Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: (overleden) vader aansprakelijk ex art 6:174 BW voor val dochter door verrot dak, 60% eigen schuld

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • 6 december 2017
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:6446
 • C/01/321370 / EX RK 17-78

Vrouw verricht werkzaamheden op het dak van schuur van haar vader en valt door een door verrotting zwak geworden deel van het dak. Zij spreekt haar twee zussen aan als (mede-)erfgenamen van haar inmiddels overleden vader. 1. De rechtbank oordeelt de vader als bezitter van de opstal aansprakelijk is op grond van artikel 6:174 BW, omdat het dak door verrotting gebrekkig was en het gevaar meebracht dat iemand daar doorheen zou zakken, ook als hij niet wist van de verrotte houtdelen en van het gevaar dat deze opleverden. 2. 60% eigen schuld benadeelde, omdat zij wist dat het dakleer al 20 jaar niet was vervangen dat verschillende lekkages waren geweest aan het dak en bovendien gewaarschuwd was. 3. De rechtbank vat de vordering zo op dat zij een verklaring voor recht wenst dat haar vader aansprakelijk was voor haar schade en dat zij in verband daarmee een vordering heeft op de boedel en wijst deze toe. 4. Kosten deelgeschil: van € 4.574,95 (gevorderd:€ 5.599,74).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: hotel niet aansprakelijk voor val over fijn zand op de vloer

 • Gerecht Aruba
 • 23 augustus 2017
 • ECLI:NL:OGEAA:2017:633
 • 2017/AUA201700345

Benadeelde komt ten val bij het betreden van het aan Ritz toebehorende casino. Zij stelt het hotel aansprakelijk voor de val, omdat die werd veroorzaakt door de aanwezigheid van fijn zand op tegelvloer, welk zand benadeelde onmogelijk kon zien. Het gerecht oordeelt dat de stelling van benadeelde dat Ritz de aanwezigheid van het fijne zand had moeten melden met bijvoorbeeld een waarschuwingsbord, mist voldoende grondslag. Gesteld noch is gebleken dat Ritz dat fijne zand wel kon zien of had behoren te zien. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: eigenaar portiekwoning niet aansprakelijk voor val over opstap

 • Rechtbank Rotterdam
 • 3 mei 2017
 • ECLI:NL:RBROT:2017:3479
 • C/10/513255 / HA ZA 16-1066

Benadeelde komt ten val op opstap bij voordeur van portiekwoning en breekt haar been. Zij stelt de eigenaar van de woning aansprakelijk ex aft 6:174 BW. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van een opstal die niet voldeed aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mogen worden gesteld, dan wel dat de toestand dusdanig was dat deze een wezenlijk gevaar opleverde dat uit het oogpunt van veiligheid door de eigenaar voorkomen had moeten worden.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: aansprakelijk kwekerij voor val afgewezen; aantal uren deels tegen uurtarief van € 100,- redelijk

 • Rechtbank Gelderland
 • 13 januari 2016
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:7170
 • C/05/286211 / HA RK 15-97

Benadeelde valt op het erf van een azaleakwekerij. Zij stelt de kwekerij aansprakelijk ex art 6:174 BW. 1. De rechtbank overweegt dat vast moet komen te staan dat verzoekster is gevallen door gladheid van de plaat waarop zij toen liep als gevolg van het ontbreken van ribbels of reliëf op die plaat. De rechtbank oordeelt dat benadeelde de toedracht onvoldoende heeft toegelicht. Verzoek afgewezen. 2. Kosten deelgeschil begroot op € 3.927,10: Uurtarief voor gedeelte van de uren: € 250,-; de rechtbank acht het aantal uren niet onredelijk te noemen, zeker niet in aanmerking genomen dat meer dan een derde van deze uren is gedeclareerd tegen € 100,00 per uur.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: zwembadbeheerder aansprakelijk voor dwarslaesie op glijbaan, 25% eigen schuld na billijkheidscorrectie

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 21 juni 2017
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:3055
 • C/16/398014 / HA ZA 15-683

Benadeelde (toen 16 jaar oud) loopt in 2011 hoge dwarslaesie op als hij op zijn knieën van de net geopende familieglijbaan in het zwembad afgaat en met zijn hoofd op de bodem komt. Hij stelt de beheerder van het zwembad aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat zowel voor de vraag of de beheerder aansprakelijk is ex art 6:174 BW als ex art. 6:162 BW Kelderluikcriteria een rol spelen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de beheerder door enkel toezicht vanaf de toren te houden onvoldoende actief toezicht gehouden. Van haar mocht naar maatstaven van zorgvuldigheid worden verwacht dat zij toezicht hield bij de glijbaan, bij voorkeur op het platform, om bij gebruik op een wijze die niet volgens de instructies is de gebruikers direct aan te spreken en de gevolgen van een eventueel ongeval op de glijbaan te beperken. Door dit na te laten, voldoet het gebruik van de glijbaan niet aan de eisen die men daar in de gegeven omstandigheden aan mag stellen en heeft de beheerder in strijd gehandeld met de zorgvuldigheid en daarmee onrechtmatig. Dit betekent dat de beheerder aansprakelijk op grond van art. 6:174 en 6:162 BW. 2. Eigen schuld. De rechtbank oordeelt dat de schadevergoedingsplicht met de helft moet worden verminderd vanwege de gedraging van benadeelde. Billijkheidscorrectie vanwege de ernst van het letsel en het feit dat de beheerder verzekerd was, leidt 75% aansprakelijkheid.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: waterschap aansprakelijk voor door brug zakken paard, 70% eigen schuld

 • Rechtbank Limburg
 • 1 maart 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:1874
 • 04 5359801 CV16-8810

Eiser loopt met paard over voetgangersbruggetje. Het paard zakt met been door het bruggetje en loopt letsel op. De kantontrechter toets aan de criteria van het Kelderluikarrest en acht het waterschap aansprakelijk ex art 6:174 BW. Het waterschap heeft een gevaarlijke situatie in het leven geroepen. De kantonrechter concludeert dat het waterschap verzuimd heeft veiligheidsmaatregelen te treffen bij de brug waardoor de kans op het ongeval verkleind zou zijn. Dat valt het waterschap te verwijten en daarmee is het waterschap in beginsel aansprakelijk. 2. Eigen schuld ruiter 70% omdat hij ter plaatse niet mocht rijden.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: hoger beroep deelgeschil mogelijk, bewijs van gebrekkige gladde vloer voorshands geleverd

 • Hof Amsterdam
 • 7 februari 2017
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:368
 • 200.180.061/01

Hoger beroep deelgeschil. Appellanten hebben beheerder winkelcentrum aansprakelijk gesteld voor val op gladde houten vloer. 1. In de bestreden deelgeschilbeschikking is het deelgeschil niet beslecht, omdat de zaak zich niet leende voor behandeling in deelgeschil. Dit is geen situatie waarvoor art. 1019cc Rv (rechter gebonden aan oordeel deelgeschillenrechter als bij eindbeslissing) is geschreven. Echter, nu de bodemrechter – die tevens de rechter was in het deelgeschil – zelf heeft overwogen dat bepaalde rechtsoverwegingen beschouwd moeten worden als beslissingen als bedoeld in art. 1019cc Rv, moet worden geconcludeerd dat zij zich kennelijk in de bodemprocedure aan deze overwegingen gebonden acht. Om die reden zijn appellaten dan ook ontvankelijk in het hoger beroep. 2. Het hof stelt voorop dat voor het antwoord op de vraag of de beheerder aansprakelijk is voor de gevolgen van de valpartijen niet van doorslaggevende betekenis is of deze aansprakelijkheid gebaseerd is op art. 6:174 BW of art. 6:162 BW. Deze maatstaven komen overeen met de Kelderluikcriteria. Het hof oordeelt dat appellanten o.g.v. de overgelegde rapportage, verklaringen en foto’s voorshands bewezen hebben dat de vloer ten tijde van de valpartijen niet voldeed aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden gesteld mochten worden. Tegenbewijs is mogelijk.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: gemeente niet aansprakelijk voor val door hoogteverschil van 24 cm bij eigen voordeur

 • Rechtbank Gelderland
 • 9 november 2017
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:6689
 • 299872

Eiseres komt bij het verlaten van haar woning ten val als zij vanuit haar voordeur op de 24 cm lager gelegen stoep stapt. Zij stelt de gemeente aansprakelijk ex art 6:174 BW en stelt daarbij dat een afstap met het hoogteverschil in strijd is met de veiligheidsnormen. 1. De rechtbankbank overweegt dat de aansprakelijkheid beoordeeld dient te worden aan de hand van de maatstaven van het Wilnisarrest. Deze maatstaven komen overeen met de ‘kelderluikcriteria’. De rechtbank van oordeel dat, de afstap, waarvan de hoogte bij eiseres als dagelijks gebruiker bekend was en voor andere gebruikers kenbaar was, niet zo groot was dat dit, er van uitgaande dat de bij een dergelijke afstap passende voorzichtigheid betracht werd, een wezenlijk gevaar opleverde dat uit het oogpunt van veiligheid voorkomen had moeten worden. De rechtbank concludeert dat geen sprake is van dat de stoep niet voldeed aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mogen worden gesteld. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: onderwijsinstelling niet aansprakelijk voor val meisje van ‘stepping stones’ tijdens naschoolse opvang

 • 8 december 2016
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:15167
 • C/09/512450 / HA RK 16-292

Zevenjarig meisje valt tijdens naschoolse opvang op schoolplein van ‘stepping stones’ en loopt letsel op. 1. De rechtbank overweegt dat de vraag of de stepping stones een gebrek hebben waarvoor de onderwijsinstelling als bezitter ex art. 6:174 BW aansprakelijk is, beoordeeld dient te worden aan de hand van de criteria van het Wilnisarrest uit 2012. Deze maatstaven komen overeen met de ‘kelderluikcriteria’. Blijkens de toepasselijke NEN-normen is bij dergelijke speeltoestellen geen valdempende ondergrond vereist. De rechtbank oordeelt dat de onderwijsinstelling noch op grond van de toepasselijke NEN-normen, noch ter voorkoming van gevaarzetting op grond van artikel 6:174 BW verplicht was tot het plaatsen van rubberen matten onder, althans rondom de steppingstones. Verklaring voor recht dat onderwijsinstelling aansprakelijk is afgewezen. 2. Geen aansprakelijkheid ex art 6:162 BW wegens tekortschietend toezicht. 3. Kosten deelgeschil: € 4.150,30.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: ambtenaar niet ontvankelijk in verzoek op basis van art 7:658 BW, geen gebrekkig opstal

 • Rechtbank Den Haag
 • 14 juli 2016
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:7954
 • C/09/499332 / HA RK 15-503

Verzoeker, ambtenaar in dienst van gemeente, valt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden in oliehok. Hij stelt dat hij is uitgegleden op de vloer van het oliehok, die glad was als gevolg van zeep- en waterresten. Hij acht de gemeente aansprakelijk ex art 7:658 BW en artt. 6:174 BW, 6:181 BW, 6:170 BW. 1. De rechtbank verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek m.b.t. de grondslag van art.7:658 BW (ook niet op basis van analoge toepassing), nu verzoeker ambtenaar is. 2. De verzoeken gegrond op aansprakelijkheid van de Gemeente voor een gebrekkige opstal dan wel voor haar werknemers, worden eveneens afgewezen. De verklaringen van de diverse getuigen bieden onvoldoende steun om de juistheid te aanvaarden van de stelling van verzoeker dat de vloer glad is geweest als gevolg van zeep- en waterresten, zodanig dat er – ook met het gebruik van veiligheidsschoenen – een gevaar voor uitglijden bestond. 3. Kosten deelgeschil: deelgeschil niet volstrekt onnodig; kosten vastgesteld op € 5.725,46 (maar afgewezen).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: art 7:658 BW niet val toepassing op overheidspersoneel, Universiteit niet aansprakelijk voor val werknemer over losse kabel

 • Rechtbank Rotterdam
 • 13 juli 2016
 • ECLI:NL:RBROT:2016:5297
 • C/10/485817 / HA ZA 15-1011

Werknemer van Universiteit komt op weg naar parkeergarage ten val over losliggende kabel van een kabelhaspel, waarbij hij rug-, pols- en psychische klachten oploopt. Hij stelt de Universiteit aansprakelijk ex art 7:658 BW, art 6:174 BW, art. 6:173 en art. 6:162 BW. 1. De rechtbank oordeelt werknemer geen beroep kan doen op art 7:658 BW, aangezien in art. 7:615 BW is bepaald dat titel 10 van boek 7 van het BW (waar art. 7:658 BW onderdeel van uitmaakt) niet van toepassing is op personen in overheidsdienst. 2. Aansprakelijkheid ex art 6:174 BW, art. 6:173 en art. 6:162 BW wordt eveneens afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: letsel bij zaalvoetbal in sporthal, deskundigenbericht gelast

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 26 april 2016
 • ECLI:NL:GHARL:2016:3429
 • 200.153.590

Benadeelde loopt tijdens vriendschappelijke zaalvoetbalwedstrijd tegen muur van sporthal en loopt letsel op. Hij stelt de sporthalexploitant en de gemeente aansprakelijk; hij stelt hierbij dat de uitloopruimte rondom het speelveld van één meter gevaarlijk klein en in strijd met KNVB-voorschriften was. Het hof zal toetsen aan de hand van de Kelderluikcriteria of de exploitant en/of de gemeente door de aanleg in de sporthal van een zaalvoetbalveld van 40 x 20 meter en de instandhouding daarvan, een situatie in het leven hebben geroepen of hebben laten voortbestaan die voor anderen, en met name voor deelnemers aan een zaalvoetbalwedstrijd, bij niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid gevaarlijk was. Het hof heeft behoefte aan deskundige voorlichting en gelast een deskundigenbericht.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016, 2: (onder meer) over de PIV Jaarconferentie en het hangmatarrest

 • PIV-bulletin
 • 28 april 2016

In het PIV-Bulletin 2016-2 zijn de volgende artikelen opgenomen: 1. Een vliegende start naar een vernieuwde schadebehandeling; een verslag van de PIV-jaarconferentie 2016 ‘Onderweg naar overmorgen’. 2. Het hangmatarrest vervolgd; niet iedere medebezitter hangt, door mw mr. L.K. de Haan en mr. C. Banis; 3. De (on)redelijkheid van toerekening van een gebrekkige medische hulpzaak aan de arts of het ziekenhuis, door mw mr. M.S.E van Beurden en mw mr. L. Homan.

Lees verder

Vaknieuws

Het Hangmatarrest vervolgd; niet iedere ‘medebezitter’ hangt

 • PIV-bulletin
 • 1 april 2016
 • Mevrouw mr. L.K. de Haan en mr. C. Banis – V&A Advocaten

– De gebeten hond en het paard Imagine
Na het Hangmatarrest van de Hoge Raad uit 2010 was het natuurlijk wachten op de volgende zaken over de aansprakelijkheid tussen medebezitters onderling. Die zaken zijn er dus ook gekomen. Logisch, want als het één kan, is wellicht ook het ander mogelijk. Ongelukken zitten bovendien in een klein hoekje en pech past steeds minder in onze vocabulaire. Tel daarbij op dat er (gelukkig!) verzekeraars zijn en dat een claim snel is ingediend. Dat resulteert in buitengewoon boeiende juridische vraagstukken. Deze bijdrage gaat eerst en vooral over het vraagstuk rondom de onderlinge aansprakelijkheid van medebezitters van (huis)dieren, maar we maken ook een paar uitstapjes.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: arbeidsongeval zzp’er niet geschikt voor deelgeschil vanwege noodzaak nadere bewijslevering

 • Rechtbank Gelderland
 • 9 december 2015
 • 288516
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:8249

Verzoeker, exploitant van eenmanszaak (zzp-er), is ingeschakeld door snoepfabriek om ruiten te beplakken. Hij is hierbij van een hoogwerker op een stelling gestapt en naar beneden gevallen. Hij stelt de snoepfabriek aansprakelijk ex 6:174 BW (gebrekkige opstal), 6:162 BW (onrechtmatige daad), dan wel 7:658 (lid 4) BW (aansprakelijkheid ‘werkgever’). 1. De rechtbank overweegt dat de overgelegde bewijsstukken onvoldoende duidelijkheid geven over het vooroverleg over het betreden van de stelling en of benadeelde hem bekende veiligheidsregels heeft overtreden. Bij deze stand van zaken kan niet tot een beslissing worden gekomen zonder bewijsopdracht en het horen van getuigen. De met een dergelijke instructie gepaard gaande tijd en moeite staan naar het oordeel van de rechtbank niet in verhouding tot de kans dat een vaststellingsovereenkomst tot stand zal komen. Het verzoek sub 1 stuit daarom af op artikel 1019z Rv. 2. Voorschot afgewezen. 3. Kosten deelgeschil begroot op € 5.518,01, maar afgewezen; uurtarief € 255- redelijk.

Lees verder