Jurisprudentie

Rb: Securitas en R.E.T aansprakelijk voor mishandeling door conducteur

 • Rechtbank Rotterdam
 • 8 februari 2017
 • ECLI:NL:RBROT:2017:1063
 • C/10/498279 / HA ZA 16-320

Handgemeen in tram tussen eiser en conducteur. Eiser stelt Securitas en R.E.T. ex art 6:170 en art 6:162 BW aansprakelijk voor het opgelopen letsel. 1. De rechtbank oordeelt dat de conducteur onrechtmatig heeft gehandeld; een rechtvaardigingsgrond ontbreekt. 2. De rechtbank oordeelt dat naast Securitas ook R.E.T. zeggenschap had over de conducteur ten tijde van de mishandeling. De conducteur verrichtte werkzaamheden ter uitoefening van het bedrijf van de R.E.T. in een tram van de R.E.T. De conducteur was door Securitas op last van de R.E.T. ingehuurd. Gelet op deze omstandigheden staat reeds vast dat sprake was van een ondergeschiktheidsverhouding. 3. Eigen schuld eiser 25% nu hij ook klappen heeft uitgedeeld. (NB: uitspraak heeft al eerder op Kennisnet gestaan, nog niet eerder in de nieuwsbrief.)

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: ambtenaar niet ontvankelijk in verzoek op basis van art 7:658 BW, geen gebrekkig opstal

 • Rechtbank Den Haag
 • 14 juli 2016
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:7954
 • C/09/499332 / HA RK 15-503

Verzoeker, ambtenaar in dienst van gemeente, valt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden in oliehok. Hij stelt dat hij is uitgegleden op de vloer van het oliehok, die glad was als gevolg van zeep- en waterresten. Hij acht de gemeente aansprakelijk ex art 7:658 BW en artt. 6:174 BW, 6:181 BW, 6:170 BW. 1. De rechtbank verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek m.b.t. de grondslag van art.7:658 BW (ook niet op basis van analoge toepassing), nu verzoeker ambtenaar is. 2. De verzoeken gegrond op aansprakelijkheid van de Gemeente voor een gebrekkige opstal dan wel voor haar werknemers, worden eveneens afgewezen. De verklaringen van de diverse getuigen bieden onvoldoende steun om de juistheid te aanvaarden van de stelling van verzoeker dat de vloer glad is geweest als gevolg van zeep- en waterresten, zodanig dat er – ook met het gebruik van veiligheidsschoenen – een gevaar voor uitglijden bestond. 3. Kosten deelgeschil: deelgeschil niet volstrekt onnodig; kosten vastgesteld op € 5.725,46 (maar afgewezen).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: Albert Heijn ex art. 6:170 BW aansprakelijk voor mishandeling klant door caissière

 • Rechtbank Noord-Holland
 • 19 augustus 2015
 • ECLI:NL:RBNHO:2015:10003
 • 3765551 EJ VERZ 15-1

Verzoekster wordt door caissière van Albert Heijn mishandeld na een woordenwisseling. 1. De kantonrechter acht Albert Heijn ex art. 6:170 BW aansprakelijk is voor de schade die verzoekster heeft opgelopen (angst, paniekaanvallen, hoofdpijn). Het onrechtmatig handelen van de caissière vond plaats tijdens de gebruikelijke en aan haar opgedragen werkzaamheden en verzoekster was als klant van Albert Heijn in de winkel aanwezig toen zij mishandeld werd. Er bestaat dan ook voldoende verband tussen de fout van de caissière en de aan haar opgedragen taak (het afrekenen van de boodschappen van klanten van Albert Heijn). Daarbij geldt dat een functioneel verband tussen fouten van een onderschikte en diens werksituatie, al betrekkelijk snel moet worden aangenomen. 2. Kosten deelgeschil: € 3.103,00; uurtarief € 275,-.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: werkgever ex art. 6:170 BW aansprakelijk voor letsel chauffeur bij lossen, kosten deelgeschil bovenmatig

 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:15455
 • C-09-468902 - HA RK 14-329

Verzoeker, vrachtwagenbestuurder levert lading af bij bedrijf H. Tijdens het lossen van pallets wordt hij bijgestaan door A., werknemer van H., die hierbij gebruik maakt van een elektrisch aangedreven pallettruck. Verzoeker raakt tijdens het lossen bekneld. 1. De rechtbank acht het geschil geschikt voor een deelgeschil, nu over de toedracht geen verschil van mening bestaat en geen bewijslevering nodig is. 2. De rechtbank stelt voorop dat een gemotoriseerde pallettruck evidente risico’s voor derden met zich meebrengt. Derhalve rust een zware zorgplicht op de bestuurder ervan. In dit geval moest A manoeuvreren in een beperkte ruimte, met lasten van 600 kg per stuk. Dat brengt met zich dat op [A] de verplichting rustte zich er vóór het oppakken van een volgend paar pallets van te vergewissen dat het lossen veilig kon plaats vinden. A had dan ook moeten nagaan of verzoeker de oplegger weer had verlaten. Dit heeft A nagelaten. Hiermee heeft hij niet de noodzakelijke oplettendheid en zorgvuldigheid jegens verzoeker betracht. De rechtbank acht H. aansprakelijk ex art. 6:170 BW. 3. Geen eigen schuld verzoeker. 4. Kosten deelgeschil: € 3912; gevorderd was € 6634,50, maar uurtarief € 300 en aantal uren bovenmatig.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: verzoek om voorlopig deskundigenbericht afgewezen nu verzekeringsarts na observatierapport conclusies heeft herzien

 • Hof Amsterdam
 • ongepubliceerd
 • 2357619 / EA VERZ 13-1088

Hoger beroep van afwijzende beschikking na verzoek om voorlopig deskundigenbericht door arbeidsdeskundige. Benadeelde heeft knieletsel opgelopen bij bedrijfsongeval. In een voorlopig deskundigenbericht heeft de verzekeringsarts aanvankelijk geconcludeerd dat benadeelde ernstige beperkingen heeft. Na ontvangst van een observatierapport waarin de observatie van benadeelde gedurende twee dagen is vastgelegd, heeft de verzekeringsarts zijn conclusies herzien; hij geeft aan dat de beelden ‘nopen tot heroverweging, niet alleen van de beperkingen maar van de hele medische beoordeling’. Het hof oordeelt dat, nu het deskundigenonderzoek van de verzekeringsarts niet heeft geleid tot vaststelling van beperkingen, de grond vervalt om (vervolg)onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor benadeelde op de arbeidsmarkt. Het hof is derhalve van oordeel dat benadeelde onvoldoende belang heeft bij het verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: werknemer glijdt uit over gladde vloer, collega’s en werkgever aansprakelijk

 • Rechtbank Rotterdam
 • 31 juli 2013

Werknemer glijdt uit over gladde vloer. Werknemer is geslaagd in het bewijs dat haar twee collega’s de uit een vuilniszak gelekte natte substantie op de vloer hebben achtergelaten, waardoor zij is uitgegleden. De rechtbank toetst aan de criteria van het Kelderluik-arrest of de collega’s onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld. De collega’s hebben het gevaar van uitglijden over de vlek onderkend, want zij hebben benadeelde gewaarschuwd. Waarschuwen voor uitglijden is een onvoldoende maatregel om het gevaar te keren; zij hadden er rekening mee moeten houden, dat benadeelde tijdens het werk zou kunnen vergeten dat deze plaats glad was. De gevaarzettende situatie heeft tien tot vijftien minuten geduurd, terwijl de vlek op eenvoudige wijze weggehaald had kunnen worden. De rechtbank acht de collega’s aansprakelijk, evenals de werkgever ex art 6:170 BW). Geen eigen schuld benadeelde.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: Staat aansprakelijk ex art 6:170 BW voor schade door bedreigend gedrag marinier

 • Rechtbank Rotterdam
 • CA1475
 • 419139 / HA RK 13-127

Incident tussen collega’s bij het Commando Zeestrijdkrachten/Marine beveiligingskorps. Benadeelde bergt tegen instructie in zelf zijn dienstwapen op. Zijn meerdere pakt hem vast en zegt ‘dat hij hem dit niet meer moest flikken’. Benadeelde voelde zich bedreigd en stelt PTSS te hebben. Klacht tegen meerdere door klachtencommissie gegrond verklaard. De rechtbank oordeelt dat de combinatie van de bewoordingen die de meerdere heeft gebezigd, het hardhandig duwen en het feit dat het om een gewapende meerdere ging, in de gegeven omstandigheden in beginsel een onrechtmatige daad opleveren. De rechtbank acht de Staat (Defensie) ex art 6:170 BW aansprakelijk voor het handelen van de medewerker. De rechtbank doet geen uitspraak over het causaal verband tussen voorval en schade. Kosten deelgeschil: € 10.277,14 bedragen (36,75 uren x € 235,- ex. BTW) toegewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: vorkheftruckchauffeur aansprakelijk voor letsel door achteruit rijden; 50% eigen schuld, 100% vergoeding na billijkheidscorrectie

 • Rechtbank Rotterdam
 • CA1271
 • C/11/98527 / HA RK 12-2026

Benadeelde (vrachtwagenchauffeur) loopt letsel op tijdens loswerkzaamheden. Ter vaststelling van de toedracht wordt tijdens de mondelinge behandeling van het deelgeschil een descente gelast. 1. De rechtbank oordeelt op basis van verklaringen uit eerder gehouden voorlopig getuigenverhoor , de bevindingen tijdens de descente en tijdens de mondelinge behandeling afgelegde verklaringen dat heftruckchauffeur achteruit is gereden, zonder uit te kijken en acht de heftruckchauffeur aansprakelijk. 2. De rechtbank acht de werkgever van vorkheftruckchauffeur eveneens aansprakelijk ex art. 6:170 BW. 3. 50% eigen schuld benadeelde, omdat hij zich niet aan de instructies heeft gehouden, maar vergoedingsplicht blijft op grond van de billijkheid volledig in stand vanwege de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten.

Lees verder