Jurisprudentie

HR: aan vormvereisten van een mediationreglement en –overeenkomst moet zijn voldaan

 • Hoge Raad
 • 20 december 2013
 • ECLI:NL:HR:2013:2049
 • 12/05049

De mediationovereenkomst brengt mee dat eventuele in het kader van de mediation gemaakte afspraken niet bindend zijn, tenzij is voldaan aan de daaraan in de mediation overeenkomst uitdrukkelijk overeengekomen vereisten. Dit strookt met het niet verplichtende en vrijblijvende karakter van de mediation, dat meebrengt dat partijen van door hen gedane voorstellen, standpunten, mededelingen of toezeggingen kunnen terugkomen, zolang zij niet op de wijze als in de mediationovereenkomst bepaald, een bindende afspraak hebben bereikt en vastgelegd.

Lees verder

Vaknieuws

VU krijgt eerste leerstoel Mediation

 • VU
 • 6 oktober 2016

Als eerste juridische faculteit van Nederland krijgt die van de Vrije Universiteit Amsterdam een bijzondere leerstoel Mediation. De leerstoel vormt het sluitstuk van de afstudeerrichting Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU, en versterkt het onderzoek naar de recente vernieuwingen in rechtspraak en conflicthantering. De wervings- en selectieprocedure voor de leerstoel Mediation wordt binnenkort gestart.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: verzekeraar hoeft niet mee te werken aan mediation

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Rotterdam
 • 20 juli 2016
 • 5234189 HA VERZ 16-152

Benadeelde verzoekt de kantonrechter (onder meer) om de verzekeraar te veroordelen tot medewerking aan mediation, 1. De kantonrechter rechtbank oordeelt dat uit gedragsregels 9 en 10 van de GBL volgt dat indien de onderhandelingen tussen partijen zijn vastgelopen, partijen gezamenlijk naar een oplossing moeten zoeken en dat, wanneer dat niet lukt, zij zich tot een derde dienen te wenden. Behalve het onderhavige deelgeschil zijn tussen partijen nog drie geschillen aanhangig. Gelet op hetgeen in deze zaken is beslist, oordeelt de kantonrechter dat verzekeraar in redelijkheid het verzoek van benadeelde tot het meewerken aan een mediationtraject in dit stadium van de schadeafwikkeling, mocht afwijzen. Verzekeraar heeft dan ook niet onrechtmatig gehandeld door vooralsnog niet aan mediation mee te willen werken. 2. Kosten deelgeschil: € 3.013,41 (gevorderd: € 14.759,58 voor 2 procedures; aantal uren disproportioneel, uurtarief teruggebracht van € 300,- naar € 245,-). (NB: de kantonrechter heeft op 20 juli 2016 uitspraak gedaan in vier tussen dezelfde partijen lopende procedures.)

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: schending geheimhouding mediation niet onrechtmatig vanwege zwaarwegend belang

 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:13082
 • C/15/209563 / HA ZA 13-646

Gedaagde (advocaat) verleent rechtsbijstand aan cliënt (werknemer) in arbeidsgeschil en is bekend met tussen eiser (werkgever) en cliënt gesloten geheimhoudingsovereenkomst m.b.t. mediationprocedure. Desalniettemin legt gedaagde gespreksverslagen over in een procedure voor het hof. De rechtbank oordeelt dat hiermee in beginsel in strijd is gehandeld met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. In de gegeven omstandigheden was het belang van cliënt om hof kennis te laten nemen van de verslagen echter dusdanig zwaarwegend dat het overleggen van die verslagen niet onrechtmatig was. Dat het Hof van Discipline heeft geoordeeld dat gedaagde niet heeft gehandeld zoals een goed advocaat betaamt door de mediationverslagen zonder vooroverleg met de wederpartij in het geding te brengen, maakt dit niet anders. Gevorderde schadevergoeding afgewezen.

Lees verder

Vaknieuws

DeMediationRubriek …

 • PIV-bulletin
 • mr. F. van Benthem

DeMediatiationRubriek staat onder redactie van mr. Ferda van Benthem en mr. Bart Neervoort. Hoewel in letselschadezaken steeds vaker mediation wordt toegepast, hebben de meeste betrokkenen in de personenschadebranche er nog geen ervaring mee. Door in deze rubriek voorbeelden uit de praktijk van NVMV-LetMeletselschade mediators te beschrijven, wordt getracht de bekendheid met mediation te vergroten. Namen van slachtoffers in de beschreven zaken zijn gefingeerd.

Lees verder

Vaknieuws

DeMediationRubriek

DeMediationRubriek … – DMR 2013, 5 DeMediatiationRubriek staat onder redactie van mr. Ferda van Benthem en mr. Bart Neervoort. Hoewel in letselschadezaken steeds vaker mediation wordt toegepast, hebben de meeste betrokkenen in de personenschadebranche er nog geen ervaring mee. Door in deze rubriek voorbeelden uit de praktijk van NVMV-LetMeletselschademediators te beschrijven, wordt getracht de bekendheid […]

Lees verder

Vaknieuws

Mediation: het verhaal achter het verhaal

 • Geertruid van Wassenaer

DeMediationRubriek … DeMediatiationRubriek staat onder redactie van mr. Ferda van Benthem en mr. Bart Neervoort. Hoewel in letselschadezaken steeds vaker mediation wordt toegepast, hebben de meeste betrokkenen in de personenschadebranche er nog geen ervaring mee. Door in deze rubriek voorbeelden uit de praktijk van NVMV-LetMeletselschademediators te beschrijven, wordt getracht de bekendheid met mediation te vergroten. […]

Lees verder

Vaknieuws

DeMediationRubriek II

 • PIV-bulletin

DeMediationRubriek … – DMR 2013 II DeMediatiationRubriek staat onder redactie van mr. Ferda van Benthem en mr. Bart Neervoort. Hoewel in letselschadezaken steeds vaker mediation wordt toegepast, hebben de meeste betrokkenen in de personenschadebranche er nog geen ervaring mee.  Door in deze rubriek voorbeelden uit de praktijk van NVMV-LetMe-letselschademediators te beschrijven, wordt getracht de bekendheid […]

Lees verder

Vaknieuws

Mediation trok de zaak na elf jaar helemaal los

 • PIV-bulletin

DeMediationRubriek …  – Spronck Dit is de eerste aflevering van een mediationrubriek onder redactie van mr. Ferda van Benthem en mr. Bart Neervoort. Hoewel in letselschadezaken steeds vaker mediation wordt toegepast, hebben de meeste betrokkenen in de personenschadebranche er nog geen ervaring mee. Door in deze rubriek voorbeelden uit de praktijk van NVMV-LetMe-letselschademediators te beschrijven, […]

Lees verder

Vaknieuws

Alle mediators voor slachtoffers letselschade voortaan onder één dak

 • PIV-bulletin
 • mr. B. Neervoort

Alle mediators voor slachtoffers letselschade voortaan onder één dak LetMe – de vereniging van letselschade mediators – en NVMV – de Nederlandse vereniging van mediators in de verzekeringsbranche – slaan per 1 januari 2013 de handen ineen. Daarmee ontstaat een organisatie met meer dan 75 gekwalificeerde mediators. De nieuwe organisatie behoudt de naam NVMV. LetMe […]

Lees verder

Vaknieuws

LetMe en vereniging van letselschade mediators (NVMV) samen

 • LetMe

LetMe – de vereniging van letselschade mediators – en NVMV – de Nederlandse vereniging van mediators in de verzekeringsbranche – slaan per 1 januari 2013 de handen ineen. Daarmee ontstaat een organisatie met meer dan 75 gekwalificeerde mediators. De nieuwe organisatie behoudt de naam NVMV. LetMe blijft bestaan als naam voor de sectie letselschade van de NVMV. Letselschade mediators heten dus voortaan NVMV-LetMe Mediator.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: (werkgevers)aansprakelijkheidsvraag te complex voor deelgeschilprocedure

 • Rechtbank Breda
 • BX7896
 • 723248 ov 12-3925

Schoonmaker valt van 2,5 meter hoge trap en stelt werkgever aansprakelijk. De kantonrechter stelt vast dat er naast de aansprakelijkheidsvraag nog andere geschilpunten zijn, zoals over de causaliteit. Daar komt bij dat ten aanzien van de aansprakelijkheidsvraag nadere bewijslevering en/of deskundigenonderzoek noodzakelijk is. Verzoek afgewezen, kosten deelgeschil a € 5.072,65 toegewezen (gevorderd was € 10.152,07).

Lees verder