL:GHARL:2015:6588

Bij arrest van 8 september 2015 1 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich andermaal uitgelaten over toepassing van de omkeringsregel in een medische aansprakelijkheidskwestie. Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: arts aansprakelijk voor incontinentie na darmoperaties
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:5119

Behandelovereenkomst tussen arts en patiënt. Arts verricht twee darmoperaties , waarvan de ene zonder toestemming van de patiënt en de andere, volgens de patiënt, met fouten. Na deskundigenbericht acht de eerste rechter de verwijten gegrond en voorshands bewezen dat door de zonder toestemming verrichte operatie ontlastingsincontinentie bij de patiënt is… Lees verder →

Vaknieuws
De (on)redelijkheid van het toerekenen van de gebrekkigheid van een medische hulpzaak aan de arts of het ziekenhuis ex art. 6:77 BW
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. M.S.E. van Beurden – Van Benthem & Keulen
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:4936

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 november 2014 Risicoaansprakelijkheid geneeskundige behandelingsovereenkomst  Vaste lijn in de rechtspraak bij het gebruik van medische hulpzaken in de uitvoering van een geneeskundige behandelingsovereenkomst is dat – wanneer een hulpmiddel op een later moment gebrekkig blijkt te zijn – het niet redelijk is om deze tekortkoming aan de… Lees verder →

1
Hof: deskundigenbericht ter vaststelling tekortschieten arts, causaal verband en kansschade
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:933

Door huisarts is caudasyndroom (beknelde zenuwen in rug) niet onderkend. Naar het voorlopig oordeel van het hof had een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts diverse genoemde onderzoeken niet achterwege gelaten hadden mogen worden. Het hof heeft er behoefte aan zijn voorlopige oordeel te laten toetsen door een neuroloog. Het… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: deelgeschilprocedure leent zich niet voor nadere instructie nu feiten niet vast staan
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2014:8179

Delay in behandeling meningitis. Erfgenamen van patiënt verzoeken de rechtbank te bepalen dat (huis)artsen aansprakelijk zijn voor de schade als gevolg van de delay in de behandeling in 2002 en dat het uitgebrachte deskundigenrapport tot uitgangspunt genomen moet worden. De rechtbank wijst het verzoek af. De rechtbank overweegt hierbij dat… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ziekenhuis niet aansprakelijk voor teleurstellend resultaat borstoperatie
 • ECLI:NL:RBOBR:2015:1024

Verzoekster lijdt aan mastopathie, wat maakt dat zij erg pijnlijke borsten heeft. Verzoekster besluit tot het ondergaan van een borstverwijdering, maar is daarna niet van de pijn verlost. Zij stelt het ziekenhuis aansprakelijk. 1. De rechtbank oordeelt dat verzoekster onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld dat het ziekenhuis verwijtbaar jegens haar heeft… Lees verder →

1
Rb: ziekenhuis voor 20% (proportioneel) aansprakelijk voor schade door missen diagnose herseninfarct
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:12412

Bij opname op afdeling neurologie wordt herseninfarct vastgesteld. Deze diagnose was door de SEH in de voorgaande nacht gemist. 1. Proportionele aansprakelijkheid. Tussen partijen is niet in geschil dat sprake is van een ‘gemiste kans op een beter behandelresultaat’, zodat de vaststelling van de schade dient te geschieden via proportionele… Lees verder →

Beter genezen dan voorkomen, 20 Jaar Centramed!
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. B.M. Stam en mr. ing. J.F.Th. Boogaard, Centramed

Op 28 oktober 2014 vierde Centramed met leden en partners in business haar vierde lustrum in Domus Medica in Utrecht. Dagvoorzitter Marc de Hond (presentator, spreker & theatermaker) startte het symposium met het indrukwekkende verhaal van zijn medisch incident twaalf en een half jaar geleden. Wat je overkomt, heb je… Lees verder →

1
Rb: ziekenhuis aansprakelijk voor beenamputatie na onzorgvuldig handelen
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:7183

Medisch onzorgvuldig handelen orthopedisch chirurg. Patiënt krijgt op een arthrodesepen in de linkerenkel geplaatst. Anderhalve maand later wordt een röntgenfoto gemaakt. Een maand daarna wordt na consult bij de orthopedisch chirurg het gips verwijderd. Er is voorafgaand daaraan geen röntgenfoto gemaakt. Weer twee maanden later wordt geconstateerd dat de schroeven… Lees verder →

1
Hof: ziekenhuis aansprakelijk voor schade door lekkende PIP-implantaten
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:4936

Benadeelde heeft in 2001 een borstvergroting ondergaan, waarbij PIP-implantaten zijn geplaatst, die in 2009 zijn gaan lekken. Zij stelt het ziekenhuis aansprakelijk. 1. Het hof oordeelt dat niet met zekerheid is te zeggen of deze implantaten vallen onder de categorie implantaten geproduceerd na 2001, waarmee is gefraudeerd (industriële gel gebruikt… Lees verder →

1
Hof: deskundigenbericht gelast over causaal verband niet toedienen antistollingsmiddel en herseninfarct
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:4655

Medische aansprakelijkheid. Herseninfarct na operatie aan aortaklep. Partijen hebben gezamenlijke expertise gevraagd aan cardioloog (Prof.). Deze oordeelde dat het niet toedienen van antistollingsmiddel niet van invloed was op herseninfarct. Benadeelde acht het ziekenhuis aansprakelijk, omdat het in strijd met het protocol geen antistollingsmiddel heeft toegediend en subs. dat geen onderzoek… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots