Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Hof: Zonder verzwijging zou stress uitgesloten zijn geweest op AOV-verzekering
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:3853

Het moet voor appellant duidelijk zijn geweest dat de vragen in het aanvraagformulier over last hebben van stress met ja had moeten beantwoorden. Als iemand zich met stress gerelateerde klachten meermaals tot zijn huisarts wendt houdt dat in dat deze persoon dan "last" heeft van stress. De vragen zijn dan… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: Beding in AOV t.a.v. eenzijdige vaststelling mate a.o. geen kernbeding, en niet oneerlijk
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:1800

Het begrip ‘consument’ is een objectief begrip. Niet van belang is over welke concrete kennis of informatie de betrokken persoon beschikt. Hier gaat het om een natuurlijke persoon die als zelfstandig ondernemer een beroep of bedrijf uitoefent en een verzekering afsluit met het doel bij arbeidsongeschiktheid in vervangend inkomen te… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek voorschot ZZP-er afgewezen, verlies arbeidsvermogen en verrekening AOV nog onduidelijk
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:2956

Ongeval 2007, zelfstandig lasser, blijvend pols- en elleboogletsel (14% b.i) en cognitieve stoornissen (10%). 1. Verzoek om nader voorschot. De rechtbank wijst het verzoek om een voorschot af. De rechtbank acht hierbij van belang: a. uit de medische expertiserapporten weliswaar blijkt dat sprake is van (blijvende) beperkingen, maar niet blijkt… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: AOV-uitkering mag als schadeverzekering worden verrekend, betaalde premies in mindering gebracht
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:4122

Mag verzekeraar AOV-uitkering in mindering brengen op schade wegens verlies van arbeidsvermogen (art 6:100 BW)? 1. Of de AOV een schadeverzekering of een sommenverzekering is, moet worden bepaald aan de hand van het ‘Haviltex-criterium. 2. Het hof oordeelt dat uit de polisvoorwaarden moet worden afgeleid dat de AOV een schadeverzekering… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: prejudiciële vragen aan Hoge Raad over polisvoorwaarden AOV en consumentenrecht
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:2733

AOV. De rechtbankbank vraagt onder meer aan de Hoge Raad: 1.Welke gezichtspunten moeten in aanmerking worden genomen bij het vaststellen of een AOV door een verzekerde wordt aangegaan als consument? 2. Vormen de polisvoorwaarden voor consumenten een oneerlijk beding in de zin van de Europese Richtlijn over oneerlijke bedingen in… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: uitgegaan moet worden van het acceptatiebeleid van de concrete verzekeraar
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:1195

Het staat een verzekeraar in beginsel vrij om bij een verzekering haar beleid te volgen. Daarnaast geldt dat [appellant] uit de aan hem voorgelegde gezondheidsverklaring en toelichting daarop, had behoren te begrijpen dat de gevraagde informatie van belang was voor de beoordeling van het te verzekeren risico. Naar het oordeel… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: benadeelde heeft recht verwerkt om op ingenomen standpunt verrekening AOV terug te komen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Noord-Holland

Rechtsverwerking, ongeval 2009, zelfstandige ondernemer in de bouw; verrekening AOV? 1. De rechtbank is van oordeel dat verzoeker het recht heeft verwerkt het standpunt in te nemen dat de AOV niet met de inkomensschade verrekend dient te worden. Partijen hebben gedurende de onderhandelingen over de afwikkeling van de schade gecorrespondeerd… Lees verder →

1
Hof: geen no cure no pay-vergoeding voor belangenbehartiger na inschakelen advocaat voor procedure
 • Hof Den Bosch, Overige belangenbehartigers
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:2152

Belangenbehartiger heeft met cliënt overeenkomst op basis van ‘no cure no pay’ gesloten in een conflict met een AOV-verzekeraar. De cliënt schakelt op advies van de belangenbehartiger zelf een advocaat in om te procederen; de AOV-verzekeraar wordt in de procedure veroordeeld tot betaling van € 163.000; de belangenbehartiger vordert een… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: wa-verzekeraar mag AOV-uitkering (schadeverzekering) verreken onder aftrek van betaalde premies
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:372

Mag wa-verzekeraar de AOV-uitkering in minderring brengen op de schade? 1. De rechtbank komt tot het oordeel dat sprake is van een schadeverzekering (en niet van een sommenverzekering), omdat a. de polisvoorwaarden een koppeling maken tussen het werkelijke inkomen zonder ongeval en de hoogte van de uitkering; b. de AOV… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: AOV-uitkering zzp’er (sommenverzekering) mag niet verrekend worden met de schade
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:167

Zzp’er raakt arbeidsongeschikt door arbeidsongeval. Mag arbeidsongeschiktheidsuitkering worden verrekend met de schade? Toepassing art. 6:100 BW (voordeelverrekening). De kantonrechter toetst aan de zes gezichtspunten van HR 1 oktober 2010 (LJN BM 7808, JA 2010, 155). De kantonrechter oordeelt dat de AOV strekt tot dezelfde schade te vergoeden als waarvoor veroorzaker… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: AOV (sommenverzekering) moet als voordeel worden verrekend met vergoeding verlies van arbeidsvermogen (art 6:100 BW)
 • Rechtbank Den Haag

De rechtbank stelt vast dat de AOV van benadeelde een sommenverzekering is. De rechtbank oordeelt vervolgens dat de uitkering uit hoofde van de AOV strekt tot vergoeding van inkomensschade. Zoals uit de polisvoorwaarden blijkt, is het doel van de uitkering de vergoeding van derving van inkomen door benadeelde ten gevolge… Lees verder →

1
Hof: HAV-syndroom (beroepsziekte) valt onder polisvoorwaarden AOV, want herkenbaar en benoembaar ziektebeeld
 • Hof Den Bosch
 • BW8401

Valt arbeidsongeschiktheid wegens Hand-Arm-Vibratie-syndroom (beroepsziekte) onder de dekking van artikel 6 van de algemene voorwaarden? Een redelijke uitleg van dit artikel brengt mee dat ook ingeval niet een objectief medische diagnose voor de klachten is te stellen, maar er wel sprake is van een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld, sprake kan… Lees verder →

1
HR: cassatieberoep over uitleg polisvoorwaarden AOV verworpen (art. 81 RO)
 • BR5213

AOV, uitleg polisvoorwaarden. Het hof kwam tot het oordeel oordeelde dat verzekerde op basis van de polisvoorwaarden niet geheel, maar slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt was zodat zijn vordering tot veroordeling van Interpolis om uitkering te doen op basis van 100% arbeidsongeschiktheid moest worden afgewezen. Het tegen dit oordeel ingestelde cassatiemiddel wordt… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots