Vaknieuws

PIV Bulletin 2017-4: over whiplash, paarden, Wmo en smartengeld

 • PIV-bulletin
 • 25 oktober 2017

In PIV-Bulletin 2017-4 zijn de volgende artikelen te lezen: 1. Whiplash reform in de UK, door Guido Denters; 2. Smartengeld in beweging (?)- een update, door Petra klein Gunnewiek en Margot van Beurden; 3. Toch bescherming voor de bestuurder van de scootmobiel, door Sanneke van Manen en Danielle van den Dungen; 4. Over schade veroorzaakt door paarden, door Miroslav van den Braak en Nicolien Verhoeks; 5. Van slachtoffer centraal naar mijn belang centraal, door Arjan Loonstra; 6. Duidelijkheid over eigen bijdragen Wmo, door Linda Renders; 7. Het maakbare geheugen, verlag van M&M congres..

Lees verder

Vaknieuws

Het Maakbare geheugen Verslag M&M meeting het maakbare geheugen, 13 juni 2017

 • PIV-bulletin
 • 1 oktober 2017
 • Sadie Zwikker, Medisch adviseur

In een prachtige parkachtige setting vond dit jaar op Landgoed de Horst de jaarlijkse M&M meeting plaats. Deze buitenplaats op de grens van de Utrechtse Heuvelrug bij Driebergen heeft de afgelopen eeuwen een transformatie ondergaan van boerderij naar landhuis en heeft nu de functie van conferentiecentrum. De jaarlijkse meeting werd dit jaar niet alleen door MEDAS en MAG Bussum, maar ook door Xamen1 georganiseerd. Dit nieuwe samenwerkingsverband van beide bureaus richt zich op het inzetten van één in plaats van twee medisch adviseurs of op het opstellen van één medisch advies door twee medisch adviseurs, voor een zo optimaal mogelijk verlopend medisch traject.

Lees verder

Vaknieuws

Duidelijkheid over eigen bijdrage convenanten Wmo

 • PIV-bulletin
 • 1 oktober 2017
 • Linda Renders, Directeur Trivium advies

Aansluitend op het artikel ‘Eigen bijdrage terug door Wmo-convenant 2017’ in het PIV-bulletin van juni 2017, hebben VNG en Verbond van Verzekeraars de diverse onduidelijkheden over dit convenant aangescherpt. Daarmee wordt duidelijk wanneer de eigen bijdrage niet van toepassing is (convenant 2015-2016) en wanneer wel (convenant 2017).
Verandert hiermee de essentie van mijn vorige artikel? Mijn antwoord is: nee! Hierdoor wordt slechts duidelijk voor welke groep cliënten binnen de letselschade de eigen bijdrage Wmo van toepassing is.

Lees verder

Vaknieuws

Van slachtoffer centraal naar mijn belang centraal?1

 • PIV-bulletin
 • 1 oktober 2017
 • Arjan Loonstra – Q-Consult Progress Partners

In februari 2016 schetst het programma De Monitor van de NCRV het beeld van een verhardende letselschadebranche. Het programma onderzocht de rol van verzekeraars in de afwikkeling van letselschade. Daaruit kwam naar voren dat verzekeraars meer claims afwijzen dan voorheen en de afwikkeling van letselzaken zouden traineren. Slachtofferadvocaten geven in het programma aan dat de houding van verzekeraars de laatste jaren verhardt. “Van goed overleg is al enkele jaren geen sprake meer”, stelt een advocaat. “Het is regelmatig matten.” Ter illustratie toont het programma een zaak waarin een verzekeraar een benadeelde laat observeren op verdenking van fraude.

Lees verder

Vaknieuws

Het beste paard struikelt wel eens. Over schade, veroorzaakt door paarden

 • PIV-bulletin
 • 1 oktober 2017
 • Miroslav van de Braak, Letselschadebehandelaar bij Nh1816 Verzekeringen en Nicolien Verhoeks, advocaat aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht bij Marree & Dijxhoorn Advocaten.

“Het beste paard struikelt wel eens” of “Wie de teugel slap laat hangen, kan met een mak paard nog op hol raken”. Er zijn tal van spreekwoorden die zien op het gedrag van een paard. En dat is niets voor niets. Paarden kunnen soms gedrag vertonen dat niet wenselijk is. Het zijn immers dieren. Dit kan leiden tot ernstig letsel bij de ruiter of een omstander. Dit ongewenste gedrag kan zich in allerlei situaties voordoen, zoals tijdens het bestijgen van een paard, terwijl het paard naar een weiland wordt gebracht of tijdens het berijden van een paard. Jaarlijks belanden 9900 ruiters en amazones op de spoedeisende hulp na een val van een paard. Hiervan lopen 70 personen zelfs ernstig hersenletsel op.[1] Met zoveel schadegevallen lijkt het ons goed om art. 6:179 BW te belichten. De benadeelde ruiter heeft immers met art. 6:179 BW een sterke grondslag om zijn schade af te wentelen op de bezitter van het betreffende paard. In dit artikel zal de grondslag van art. 6:179 BW worden besproken en zal worden beschreven wanneer er sprake is van “eigen energie” van het paard. Daarna wordt aan de hand van de jurisprudentie de vraag beantwoord of de schadevergoedingsverplichting geheel of gedeeltelijk kan komen te vervallen door de toepasselijkheid van eigen schuld zoals opgenomen art. 6:101 BW en toepassing van de billijkheidscorrectie. Enkele concluderende opmerkingen naar aanleiding daarvan sluiten deze uiteenzetting af.

Lees verder

Vaknieuws

Toch bescherming voor de bestuurder van een scootmobiel

 • PIV-bulletin
 • 1 oktober 2017
 • Sanneke van Manen, schadebehandelaar bij a.s.r. en Daniëlle van den Dungen, advocaat bij Kennedy Van der Laan

De bestuurder van een gehandicaptenvoertuig, waaronder een scootmobiel, is een bijzondere verkeersdeelnemer. Scootmobielen komen in alle soorten en maten voor en met de vergrijzing verschijnen ze ook steeds meer in het straatbeeld. Niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers genieten ingevolge artikel 185 WVW bescherming tegen gemotoriseerde verkeersdeelnemers. De ratio van dit artikel is het bieden van bescherming aan zwakkere verkeersdeelnemers tegen gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Vanuit die gedachte lijkt het logisch dat bestuurders van scootmobielen in de categorie niet-gemotoriseerd vallen. Maar is dat ook zo? In deze bijdrage gaan wij in op het toepasselijke toetsingskader voor de aansprakelijkheidsbeoordeling van een aanrijding waarbij een scootmobiel is betrokken.

Lees verder

Vaknieuws

Whiplash Reforms in de UK

 • PIV-bulletin
 • 1 oktober 2017
 • Guido Denters, Manager Injury Claims, Amlin Europe

 
Op 19 mei 2017 werd in München de jaarlijkse Peopil Conferentie over Road Traffic Accidents en Whiplash gehouden. Katherine Allen, advocaat bij High James Sollicitors, gaf op deze conferentie een presentatie[1] over de recente voorstellen “Whiplash Reforms” in de UK. Hieronder een weergave van de presentatie met enkele aanvullingen op basis van het AXA Whiplash Report 2013[2] en andere bronnen.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2017- nr 3: over verjaring, BGK en de Wmo

 • PIV-bulletin
 • 17 juli 2017

In het derde PIV-Bulletin van 2017 zijn de volgende artikelen opgenomen: 1. De dertigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 2 BW) getoetst aan art. 6 EVRM, Laurien Dufour; 2. Een nieuwe episode in de serie ‘overgangsperikelen bij verjaring van verzekeringsvorderingen’ door Martine Kos; 3. Spiegelpaleis, over 30 jaar BGK, door Armand 4. Eigen bijdrage terug door convenant Wmo 2017. Is een aanvraag Wmo nu nog zinvol bij letselschade? Door Linda Renders. 5. Afscheid van het primaat van verhuizen, door Matthijs Vermaat; 6. Interview met Henk Mulder over zijn leven en studie na een ernstig ongeval.

Lees verder

Vaknieuws

AFSCHEID VAN HET PRIMAAT VAN VERHUIZEN?

 • PIV-bulletin
 • 1 juni 2017
 • Matthijs Vermaat

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft sinds 1 januari 2015 de Wmo die uit 2007 stamde, vervangen. Veel is hetzelfde gebleven. Zo staat de compensatieplicht voor gemeenten nog steeds recht overeind. Maar er zijn ook zaken veranderd. Bijvoorbeeld het zogenoemde ‘primaat van de verhuizing’. Dit houdt in dat bij duurdere woningaanpassingen eerst gekeken wordt of iemand kan verhuizen naar een andere woning die al is aangepast of veel goedkoper valt aan te passen. Dat primaat is in de nieuwe Wmo 2015 op de achtergrond geraakt. Voor de schaderegeling kan dit gevolg hebben omdat van de gemeente een grotere bijdrage kan worden gevergd. In deze bijdrage licht ik dit toe.

Lees verder

Vaknieuws

Eigen bijdrage terug door convenant Wet maatschappelijk ondersteuning 2017. Is een aanvraag Wmo nu nog zinvol bij letselschade?

 • PIV-bulletin
 • 1 juni 2017
 • Linda Renders, Directeur Trivium advies

In 2015 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Verbond van Verzekeraars het convenant Wmo 2015-2016¹ gesloten over de afkoop van het regresrecht. Dit convenant was het sluitstuk van wetgeving om het verhaalsproces tussen gemeenten en verzekeraars te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Hiermee was ook de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen afgekocht. Tijdens het opstellen van het nieuwe convenant Wmo 2017 meldde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat dit in strijd is met het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning. Met het convenant Wmo 2017² is er dan ook weer sprake van een eigen bijdrage. Dit zorgt voor nogal wat onduidelijkheid en onrust. Voor wie geldt die eigen bijdrage, wat zijn de gevolgen voor benadeelden en verzekeraars? En vooral, is een Wmo-aanvraag nog wel zinvol nu de eigen bijdrage weer van toepassing is? Trivium advies meent van wel.

Lees verder

Vaknieuws

Spiegelpaleis: over 30 jaar BGK

 • PIV-bulletin
 • 1 juni 2017
 • Armand Blondeel, voorzitter Redactieraad PIV Bulletin

If there’s somebody up there, could they throw me down a line? Just a little helping hand, just a little understanding. Just some answers to the questions that I’m asking you. If there’s somebody up there, just throw me down a line?”

Lees verder

Vaknieuws

Een nieuwe episode in de serie ‘overgangsperikelen bij verjaring van verzekeringsvorderingen’

 • PIV-bulletin
 • 1 juni 2017
 • Martine Kos – Bosselaar en Strengers Advocaten

Moet de onmiddellijke werking van het verjaringsregime in het verzekeringsrecht zoals dat in 2006 is ingevoerd, buiten toepassing blijven op de grond dat die onmiddellijke werking onder de naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (op de voet van art. 75 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek)? Na de Hoge Raad[1] heeft het Hof Amsterdam zich in zijn arrest van 14 februari 2017[2] gebogen over deze vraag. Het hof overweegt dat onmiddellijke werking van het verjaringsregime tot een enorme administratieve en financiële last voor de verzekeraar zou leiden en oordeelt op basis daarvan dat de onmiddellijke werking van het nieuwe verjaringsregime inderdaad buiten toepassing moet blijven.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2017-3 De dertigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 2 BW) getoetst aan art. 6 EVRM

 • PIV-bulletin
 • 1 juni 2017
 • Laurien Dufour, WIJ advocaten

Inleiding
De Hoge Raad heeft in een arrest van 24 maart 2017 de dertigjarige – absolute – verjaringstermijn van art. 3:310 lid 2 BW opnieuw getoetst aan het door art. 6 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) gewaarborgde recht op toegang tot de rechter. Bij de benadeelde was meer dan dertig jaar na afloop van zijn dienstverband met een rederij mesothelioom (asbestkanker) geconstateerd. In het licht van deze lange tijd voordat de ziekte zich openbaarde, had de benadeelde zijn vordering tot vergoeding van zijn schade niet binnen de dertigjarige termijn kunnen instellen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het Nederlandse systeem, waarin een beroep op de dertigjarige verjaringstermijn ter afwering van een vordering tot schadevergoeding van een mesothelioomslachtoffer wordt beoordeeld aan de hand van de zeven gezichtspunten uit het arrest Van Hese/De Schelde, voldoet aan de eisen van art. 6 EVRM.
 
In dit artikel bespreek ik de beslissing van de Hoge Raad, de achtergrond waartegen de beslissing is gewezen en het belang van deze uitspraak voor de schadebehandelingspraktijk. Voor een goed begrip van het arrest en de reikwijdte daarvan, zijn de maatschappelijke achtergrond en de feiten belangrijk, daar begin ik dus mee.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2017-2: over whiplash, ZA/De Greef, medisch advies en de PIV-jaarconferentie

 • PIV-bulletin
 • 9 mei 2017

In het 2e PIV-Bulletin dat op 9 mei 2017 is verschenen zijn de volgende artikelen opgenomen: 1. Whiplash en de zin en onzin van de Zwolsche Algemeene/De Greef-procedures; 2. Toepassing Zwolsche Algemeene/De Greef niet buiten whiplash; 3. Het medisch advies; 4. Heeft een schadebehandelaar recht op inzage in een (concept) expertiserapport? ; 5. Verslag 17e PIV Jaarconferentie ‘Veiligheid Voorop!’; 6. Letselschaderegeling en het medisch beroepsgeheim; 7. Verslag vijfde lezing VJPP.

Lees verder