Vaknieuws

Whiplash Reforms in de UK

 • PIV-bulletin
 • 1 oktober 2017
 • Guido Denters, Manager Injury Claims, Amlin Europe

 
Op 19 mei 2017 werd in München de jaarlijkse Peopil Conferentie over Road Traffic Accidents en Whiplash gehouden. Katherine Allen, advocaat bij High James Sollicitors, gaf op deze conferentie een presentatie[1] over de recente voorstellen “Whiplash Reforms” in de UK. Hieronder een weergave van de presentatie met enkele aanvullingen op basis van het AXA Whiplash Report 2013[2] en andere bronnen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: whiplash naar Duits recht, deskundigenbericht ter vaststelling causaal verband

 • Rechtbank Gelderland
 • 28 juni 2017
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:3987
 • C/05/302179 / HA ZA 16-245 / 167

Whiplash na aanrijding met hoge snelheid in Duitsland; Duits recht is van toepassing. De rechtbank stelt vast dat de verzekeraar niet heeft weersproken dat er in Duitsland vier categorieën whiplashtrauma (cat. 1: snelheid minder dan 10 km/uur: in beginsel geen letsel is. Cat. 2 snelheid tussen 10 en 50 km/uur. Cat. 3 snelheid tussen 50 en 80 km/uur en Cat 4. dodelijke ongevallen.) en dat sprake is van een cat. 3 ongeval. De rechtbank concludeert op grond van uitspraken dat naar Duits recht ten aanzien van de bewijslevering geen absolute of onomstotelijke zekerheid vereist is en evenmin een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, maar een in de praktijk bruikbare graad van zekerheid, “die twijfel het zwijgen oplegt”. De overgelegde rapportages van de arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts leveren naar het oordeel van de rechtbank voldoende aanwijzingen op voor de conclusie dat sprake kan zijn (geweest) van een whiplash. De rechtbank ziet aanleiding om een deskundige te benoemen om te beoordelen of, en zo ja in hoeverre, de gestelde klachten het gevolg zijn van het ongeval.

Lees verder

Vaknieuws

EU gaat verouderde richtlijn voor autoverzekeringen aanpassen

 • Assurantie Magazine
 • 28 juli 2017

De Europese Commissie wil slachtoffers van een verkeersongeval in de EU beter beschermen tegen gedoe met de autoverzekering. De EU-regels voor de afwikkeling van een ongeluk in het buitenland, of een ongeval in eigen land waarbij iemand uit een ander EU-land is betrokken, worden niet overal hetzelfde toegepast. Dat stelde EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Financiële Diensten) op vrijdag 28 juli 2017 in Brussel, aldus ANP.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: Het Nederlands Bureau mag niet vereenzelvigd worden met een buitenlandse verzekeraar

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 21 februari 2017
 • ECLI:NL:GHARL:2017:2867
 • 200.204.151/01

Bij een ongeval in Nederland heeft het Nederlands Bureau een deskundige benoemd voor het vaststellen van de letselgevolgen. AXA België heeft de benadeelde gedagvaard. De rechtbank oordeelde dat de schade door voorschotten reeds was vergoed. Daartegen ging de benadeelde in beroep. Naast deze procedure vraagt de benadeelde het hof een deskundige te benoemen. De gerekwestreerde, het Nederlands Bureau, voert verweer dat deze geen partij is in de procedure. Het Bureau kan niet vereenzelvigd worden met AXA. Verzoeker is daarom niet ontvankelijk jegens het Bureau. Het Hof roept mede daarom AXA op voor een mondelinge behandeling.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2017-1 Symposium van de Erasmus School of Law Culturen van letselschadeafwikkeling

 • PIV-bulletin
 • 1 februari 2017
 • P. van Steensel

Ervaringen in Engeland, Noorwegen en Nederland  
Onder de vlag van het European Institute for Tort Law (vergelijkend aansprakelijkheidsrecht) in Wenen is in de afgelopen jaren sociaalwetenschappelijk onderzoek verricht naar de manier waarop letselschades worden afgewikkeld in drie Europese jurisdicties: Engeland (en Wales), Noorwegen en Nederland. Op 6 december 2016 werd tijdens het jaarlijkse symposium van de Erasmus School of Law op de uitkomsten van dit onderzoek ingegaan. Voor de pauze brachten Evelien Engelhard en Siewert Lindenbergh de resultaten over het voetlicht en na de pauze werd daar door Arno Akkermans en Cees van Dam op gereflecteerd. Een en ander werd door Mop van Tiggele in goede banen geleid.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: deskundigenbericht over berekenen overlijdenschade naar Oostenrijks recht, geen smartengeld

 • Rechtbank Gelderland
 • 6 juli 2016
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:4521
 • 277812

de rechtbank onvoldoende inzicht bestaat in de regels die naar Oostenrijks recht gelden bij het bepalen van de omvang van een vergoedingsplicht in een overlijdensschade. De rechtbank is daarom voornemens een deskundige te benoemen (r.o 3.8). 2. Geen smartengeld. Naar Oostenrijks recht is voor vergoeding van zielenpijn vanwege verlies van een naaste verwant, die niet tot eigen gezondheidsschade heeft geleid, slechts plaats bij grove schuld of opzet van de veroorzaker. Hiervan is geen sprake (r.o 3.17).

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-3 Nabestaandenleed, directe schade of indirect gevolg onder Rome II?

 • PIV-bulletin
 • 1 juli 2016
 • Mr. A.M. Morssinkhof, Kennedy Van der Laan Advocaten

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het hof) legt art. 4 lid 1 van verordening (EG) nr. 864/2007 inzake het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (bekend als: Rome II) zo uit dat, wanneer kan worden vastgesteld waar de directe schade is ingetreden, die plaats het relevante aanknopingspunt is voor het recht dat van toepassing is. Schade in verband met het overlijden van een ander persoon bij een verkeersongeval valt onder de “indirecte gevolgen” van dat ongeval in de zin van art. 4 lid 1 Rome II.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: automobilist naar Oostenrijks recht aansprakelijk voor dodelijk ongeval tijdens wielerwedstrijd

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland
 • 23 maart 2016
 • CI051277812 I HA ZA 15-83 I 557 I 357 I 167 I512

Deelnemer aan wielerwedstrijd in St. Johann, Tirol in Oostenrijk, wordt geschept door personenauto en overlijdt.
De erven van de overleden deelnemer stellen de WAM-verzekeraar van de auto aansprakelijk. Oostenrijks recht is van toepassing. De bestuurder van de auto werd in Oostenrijk strafrechtelijk veroordeeld, waarbij bij de straftoemeting werd vermeld dat de overleden deelnemer medeschuld had aan het ongeval. Partijen twisten met name over de eigen schuldvraag. De rechtbank geeft geen bindende kracht aan het oordeel van het in Oostenrijk gegeven strafrechtelijke vonnis, met name omdat er in de strafzaak feitelijk geen onderzoek is gedaan naar de eigen schuld. Op basis van de feiten en omstandigheden blijkt niets van eigen schuld. de rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van eigen schuld en de WAM-verzekeraar dient de overlijdensschade naar Oostenrijks recht volledig te vergoeden. Het Oostenrijks recht heeft een volledig andere benadering van de omvang van de overlijdensschade. Daarover wordt verder geprocedeerd.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: ski-ongeval, sport- en spelsituatie, eiseres dient toedracht te bewijzen

 • Rechtbank Rotterdam
 • 5 augustus 2015
 • ECLI:NL:RBROT:2015:5696
 • C/10/455729 / HA ZA 14-766

Ski-ongeval in Oostenrijk met twee Nederlanders, Nederlands recht van toepassing. Eiseres stelt dat gedaagde met hoge snelheid tegen haar aan is geskied. De rechtbank overweegt dat sprake is van een sport- en spelsituatie, waarbij een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geldt. Van het overtreden van een zorgvuldigheidsnorm is naar het oordeel van de rechtbank sprake, indien komt vast te staan dat gedaagde als achteropkomende skiër eiseres plotseling met grote vaart van achteren heeft aan geskied, terwijl zij rustig in bochten naar beneden aan het skiën was, zoals eiseres stelt. In dat geval heeft gedaagde benadeelde immers blootgesteld aan een groter gevaar dan zij in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs behoefde te verwachten, nu eiseres op grond van de geldende FIS-regels, mocht verwachten dat zij als voorligger voorrang had en dat een achteropkomende skiër haar veilig zou passeren. Eiseres wordt toegelaten tot bewijs van de door haar gestelde toedracht.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof, EEX-Vo, een van de verzekerde afgeleide bevoegdheid voor tweede eiser ontbreekt

 • Hof Amsterdam
 • 7 juli 2015
 • ECLI:NL:GHAMS:2015:2858
 • 200.160.739-01

Afdeling 3 van hoofdstuk II van EEX-Vo bevat een autonoom stelsel voor de rechterlijke bevoegdheidsverdeling in verzekeringszaken (HvJ EG 12 mei 2005, NJ 2006, 513 en 17 september 2009, NJ 2010, 10). In deze afdeling zijn aldus specifieke en uitputtende bepalingen gewijd aan de bevoegdheid van de rechter in verzekeringszaken. Deze bevoegdheidsregels kunnen slechts door andere bevoegdheidsregels van dezelfde verordening worden gewijzigd of aangevuld voor zover dat in afdeling 3 uitdrukkelijk is bepaald. Dat is niet het geval met betrekking tot de bevoegdheid op grond van artikel 6 lid 1 EEX-Vo, (meerdere eisers), zodat de toepassing van deze bepaling in verzekeringszaken uitdrukkelijk is uitgesloten. Bevoegdheid, afgeleid van de bevoegdheid voor de vordering van de verzekeringnemer, ontbreekt daarom ten aanzien van een vordering van een tweede eiser die niet medeverzekerde is.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: Spaans recht van toepassing; deelgeschil niet geschikt om debat te voeren over omvang schade

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:5047
 • C/01/276098 / EX RK 14-108

Ongeval in Spanje tussen Nederlandse en Belgische camper. De rechtbank acht de zaak geschikt voor deelgeschil, ook al zijn er meerdere geschilpunten. De rechtbank oordeelt dat het toepasselijke recht moet niet worden bepaald aan de hand van de Rome II-Verordening, maar aan de hand van het Haags Verkeersongevallenverdrag van 4 mei 1971. De rechtbank oordeelt dat Spaans van toepassing is. Door verzekeraar is gesteld in Spanje een tarifair systeem wordt gehanteerd: de Baremo. Verzoekster heeft nagelaten te onderbouwen dat haar naar Spaans recht mogelijk nog een hoger bedrag aan schadevergoeding toekomt. De aard van de deelgeschilprocedure verzet zich ertegen om hierover alsnog een volwaardig debat te voeren. Het is niet uitgesloten dat het noodzakelijk zal blijken te zijn om het Internationaal Juridisch Instituut in te schakelen voor advies. Dergelijke stappen zullen in een bodemprocedure moeten worden gezet. Kosten deelgeschil: € 3736,50.

Lees verder

Vaknieuws

Whiplash in Europa en recente ontwikkelingen van de whiplashpraktijk in Zwitserland – 1e Plaats; twijfelachtige eer …

 • PIV-bulletin
 • Mr. E.B.M. Denters

In Nederland is whiplash al vele jaren een actueel en veelbesproken onderwerp. Hoe is dat in het buitenland? Dit artikel geeft een schets van de whiplashpraktijk in de andere Europese landen en zal in het bijzonder ingaan op recente ontwikkelingen in Zwitserland, dat tot voor kort met afstand de hoogste vergoedingen voor whiplashclaims kende. Inspiratiebron voor dit artikel zijn de eigen ervaringen met buitenlandschades, de contacten met de beheerders van de buitenlandse groene kaart vertegenwoordigers en de door hen aangereikte informatie.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: werkgeversaansprakelijkheid auto-ongeval in USA niet geschikt voor deelgeschil; klachtplicht geschonden

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ongepubliceerd
 • 2176266 ME VERZ 13-245

Deelgeschil waarin de aansprakelijkheid van een werkgever ex artikel 7:658 en 7:611 BW voor een verkeersongeval van een werknemer in het buitenland centraal staat. De Kantonrechter is van oordeel dat de onderhavige kwestie zich niet leent voor een deelgeschil. Hij acht zich namelijk onvoldoende voorgelicht over de feiten en omstandigheden, waardoor hij geen oordeel kan geven over de vraag of de werkgever aansprakelijk is. Er zal nader bewijs dienen te worden geleverd door bijvoorbeeld het horen van getuigen of het gelasten van een deskundigenbericht. Naar het oordeel van de Kantonrechter wegen de tijd, kosten en moeite die hiermee gepaard gaan niet op tegen de bijdrage die hiermee geleverd kan worden aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst tussen partijen. Ook resteren er nog veel meer geschilpunten tussen partijen. De kantonrechter oordeelt ook nog dat de werknemer niet heeft voldaan aan de klachtplicht ex artikel 6:89 BW, waardoor de werkgever ernstig in zijn belangen is geschaad. (r.o. 4.7 t/m 4.11). De kantonrechter ziet geen reden om de kosten aan de zijde van de werknemer te begroten: ‘de consequentie van het oordeel dat de werknemer zijn klachtplicht heeft geschonden is immers het verlies van al zijn rechten’.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: zorgverzekeraar heeft regres op reisorganisatie voor letsel door val in gat

 • Hof Den Haag
 • BZ2376
 • 200.029.749/01

Benadeelde is tijdens reis in Zuid-Afrika in gat naast bed & breakfast gevallen en heeft zwaar letsel opgelopen. De zorgverzekeraar neemt regres op de reisorganisatie.1. Het hof oordeelt dat de zorgverzekeraar regresrecht heeft. De zorgverzekeraar is gesubrogeerd en het hof is van oordeel dat er geen goede grond is de vordering anders te bezien dan die van de verzekerde zelf, omdat de zorgverzekeraar geen reiziger als bedoeld in art. 7:500 is; beroep op ratio van art. 6:197 BW afgewezen. 2. Het hof acht de bed & breakfast en daarmee de reisorganisatie aansprakelijk wegens het niet waarschuwen voor het gat. 3. Geen eigen schuld benadeelde. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen slachtoffers en regresnemers. Feit dat de Hoge Raad dit o.a. in zijn arrest van 28 februari 1992, NJ 1993, 566 (IZA/Vrerink) wel deed maakt dit niet anders.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2012- 2, Codificatie en consolidatie van het Nederlandse internationaal privaatrecht door het nieuwe boek 10 BW

 • PIV-bulletin

Codificatie en consolidatie van het Nederlandse internationaal privaatrecht door het nieuwe boek 10 BW – Europeanisatie … Mevrouw mr. A.F. Collignon-Smit Sibinga1/mevrouw mr. C.J. van Weering2 – Legaltree Met ingang van 1 januari 2012 is boek 10 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden3. Het boek is een codificatie en consolidatie van het Nederlands internationaal […]

Lees verder