Jurisprudentie

Hof: verlies van arbeidsvermogen, weging goed en kwade kansen valt in het nadeel van benadeelde uit

 • Hof Den Bosch
 • 25 juli 2017
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:3351
 • C/13/612993 / HA ZA 16-772

Benadeelde heeft bij ongevallen in 2008 en 2011 letsel opgelopen; hij vordert schade wegens verlies van arbeidsvermogen. 1. Het hof oordeelt vervolgens dat gezien de omstandigheden (geen afgeronde opleiding, alleen korte dienstverbanden, detentie, eerdere rugklachten) heeft benadeelde onvoldoende gesteld om te kunnen concluderen dat redelijkerwijs verwacht had kunnen worden dat hij zonder de ongevallen een wezenlijk hoger inkomen zou hebben kunnen verwerven dan hij daadwerkelijk heeft verworven en nog zal verwerven. Aan de stelplicht van benadeelde mogen weliswaar geen strenge eisen worden gesteld, maar gezien de vordering ligt de relevantie van de ontbrekende informatie voor de hand. Benadeelde heeft onvoldoende gesteld om ten behoeve van de afweging van goede en kwade kansen, de goede kansen verder in te kunnen schatten dan het feit dat hij gemotiveerd is om te gaan werken. Als kwade kansen worden o.a. aangemerkt het ontbreken van scholing na de basisschool, een arbeidsverleden dat tot 2000 loopt en bestaat uit korte dienstverbanden en de al vóór het eerste ongeval bestaande medische beperkingen. De afweging van goede en kwade kansen valt naar het oordeel van het hof in het nadeel van benadeelde uit.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: behandeling schadeposten

 • Hof Den Haag
 • 25 mei 2017
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:978
 • 200.179.055

De bestuurder van een fiets slaagde in het bewijs dat hij in botsing gekomen was met een hond. [appellant] zag af van het leveren van tegenbewijs. Een beroep op eigen schuld omdat [geïntimeerde], gelet op zijn beperking aan zijn hand, onverantwoord snel zou hebben gereden, is onvoldoende onderbouwd. Een vergoeding van € 28,00 per dag bij opname in een ziekenhuis is conform de letselschaderichtlijn en is toewijsbaar. De noodzaak van een beroep op derden voor huishoudelijke hulp en tuinwerkzaamheden als gevolg van het ongeval is onvoldoende onderbouwd. Een enkele verwijzing naar het rapport van een deskundige is onvoldoende.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: onvoldoende onderbouwing van schadeposten

 • Rechtbank Limburg
 • 26 mei 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:3843
 • 4641603 \ CV EXPL 15-12534

De kantonrechter is van oordeel dat de noodzaak van ergonomische aanpassingen van keuken, toilet en badkamer op onvoldoende wijze zijn onderbouwd. Zo ontbreken medische verklaringen die de zienswijze van eiseres zouden kunnen ondersteunen. Daarbij komt dat eiseres offertes heeft overgelegd die niet zien op aanpassingen van de diverse ruimtes, maar complete vervanging van zowel keuken, toilet en badkamer. Niet valt in te zien waarom complete vervanging noodzakelijk is. Eiseres heeft daaromtrent niets althans volstrekt onvoldoende gesteld, toewijzing € 500. Kosten van kapper en pedicure zijn niet noodzakelijkerwijs direct voortvloeiend uit het ongeval. Ook in een normale situatie zouden dergelijke kosten wellicht eveneens zijn gemaakt. Verder staat niet vast dat de kosten voor juridische bijstand voor rekening van eiseres zullen komen. Verder toewijzing fysiotherapie € 3.744,00.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: eisen van zelfstandige onvoldoende onderbouwd

 • Rechtbank Limburg
 • 29 maart 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:3046

Verzekeraar heeft voor een ongeval in 2003 reeds € 270.000 betaald. De gewonde zelfstandige vordert een groot bedrag wegens VAV, mede aan de hand van een Duits rapport. De rechter acht het VAV onvoldoende onderbouwd omdat geen jaarrekeningen, begroting of strategisch plan zijn overgelegd. Onvoldoende is aangetoond dat het bedrijf winstgevend zou zijn geworden. Slechts op basis van veronderstellingen wordt van verliesgevend voor het ongeval naar winstgevendheid in de situatie zonder ongeval uitgegaan. De kosten van de door de benadeelde gestelde stakingskosten van de onderneming zijn enerzijds dubbel met andere posten en anderzijds niet onderbouwd. De vermindering van waarde van de onderneming is evenzeer onvoldoende onderbouwd omdat het Duitse rapport, waarop dit gebaseerd zou zijn, niet volledig is. Het smartengeld wordt afgewezen omdat ook dat onvoldoende is onderbouwd en niet toegelicht is. Het benoemen van een medisch deskundige wordt afgewezen omdat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt waarom de ontvangen uitkering van Achmea niet toereikend is geweest.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-5 Medische aansprakelijkheid nader belicht: inzage medisch advies, verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht

 • PIV-bulletin
 • 1 december 2016
 • Jonna De Clerck & Petra klein Gunnewiek, beiden advocaat bij Van Benthem & Keulen te Utrecht
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:3739

Het Hof Amsterdam[1] heeft zich in een recent arrest uitgelaten over een casus op het gebied van medische aansprakelijkheid. Het betrof een oordeel over het medisch handelen van een gynaecoloog tijdens een keizersnede. Diverse deelonderwerpen kwamen in dit arrest aan bod. In dit artikel zullen wij het arrest bespreken en de onderwerpen inzage in het medisch advies, de verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht nader belichten.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: onvoldoende medische stukken overgelegd ter onderbouwing van het causaal verband, vordering afgewezen

 • Hof Den Bosch, Ongepubl. jurisprudentie
 • 17 mei 2016

Benadeelde is in de periode van 1992 tot en met 2007 slachtoffer geworden van vijf verkeersongevallen met vijf verschillende verzekeraars. De rechtbank heeft de vordering van benadeelde van € 350.000,- afgewezen, om
omdat benadeelde niet aan zijn stelplicht heeft voldaan. 1. Het hof overweegt dat de stelplicht en bewijslast t.a.v.
de gezondheidsklachten na de ongevallen en het causaal verband op benadeelde rust. Het enkele feit dat het (gedeeltelijk) klachten betreft die naar hun aard subjectief zijn, betekent niet dat het bewijs niet geleverd kan en behoeft te worden. Om het vereiste causaal verband te kunnen vaststellen, was het noodzakelijk dat benadeelde in ieder geval de door het hof bepaalde stukken in het geding zou brengen. Nu benadeelde dit heeft nagelaten is hij tekortgeschoten om, ter onderbouwing van het causaal verband, voldoende medische stukken in het geding te brengen. Enige rechtvaardiging daarvoor is niet gebleken. Het hof concludeert dat benadeelde] door het ontbreken van de gevraagde stukken, het causaal verband tussen zijn gestelde schade en de ongevallen onvoldoende heeft onderbouwd, zodat op die grond zijn vordering moet worden afgewezen. 2. Benadeelde wordt veroordeeld in de proceskosten van het geding begroot.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: stelplichten bewijslast na teleurstellende ooroperatie

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 22 maart 2016
 • ECLI:NL:GHARL:2016:2372
 • 200.111.788/01

Medische aansprakelijkheid. Benadeelde heeft verklaring voor recht gevraagd dat het ziekenhuis (UMCG) aansprakelijk is voor de schade als gevolg van een oorreconstructie. Het hof stelt voorop dat volgens vaste rechtspraak stelplicht en bewijslast t.a.v. het onzorgvuldig handelen van de arts op de patiënt rusten, maar dat de arts aanknopingspunten dient te verschaffen aan de patiënt voor de op hem rustende stelplicht en bewijslast. Tussen partijen niet in geschil is dat de operaties niet het beoogde resultaat hebben gehad. Het hof constateert dat op basis van het medisch dossier niet kan worden vastgesteld waarom de oorreconstructie niet het door partijen gewenste resultaat heeft gehad. Tijdens het pleidooi in hoger beroep is aan de orde gekomen dat een ander ziekenhuis (het UMCU) eveneens over een medisch dossier van benadeelde beschikt. Het hof stelt het ziekenhuis in de gelegenheid deze gegevens in het geding te brengen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: werknemer heeft onvoldoende onderbouwd dat werkgever niet heeft voldaan aan zorgplicht

 • Hof Amsterdam
 • 5 januari 2016
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:22
 • 200.164.780/01

Werkneemster, coach bij UWV, heeft in 2005 herseninfarct gehad waardoor zij halfzijdig verlamd is geraakt. Zij wordt volledig arbeidsongeschikt bevonden in de zin van de WIA, maar werkt met aanpassingen nog enkele jaren door; zij meldt zich in 2011 ziek vanwege psychische klachten. Zij stelt dat werkgever niet haar zorgplicht heeft voldaan en stelt deze aansprakelijk ex art 7: 658 en 7:611 BW. Het hof wijst evenals de kantonrechter de vordering af. Vast staat dat werkneemster na haar hartinfarct haar werkzaamheden, (naast de door het UWV voor haar getroffen maatregelen) mede dankzij haar buitengewone doorzettingsvermogen, en in weerwil van de uitkomst van de WIA-keuring nog jaren heeft kunnen uitoefenen. Uit het feit dat zij zich uiteindelijk met psychische klachten heeft moeten ziekmelden volgt, zonder deugdelijke onderbouwing die ontbreekt, niet, dat het UWV in de nakoming van haar zorgplicht als bedoeld in artikel 7:658 BW is tekortgeschoten. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: werkgever aansprakelijk voor letsel werknemer bij overval op supermarkt

 • 8 april 2015
 • ongepubliceerd
 • 3394920 I.JC EXPL 14-141 S3 MS/1270

Werknemer loopt schouderletsel op bij een overval in supermarkt van Albert Heijn in 2005. Overvallers waren door de openstaande magazijndeuren binnen gedrongen. De kantonrechter komt tot het oordeel dat de werkgever haar stelling – dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan – onvoldoende heeft onderbouwd. Zij heeft weliswaar een groot aantal veiligheidsmaatregelen beschreven die zij normaliter treft (alarmsysteem, camerasystemen, overvalknoppen, rolluiken, rampalen voor de toegangsdeuren, winkelveiligheidsplan (WVP) waarin het filiaal nadere veiligheidsmaatregelen vastlegt) maar heeft niet gemotiveerd gesteld dat zij die specifieke maatregelen bij dit filiaal heeft getroffen om te voorkomen dat overvallers het filiaal tijdens het lossen van goederen via de magazijndeur konden binnendringen. De kantonrechter acht de werkgever aansprakelijk.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: voldaan aan stelplicht en verzwaarde motiveringsplicht: deskundigenbericht over prostaatoperatie

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:4784
 • HD 200.149.053_01

Medische aansprakelijkheid; impotentie na prostaatoperatie. Het hof oordeelt dat benadeelde heeft voldaan aan zijn stelplicht. De stelling ‘voor de operatie had ik klachten niet en na de operatie wel’ is onvoldoende, maar benadeelde heeft met andere stellingen aan zijn stelplicht voldaan (o.a dat hij niet is gewaarschuwd voor de risico’s). Het ziekenhuis heeft voldaan aan de op haar rustende verzwaarde motiveringsplicht. Uit het enkele feit dat in het patiëntendossier een medische term is opgenomen kan niet worden afgeleid dat de arts de complicatie niet in begrijpelijke woorden aan patiënt heeft uitgelegd. Het hof bekrachtigd het vonnis van de kantonrechter waarin deskundigenbericht werd gelast.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: art 185 WVW-zaak niet geschikt voor deelgeschilprocedure vanwege nadere bewijslevering

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:5188
 • C/01/274839 / EX RK 14-78

Reflexwerking art 185 WVW. 19-jarige automobiliste rijdt voetganger aan, die hierdoor overlijdt. Automobiliste stelt de AVP-verzekeraar van de voetganger aansprakelijk voor de door haar geleden (psychische) schade. De rechtbank oordeelt dat op basis van de eigen stellingen van de automobiliste wel vast dat van overmacht geen sprake is geweest. Ook staat wel vast dat de voetganger een verkeersfout heeft gemaakt bij het oversteken. Om te kunnen bepalen voor welk deel de verzekeraar aansprakelijk is (causale verdeling en billijkheidscorrectie) moet meer komen vast te staan over de precieze toedracht van de aanrijding. Daarvoor zullen getuigen moeten worden gehoord en wellicht een ongevallenexpert moeten worden geraadpleegd. Een dergelijke bewijsvoering gaat het bestek van de deelgeschilprocedure te buiten. Kosten deelgeschil begroot op € 4.282,-, maar afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: verlies van arbeidsvermogen molenaar afgewezen, benoeming deskundigen ter vaststelling beperking zelfwerkzaamheid

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:984
 • HD 200.101.730/01

Ongeval 1989; benadeelde heeft in 1988 diploma Milling Logistics behaald; in 1991 molen van vader overgenomen; te behalen bedrijfseconomisch resultaat molen was minimaal. 1. Eiswijziging (eerst overnemen molen, vervolgens carrière elders) in hoger beroep afgewezen. 2. Verlies van arbeidsvermogen. Vordering is enkel gebaseerd op het carrièreverloop van studiegenoten. Naar het oordeel van het hof is het –gezien hetgeen de neuropsycholoog stelt omtrent zijn persoonlijkheid- aan gerede twijfel onderhevig of benadeelde in staat zou zijn geweest een vergelijkbare carrière te realiseren. Nu benadeelde eerst steeds benadrukte hoe belangrijk het overnemen van de molen voor hem was en hij 23,5 jaar na het ongeval de grondslag van zijn vordering radicaal heeft gewijzigd, heeft hij onvoldoende aanknopingspunten gegeven voor zijn specifieke situatie. Verlies arbeidsvermogen (ruim 1 miljoen) afgewezen. 3. Huishoudelijke hulp: onvoldoende onderbouwd en afgewezen. 4. Verlies zelfwerkzaamheid. Normbedrag € 1000,- per jaar toegewezen op basis van Letselschaderichtlijn vanaf 2006; voorgaande jaren moeten worden geïndexeerd. Benoeming verzekeringsgeneeskundige en arbeidsgeneeskundige ter vaststelling beperking zelfwerkzaamheid.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: de instelling schoot tekort in maatregelen m.b.t. agressie

 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2013:4728
 • 872056

Verzoeker is mishandeld door een ex-patiënt waardoor hij lichamelijk en geestelijk letsel opliep in de uitoefening van zijn werk. Verzoeker ontkent dat hij agressief gedrag waarnam. Dat collega’s mogelijk een agressieve houding van betrokkene waarnamen impliceert niet dat verzoeker zich van het roekeloze karakter van zijn handelen daadwerkelijk bewust is geweest. Het overgelegde ‘agressievoorbeeldprotocol’ is te algemeen van inhoud. Tegenover het verweer van verzoeker dat hij het protocol voor het incident nog nooit had gezien, heeft de instelling niet gesteld op welke wijze verzoeker daarvan kennis heeft kunnen nemen. Verzoeker had de training conflictbeheersing nog niet gevolgd. De instelling schoot tekort in de implementatie en het toezien op de naleving van de maatregelen en daarmee in de op haar rustende zorgplicht.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: erkenning niet verlenen van voorrang, schade op andere plek niet toewijsbaar

 • Rechtbank Leeuwarden, Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2013:6272
 • 429507 - CV EXPL 13-2675

Gedaagde erkent dat hij geen voorrang verleende. Dat de verzekerde hem gewenkt heeft dat hij voor mocht gaan kan hij bij de gemotiveerde betwisting niet bewijzen. Verzekeraar is niet ingegaan op het verweer dat gedaagde naast het raken van het linkervoorportier niet tevens de voorbumper en de koplamp heeft geraakt. De stelling van verzekeraar dat de schade is ontstaan als gevolg van de onderhavige aanrijding is dan ook onvoldoende onderbouwd.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: supermarkt niet aansprakelijk voor val over gladde vloer

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Amsterdam
 • C/13/536327 / HA RK 13-40

Benadeelde glijdt in supermarkt uit over een plas met vloeibaar afwasmiddel op de vloer in een supermarkt. Partijen verschillen van mening over de toedracht. Benadeelde stelt voor hem op geen enkele wijze kenbaar was dat de vloer glad was; de supermarkt stelt dat een medewerkster bezig was het afwasmiddel op de vloer op te ruimen en dat zij een geel schoonmaakdoekje had neergelegd. Nu de supermarkt heeft betwist dat zij onvoldoende maatregelen heeft genomen teneinde de gevaarzettende situatie te voorkomen, dient benadeelde zijn stellingen te bewijzen. Nu hij geen bewijs heeft aangeboden, wordt het verzoek afgewezen. Kosten deelgeschil: begroot op € 3125, maar afgewezen (gevorderd € 5687,25, maar aantal uren bovenmatig).

Lees verder