Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: verzoek te bepalen dat verzekeraar medische gegevens over pre-existente situatie niet mag opvragen afgewezen

 • Rechtbank Amsterdam
 • 21 mei 2015
 • www.wetdeelgeschillen.info
 • ongepubliceerd
 • C/13/579829/ HA RK 15-13

Whiplash, ongeval 2013, benadeelde is vanaf 2000 arbeidsongeschikt. 1. Benadeelde verzoekt de rechtbank te bepalen dat ASR niet gerechtigd is om het UWV dossier en het patiënten journaal van de huisarts vanaf 2000 te ontvangen. De rechtbank overweegt dat op basis van de Medische Paragraaf bij de GBL het beginsel van proportionaliteit geldt, waarmee wordt bedoeld dat de verzekeraar haar belang bij inzage in de medische gegevens moet afwegen tegen de legitieme belangen van de benadeelde, waaronder het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Anders dan benadeelde meent is daaruit echter geen algemeen verbod af te leiden op het opvragen of overleggen van informatie over een periode langer dan twee jaar voorafgaand aan het ongeval. Een deskundige zal behoefte hebben aan alle relevante (medische) informatie. Verzoek afgewezen. 2. Kosten deelgeschil ad € 4.832,83 toegewezen; verzoek niet volstrekt ten onrechte voorgesteld.

Lees verder

Vaknieuws

Whiplash: een andere benadering – Medische vs. juridische causaliteit

 • PIV-bulletin
 • 1 februari 2015
 • Mevrouw mr. P. Oskam en mevrouw drs. A.M. Reitsma arts

Whiplash: een andere benadering1 – Medische vs. juridische causaliteit – Samen komen we er wel uit …   Mevrouw mr. P. Oskam en mevrouw drs. A.M. Reitsma arts – Kennedy Van der Laan Advocaten en a.s.r. Verzekeringen   In 2012 betrof ongeveer een derde van de verkeersongevallen in Nederland een whiplash­ongeval2. Dat is niet de […]

Lees verder

Vaknieuws

Reactie UWV op nieuwsbericht over opvragen medische dossiers

 • UWV

Afgelopen weekend meldden diverse media dat patiëntenfederatie NPCF een peiling had uitgevoerd waaruit was gebleken dat instanties als UWV, gemeenten, verzekeraars en arbodiensten aan klanten hun medische dossier vragen en daarmee het medisch beroepsgeheim zouden omzeilen.

In de praktijk vraagt UWV geen medische gegevens of dossiers direct bij klanten op. De vaste route hiervoor is altijd via de zorgverlener (specialist of huisarts), na vooraf hiervoor toestemming te hebben gevraagd bij de klant en dit in een machtigingsformulier vast te hebben gelegd. UWV handelt hierbij altijd op basis van de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Lees verder

Vaknieuws

DLR: Gedragscode regelt omgang met medische gegevens bij letselschade

 • Letselschade Raad

De Letselschade Raad heeft een persbericht uitgebracht n.a.v. berichten in de media over het onnodig opvragen van medische gegevens. Inhoud persbericht: “De Letselschade Raad heeft de omgang met medische informatie in letselschadezaken geregeld in de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. Het belangrijkste uitgangspunt: het opvragen van medische informatie moet proportioneel zijn. Er worden niet meer gegevens opgevraagd dan noodzakelijk is voor een eerlijke en voorspoedige beoordeling van de letselschadevordering. In beginsel gebeurt het opvragen van medische gegevens met behulp van een medische machtiging. De medisch adviseur stelt hierin gerichte en feitelijke vragen aan de zorgverlener. (…)”

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: predispositie: whiplashklachten toegerekend aan het ongeval, vaststelling beperkingen door verzekeringsgeneeskundige

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2013:7649
 • C-16-352080 - HA RK 13-250

Whiplash, ongeval 2000; artsenbezoeker, gedeeltelijke a.o. na ongeval; volledige uitval in 2003; re-integratie niet gelukt. Hoofd- nek- en vermoeidheidsklachten. Causaal verband klachten en ongeval? 1. Noch uit expertiserapporten van neurochirurg en neuropsycholoog, noch uit andere rapporten blijkt van enige twijfel omtrent het bestaan van de klachten, hoewel daarvoor geen neurologische/neuropsychologische verklaring kan worden gegeven. Verzekeraar heeft niet, althans niet gemotiveerd, weersproken dat benadeelde voor het ongeval geen last had van dergelijke klachten. De omstandigheid dat bepaalde verschijnselen (of beperkingen) worden versterkt of blijven voortduren door de persoonlijkheid van de benadeelde, wil niet zeggen dat deze verschijnselen (of beperkingen) niet volledig aan de onrechtmatige daad mogen worden toegerekend. 2. De mate waarin de klachten benadeelde in objectieve zin beperken is hiermee echter nog niet beantwoord. De rechtbank acht deskundige voorlichting door een verzekeringsgeneeskundige en/of arbeidsdeskundige buiten het kader van de WAO/WIA noodzakelijk. 3 kosten deelgeschil: € 6.676,– (gevorderd: € 9.298,-; aantal uren teruggebracht van 29 tot 20).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: causaal verband kop-staartbotsing en rugklachten niet onderbouwd

 • Rechtbank Den Haag

Nek- en rugklachten gevolg van ongeval van mei 2011? 1. De rechtbank oordeelt dat de nekklachten tot november 2011 gevolg zijn van het ongeval; daarna ontbreekt medische informatie. 2. T.a.v de rugklachten oordeelt de rechtbank dat benadeelde het causaal verband onvoldoende heeft onderbouwd. De rechtbank stelt voorop dat een kop-staartbotsing, waarvan sprake is, in beginsel niet leidt tot letsel aan de onderrug. Medisch en juridisch causaal verband tussen een kop-staartbotsing en rugklachten is daarom niet zonder meer gegeven. Een belangrijke aanwijzing voor het bestaan van causaal verband kan zijn dat de klachten zich kort na het ongeval hebben geopenbaard. Uit de medische informatie blijkt echter dat benadeelde pas drie na het ongeval melding heeft gemaakt bij zijn huisarts van rugklachten. Verzoek afgewezen. 3. Kosten deelgeschil begroot op € 4136,-. Deze kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien het causaal verband tussen rugklachten en ongeval moet worden aangenomen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: causaal verband kop/staartbotsing en rugklachten niet onderbouwd

 • Rechtbank Den Haag

Nek- en rugklachten gevolg van ongeval van mei 2011? 1. De rechtbank oordeelt dat de nekklachten tot november 2011 gevolg zijn van het ongeval; daarna ontbreekt medische informatie. 2. T.a.v de rugklachten oordeelt de rechtbank dat benadeelde het causaal verband onvoldoende heeft onderbouwd. De rechtbank stelt voorop dat een kop-staartbotsing, waarvan sprake is, in beginsel niet leidt tot letsel aan de onderrug. Medisch en juridisch causaal verband tussen een kop-staartbotsing en rugklachten is daarom niet zonder meer gegeven. Een belangrijke aanwijzing voor het bestaan van causaal verband kan zijn dat de klachten zich kort na het ongeval hebben geopenbaard. Uit de medische informatie blijkt echter dat benadeelde pas drie na het ongeval melding heeft gemaakt bij zijn huisarts van rugklachten. Verzoek afgewezen. 3. Kosten deelgeschil begroot op € 4136,-. Deze kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien het causaal verband tussen rugklachten en ongeval moet worden aangenomen.

Lees verder

Vaknieuws

Vraag: Gelden de nieuwe medische machtigingen ook voor medische aansprakelijkheid?

 • PIV
 • 4 november 2013
 • M. Volker

Gelden de nieuwe medische machtigingen, die worden aanbevolen door de GAV en De Letselschade Raad (d.d. 31 oktober 2013) ook bij medische aansprakelijkheid?
Antwoord: Nee, de medische machtigingen zijn alleen bedoeld voor letselzaken, waarin de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van toepassing is. Dat betekent dat de machtigingen niet geschikt zijn voor medische aansprakelijkheidszaken, waarin de aansprakelijkheid niet vast staat zaken.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: rapport gezamenlijke expertise bindend, bezwaren afgewezen; uurtarief € 200,- (gevorderd: € 386,10,- )

 • Rechtbank Roermond
 • BZ3464
 • C/08/129501/ HA RK 54-12

Gemiste diagnose hersentumor . Benadeelde vraagt in deelgeschil om het expertiserapport, dat op gezamenlijk verzoek is aangevraagd, bindend te verklaren. In het rapport concludeert de deskundige dat de huisarts verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld door ondanks diverse signalen niet door te verwijzen. De rechtbank acht het rapport bindend, nu het op gezamenlijk verzoek is aangevraagd en het inhoudelijk en wat betreft de wijze van totstandkoming voldoet aan de eisen die eraan gesteld mogen worden. De rechtbank verwerpt de bezwaren van de verzekeraar dat geen hoor en wederhoor heeft plaats gevonden en dat de deskundige niet beschikte over het volledige medisch dossier. Vordering toegewezen. Gevraagde verbod aan verzekeraar om tweede deskundige te raadplegen voor second opinion afgewezen. Kosten deelgeschil: € 3.738,96; (gevorderd: € 6.970,850 uurtarief gematigd tot € 200,- (gevorderd: € 386,10,- excl. BTW.)

Lees verder