Jurisprudentie

Hof: vordering verjaard, absolute termijn niet van toepassing

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 23 mei 2017
 • ECLI:NL:GHARL:2017:4609
 • 200.180.257

Benadeelde liep letsel op door een gebrekkige gasbuis. Zij ontving het rapport van de Raad voor Transportveiligheid in 2002 waardoor zij op de hoogte was van de aansprakelijke rechtspersoon. In de jaren 2002-2003 al onderhandelde zij over haar letselschade. Zij verkeerde toen in de positie waarop zij zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke bekend was geworden. De aansprakelijkstelling van de netbeheerder in 2012 valt buiten de korte verjaringstermijn. De vordering is daarmee verjaard op de voet van artikel 3:310 lid 1 BW. Daardoor is de absolute verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW noch die van lid 2 in geval van een gebrekkige zaak van toepassing.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: vordering wegens niet aanzeggen rente verjaard

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSH E:2014:4450
 • HD 200.122.417/01

De dag waarop [appellant] bekend is geworden met de schade en met de daarvoor aansprakelijke persoon kan op het laatst gesteld worden op 14 april 2004 toen de rechtbank oordeelde dat de wettelijke rente niet aan advocaaat 1 is aangezegd. Of sprake is van eerdere bekendheid is niet van belang omdat ook als de verjaringstermijn van vijf jaren pas is gaan lopen op 14 april 2004 de vordering verjaard is. Er is geen sprake van stuiting bij brief van 9 augustus 2004 omdat daarin alleen de wettelijke rentevordering jegens een andere partij werd gestuit. Een terloopse opmerking over een voorbnehoud voor alle rechten is daartoe onvoldoende. De betrokkene ontkent de brief waarin de vordering wel is gestuit te hebben ontvangen. Op appellant rust de bewijslast van de verzending (HR 20-12-2013, ECLI:NL:HR:2013:2064), heeft geen bewijsaanbod gedaan en ook in eerste aanleg niet gespecificeerd aangeboden om te bewijzen dat zij de brief van 6 maart 2007 daadwerkelijk heeft verzonden. De verzending van deze brief is dus niet komen vast te staan, zodat zij in de onderhavige procedure niet als stuitingshandeling kan gelden.

Lees verder

Vaknieuws

Beantwoording kamervragen over uitspraak EHRM over verjaringstermijn asbestzaken

 • Tweede Kamer

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie beantwoordt kamervragen over de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de verjaringstermijn van civiele vorderingen van asbestslachtoffers en de toegang tot het recht. Hij geeft aan dat de Nederlandse wet- en regelgeving verschilt van de Zwitserse en wél in overeenstemming is met het EVRM. In Nederland geldt een langere verjaringstermijn en geldt vanaf 2004 een speciale regeling voor verborgen personenschade. Daarnaast kent Nederland een IAS-uitkering en heeft de Hoge Raad gezichtspunten opgesteld aan de hand waarvan kan worden bepaald of een beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Lees verder

Vaknieuws

Bekendheidscriteria van de verjaring – Twee uitspraken nader besproken – Bekendheidscriteria …

 • PIV-bulletin
 • Mr. A.N.L. de Hoogh

Uit een tweetal recente uitspraken blijkt dat de aangesproken schuldenaar onder bepaalde omstandigheden met succes het verjaringsverweer kan voeren2. Het ging in deze zaken om de aansprakelijkheid van respectievelijk een psychiater en een ziekenhuis. Deze uitspraken en het leerstuk van verjaring zullen in deze bijdrage nader worden besproken.

Lees verder

Vaknieuws

De (subjectieve) bekendheidscriteria van de verjaringstermijn

 • Mr. A.N.L. de Hoogh

De (subjectieve) bekendheidscriteria van de verjaringstermijntwee uitspraken nader besproken Mr. A.N.L. de HooghKBS Advocaten[1] [Foto De Hoogh] Uit een tweetal recente uitspraken blijkt dat de aangesproken schuldenaar onder bepaalde omstandigheden met succes het verjaringsverweer kan voeren[2]. Het ging in deze zaken om de aansprakelijkheid van respectievelijk een psychiater en een ziekenhuis. Deze uitspraken en het […]

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: vaststellingsovereenkomst met voorbehoud: verjaring gaat lopen op moment bekendheid schade

 • Rechtbank Den Bosch
 • BZ2901
 • 239938 / HA ZA 11-1692

Ongeval 1980; schade is in 1985 afgewikkeld door middel van vaststellingsovereenkomst met voorbehoud voor belangrijke verslechtering ten opzichte van expertise in 1982. Verzekeraar stelt dat 20-jarige verjaringstermijn is gaan lopen op moment ondertekening vaststellingsovereenkomst in 1985 en vraagt verklaring voor recht dat vordering is verjaard; benadeelde stelt dat termijn is gaan lopen op moment van bekend worden met schade in 2007. Eerst toen kon hij immers, zoals overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst, de schade opeisen. De rechtbank oordeelt dat de verjaring is gaan lopen in 2007 en wijst de verklaring voor recht af. 2. De rechtbank oordeelt dat een voorlopig deskundigenbericht in het verdere verloop van een geschil tussen partijen niet als bindend is te beschouwen, nu van deze beslissing geen hoger beroep en cassatie mogelijk is.

Lees verder

Vaknieuws

Rb: vordering op huisarts verjaard? Subjectieve bekendheid van echtgenoot niet toegerekend aan benadeelde

 • Rechtbank Utrecht
 • BW8487
 • 301423 / HA ZA 11-287

Benadeelde stelt in 2010 huisarts aansprakelijk voor mogelijk verwijtbaar missen in 2001 van diagnose TIA, waarna zij hersenstaminfact en locked-in syndroom heeft gekregen. Vordering verjaard? 1. Eventuele subjectieve bekendheid met schade en aansprakelijke persoon van echtgenoot (als vertegenwoordiger ex art 7:465 lid 3 BW) wordt niet toegerekend aan benadeelde. 2. Van daadwerkelijke bekendheid met schade de schade is pas sprake wanneer met voldoende mate van zekerheid is vastgesteld waardoor de klachten zijn ontstaan. In het algemeen is de vereiste mate van zekerheid pas aanwezig, indien de oorzaak door te dier zake deskundige artsen is gediagnosticeerd. In 2001 heeft behandelend neuroloog aan echtgenoot verteld dat diagnose mogelijk verwijtbaar was. De vraag is op deze informatie benadeelde heeft bereikt. De huisarts dient te bewijzen benadeelde vóór 2005 op de hoogte was van mededeling door neuroloog.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: bekendheid met schade bij diagnose bakkersastma

 • Rechtbank Den Haag
 • 396122 / HA RK 11-346

Bij onduidelijke lichamelijke klachten is pas sprake van bekendheid als met voldoende zekerheid is vastgesteld waardoor de klachten zijn ontstaan, als de oorzaak door terzake deskundige artsen is gediagnosticeerd (HR 24 januari 2003, NJ 2003, 300). Aangezien een longarts in 1998 al de diagnose bakkersastma (beroepsastma) heeft gesteld en het advies van de longarts en de maatregelen die werden genomen ten behoeve van zijn klachten gericht waren op het veranderen van de werkomgeving was toen sprake van bekendheid. Dat hij weer volledig ging werken na overplaatsing doet daaraan niet af.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: vordering werknemer verjaard, werkgever veroordeeld tot vergoeding kosten deelgeschil

 • Rechtbank Zwolle-Lelystad
 • 570837 AZ VERZ 11-8

Werknemer heeft werkgever aansprakelijk gesteld voor gezondheidsklachten in 2000. In deelgeschil is aan de vraag aan de orde of de vordering is verjaard. De kantonrechter oordeelt dat werknemer reeds vóór 2000 bekend moet zijn geworden (in de zin van artikel 3:310 BW) met zowel de schade
als met de daarvoor aansprakelijke persoon. De kantonrechter verklaart voor recht dat de vordering is verjaard. Werkgever veroordeeld tot vergoeding van de kosten van het deelgeschil ad € 3.164,75.

Lees verder