Jurisprudentie

Hof: Het Nederlands Bureau mag niet vereenzelvigd worden met een buitenlandse verzekeraar

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 21 februari 2017
 • ECLI:NL:GHARL:2017:2867
 • 200.204.151/01

Bij een ongeval in Nederland heeft het Nederlands Bureau een deskundige benoemd voor het vaststellen van de letselgevolgen. AXA België heeft de benadeelde gedagvaard. De rechtbank oordeelde dat de schade door voorschotten reeds was vergoed. Daartegen ging de benadeelde in beroep. Naast deze procedure vraagt de benadeelde het hof een deskundige te benoemen. De gerekwestreerde, het Nederlands Bureau, voert verweer dat deze geen partij is in de procedure. Het Bureau kan niet vereenzelvigd worden met AXA. Verzoeker is daarom niet ontvankelijk jegens het Bureau. Het Hof roept mede daarom AXA op voor een mondelinge behandeling.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2017-1 Symposium van de Erasmus School of Law Culturen van letselschadeafwikkeling

 • PIV-bulletin
 • 1 februari 2017
 • P. van Steensel

Ervaringen in Engeland, Noorwegen en Nederland  
Onder de vlag van het European Institute for Tort Law (vergelijkend aansprakelijkheidsrecht) in Wenen is in de afgelopen jaren sociaalwetenschappelijk onderzoek verricht naar de manier waarop letselschades worden afgewikkeld in drie Europese jurisdicties: Engeland (en Wales), Noorwegen en Nederland. Op 6 december 2016 werd tijdens het jaarlijkse symposium van de Erasmus School of Law op de uitkomsten van dit onderzoek ingegaan. Voor de pauze brachten Evelien Engelhard en Siewert Lindenbergh de resultaten over het voetlicht en na de pauze werd daar door Arno Akkermans en Cees van Dam op gereflecteerd. Een en ander werd door Mop van Tiggele in goede banen geleid.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof, EEX-Vo, een van de verzekerde afgeleide bevoegdheid voor tweede eiser ontbreekt

 • Hof Amsterdam
 • 7 juli 2015
 • ECLI:NL:GHAMS:2015:2858
 • 200.160.739-01

Afdeling 3 van hoofdstuk II van EEX-Vo bevat een autonoom stelsel voor de rechterlijke bevoegdheidsverdeling in verzekeringszaken (HvJ EG 12 mei 2005, NJ 2006, 513 en 17 september 2009, NJ 2010, 10). In deze afdeling zijn aldus specifieke en uitputtende bepalingen gewijd aan de bevoegdheid van de rechter in verzekeringszaken. Deze bevoegdheidsregels kunnen slechts door andere bevoegdheidsregels van dezelfde verordening worden gewijzigd of aangevuld voor zover dat in afdeling 3 uitdrukkelijk is bepaald. Dat is niet het geval met betrekking tot de bevoegdheid op grond van artikel 6 lid 1 EEX-Vo, (meerdere eisers), zodat de toepassing van deze bepaling in verzekeringszaken uitdrukkelijk is uitgesloten. Bevoegdheid, afgeleid van de bevoegdheid voor de vordering van de verzekeringnemer, ontbreekt daarom ten aanzien van een vordering van een tweede eiser die niet medeverzekerde is.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: Spaans recht van toepassing; deelgeschil niet geschikt om debat te voeren over omvang schade

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:5047
 • C/01/276098 / EX RK 14-108

Ongeval in Spanje tussen Nederlandse en Belgische camper. De rechtbank acht de zaak geschikt voor deelgeschil, ook al zijn er meerdere geschilpunten. De rechtbank oordeelt dat het toepasselijke recht moet niet worden bepaald aan de hand van de Rome II-Verordening, maar aan de hand van het Haags Verkeersongevallenverdrag van 4 mei 1971. De rechtbank oordeelt dat Spaans van toepassing is. Door verzekeraar is gesteld in Spanje een tarifair systeem wordt gehanteerd: de Baremo. Verzoekster heeft nagelaten te onderbouwen dat haar naar Spaans recht mogelijk nog een hoger bedrag aan schadevergoeding toekomt. De aard van de deelgeschilprocedure verzet zich ertegen om hierover alsnog een volwaardig debat te voeren. Het is niet uitgesloten dat het noodzakelijk zal blijken te zijn om het Internationaal Juridisch Instituut in te schakelen voor advies. Dergelijke stappen zullen in een bodemprocedure moeten worden gezet. Kosten deelgeschil: € 3736,50.

Lees verder

Vaknieuws

Whiplash in Europa en recente ontwikkelingen van de whiplashpraktijk in Zwitserland – 1e Plaats; twijfelachtige eer …

 • PIV-bulletin
 • Mr. E.B.M. Denters

In Nederland is whiplash al vele jaren een actueel en veelbesproken onderwerp. Hoe is dat in het buitenland? Dit artikel geeft een schets van de whiplashpraktijk in de andere Europese landen en zal in het bijzonder ingaan op recente ontwikkelingen in Zwitserland, dat tot voor kort met afstand de hoogste vergoedingen voor whiplashclaims kende. Inspiratiebron voor dit artikel zijn de eigen ervaringen met buitenlandschades, de contacten met de beheerders van de buitenlandse groene kaart vertegenwoordigers en de door hen aangereikte informatie.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: zorgverzekeraar heeft regres op reisorganisatie voor letsel door val in gat

 • Hof Den Haag
 • BZ2376
 • 200.029.749/01

Benadeelde is tijdens reis in Zuid-Afrika in gat naast bed & breakfast gevallen en heeft zwaar letsel opgelopen. De zorgverzekeraar neemt regres op de reisorganisatie.1. Het hof oordeelt dat de zorgverzekeraar regresrecht heeft. De zorgverzekeraar is gesubrogeerd en het hof is van oordeel dat er geen goede grond is de vordering anders te bezien dan die van de verzekerde zelf, omdat de zorgverzekeraar geen reiziger als bedoeld in art. 7:500 is; beroep op ratio van art. 6:197 BW afgewezen. 2. Het hof acht de bed & breakfast en daarmee de reisorganisatie aansprakelijk wegens het niet waarschuwen voor het gat. 3. Geen eigen schuld benadeelde. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen slachtoffers en regresnemers. Feit dat de Hoge Raad dit o.a. in zijn arrest van 28 februari 1992, NJ 1993, 566 (IZA/Vrerink) wel deed maakt dit niet anders.

Lees verder