Jurisprudentie

Hof: psychisch klachten geen gevolg van onvoldoende bevoorschotting door verzekeraar

 • Hof Den Haag
 • 29 augustus 2017
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2368
 • 200.188.976/01

Whiplash, ongeval 2008, zelfstandige timmerman. Benadeelde stelt dat zijn psychische klachten met name zijn veroorzaakt door zijn financiële problemen door de niet tijdige en niet adequate bevoorschotting door de verzekeraar. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat het gebrek aan financiële middelen niet het gevolg is geweest van de wijze van bevoorschotting. Verzekeraar deed regelmatig betalingen het inkomen van benadeelde is hierdoor steeds op peil is gebleven. Het hof oordeelt dat de psychische klachten niet worden veroorzaakt door het ongeval.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: whiplash, causaal verband niet vast te stellen op basis van (alleen) medische gegevens uit behandelend sector; voorschot en BGK afgewezen

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 12 oktober 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7597
 • C/16/416926 / HA RK 16-120

Verzoeker ((prof)voetballer) heeft na ongeval nek-, hoofdpijn en knieklachten en verzoekt om verklaring voor recht dat verzekeraar aansprakelijk is voor verlies van arbeidsvermogen. 1. De rechtbank is van oordeel dat op basis van de thans beschikbare medische informatie niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van causaal verband tussen het ongeval en de gestelde klachten. De medische informatie betreft immers (alleen) medische gegevens uit de behandelend sector. Daarvan maakt een onderzoek door een neuroloog bovendien geen deel uit. Tot op heden is de neuroloog vooralsnog de meest aangewezen specialist om de vraag naar het (medisch) oorzakelijk verband tussen klachten en een ongeval te beantwoorden. Op dit moment bestaat dus nog geen duidelijkheid over de causaliteit, terwijl binnen de deelgeschilprocedure geen ruimte bestaat voor (uitgebreide) bewijslevering. 2. Voorschot afgewezen. 3. BGK afgewezen. Hoewel het redelijk is dat verzoeker kosten maakt, waaronder kosten van rechtsbijstand is de rechtbank van oordeel dat i.v.m. de onduidelijkheid over het causaal verband en daarmee over de omvang van de schade, de verzekeraar niet gehouden is tot het voldoen van de gevorderde BGK. 4. Kosten deelgeschil: € 2.450,25.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: niet verschenen werkgever aansprakelijk voor val van ladder, voorschot afgewezen

 • Rechtbank Den Haag
 • 29 september 2016
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:14590
 • 5081687 RP VERZ 16-50376

Werknemer verzoekt om verklaring voor recht dat werkgever aansprakelijk is voor polsletsel als gevolg van val van ladder. De werkgever verschijnt niet in de deelgeschilprocedure en voert geen verweer. 1. De rechtbank verklaart voor recht dat de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval en dat hij de materiële en immateriële schade van werknemer r dient te vergoeden. Het gevraagde voorschot van € 5000,- op de immateriële schade wordt afgewezen. 2. Nu de vordering onvoldoende is onderbouwd acht de rechtbank thans onvoldoende aannemelijk dat in een eventuele bodemprocedure het verzochte voorschot zal worden toegewezen. Dit verzoek zal dan ook worden afgewezen. 3. Kosten deelgeschil: € 2.271,95.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-4 Subrogatie en/of cessie; dat en waarom tijdig nadenken hierover kan lonen!

 • PIV-bulletin
 • 1 oktober 2016
 • mr. C. Banis en mr. L.K. de Haan van V&A Advocaten te Rotterdam

De aansprakelijkheidsverzekeraar komt nogal eens in beeld om te betalen wanneer zich een schadeveroorzakend evenement heeft voorgedaan. Denk bijvoorbeeld aan de AVB-verzekeraar die een bedrijf heeft verzekerd waar een arbeidsongeval plaatsvindt met letsel voor een werknemer tot gevolg. Als het betreffende bedrijf verzekeringsdekking heeft en de werknemer een claim indient bij zijn werkgever, zal de AVB-verzekeraar deze claim in behandeling nemen en, als aansprakelijkheid van het bedrijf gegeven is, de werknemer schadeloos stellen. Wat wij nu zien in de praktijk, is dat bij aansprakelijkheidsverzekeraars de focus pleegt te liggen op dit deel van het werk: de claimbehandeling en schadeafwikkeling. Wij begrijpen dat heel goed en willen aan deze praktijk ook zeker niet afdoen. Integendeel. Het kunnen compenseren van (letselschade)slachtoffers die aanspraak hebben op schadevergoeding, is juist een van de belangrijkste functies van de aansprakelijkheidsverzekering. Geld terughalen, waar mogelijk, is echter ook belangrijk. Soms is de daadwerkelijke boosdoener immers een andere partij of zijn er meerdere aansprakelijke partijen aan te wijzen, al dan niet naast de verzekerde. Over het terughalen van geld op deze andere partij(en), oftewel: het plegen van regres, gaat ons artikel. Meer specifiek, willen wij aandacht vragen voor de hierbij – tijdig! – te maken keuze tussen subrogatie en/of cessie. De ervaring leert ons namelijk dat de keuze voor het één en/of het ander het welslagen van regres kan maken of breken.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: causaal verband ongeval en klachten niet vastgesteld, voorschot in kort geding afgewezen

 • Rechtbank Overijssel
 • 11 augustus 2016
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:3300
 • C/08/188297 / KG ZA 16-231 (ib)

Benadeelde heeft psychische klachten na ongeval in Zweden in 2015; sinds juli 2016 is hij vrijwillig opgenomen op psychiatrische afdeling. Hij vordert in kort geding –onder meer- een voorschot van € 20.000,-. De rechtbank overweegt dat terughoudendheid op zijn plaats is in een kort geding. De rechtbank oordeelt dat, gelet op de gemotiveerde betwisting van de verzekeraar het oorzakelijke verband tussen het ongeval en de door benadeelde gestelde klachten, beperkingen en het arbeidsverlies thans (nog) niet worden vastgesteld. In de kort gedingprocedure is voor nader (deskundigen)onderzoek c.q. bewijslevering geen plaats. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: verklaring voor recht over overwerk en voorschot op BGK afgewezen

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • 19 juli 2016
 • ECLI:NL:RBOBR:2016:3870

Benadeelde vraagt in deelgeschil na voorlopig getuigenverhoor o.a. een verklaring voor recht dat hij voor het ongeval zwart overwerk verrichtte en vergoeding hiervan. De kantonrechter wijst het verzoek af. De stelling van benadeelde dat hij structureel overwerk verrichtte kan niet als vaststaand worden aangenomen, nu deze gemotiveerd wordt betwist. Er is derhalve nadere bewijslevering nodig, waarvoor binnen de kaders van het deelgeschil geen plaats is. 2. De kantonrechter wijst het verzoek om € 29.941,42 ter zake van BGK te vergoeden, bovenop het reeds uitgekeerde voorschot ad € 20.000,- wordt afgewezen. Bij de beoordeling van de dubbele redelijkheidstoets dient de omvang van de schade als één van de in aanmerking te nemen aspecten te worden meegewogen. De kantonrechter constateert dat op basis van de verstrekte (medische) informatie, de totale omvang van de schade niet, ook niet bij benadering, kan worden geschat. Bij gebreke van voldoende inzicht in de omvang van de schade – de schaderegeling verkeert nog in de beginfase en er dienen nog expertise onderzoeken plaats te vinden – kan derhalve niet worden beoordeeld of de BGK als in redelijkheid gemaakte kosten aan de verzekeraar kunnen worden toegerekend. 3. Kosten deelgeschil: € 5.695,60.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: causaal verband whiplashklachten en ongeval niet vast te stellen, voorschot afgewezen

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 17 februari 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:1970
 • C/16/396109 / HA RK 15-170 MAR

Benadeelde verzoekt in deelgeschil om voorschot in whiplashzaak. Verzekeraar betwist de causaliteit betwist en heeft om die reden geen voorschot verstrekt. 1. De rechtbank acht het verzoek om een voorschot geschikt voor een deelgeschil; een dergelijk verschil van inzicht moet beschouwd worden als een impasse en in dit verband moeten niet te zware eisen moeten worden gesteld aan de voorwaarde dat de verzochte beslissing in deelgeschil een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. 2. De rechtbank wijst het verzoek af. Op basis van de beschikbare medische informatie niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van causaal verband tussen het ongeval en de gestelde klachten. De medische informatie betreft immers (alleen) medische gegevens uit de behandelend sector. Verder ontbreekt een neurologische expertise. Tot op heden is (in ieder geval) de neuroloog vooralsnog de meest aangewezen specialist om de vraag naar het (medisch) oorzakelijk verband tussen klachten en de ongevallen te beantwoorden. Onder deze omstandigheden kan de rechtbank niet vaststellen dat de klachten in causaal verband staan tot het ongeval. 3. Kosten deelgeschil: € 3.375,- (uren gematigd van 22 tot 15; uurtarief € 225,-).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: gemeente aansprakelijk voor mesothelioom echtgenote van brandweerman

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 28 oktober 2015
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:8742
 • C/16/378461/HAZA 14-793

Eiser heeft van 1976 tot 2001 bij brandweer in de gemeente Ede gewerkt. In 2009 is bij zijn echtgenote mesothelioom vastgesteld, waaraan zij in 2010 is overleden. De rechtbank acht de gemeente aansprakelijk ex art 7:658 BW. De rechtbank stelt vast dat dat er in de oude brandweerkazerne sprake was van directe asbestblootstelling bij de bezoeken van benadeelde aan de kazerne. Daarnaast heeft het asbeststof in de kazerne zich ook aan de dagelijkse (uniform)kleding en het schoeisel van benadeelde kunnen hechten, waardoor ook van een indirecte blootstelling sprake is geweest. De rechtbank is van oordeel dat de gemeente m.b.t. het vrijkomen van asbeststof in de werkplaats veiligheidsmaatregelen had kunnen en moeten treffen teneinde blootstelling en verspreiding in de werkplaats en in de kazerne te voorkomen. De Gemeente heeft dienaangaande haar zorgplicht geschonden. Causaal verband tussen blootstelling en schade van de echtgenote wordt aangenomen. Door de Gemeente Ede is onvoldoende gesteld om tot bewijslevering van het tegendeel te worden toegelaten. Voorschot van € 60.000,- toegewezen.

Lees verder

Vaknieuws

Voorschot voor álle slachtoffers van strafbare feiten

 • Min. van Justitie
 • 23 december 2015

Per 1 januari 2016 kunnen álle slachtoffers van strafbare feiten die door de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, een voorschot van de overheid krijgen. Slachtoffers zijn dan niet meer afhankelijk van de dader voor de uitbetaling. Het voorschot bedraagt maximaal €5000. Sinds 1 januari 2011 krijgen slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven, als de dader acht maanden na het vonnis nog niet alles heeft betaald, het nog openstaande bedrag uitgekeerd als voorschot. Per 1 januari 2016 kunnen ook slachtoffers van andere misdrijven voor een voorschot in aanmerking komen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: terugbetaling voorschotten na opzettelijke misleiding, internetonderzoek niet onrechtmatig

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 15 september 2015
 • ECLI:NL:GHARL:2015:6816
 • 200.104.465

Verzekeraar stelt zich op het standpunt dat benadeelde frauduleus aanspraak heeft gemaakt op schadevergoeding wegens onder meer wegens verlies van verdienvermogen, terwijl uit internetonderzoek blijkt dat hij, anders dan hij heeft doen voorkomen, op sportief, zakelijk en sociaal gebied ook na het ongeval nog bijzonder actief is geweest en in feite geen schade lijdt. Het hof volgt benadeelde niet in zijn stelling dat de verzekeraar de internetinformatie op onrechtmatige wijze heeft verkregen en dat deze buiten beschouwing moet worden gelaten. Volgens het hof is opzettelijke misleiding niet komen vaststaan. Wel is volgens het hof sprake geweest van onderpresteren. Hiermee moet bij het begroten van de schade rekening worden gehouden. Het hof bekrachtigt de uitspraak van de rechtbank waarin benadeelde werd veroordeeld tot terugbetaling van € 75.336,00 aan voorschotten.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: whiplashklachten staan nog niet vast, vordering in kort geding afgewezen

 • Rechtbank Gelderland
 • 2 oktober 2015
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:6796
 • C/05/288321 / KG ZA 15-412

Whiplash, kort geding. Benadeelde stelt dat hij na het verkeersongeval als gevolg van pijnklachten zijn werkzaamheden als zelfstandige niet meer kan uitoefenen en dat hij daardoor schade lijdt, bestaande uit inkomensverlies; hij vordert een voorschot van € 75.000. Op grond van deskundigenrapportage en overige medische informatie kan naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter (nog) niet worden aangenomen dat sprake is van alle door eiser genoemde klachten, noch dat die klachten het gevolg zijn van het ongeval. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: voorschot verlies van arbeidsvermogen, zwart werk en zelfwerkzaamheid stratenmaker afgewezen; kosten deelgeschil € 14.142,60

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 11 september 2015
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:7005
 • C/16/387903 / HA RK 15-58

Verzoeker drijft eenmanszaak, die zich richt op bestratingswerkzaamheden; hij loopt in 2013 voetletsel op. Door verzekeraar € 90.000,- aan voorschotten betaald. 1. Verlies arbeidsvermogen. Verzoeker stelt dat hij een opdracht van een bouwbedrijf is misgelopen; verzekeraar stelt dat deze opdracht niet realistisch is. De rechtbank oordeelt na getuigenverhoor en aanvullende info dat de informatie wat betreft de duur van de werkzaamheden tegenstrijdig is. Het werk was voor verzoeker alleen niet uitvoerbaar en zou alleen maar mogelijk zijn geweest door het inhuren van derden, met extra kosten voor hem tot gevolg. Dit betekent dat de overeenkomst tussen verzoeker en het bouwbedrijf onvoldoende aanknopingspunten voor verlies van arbeidsvermogen geeft. Partijen verschillen van mening over de beperking. Verzoeker wenst niet mee te werken aan een orthopedisch onderzoek. De rechtbank acht het verzoek om een dergelijk onderzoek redelijk. 2. Zwarte inkomsten onvoldoende onderbouwd. 3. Huishoudelijke hulp toegewezen. 4. Zelfwerkzaamheid afgewezen. 5. BGK toegewezen. 6. Kosten deelgeschil: € 14.142,60.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: deelgeschil met verzoek om nader voorschot volstrekt ten onrechte is ingesteld, kosten afgewezen

 • Rechtbank Amsterdam
 • 23 april 2015
 • C-13-574965 - HA RK 14-335
 • ECLI:NL:RBAMS:2015:3633

Ongeval 1999 van (toen) 17-jarige jongen, knieletsel; discussie over uitgangspunten verlies van arbeidsvermogen en causaal verband verslavingsproblematiek. Vóór indiening verzoekschrift heeft verzekeraar aanvullend voorschot van € 45.000,- overgemaakt (verzocht was: € 50.000,-). In deelgeschil is aan de orde of verzekeraar gehouden is een nader voorschot van € 5.000,00 te voldoen. 1. De rechtbank is van oordeel dat de aard van dit geschil zich in beginsel zou kunnen lenen voor behandeling in een deelgeschilprocedure. Gelet op de stellingen van benadeelde en met name de aangekondigde bodemprocedure, oordeelt de rechtbank echter dat niet is in te zien dat toekenning van een nader voorschot van € 5.000,00 op enigerlei wijze zal kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Het verzoek zal dan ook worden afgewezen. 2. De rechtbank oordeelt dat het verzoek volstrekt ten onrechte is ingesteld, kosten afgewezen.

Lees verder