Jurisprudentie

Rb: uitkering uit ongevallenverzekering mag worden verrekend

 • Rechtbank Rotterdam
 • 18 augustus 2017
 • ECLI:NL:RBROT:2017:6371
 • 4887115

Werkgeversaansprakelijkheid voor letsel aan hand. Diverse schadeposten. 1. Toekomstige huishoudelijke hulp tot aan het 70ste levensjaar onaannemelijk. 2. Smartengeld: € 5000,- beperkingen aan hand, grijpfunctie beperkt). 3. Voordeelsverrekening. De kantonrechter oordeelt dat, uitgaande van de nieuwe maatstaf die de Hoge Raad hanteert, het beroep op voordeelstoerekening slaagt. Werknemer heeft uit hoofde van ongevallenverzekering (sommenverzekering), die de werkgever vrijwillig) heeft afgesloten, een bedrag van € 5.708,06 ontvangen. Dit bedrag zou werknemer niet hebben ontvangen, indien er geen bedrijfsongeval zou hebben plaatsgevonden. Thans vordert werknemer schadevergoeding op grond van artikel 7:658 BW. Dit betekent dat er zowel sprake is van conditio sine qua non-verband als van voordeel, omdat dezelfde schade (door de verzekeraar én de werkgever) wordt vergoed. Nu vaststaat dat er een bedrag van € 5.708,06 aan sommenverzekering reeds is uitgekeerd, dient dit bedrag in mindering te komen op het toewijsbare schadebedrag.

Lees verder

Jurisprudentie

Gerecht Curaçao: eenzijdig medisch rapport niet concreet betwist, smartengeld oudere slachtoffers

 • Gerecht Curaçao
 • 19 december 2016
 • ECLI:NL:OGEAC:2016:132
 • 73756/2015

Benadeelden (71 en 74 jaar op moment ongeval) lopen ernstig letsel (diverse breuken) op bij ongeval op Curaçao. 1. Het gerecht oordeelt dat de medische rapportages als uitgangspunt kunnen dienen bij de vaststelling van de beperkingen. Het Gerecht constateert dat New India geen concrete bezwaren heeft geformuleerd ten aanzien van de inhoud van de medische rapporten. Weliswaar is de verzekeraar niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de rapporten en dus het beginsel van hoor en wederhoor niet is nageleefd, maar dit staat niet aan de bruikbaarheid in de weg. 2. Smartengeld Het Gerecht is enerzijds van oordeel dat het smartengeld lager zou moeten uitvallen omdat sprake is van een beperkte lijdensduur. Anderzijds stonden eisers nog actief in het leven en was er een redelijke verwachting zij nog een aantal jaren in kwalitatief goede gezondheid had kunnen leven als het ongeval niet had plaatsgevonden. Dat is hen door het ongeval ontnomen. Smartengeld vastgesteld op € 25.000,– resp. € 15.000,–. 3. Diverse andere schadeposten.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: whiplash, beperkte looptijd schade zelfstandig onderneemster, nu zij ander passend werk had kunnen verrichten

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Noord-Nederland
 • 14 oktober 2015
 • C/l9/77076 / HA ZA 09-973

Whiplash, ongeval 1997. De rechtbank oordeelde bij eerder tussenvonnis dat benadeelde haar eigen werk als onderneemster van een kinderkledingzaak niet meer kan doen. De rechtbank oordeelt in het kader van de schadebeperkingsplicht dat het redelijk was dat benadeelde aanvankelijk probeerde haar eigen bedrijf voort te zetten. Zij was destijds net gestart. Dat benadeelde door haar arbeidsongeschiktheid extra personeelskosten moest maken, komt dan ook voor rekening van verzekeraar. De rechtbank is het echter met verzekeraar eens dat het niet redelijk is om alle opgevoerde jaren voor haar rekening te laten komen. Nog daargelaten de vraag hoe de gestelde predispositie zou hebben doorgewerkt in de bedrijfsresultaten zonder ongeval, stelt de rechtbank vast dat benadeelde na verloop van enkele jaren toch heeft moeten constateren dat zij met haar eigen bedrijf geen volwaardig inkomen kon genereren. Dit terwijl al was vastgesteld dat benadeelde ander passend werk kon verrichten. Onder deze omstandigheden is de schade in redelijkheid mede als een gevolg van het te lang door blijven werken in de eigen zaak in plaats van ander passend werk te zoeken aan benadeelde toe te rekenen. De rechtbank wijst de schade toe tot 2000; de schade over de periode daarna wordt afgewezen. 2. Smartengeld: € 6000,- (gevorderd:€ 22.689,-). 3. Huishoudelijk hulp afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: voorschot verlies van arbeidsvermogen, zwart werk en zelfwerkzaamheid stratenmaker afgewezen; kosten deelgeschil € 14.142,60

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 11 september 2015
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:7005
 • C/16/387903 / HA RK 15-58

Verzoeker drijft eenmanszaak, die zich richt op bestratingswerkzaamheden; hij loopt in 2013 voetletsel op. Door verzekeraar € 90.000,- aan voorschotten betaald. 1. Verlies arbeidsvermogen. Verzoeker stelt dat hij een opdracht van een bouwbedrijf is misgelopen; verzekeraar stelt dat deze opdracht niet realistisch is. De rechtbank oordeelt na getuigenverhoor en aanvullende info dat de informatie wat betreft de duur van de werkzaamheden tegenstrijdig is. Het werk was voor verzoeker alleen niet uitvoerbaar en zou alleen maar mogelijk zijn geweest door het inhuren van derden, met extra kosten voor hem tot gevolg. Dit betekent dat de overeenkomst tussen verzoeker en het bouwbedrijf onvoldoende aanknopingspunten voor verlies van arbeidsvermogen geeft. Partijen verschillen van mening over de beperking. Verzoeker wenst niet mee te werken aan een orthopedisch onderzoek. De rechtbank acht het verzoek om een dergelijk onderzoek redelijk. 2. Zwarte inkomsten onvoldoende onderbouwd. 3. Huishoudelijke hulp toegewezen. 4. Zelfwerkzaamheid afgewezen. 5. BGK toegewezen. 6. Kosten deelgeschil: € 14.142,60.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: whiplash, inschatting wanneer benadeelde met en zonder ongeval fulltime zou zijn gaan werken

 • Hof Den Bosch
 • 16 september 2015
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:3563
 • HD 200.035.310_02

Ongeval 1994, whiplash, gemeenteambtenaar; vervolg op arrest 16 april 2013. Het hof stelt voorop dat door het onwenselijk lange verloop van de procedure – die bovendien pas 12 jaar na het ongeval is aangevangen – en doordat uit de eerste jaren na het ongeval slechts zeer summier gegevens beschikbaar zijn, de uitgangspunten voor de schadeberekening voor een groot deel slechts door middel van schatting kan worden vastgesteld. 1. Het hof komt tot het oordeel dat benadeelde zonder ongeval na haar echtscheiding in 2002 fulltime zou zijn gaan werken (op het moment van het ongeval werkte zij 8 uur). Het hof oordeelt op basis van het deskundigenbericht van de verzekeringsgeneeskundige dat benadeelde met ongeval vanaf 2003 in staat was om fulltime te werken. 2. Rekenrente 2% (niet betwist).

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: geen verlies arbeidsvermogen, bezwaren tegen deskundigenberichten afgewezen

 • Hof Den Bosch
 • 16 april 2013
 • ECLI:NL:GHSHE:2013:1602
 • HD 200.035.310_01

Ongeval 1994, whiplash, gemeenteambtenaar; arrest na deskundigenberichten. 1. Door de verzekeringsgeneeskundige is geconcludeerd dat slechts sprake is van lichte fysieke beperkingen, maar dat deze niet leiden tot een arbeidsduurbeperking. De arbeidsdeskundige concludeerde dat de geduide beperkingen in de door benadeelde vervulde functies niet zijn overschreden. Het hof verwerpt de door benadeelde naar voren gebrachte bezwaren tegen de deskundigenberichten en oordeelt dat in elk geval vanaf 2012 geen sprake is van verlies van arbeidsvermogen. Partijen mogen zich uitlaten over het moment waarop benadeelde in staat was fulltime te werken. 2. Op basis van het arbeidsdeskundig deskundigenbericht wordt 1 uur huishoudelijke hulp per week toegewezen.

Lees verder

Hof: toepassing Letselschade Richtlijnen Huishoudelijk Hulp en Licht Letsel

 • Hof Den Bosch
 • 2 juni 2015
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:2013
 • HD 200.111.205_01

Vaststelling schadeposten na arbeidsongeval waarbij benadeelde ‘fors hematoom aan linkerzijde’ heeft opgelopen; drie dagen ziekenhuisopname, één maand arbeidsongeschikt. 1. Huishoudelijk hulp, toepassing Letselschade Richtlijn. Het hof acht het voldoende aannemelijk dat benadeelde tot zijn gedeeltelijke werkhervatting beperkt is geweest in het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden; het hof acht onvoldoende toegelicht dat werknemer zwaar beperkt was en gaat daarom uit van het normbedrag de Richtlijn (van 2009) voor lichte beperkingen (€ 60,- voor een alleenstaande). 2. Smartengeld. Het hof acht de ‘c-categorie’ in de Letselschade Richtlijn Licht Letsel van toepassing en gaat daarbij uit van de normbedragen t/m van € 1.000,- tot € 1.850,-. Het hof acht € 1.500,- passend en toewijsbaar. 3. Diverse andere kleine schadeposten.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: rekenrente korte termijn 1%, abstracte vergoeding huishoudelijke hulp, rol Letselschade Richtlijnen

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2015:2350
 • 200.132.857-01

RSI, diverse schadeposten. 1. Eindleeftijd verlies van arbeidsvermogen tot 67 jaar; 2. Rekenrente 1% voor korte termijn (eerste drie jaar; daarna overeenstemming partijen over 3%); 3. Huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid: benadeelde heeft geen derden betaald en vordert abstracte vergoeding van de schade. Het hof oordeelt dat uit de rechtspraak volgt dat bij de begroting van de schade wegens huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid kan worden geabstraheerd van de omstandigheid dat de benadeelde degene die de hulp heeft geboden geen vergoeding heeft betaald. Naar het oordeel van het hof kan niet worden geabstraheerd van de omstandigheid dat de hulp in het geheel niet is geboden. Indien in het geheel geen hulp is geboden, ook niet onbetaald, is een abstract berekende vergoeding voor de (niet geboden) hulp niet aan de orde. 4. De Letselschade Richtlijnen. Het hof oordeelt dat De Letselschade Richtlijnen ‘minst genomen een oriëntatiepunt bij de begroting van de schade’ zijn. Indien de benadeelde een bedrag vordert dat aanzienlijk hoger is dan volgens de richtlijnen, mag van hem verwacht worden dat hij onderbouwt waarom dat hogere bedrag op zijn plaats is. 5. Het hof gelast een deskundigenbericht ter vaststelling van de schade wegens zelfwerkzaamheid.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: diverse schadeposten, smartengeld verhoogd met 10% vanwege discussie in literatuur

 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2014:7070
 • C-07-170520 - HZ ZA 10-552

Benadeelde loopt bij ongeval in 1999 enkel- en kuitbeenbreuk op met blijvende beperkingen, waardoor zij arbeidsongeschikt is geraakt. Diverse schadeposten: 1. Zelfwerkzaamheid conform De Letselschade Richtlijn. 2. Kosten aanschaf aangepaste bestelbus minus inruilwaarde huidige bus a € 40.000 toegewezen. 3. Noodzaak verhuizing onvoldoende aannemelijk. 4 Smartengeld: € 15.000 passend (gevorderd: € 55.000); geen aansluiting bij bedragen buitenland, wel 10% verhoging vanwege in de literatuur gevoerde discussie over hoogte smartengeld. 5. BGK: € 42.591,05 (gevorderd € 64.823,03); de rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat de procedure buiten rechte 10 jaar heeft geduurd, hetgeen niet alleen aan de verzekeraar lag.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: algemene statistische gegevens niet doorslaggevend, hoger smartengeld vanwege kritiek in literatuur, huishoudelijke hulp tot 75 jaar, BGK

 • Hof Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:6223
 • 200.025.450/01

Visusverlies rechteroog na medische fout; zicht linkeroog was reeds beperkt (0,3). 1. Verlies arbeidsvermogen verpleegkundige. Uitgaan van fulltime of parttime werk bij alleenstaande vrouw met autistisch kind? Het hof stelt voorop dat statistische gegevens over een breed samengestelde groep – zoals groep alleenstaande moeders – niet doorslaggevend zijn; de specifieke situatie dient het uitgangspunt te vormen. Het hof acht het, alles afwegend, juist om rekening te houden met een dienstverband van 60% tot middelbare schoolleeftijd zoon en daarna 80%. 2. Smartengeld: € 60.000. Het hof acht de breed gedragen kritiek dat de toegekende smartengeldbedragen geen recht meer doen aan de (gewijzigde) maatschappelijke opvattingen terecht en begrijpelijk. Het ligt dan ook in de rede dat in de toekomst hogere smartengeldbedragen zullen worden vastgesteld. 3. Huishoudelijke hulp. Het enkele feit dat benadeelde niet heeft betaald voor de haar door derden geboden hulp, betekent niet dat zij geen schade heeft geleden. 4. Eindleeftijd huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid. Het is het hof bekend dat in de praktijk vaak wordt uitgegaan van een eindleeftijd van 70 jaar. Vanwege de ontwikkeling dat ouderen tot op hogere leeftijd in staat worden geacht zelfredzaam te zijn in combinatie met de fors toegenomen levensverwachting acht het hof het een eindleeftijd van 75 jaar een redelijk uitgangspunt. 5. BGK: 100% BGK toegewezen bij proportionele aansprakelijkheid van 60%.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: whiplash, geen verlies van arbeidsvermogen, wel huishoudelijke hulp

 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:4378
 • C-09-453691 - HA RK 13-559

Whiplash, accountmanager, ongeval 2005. Tussen partijen is in geschil welke conclusies er kunnen worden getrokken uit de expertiserapporten van de neuroloog, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. 1. De rechtbank overweegt dat geen hoge eisen mogen worden gesteld aan het bewijs. De rechtbank acht de gestelde concentratieklachten aannemelijk, nu deze reëel, niet ingebeeld, gesimuleerd of overdreven zijn. Van pre-existentie is onvoldoende gebleken. De rechtbank oordeelt dat niet is gebleken dat de klachten benadeelde hinderen bij zijn werkzaamheden waardoor hij niet fulltime zou kunnen werken; de rechtbank acht het verlies aan arbeidsvermogen onvoldoende is onderbouwd. De rechtbank verklaart voorts voor recht dat de combinatie werken en huishoudelijke taken te belastend is voor benadeelde en dat hij drie uur huishoudelijke hulp in de week nodig heeft. 2. Kosten deelgeschil: € 4180,79 (gevorderd: € 7084,31; 27,2 uren bovenmatig).

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: verlies van arbeidsvermogen molenaar afgewezen, benoeming deskundigen ter vaststelling beperking zelfwerkzaamheid

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:984
 • HD 200.101.730/01

Ongeval 1989; benadeelde heeft in 1988 diploma Milling Logistics behaald; in 1991 molen van vader overgenomen; te behalen bedrijfseconomisch resultaat molen was minimaal. 1. Eiswijziging (eerst overnemen molen, vervolgens carrière elders) in hoger beroep afgewezen. 2. Verlies van arbeidsvermogen. Vordering is enkel gebaseerd op het carrièreverloop van studiegenoten. Naar het oordeel van het hof is het –gezien hetgeen de neuropsycholoog stelt omtrent zijn persoonlijkheid- aan gerede twijfel onderhevig of benadeelde in staat zou zijn geweest een vergelijkbare carrière te realiseren. Nu benadeelde eerst steeds benadrukte hoe belangrijk het overnemen van de molen voor hem was en hij 23,5 jaar na het ongeval de grondslag van zijn vordering radicaal heeft gewijzigd, heeft hij onvoldoende aanknopingspunten gegeven voor zijn specifieke situatie. Verlies arbeidsvermogen (ruim 1 miljoen) afgewezen. 3. Huishoudelijke hulp: onvoldoende onderbouwd en afgewezen. 4. Verlies zelfwerkzaamheid. Normbedrag € 1000,- per jaar toegewezen op basis van Letselschaderichtlijn vanaf 2006; voorgaande jaren moeten worden geïndexeerd. Benoeming verzekeringsgeneeskundige en arbeidsgeneeskundige ter vaststelling beperking zelfwerkzaamheid.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: verzorgingskosten door dochters bovenop PGB: € 25,- per uur tot 95 jaar, aanpassing huizen dochters redelijk, smartengeld + 10%

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:181/ ECLI:NL:GHARL:2014:185 /ECLI:NL:GHARL:2014:183

Hoger beroep in bodemprocedure na eerder deelgeschil. Aansprakelijkheid ziekenhuis staat vast; omvang schadevergoeding. Bij 79-jarige vrouw wordt bloeduitstorting in de hersenen na val niet onderkend; ernstige restverschijnselen, benadeelde heeft verpleeghuisindicatie; intensieve hulp noodzakelijk. Benadeelde woonde voor het ongeval al 18 jaar bij dochter in. Na het ongeval nemen dochters moeder weer in huis. 1. Kosten verzorging. Het hof oordeelt dat de dochters aanspraak kunnen maken op vergoeding van kosten van (professionele) verzorging voor 117,45 uur hulp per week, bovenop het PGB van € 78.000 per jaar; uurtarief: € 25; het hof knoopt aan bij de PGB–normen; tot 95 jarige leeftijd. 2. Kosten aanpassing woningen beide dochters i.v.m. verzorging is redelijk; € 133.669 toegewezen. 3. Smartengeld: € 67.155 (73% b.i.). 10% verhoging smartengeld t.o.v. smartengeldgids vanwege in literatuur gevoerde discussie.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: vaststelling verlies arbeidsvermogen na staking restaurant met en zonder ongeval

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:7313
 • CIV_69979

Whiplash. Vonnis na deskundigenbericht door arbeidsdeskundige en bedrijfseconoom. 1. Bezwaren van benadeelde tegen rapport arbeidsdeskundige afgewezen. 2. Feit dat verzekeraar geen arbeidsdeskundige begeleiding heeft aangeboden aan benadeelde is niet onrechtmatig. 3. Verlies van arbeidsvermogen. Uitgangspunt –na het rapport van de bedrijfseconoom – dat zij ook zonder ongeval het restaurant dat zij voor het ongeval exploiteerde, niet succesvol zou hebben kunnen blijven exploiteren. Verzekeraar treft geen verwijt treft dat benadeelde haar resterende verdiencapaciteit niet volledig heeft ingezet. De rechtbank volgt de conclusie dat de schade vanaf 2003 33% van het voor minimumloon betreft. 4. Huishoudelijke hulp: tot 70 jaar. 5. Tuinman: 27 uur per jaar x € 15,00 tot 70 jaar; geen tarief professionele tuinman, nu deze niet is ingeschakeld. 6. Smartengeld: € 7500,-.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: whiplash, klachten niet geobjectiveerd maar plausibel; diverse schadeposten, rekenrente 2,2%

 • Hof Den Bosch
 • 5 november 2013
 • ECLI:NL:GHSHE:2013:5188
 • HD 200.011.012_01

Tussenarrest, whiplash, volledige arbeidsongeschiktheid medewerkster ABP. 1. Medische en juridische causaliteit. Het hof komt niet terug op zijn beslissing dat benadeelde ten gevolge van het ongeval volledig arbeidsongeschikt is geraakt. Door neuroloog, psychiater en neuropsycholoog waren geen beperkingen vastgesteld, maar het hof acht de klachten plausibel. Het hof vindt onderzoek door verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige niet nodig. 2. Huishoudelijke hulp. Toekenning uren op basis van indicatiestelling. Voorbehoud voor wijzigingen t.a.v. huishoudelijke in de toekomst afgewezen. 3. Smartengeld € 10.000 4. Verlies van arbeidsvermogen: benoeming rekenaar van NRL; pensioenleeftijd 66 jaar 5. Nevenverdiensten als nagelstyliste: gedeeltelijk toegewezen. 6. Rekenrente: gezien de lage rentestand van de afgelopen jaren en de looptijd van 20 jaar ziet het hof aanleiding conform het CPB-advies 2012 een rekenrente vast te stellen van 2,2% (rendement 4,2 %; inflatie 2%).

Lees verder