Jurisprudentie

Hoge Raad: geen falend toezicht Arbeidsinspectie bij asbest, Staat niet aansprakelijk voor mesothelioom

  • Hoge Raad
  • 2 juni 2017
  • ECLI:NL:HR:2017:987
  • 16/02223

Werknemer is van 1977 tot jaren 90 bij werkzaamheden blootgesteld aan asbest; na faillissement werkgever heeft hij de Staat aansprakelijk gesteld wegens falend toezicht. De Hoge Raad oordeelt dat geen sprake is van regelgevings- en toezichtsfalen bij de Arbeidsinspectie zodat de Staat niet aansprakelijk is voor het ontstaan van mesothelioom. De Hoge Raad overweegt dat van onrechtmatig handelen wegens onvoldoende toezicht door de Arbeidsinspectie met name sprake kan zijn indien de schade van de werknemer in een concreet geval voor de Arbeidsinspectie voorzienbaar was en haar in redelijkheid had moeten nopen tot het nemen van maatregelen. Het gaat er om of er voor de Arbeidsinspectie voldoende ernstige en concrete aanwijzingen bestonden om overtreding van de regel en het daaruit voortvloeiende risico op schade aan te nemen en dat risico en die schade moeten dan ook naar aard en omvang voldoende ernstig zijn. Het niet plaatsvinden van toezicht of controle waarin geen concrete aanwijzingen bestaan voor mogelijke overtredingen kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden tot aansprakelijkheid leiden (zie r.o. 3.4.4). Werknemer heeft onvoldoende aangetoond dat de Arbeidsinspectie wist of had moeten weten dat de werkgever het asbestverbod in de relevante periode overtrad, of hiervoor aanwijzingen had.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: onderwijsinstelling niet aansprakelijk voor val meisje van ‘stepping stones’ tijdens naschoolse opvang

  • 8 december 2016
  • ECLI:NL:RBDHA:2016:15167
  • C/09/512450 / HA RK 16-292

Zevenjarig meisje valt tijdens naschoolse opvang op schoolplein van ‘stepping stones’ en loopt letsel op. 1. De rechtbank overweegt dat de vraag of de stepping stones een gebrek hebben waarvoor de onderwijsinstelling als bezitter ex art. 6:174 BW aansprakelijk is, beoordeeld dient te worden aan de hand van de criteria van het Wilnisarrest uit 2012. Deze maatstaven komen overeen met de ‘kelderluikcriteria’. Blijkens de toepasselijke NEN-normen is bij dergelijke speeltoestellen geen valdempende ondergrond vereist. De rechtbank oordeelt dat de onderwijsinstelling noch op grond van de toepasselijke NEN-normen, noch ter voorkoming van gevaarzetting op grond van artikel 6:174 BW verplicht was tot het plaatsen van rubberen matten onder, althans rondom de steppingstones. Verklaring voor recht dat onderwijsinstelling aansprakelijk is afgewezen. 2. Geen aansprakelijkheid ex art 6:162 BW wegens tekortschietend toezicht. 3. Kosten deelgeschil: € 4.150,30.

Lees verder