Jurisprudentie

Rb: persoonlijk onderzoek niet onrechtmatig, benadeelde moet schadevergoeding terugbetalen

 • Rechtbank Limburg
 • 30 november 2016
 • ECLI:NL:RBLIM:2016:10506
 • C/03/214423 / HA ZA 15-715

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO). Terugvordering door aansprakelijkheidsverzekeraar van uitgekeerde schadevergoeding. Rechtbank oordeelt dat besluit van verzekeraar tot het instellen van een persoonlijk onderzoek niet onrechtmatig was, noch dat de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd onrechtmatig was. Uit de in dat kader geobserveerde gedragingen blijkt volgens de rechtbank dat de door het slachtoffer tegenover behandelende en expertiserende medici aangegeven klachten en beperkingen niet consistent zijn met de geobserveerde gedragingen van het slachtoffer. Voorts blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit de resultaten van een tweetal neuropsychologische onderzoeken, dat het slachtoffer bewust heeft ondergepresteerd, nu de resultaten van die onderzoeken slechter zijn dan wanneer de tests volstrekt willekeurig zouden zijn ingevuld en voorts slechter zijn dan die wanneer deze door dementen zouden zijn ingevuld. Ten slotte blijkt ook uit de gegevens van een tankpas (aan het slachtoffer verstrekt door diens voormalig werkgever), alsmede uit gegevens van het aantal kilometers dat met de auto van het slachtoffer is gereden sedert zijn auto-ongeval, dat het slachtoffer veel auto heeft gereden sedert zijn ongeval, terwijl hij claimt als gevolg van zijn ongeval nauwelijks meer te kunnen autorijden. Benadeelde moet € 248.676,16 (+ rente) terugbetalen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: onderzoek (inclusief Facebook) niet in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2014:6661
 • C/18/151386 /HA RK 14-264

Whiplash, ongeval 2007, toen 28-jarige dierenarts. Benadeelde stelt blijvende ernstige klachten en beperkingen te hebben; verzekeraar heeft persoonlijk onderzoek laten verrichten, waaruit blijkt dat zij vele activiteiten (o.a. paardrijden) verrichtte. 1. De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar niet in strijd met de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek heeft gehandeld. Het stond de verzekeraar vrij om, bij het rijzen van twijfel over het waarheidsgehalte van de opgaven van benadeelde, een feitenonderzoek in te stellen. Zij mocht daartoe haar interne gegevens raadplegen. Toen deze gegevens het wantrouwen voedden, mocht verzekeraars het feitenonderzoek uitbreiden tot internet. Dat verzekeraar ook Facebook raadpleegde, kan benadeelde haar niet tegenwerpen: gegevens en foto’s op dat medium werden immers door benadeelde welbewust aan de openbaarheid prijsgegeven. Het onderzoek heeft plaatsgevonden vanaf de openbare weg en is niet in strijd geweest met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Weliswaar heeft een de persoonlijke levenssfeer schendend onderzoek plaatsgevonden, maar daar tegenover stond het aanzienlijke financiële belang. Er waren geen alternatieve, minder ingrijpende middelen om de opgave te verifiëren. 2. Ten aanzien van het causaal verband tussen klachten en ongeval is nadere bewijslevering nodig, waarvoor de deelgeschilprocedure zich niet leent. 3. Kosten deelgeschil: € 6118; gevorderd: € 9177; uren bovenmatig, uurtarief € 265 redelijk.

Lees verder

Vaknieuws

De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek; wel of geen fraude? – Hoge Raad 18 april 2014, RvdW 2014, 600 – Het mes snijdt aan twee kanten

 • PIV-bulletin
 • Mr. R. Meelker, Marree Dyxhoorn Advocaten

Het geschil betrof een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzekerde meldde zich 8 april 2003 arbeidsongeschikt. Vervolgens volgden drie jaren waarin Interpolis uitkering deed aan verzekerde op basis van arbeidsongeschiktheidspercentages die varieerden van 50 tot 100.
In juli 2006 heeft Interpolis een persoonlijk onderzoek als bedoeld in de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO) laten instellen. Aan verzekerde heeft zij gevraagd een vragenlijst in te vullen en gedurende een week een dagboek van zijn activiteiten bij te houden. Voorts is hij in september 2006 gedurende acht dagen geobserveerd. In het onderzoeksrapport is als conclusie vermeld dat verzekerde bewust onjuiste informatie aan Interpolis heeft verstrekt.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: persoonlijk onderzoek gerechtvaardigd

 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:5555
 • C/14/152086/HA RK 14-10

Over benadeelde kwamen via het ‘Informatieknooppunt’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid anonieme meldingen binnen bij verzekeraar. Eerst raadpleegde verzekeraar sociale media, wat haar vrij stond, of de meldingen enig waarheidsgehalte hadden. Benadeelde afficheerde zich als ‘Casino at Pokerhuis’. De medisch deskundige stelde een discrepantie tussen de ernst van de klachten en de objectiveerbare bevindingen vast. Dat was voldoende rechtvaardiging op grond van de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek om het persoonlijk onderzoek in te stellen zoals gedaan. Het vragen van (nadere) medewerking van benadeelde zelf had geen zin.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: schaderegeling staakt op onvoldoende bewijs door benadeelde, niet op evt. onrechtmatigheid persoonlijk onderzoek.

 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:15613
 • C-09-443566-HA RK 13-264

Verzekeraar liet dossieronderzoek doen en verzoeker volgen, observeren en filmen, zonder dat hij dit wist. De verzochte beslissingen kunnen niet bereiken dat de onderhandelingen worden vlotgetrokken. Verzekeraar beroept zich niet alleen op de bevindingen uit het persoonlijk onderzoek maar ook op de beschikbaar gekomen cijfermatige gegevens, waaruit is gebleken dat verzoeker substantiële inkomsten uit zijn bedrijf heeft genoten. De Rechtbank acht het standpunt van verzekeraar de schade vergoed te hebben gezien de reeds betaalde voorschotten en de overgelegde jaarcijfers, niet onbegrijpelijk. Het hervatten van de schaderegeling wordt niet belemmerd door de door gestelde discussiepunten, te weten het al dan niet rechtmatig zijn van het persoonlijk onderzoek en de vraag of sprake is geweest van misleiding en/of het welbewust verstrekken van onjuiste informatie, maar door het achterwege blijven van nader bewijs dat sprake is van resterende onvergoede schade die moet worden toegerekend aan het ongeval van 21 december 1999.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: verzoek observatierapport buiten beschouwing te laten afgewezen, geen verdere onderhandelingen

 • Rechtbank Den Haag
 • BX7172
 • 415312

Verzoek tot bepaling waarde observatierapport naar aanleiding van persoonlijk onderzoek, tot buiten beschouwing laten van observatierapport en verzoek tot voortzetting buitengerechtelijke onderhandelingen afgewezen. Door de verzekeraar zijn de onderhandelingen afgebroken, omdat zij op basis van medische en arbeidsdeskundige bescheiden meent dat benadeelde sinds 2010 geen beperkingen meer ondervindt als gevolg van het ongeval. De rechtbank concludeert dat, nu bij de verzekeraar ook los van de uitkomst van het persoonlijk onderzoek geen bereidheid meer bestaat om met benadeelde tot een minnelijke regeling te komen, er onvoldoende perspectief op een verdere buitengerechtelijke afwikkeling van de schade bestaat, zodat de verzochte beslissingen niet kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. De rechtbank tekent hierbij aan dat een deelgeschilprocedure niet is bedoeld om Nationale-Nederlanden alsnog aan de onderhandelingstafel te dwingen. Verzoek afgewezen, kosten deelgeschil ad € 3.814,69 (uurtarief € 225,-) toegewezen.

Lees verder