Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: medische aansprakelijkheid, causaal tussen schade en tekortkoming onvoldoende gesteld
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:8504

Eiser is vanwege plasklachten in 2006 door huisarts doorverwezen naar polikliniek urologie van het ziekenhuis. Eiser heeft vernauwing in de urinebuis opgelopen. 1. Omkeringsregel niet van toepassing. 2. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, omdat ten aanzien van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebruik ondeugdelijke PIP-implantaten
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3115

Verzoekster stelt ziekenhuis aansprakelijk voor de schade als gevolg van PIP-implantaten. 1. De rechtbank overweegt dat d hoofdregel van art. 6:77 BW inhoudt dat de door het gebruik van een ongeschikte hulpzaak ontstane tekortkoming wordt toegerekend aan de schuldenaar, tenzij dit (..) onredelijk zou zijn. Onder de gegeven omstandigheden (ziekenhuis… Lees verder →

Vaknieuws
Onderzoek: Meer en hogere medische aansprakelijkheidsclaims – Analyse 2007-2016
 • Désirée M.T.V. Klemann, Helen J.M.M. Mertens en G.G. (Frits) van Merode

Onderzoek naar gegevens over alle schadeclaims in de reguliere ziekenhuiszorg die werden ingediend in de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2016 bij Centramed en MediRisk, die samen circa 95% van de Nederlandse ziekenhuizen verzekeren. Eindconclusie: Het aantal ingediende schadeclaims neemt toe, maar niet zo fors als de… Lees verder →

Vaknieuws
Volkskrant: Ziekenhuizen veel meer kwijt aan schadeclaims na medische fouten
 • Volkskrant
 • Michiel van der Geest

Het bedrag dat Nederlandse ziekenhuizen kwijt zijn aan schadeclaims na medische fouten is in tien jaar tijd bijna vervijfvoudigd: van 9,4 miljoen euro in 2007 tot 43,2 miljoen in 2016. Dat blijkt uit onderzoek van Désirée Klemann, gezondheidsrechtjurist en gynaecoloog in opleiding in het Maastricht UMC+, dat op 22 mei… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb (in kort geding): voorschot van € 250,000,- in letselzaak afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:2068

Medische fout t.a.v. postoperatieve behandeling na implantatie knieprothese. Eiser vordert in kort geding een voorschot van € 250,000,- op de schadevergoeding. 1. De voorzieningenrecht wijst de vordering af. De bezwaren van het ziekenhuis tegen de letselschadeberekening kunnen naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet op voorhand als onredelijk terzijde worden… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: ziekenhuis moet medisch dossier overleden zoon verstrekken aan moeder
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:4396

Moeder van in het ziekenhuis overleden jongeman vordert op grond van 843a Rv afgifte van het medisch dossier en het obductieverslag betreffende haar zoon van het ziekenhuis en twee betrokken artsen. Het ziekenhuis en de artsen weigeren afgifte. Zij beroepen zich op hun geheimhoudingsplicht. Anders dan de rechtbank, acht het… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: afwijzing verzoek tot voorlopig deskundigenbericht onbegrijpelijk
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:482

Procesrecht. Medische aansprakelijkheid. Het hof heeft het verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht afgewezen op de grond dat de vraagpunten niet ter zake dienend zijn in het kader van de eis in de hoofdzaak. De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht heeft vooropgesteld dat de rechter een… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: verzoek om voorlopig deskundigenbericht in medische aansprakelijkheidszaak toegewezen
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2018:2702

Benadeelde acht ziekenhuis aansprakelijk voor ontsteking na enkelbreuk en verzoekt om voorlopig deskundigenbericht. 1. Het ziekenhuis wil dat de aansprakelijk gestelde arts wordt gehoord door de deskundige. De rechtbank oordeelt dat het tot de taak van de deskundige behoort om een medisch oordeel te geven op basis van een medisch… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: benadeelde heeft geen recht op inzage in medische analyse partijdeskundige
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:365

Na bevalling d.m.v. keizersnede waarbij verlostang is gebruikt, blijkt kind hoge dwarslaesie te hebben. Is sprake van beroepsfout? Eiseres vordert op grond van art. 843a Rv inzage in de medische analyse van de deskundige, die op verzoek van de arts en het ziekenhuis was opgesteld. Het hof heeft deze vordering… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: smartengeld voor evenwichtsproblemen na medische fout: € 65.000,-
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:6761

Namens het ziekenhuis is aansprakelijkheid erkend voor het feit dat onvoldoende rekening is gehouden met de bijwerkingen van Gentamicine. Benadeelde heeft ernstige evenwichtsproblemen als gevolg van de beroepsfout. Verzoeker verzoekt om smartengeld van € 100.000,-.1. De rechtbank begroot het smartengeld op € 65.000,-. Voor de rechtbank speelt hierbij een rol… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen causaal verband tussen delay en amputatie, kosten deelgeschil onredelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:6760

Tussen partijen staat vast dat de arts een beroepsfout heeft gemaakt, door later dan nodig de juiste diagnose te stellen, waardoor de bypassoperatie later plaats vond. In dit deelgeschil gaat het specifiek om de schade ten gevolge van de amputaties van de tenen van verzoeker. De rechtbank oordeelt op basis… Lees verder →

Jurisprudentie
Conclusie A.-G. Hartlief in medische aansprakelijkheidszaak: verwerping cassatieberoep
 • Rechtspraak.nl
 • A.-G. Hartlief
 • ECLI:NL:PHR:2018:45

Eiseres is door middel van keizersnede bevallen van een zoon, bij wie een hoge dwarslaesie is vastgesteld. Zij heeft het ziekenhuis aansprakelijk gesteld. Hof Amsterdam heeft de vorderingen afgewezen. Het hof heeft geoordeeld dat het ziekenhuis en de arts aan hun verzwaarde stelplicht hebben voldaan en geconcludeerd dat niet gebleken… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: doorbreking beroepsgeheim bij twijfel over de rechtmatige totstandkoming van een testament
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6853

Erflater kreeg een hersenbloeding en werd opgenomen in een ziekenhuis. De dag nadat hij in een andere kliniek ging revalideren ging hij een samenlevingscontract aan met zijn nieuwe partner en werd het testament verleden waarin zijn partner tot enig erfgenaam en executeur benoemd werd. Zijn zoon vroeg het ziekenhuis een… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebruikt ongeschikte PIP-implantaten
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:6091

Eiseres heeft in 1984 een borstvergrotingsingreep door middel van PIP-implantaten ondergaan bij het aansprakelijk gestelde ziekenhuis. De ongeschiktheid van de PIP-implantaten staat vast. PIP heeft fraude gepleegd met de vulling van de implantaten. De hoofdregel van artikel 6:77 BW houdt in dat de door het gebruik van een ongeschikte hulpzaak… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: neurologisch deskundigenbericht ter vaststelling causaal verband tussen onzorgvuldig handelen en schade door CVA
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6092

Benadeelde heeft zich in 2010 bij de huisarts gemeld met hartritmestoornissen; vijf dagen later heeft hij een CVA gekregen. De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet (meer) in geschil is dat de huisarts niet de zorg van een goed hulpverlener in acht heeft genomen aangezien de anamnese, het onderzoek… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: baarmoeder verwijderd zonder informed consent door taalbarrière, smartengeld: € 30.000,-
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:9987

Bij 35-jarige Poolse vrouw wordt baarmoeder verwijderd door gynaecoloog vanwege een verzakking; zij dacht dat de baarmoeder zou worden ‘opgehangen’. De tuchtrechter heeft het handelen reeds tuchtrechtelijk verwijtbaar geacht. 1. De rechtbank ziet geen redenen om van dit oordeel af te wijken. De rechtbank acht hierbij van belang dat het… Lees verder →

Vaknieuws
Nivel: Aantal mogelijk vermijdbare sterfgevallen in ziekenhuizen niet gedaald
 • Nivel

De afgelopen jaren is de potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen niet verder gedaald. Tussen half 2015 en half 2016 overleden circa 1.035 patiënten door zorggerelateerde schade die waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden. Eerder was deze potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen sterk gedaald, onder andere door de invoering van het VMS… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: ziekenhuis aansprakelijk voor naadlekkage na operatie, BGK en omvang schade
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2016:11635

Bij een operatie vanwege een darmtumor is een naadlekkage ontstaan, waardoor verzoeker buikvliesontsteking oploopt. Hij stelt het ziekenhuis aansprakelijk ex art 6:77 BW. 1. De deskundige noemt twee mogelijke oorzaken van opgetreden naadlekkage: falen van draad of falen van de arts. De rechtbank is van oordeel dat beide mogelijke oorzaken… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: art. 35 Wbp: verzekeraar hoeft medische analyse niet over te leggen, overzichten persoonsgegevens niet toereikend
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2723

Medische aansprakelijkheid; dwarslaesie baby (zoon van appellante) na geboorte d.m.v. keizersnede. Appellante vraagt met beroep op art. 35 Wbp om overzicht van elke verwerking van haar en haar zoon betreffende persoonsgegevens. 1. Het hof stelt vast dat de verzekeraar niet beschikt over een schriftelijk analyse van de geraadpleegde radioloog. Voor… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: kansschade bij medische aansprakelijkheid, rechter moet kansen op beter resultaat onderzoeken
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:2786

Benadeelde is door arts assistent neurologie onvoldoende onderzocht op SEH vanwege acute hernia. Door delay is zij pas dag later geopereerd. De deskundige heeft opgemerkt dat nooit vergelijkend onderzoek is verricht of een snelle operatie een beter resultaat geeft dan een wat latere operatie. De deskundige heeft daarom de grootte… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: huisarts op Curaçao niet aansprakelijk voor abces (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:2625

De Hoge Raad verwerpt zonder nadere motivering (art 81 RO) het door benadeelde ingestelde cassatieberoep tegen de uitspraak van Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba dat de huisarts niet aansprakelijk is voor de geleden schade. Benadeelde had zich in… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ziekenhuis niet aansprakelijk voor hersenletsel baby
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:4172

Medische aansprakelijkheid. Baby (een van tweeling) heeft hersenletsel. De ouders stellen het ziekenhuis aansprakelijk wegens tekortschieten bij de bevalling. De rechtbank is –anders dan de ouders- van oordeel dat het rapport van de deskundige concludent is en dus tot uitgangspunt moet worden genomen bij de beoordeling. De rechtbank concludeert dat… Lees verder →

Vaknieuws
Medisch Contact: Onbedoelde schade treft ook de arts
 • Medisch Contact
 • Simone Paauw

Een onderzoek onder ruim vijfduizend artsen en andere zorgverleners toont aan dat een veiligheidsincident ook – soms ernstige – gevolgen heeft voor de zorgverleners. Bij ernstige incidenten voelt één op de drie de behoefte om het werk tijdelijk neer te leggen. Het afgelopen jaar namen meer dan vijfduizend artsen, verpleegkundigen… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots