Vaknieuws

Beantwoording kamervragen over letselschadeuitkeringen, box 3 en huurtoeslag

 • Tweede Kamer
 • 13 juni 2017

Staatssecretaris Wiebes beantwoordt kamervragen n.a.v de uitzending van Radar van 10 april 2017 over letselschadeuitkeringen. De Staatssecretaris geeft onder meer aan dat voor de rendementsgrondslag (box 3) niet van belang is of een vergoeding vanwege letselschade een tegemoetkoming is om te kunnen voorzien in de kosten van levensonderhoud. Uitgangspunt bij box 3 is dat vermogen tot het bezit behoort ongeacht de herkomst daarvan. De Staatssecretaris beantwoordt tevens vragen over huur- en zorgtoeslagen.

Lees verder

Vaknieuws

Aantal gewonden in verkeer toegenomen

 • SWOV, Tweede Kamer
 • 18 november 2015

Het geschatte aantal ernstig verkeersgewonden komt voor 2014 uit op 20.700. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van 2013 (18.800) en het hoogste aantal ooit. Dat aantal zal nog fors oplopen tot 2020. Dit voorspelt de SWOV in het rapport ‘De verkeersveiligheid in 2020 en 2030’. Ruim de helft van het aantal verkeersgewonden dat in het ziekenhuis geregistreerd wordt, is een fietser.

Lees verder

Vaknieuws

Wetsvoorstel affectieschade bij Tweede Kamer ingediend

 • Min. van Justitie, Tweede Kamer
 • 20 juli 2015

Op 20 juli 2015 is het wetsvoorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie dat een vergoeding voor affectieschade regelt, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel geldt voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Het wetsvoorstel gaat uit van vaste bedragen en een vaste kring van gerechtigden: de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders. De vergoeding ligt tussen de 12.500 en 20.000 euro. In de memorie van toelichting geeft de Minister aan dat hij de wetsvoorstellen zorg- en affectieschade heeft losgekoppeld en dat hij alleen een wetsvoorstel affectieschade indient. Over het wetsvoorstel zorgschade gaat hij met de branche in gesprek. Het Verbond van Verzekeraars gaat hierover in gesprek met het Ministerie. De minister gaat in op de vragen die vanuit het Verbond/PIV zijn gesteld. In het wetsvoorstel staat dat alle weren die tegen het slachtoffer kunnen worden ingeroepen ook tegen de naasten kunnen worden ingeroepen. Ook wordt het begrip ‘nauwe persoonlijke relatie’ toegelicht. De Minister houdt vast aan 70% b.i. als indicatie voor het criterium ernstig en blijvend letsel.

Lees verder

Vaknieuws

Ook voor oude vergoedingen geldt de inkomenstoets eigen bijdrage AWBZ

 • Tweede Kamer, Wet- en regelgeving

In antwoord op kamervragen over de verhoging van de eigen bijdrage voor de AWBZ antwoordt de staatssecretaris v. Rijn dat de regeling dat letselschadevergoedingen van voor 11 oktober 2010 volgens het Overgangsrecht vermogenstoets letselschade-uitkeringen weliswaar uitgesloten zijn van de vermogenstoets, maar niet van de inkomenstoets.

Lees verder

Vaknieuws

Beantwoording kamervragen over uitspraak EHRM over verjaringstermijn asbestzaken

 • Tweede Kamer

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie beantwoordt kamervragen over de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de verjaringstermijn van civiele vorderingen van asbestslachtoffers en de toegang tot het recht. Hij geeft aan dat de Nederlandse wet- en regelgeving verschilt van de Zwitserse en wél in overeenstemming is met het EVRM. In Nederland geldt een langere verjaringstermijn en geldt vanaf 2004 een speciale regeling voor verborgen personenschade. Daarnaast kent Nederland een IAS-uitkering en heeft de Hoge Raad gezichtspunten opgesteld aan de hand waarvan kan worden bepaald of een beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Lees verder

Vaknieuws

Persoonsgebonden budget (PGB) per 1 januari 2015 in zorgverzekering

 • Tweede Kamer
 • Min. VWS

Zorgverzekeraars worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de verzorging en verpleging van mensen met een persoonsgebonden budget.
Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben dat op 25 maart 2014 ndinsdag toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer. Vorige week gingen zorgverzekeraars al akkoord met de verankering van het PGB in de Zorgverzekeringswet.

Lees verder

Vaknieuws

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Vrouw en Turks, dus lagere vergoeding’

 • Tweede Kamer

Minister Asscher van SZW beantwoordt Kamervragen van lid Heerma (CDA) n.a.v. een vonnis, waarbij de rechter ervan uitging dat een Turks meisje zonder ongeval tijdelijk gestopt zou zijn met werken. De minister antwoordt dat de vraag hoe de concrete omstandigheden van het geval bij het berekenen van het verlies aan verdienvermogen dienen te worden gewogen aan de rechter is. Het komt op de redelijke verwachtingen omtrent toekomstige ontwikkelingen. Steeds meer vrouwen blijven evenveel uren werken na de geboorte van het eerste kind, 10% stopt met werken en 35 % vermindert het aantal arbeidsuren, tegen 5% van de mannen. Statistische gegevens kunnen volgens de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) worden gebruikt om tegemoet te komen aan de noodzaak voor een concrete schadeberekening.

Lees verder

Vaknieuws

Regresrecht voor Wmo vanaf 2015

 • Tweede Kamer, Wet- en regelgeving

In het wetsvoorstel Wmo 2015 wordt aan de gemeente een regresrecht toegekend voor de krachtens de Wmo gemaakte kosten ter zake van voor een maatwerkvoorziening of een PGB. Het regresrecht is geregeld in art. 2.4.3 Wmo. Het regresrecht wordt begrensd door het civiele plafond.

Lees verder

Vaknieuws

Staatssecretaris Teeven: medische paragraaf in GBL van groot belang voor slachtoffers

 • Tweede Kamer

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat de totstandkoming van de GBL en de medische paragraaf van groot belang voor de positie van het slachtoffer in letselschadezaken. Teeven: “De medische paragraaf bevat gedragsregels en normen die zijn gericht op alle partijen in die branche. Aan de totstandkoming van deze paragraaf hebben vele relevante brancheorganisaties meegewerkt (zelfregulering). Daardoor kan op een breed draagvlak worden gerekend. De medische paragraaf zal daarom een goed houvast bieden in medische beoordelingstrajecten en zo bijdragen aan een verbetering van de positie van slachtoffers in letselschadezaken.”

Lees verder

Vaknieuws

Minister in brief aan Tweede Kamer: geen schadefondsen voor medische schade

 • Tweede Kamer

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat met een no-fault systeem met een schadefonds van overheidswege, waarmee een schadevergoeding kan worden verkregen zonder dat sprake is van aannemelijke schuld en toerekenbaarheid, wordt getornd aan het Nederlandse rechtssysteem. Mensen die getroffen worden door medische schade, ongeacht de oorzaak, kunnen terug vallen op een goed sociaal vangnet.

Lees verder