Jurisprudentie

Gerecht Curaçao (kort geding): geen causaal verband tussen amputatie benen en ongeval

 • Gerecht Curaçao
 • 20 december 2016
 • ECLI:NL:OGEAC:2016:137
 • KG 81057/2016

Benadeelde heeft whiplashachtige klachten na ongeval in 2014; onderzoek liet geen posttraumatische letsels zien. Nadien heeft benadeelde (diabetespatiënt) klachten aan benen gekregen. Het Gerecht oordeelt dat op grond van de overgelegde stukken in dit kort geding voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de amputatie van beide benen van benadeelde een gevolg is van het ongeval. Benadeelde heeft ter zitting aangegeven dat zij vanaf het begin heeft geklaagd over pijn in de benen. Die stelling wordt echter niet ondersteund door de overgelegde medische documentatie. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Gerecht Curaçao: eenzijdig medisch rapport niet concreet betwist, smartengeld oudere slachtoffers

 • Gerecht Curaçao
 • 19 december 2016
 • ECLI:NL:OGEAC:2016:132
 • 73756/2015

Benadeelden (71 en 74 jaar op moment ongeval) lopen ernstig letsel (diverse breuken) op bij ongeval op Curaçao. 1. Het gerecht oordeelt dat de medische rapportages als uitgangspunt kunnen dienen bij de vaststelling van de beperkingen. Het Gerecht constateert dat New India geen concrete bezwaren heeft geformuleerd ten aanzien van de inhoud van de medische rapporten. Weliswaar is de verzekeraar niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de rapporten en dus het beginsel van hoor en wederhoor niet is nageleefd, maar dit staat niet aan de bruikbaarheid in de weg. 2. Smartengeld Het Gerecht is enerzijds van oordeel dat het smartengeld lager zou moeten uitvallen omdat sprake is van een beperkte lijdensduur. Anderzijds stonden eisers nog actief in het leven en was er een redelijke verwachting zij nog een aantal jaren in kwalitatief goede gezondheid had kunnen leven als het ongeval niet had plaatsgevonden. Dat is hen door het ongeval ontnomen. Smartengeld vastgesteld op € 25.000,– resp. € 15.000,–. 3. Diverse andere schadeposten.

Lees verder

Jurisprudentie

Gerecht Curaçao: beperking looptijd vanwege niet voldoen aan schadebeperkingsplicht

 • Gerecht Curaçao
 • 23 mei 2016
 • ECLI:NL:OGEAC:2016:14
 • AR 72740/2015

Motorrijder (47 jaar) loopt bij ongeval in 2012 op Curaçao arm- en knieletsel en geheugenstoornissen op (9% b.i). Hij was voorheen lasser, wilde als buschauffeur aan het werk, maar had geen baan op moment van ongeval. Het Gerecht acht het medisch expertiserapport onvolledig, maar nader onderzoek is moeilijk, omdat doordat benadeelde nadien ernstig letsel heeft opgelopen bij schietpartij. Het Gerecht is van oordeel dat de zaak ook beslecht kan worden zonder onderzoek en schat de schade op basis van art. 6:97 BW. voor het inkomen zonder ongeval sluit het Gerecht aan bij het minimumloon op Curaçao. M.b.t. het inkomen na ongeval stelt het Gerecht vast dat benadeelde in de vier jaar na het ongeval geen inkomen heeft verworven en zich op zijn zachts gezegd niet actief heeft opgesteld om zijn eventuele restverdiencapaciteit te benutten. Naar het oordeel van het Gerecht dient dat door te werken in de looptijd van schade en het acht een looptijd van de schade van 10 jaar redelijk; de looptijd is 17 jaar ervan uitgaande dat benadeelde tot 60e zou hebben gewerkt; 7 jaar blijft voor zijn eigen rekening i.v.m. niet voldoen aan de schadebeperkingsplicht.

Lees verder