Jurisprudentie

Rb: benadeelde moet huisartsenjournaal overleggen aan medisch adviseur verzekeraar

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Limburg
 • 9 juni 2017
 • C/03/233411/HA RK 17-63

In deze procedure is de vraag aan de orde of benadeelde het huisartsenjournaal aan verzekeraar moest overleggen. De rechtbank maakt een afweging tussen de processuele belangen van beide partijen die worden beschermd door artikel 6 EVRM (het recht op een eerlijk proces) en de individuele privacybelangen van benadeelde die worden beschermd op grond van artikel 8 EVRM (r.o. 4.3 e.v.). Verder slaat de rechtbank acht op de medische paragraaf bij de GBL. Het belang van verzekeraar bij kennisneming van het huisartsenjournaal van benadeelde staat in redelijke verhouding tot het doel waarvoor de informatie wordt gevraagd. Verzekeraar heeft geen ander middel om toegang tot deze informatie te krijgen. De reeds voorhanden zijnde verklaringen zijn onvoldoende. Tegen deze achtergrond is de enkele wens van benadeelde om geen medische gegevens beschikbaar te hoeven stellen onvoldoende om daaraan doorslaggevende betekenis toe te kennen. Hoezeer benadeelde ook aanspraak heeft op privacybescherming, moet dit belang wijken voor het belang van verzekeraar om zich te laten voorlichten door haar eigen medisch adviseur. Het huisartsenjournaal hoeft alleen aan de medisch adviseur verschaft te worden.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2017-1 Trajecten met één medisch adviseur zijn sneller en goedkoper

 • PIV-bulletin
 • 1 februari 2017
 • P van Steensel

Uitkomsten van empirisch onderzoek.
Een traject in letselschadezaken met één medisch adviseur kent kortere doorlooptijden en gaat met lagere kosten gepaard dan een traject met twee medisch adviseurs. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat slachtoffers in een traject met één medisch adviseur, ten opzichte van een traject met twee medisch adviseurs, positievere of negatievere ervaringen hebben of een hoger of lager schadebedrag ontvangen. Dit zijn de conclusies uit het onderzoek door prof. mr. Gijs van Dijck, hoogleraar Privaatrecht aan de School of Law van de Maastricht Universiteit. Deze uitkomsten werden op donderdag 19 januari 2017 gepresenteerd tijdens een symposium in het congrescentrum van Achmea, de opdrachtgever van het onderzoek.

Lees verder

Vaknieuws

Volledig Rapport ‘Eén of twee medisch adviseurs’ van Universiteit Maastricht

 • Maastricht University
 • 19 januari 2017
 • Prof. mr. G. van Dijck m.m.v. S. van Erp

Op 19 januari 2017 presenteerde Prof. van Dijck van de Universiteit van Maastricht op een mini-symposium van Achmea het rapport “Eén of twee medisch adviseurs”. De onderzoeksresultaten laten zien dat slachtoffers bij wie één medisch adviseur betrokken is soortgelijke schadevergoedingen krijgen toegewezen als wanneer twee medisch adviseurs betrokken zijn. Verder ervaren slachtoffers een traject met een onpartijdige medisch adviseur even positief als een traject met een eigen medisch adviseur. Tot slot blijkt ook dat een traject met slechts één medisch adviseur goedkoper is. Het volledige rapport vindt u op het PIV-Kennisnet.

Lees verder

Vaknieuws

Achmea: Afhandeling letselschadezaken kan negen maanden sneller door inzet één medisch adviseur

 • 19 januari 2017
 • Achmea

“De doorlooptijd van het medische traject bij letselschadezaken kan met negen maanden worden ingekort. Dat blijkt uit onderzoek dat de universiteiten van Maastricht en Tilburg de afgelopen vijf jaar hebben verricht in opdracht van verzekeraar Achmea. De tijdsbesparing wordt bereikt door de inzet van één medisch adviseur die volledig onpartijdig opereert. Bij letselschadezaken is het nu nog gebruikelijk om twee medisch adviseurs in te schakelen: één namens het slachtoffer en één namens de verzekeraar.” Dit meldt Achmea in een persbericht.

Lees verder

Jurisprudentie

Gerecht Curaçao: eenzijdig medisch rapport niet concreet betwist, smartengeld oudere slachtoffers

 • Gerecht Curaçao
 • 19 december 2016
 • ECLI:NL:OGEAC:2016:132
 • 73756/2015

Benadeelden (71 en 74 jaar op moment ongeval) lopen ernstig letsel (diverse breuken) op bij ongeval op Curaçao. 1. Het gerecht oordeelt dat de medische rapportages als uitgangspunt kunnen dienen bij de vaststelling van de beperkingen. Het Gerecht constateert dat New India geen concrete bezwaren heeft geformuleerd ten aanzien van de inhoud van de medische rapporten. Weliswaar is de verzekeraar niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de rapporten en dus het beginsel van hoor en wederhoor niet is nageleefd, maar dit staat niet aan de bruikbaarheid in de weg. 2. Smartengeld Het Gerecht is enerzijds van oordeel dat het smartengeld lager zou moeten uitvallen omdat sprake is van een beperkte lijdensduur. Anderzijds stonden eisers nog actief in het leven en was er een redelijke verwachting zij nog een aantal jaren in kwalitatief goede gezondheid had kunnen leven als het ongeval niet had plaatsgevonden. Dat is hen door het ongeval ontnomen. Smartengeld vastgesteld op € 25.000,– resp. € 15.000,–. 3. Diverse andere schadeposten.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-5 Medische aansprakelijkheid nader belicht: inzage medisch advies, verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht

 • PIV-bulletin
 • 1 december 2016
 • Jonna De Clerck & Petra klein Gunnewiek, beiden advocaat bij Van Benthem & Keulen te Utrecht
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:3739

Het Hof Amsterdam[1] heeft zich in een recent arrest uitgelaten over een casus op het gebied van medische aansprakelijkheid. Het betrof een oordeel over het medisch handelen van een gynaecoloog tijdens een keizersnede. Diverse deelonderwerpen kwamen in dit arrest aan bod. In dit artikel zullen wij het arrest bespreken en de onderwerpen inzage in het medisch advies, de verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht nader belichten.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: de benadeelde is gehouden medische informatie aan de medisch adviseur te geven

 • Rechtbank Gelderland
 • 2 november 2016
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:6279
 • 284614

Voor de vaststelling van de omvang van de schade en het verband met de trap van het paard zijn de in het kader van een ongevallenverzekering opgestelde rapporten niet toereikend. De rapporten geven geen inzicht in de gezondheidssituatie voor het ongeval. Een deskundige moet worden benoemd.
De te benoemen deskundige bepaalt welke gegevens door partijen moeten worden verschaft. De benadeelde is in beginsel niet verplicht de aan de deskundige verschafte medische gegevens tegelijkertijd aan de wederpartij te verschaffen, wel aan de medisch adviseur van een verzekeraar. Weigert deze dit te doen, zonder daartoe gewichtige redenen als bedoeld in art. 22 Rv te hebben welke door de rechter gegrond zijn geoordeeld, dan zal de rechter uit die weigering de gevolgtrekking kunnen maken die hij geraden acht (vgl. Hoge Raad 22 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB3676).

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: letselschadeadvocaat niet aansprakelijk voor adviseren eindafwikkeling zonder voorbehoud

 • Hof Den Bosch
 • 3 mei 2016
 • ECLI:NL:GHSHE:2016:1748
 • 200.158.602_01

Destijds 12-jarige meisje met pre-existent beenlengteverschil loopt in 1994 beenbreuk op bij ongeval. Vanaf 2008 krijgt zij steeds meer last van enkel en raakt arbeidsongeschikt. Zij stelt letselschadeadvocaat aansprakelijk voor het adviseren van een vaststellingsovereenkomst zonder voorbehoud. Het hof oordeelt dat de advocaat niet heeft gehandeld in strijd met wat
redelijkerwijze van een letselschadeadvocaat mag worden verlangd. Hij heeft zich laten voorlichten door medisch deskundigen. Hij behoefde de deskundigheid van de verzekeringsgeneeskundige niet in twijfel diende te trekken. Het hof oordeelt voorts ‘dat, voor zover in de verwijten benadeelde besloten ligt dat een letselschadeadvocaat te allen tijde dient aan te sturen op het opnemen van een voorbehoud voor het geval zich in de toekomst alsnog schade voor zou doen, geldt dat de aard van een vaststellingsovereenkomst met zich brengt dat de daarbij betrokken partijen een bestaande onzekerheid willen wegnemen en zich daarom vastleggen op een afspraak waarbij zij in elk geval weten waar zij aan toe zijn.’

Lees verder

Vaknieuws

Eerste Theo Kremer Innovatie Prijs uitgereikt aan gedachtegoed Eén medisch adviseur

 • PIV
 • 21 maart 2016

Tijdens de PIV Jaarconferentie op 18 maart 2016 werd voor het eerst de Theo Kremer Innovatie Prijs uitgereikt. Deze prijs is door het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) in het leven geroepen als blijk van waardering voor een persoon of instelling die een inspirerende innovatie heeft ontwikkeld, waarmee de letselschadebehandeling op een positieve manier kan worden vernieuwd.
De eerste Theo Kremer Innovatie Prijs werd toegekend aan het gedachtegoed van ‘Eén medisch adviseur’. De prijs werd overhandigd aan drs. Laurens Buisman, arts. Laurens Buisman is er als pionier van het project 1 Medisch Adviseur in geslaagd het vertrouwen van belangenbehartigers voor het idee te winnen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

 • Hof Amsterdam
 • 2 februari 2016
 • (nog) niet gepubliceerd
 • 200.160.655/01

Ten overvloede overweegt het hof dat gelet op de uitspraak van het HvJEU van 17 juli 2014 (nr. C-141/12 en nr. C- 372/12) het verzoek om afgifte van het volledige advies van de medisch adviseur van verzekeraar niet voor toewijzing in aanmerking zou komen. Het onderscheid dat het HvJEU in zijn uitspraak maakt dat gegevens die in een juridische analyse zijn vermeld persoonsgegevens zijn, maar dat de juridische analyse als zodanig geen persoonsgegeven vormt, is een onderscheid dat in de onderhavige zaak ook opgeld doet. De medische analyse bevat geen informatie over de belanghebbende die door de belanghebbende zelf gecontroleerd kan worden op de juistheid ervan. Alleen die gegevens worden door de Wbp beschermd. Dit leidt ertoe dat verzekeraar alleen gehouden zou zijn geweest om de gegevens betreffende Geïntimeerde te verstrekken die de feitelijke basis van het medisch advies vormen en niet ook het medisch advies als zodanig.
Het verzoek tot het bevelen van de verzekeraar tot overlegging van het medisch advies is niet gedaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 46 lid 2 Wbp binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke, waaruit volgt dat de gevraagde gegevens niet worden verstrekt.

Lees verder

Achmea gaat door met ‘project 1 medisch adviseur’

 • AM-Signalen
 • 24 juni 2015
 • AMWEB

De verzekeraar is inmiddels al twee jaar bezig met het ‘project 1 medisch adviseur’ en heeft al 200 dossiers op deze wijze behandeld. Naast dat er met behulp van de nieuwe werkwijze veel tijd bespaard wordt, is de kans op miscommunicatie tussen twee medisch adviseurs ook een stuk kleiner, aldus Achmea. “Het tijdsverlies dat je oploopt door het gebruik van twee adviseurs is geen kwestie van weken maar soms wel van maanden. Veel dossiers worden door twee adviseurs vaak alleen maar complexer”, zegt Arjen van Iwaarden, senior-manager van de Achmea Claims Organisatie. “Ruim 90% van letselschadedossiers kunnen makkelijk door één medisch adviseur worden behandeld.” De verzekerden van Achmea mogen voortaan zelf kiezen of zij gebruik willen maken van één of twee medisch adviseurs.

Lees verder

Persbericht: Werkwijze 1 medisch adviseur krijgt voet aan de grond

 • Overige organisaties
 • 22 juni 2015
 • Achmea, Europrotector, Van der Toorn Personenschade, Letselschadebureau Kloppenburg, de Universiteit van Tilburg en Bureau 1Medisch Adviseur

Hoewel het wetenschappelijke onderzoek nog niet volledig is afgerond, hebben de bij het project 1 medisch adviseur betrokken partijen inmiddels initiatieven genomen om de ingeslagen weg ook in de toekomst te gaan vervolgen. Uit de eerste beschrijvende resultaten van het wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van de betrokken partijen en slachtoffers komen namelijk veel positieve geluiden naar voren. De hypothese (het behandelen van letselschadedossiers met 1 medisch adviseur leidt tot een snellere behandeling, kostenbesparing en hoge klanttevredenheid) blijkt in de praktijk op te gaan voor de onderzochte dossiers.

Lees verder

Vaknieuws

1 MA gaat in 2015 voor schaalvergroting

 • PIV-bulletin
 • 1 februari 2015
 • Mevrouw drs. K. Seinhorst

1MA gaat in 2015 voor schaalvergroting – Tijd voor het echter werk …   Mevrouw drs. K. Seinhorst – Bureau 1Medisch adviseur   Dé stakeholders op het gebied van letselschade waren op vrijdag 23 januari 2015 in Den Haag bij elkaar om hun visie over de werkwijze met één partijneutraal medisch adviseur te laten horen. […]

Lees verder

Vaknieuws

Whiplash: een andere benadering – Medische vs. juridische causaliteit

 • PIV-bulletin
 • 1 februari 2015
 • Mevrouw mr. P. Oskam en mevrouw drs. A.M. Reitsma arts

Whiplash: een andere benadering1 – Medische vs. juridische causaliteit – Samen komen we er wel uit …   Mevrouw mr. P. Oskam en mevrouw drs. A.M. Reitsma arts – Kennedy Van der Laan Advocaten en a.s.r. Verzekeringen   In 2012 betrof ongeveer een derde van de verkeersongevallen in Nederland een whiplash­ongeval2. Dat is niet de […]

Lees verder

Vaknieuws

DLR: Gedragscode regelt omgang met medische gegevens bij letselschade

 • Letselschade Raad

De Letselschade Raad heeft een persbericht uitgebracht n.a.v. berichten in de media over het onnodig opvragen van medische gegevens. Inhoud persbericht: “De Letselschade Raad heeft de omgang met medische informatie in letselschadezaken geregeld in de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. Het belangrijkste uitgangspunt: het opvragen van medische informatie moet proportioneel zijn. Er worden niet meer gegevens opgevraagd dan noodzakelijk is voor een eerlijke en voorspoedige beoordeling van de letselschadevordering. In beginsel gebeurt het opvragen van medische gegevens met behulp van een medische machtiging. De medisch adviseur stelt hierin gerichte en feitelijke vragen aan de zorgverlener. (…)”

Lees verder