Jurisprudentie

HR en AG: geen beperking aanvullende bewijskracht partijgetuige

 • Hoge Raad
 • 7 juli 2017
 • ECLI:NL:HR:2017:1271
 • 16/02736

De HR volgt het parket zonder motivering met een beroep op art. 81 RV. De beperkte bewijskracht van een partijgetuigenverklaring bij een bewijsrisico voor die partij niet als deze strekt tot aanvulling van onvolledig bewijs, art. 164 lid 2 Rv. Dit is een uitzondering op de bewijsrechtelijke uitgangspunten dat bewijs kan worden geleverd door alle middelen (art. 152 lid 1 Rv) en dat de rechter vrij is in zijn bewijswaardering (art. 152 lid 2 Rv). Daaraan ligt de gedachte ten grondslag dat de waarheidsvinding zoveel mogelijk moet worden bevorderd en daarom terughoudendheid moet worden betracht bij het stellen van bewijsbelemmerende voorschriften. Het 2e cassatiemiddel ziet over het hoofd de eerste aansprakelijkheidspijler over het hoofd en wel de aansprakelijkheid van Ikea voor door Ikea en door haar ingeschakelde hulppersonen onvoldoende verrichte gladheidsbestrijding.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: toedracht ongeval staat niet vast, geen aansprakelijkheid

 • Rechtbank Amsterdam
 • 1 juni 2017
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:3760
 • C/13/613294 / HA RK 16-298

Botsing tussen scooter (verzoeker) en motorfiets (verweerder). 1. Naar het oordeel van de rechtbank is de door verzoeker gestelde toedracht van het ongeval niet vast komen te staan. Met verzoeker is de rechtbank van oordeel dat het een ernstig feit is dat verweerder tijdens het getuigenverhoor een onjuist beeld heeft geschetst over het eerste contact met de getuige. Dit betekent echter niet dat de verklaring van verweerder als ongeloofwaardig dient te worden beschouwd. De rechtbank kent geen doorslaggevende betekenis toe aan de verklaring van verzoeker, omdat hij partijgetuige is. Verzoek afgewezen. 2. Kosten deelgeschil vastgesteld op € 3.801,63.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: verklaringen van énkel familieleden onvoldoende, maar bewijs gladheid geleverd: IKEA aansprakelijk

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 2 februari 2016
 • ECLI:NL:GHARL:2016:611
 • 200.155.688

In eerder arrest achtte het hof IKEA aansprakelijk voor de val van benadeelde vóór de winkel, indien benadeelde zou slagen in het bewijs dat sprake was van gladheid bij de hoofdingang. Het hof komt tot het oordeel dat benadeelde in het bewijs is geslaagd. Het hof overweegt dat naast de verklaring van benadeelde als partijgetuige aanvullende bewijzen voorhanden moeten zijn die zodanig sterk zijn dat zij de partijgetuigenverklaring voldoende geloofwaardig maken. Zodanige aanvullende bewijzen kunnen naar het oordeel van het hof niet énkel gelegen zijn in de verklaringen van de moeder van benadeelde en van haar zussen. De familieverhouding brengt mee dat al deze getuigen zich – ook onbewust – kunnen hebben laten beïnvloeden door het partijbelang van benadeelde. De optelsom van deze verklaringen en die van een IKEA-medewerker levert echter juist wel voldoende aanvullend bewijs op. Hiertegenover staat slechts beperkt tegenbewijs.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: betrokkenheid scooter niet aangetoond, Waarborgfonds niet aansprakelijk

 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ongepubliceerd
 • C/l 7/137005 / HA RK 14-124

Verzoeker stelt dat hij met zijn fiets ten val is gekomen, doordat een achterop komende scooter hem in het voorbij rijden heeft geraakt. De identiteit van de bestuurder van de scooter is onbekend. Een vriend die samen met verzoeker fietste heeft de aanrijding zelf niet gezien. Verzoeker vraagt een verklaring voor recht dat het Waarborgfonds Motorverkeer de schade dient te vergoeden. De rechtbank wijst het verzoek af. De verklaring van verzoeker zelf kan slechts ter aanvulling op ander, onvolledig bewijs worden gebruikt. Dit bewijs ontbreekt. Betrokkenheid motorrijtuig niet voorshands aangenomen. Het horen van getuigen kost te veel tijd, kosten en moeite voor een deelgeschilprocedure. Kosten deelgeschil vastgesteld op € 2821,21.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: toedracht ongeval is niet komen vast te staan na voorlopig getuigenverhoor

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:719
 • C/01/269717 / EX RK 13-162

Deelgeschil na eerder voorlopig getuigenverhoor. Fietser stelt dat zij ten val is gekomen doordat bestuurder van geparkeerde bedrijfsbus het portier ineens opendeed, terwijl zij passeerde. Verzekeraar van de bus stelt dat zij zelf tegen de spiegel van de bedrijfsbus gereden. De rechtbank weegt de verschillende getuigenverklaringen en komt tot het oordeel dat geen sprake is van aanvullende bewijzen die zodanig sterk zijn dat zij de verklaring van benadeelde als partijgetuige, die voorts op onderdelen tegenstrijdig is met wat zij ter comparitie heeft verklaard, voldoende geloofwaardig maken. Verzoek afgewezen. Kosten deelgeschil begroot op € 3.080,26 (uurtarief € 225,-), maar afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: gemeente niet aansprakelijk voor val door paaltje op fietspad

 • Rechtbank Noord-Nederland
 • BZ7237
 • 92005

Benadeelde botst met fiets tegen paaltje op fietspad en komt ten val. Zij stelt de gemeente aansprakelijk ex art. 6:174 BW. De rechtbank wijst de vordering af. De rechtbank kent geen doorslaggevende betekenis toe aan de verklaring van benadeelde als partijgetuige. Haar verklaring wordt niet ondersteund door de verklaring van haar echtgenoot, aangezien hij niets heeft waargenomen over de toedracht van de val. Voor nadere bewijslevering is in deze procedure geen ruimte. Kosten deelgeschil vastgesteld op € 6.029,49, maar afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: ongeval linksaffer-inhaler: aansprakelijkheid afgewezen, kosten afgewezen

 • Rechtbank Assen
 • C719/96782 / HA RK 12-178

Ongeval tussen quad die linksaf inrit insloeg (verzoeker) en links inhalende auto. Automobilist betwist dat quad richtingaanwijzer aan had. De rechtbank oordeelt dat er naast de verklaring van verzoeker zelf geen aanvullend bewijs is overgelegd die de lezing van verzoeker ondersteunt, zodat de door verzoeker gestelde feitelijke toedracht niet is komen vast te staan. Verzoek afgewezen. Kosten deelgeschil afgewezen en niet begroot. Het verzoek van verzekeraar om verzoeker in de proceskosten te veroordelen afgewezen, nu deelgeschilprocedure hier niet in voorziet. Dit zou slechts anders zijn indien het onrechtmatig zou zijn om een deelgeschilprocedure in te stellen.

Lees verder