Jurisprudentie

Rb: Zwitserse piste-exploitant aansprakelijk voor ski-ongeval door onvoldoende markering van piste

 • Rechtbank Amsterdam
 • 27 september 2017
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:6957
 • C/13/603095 / HA ZA 16-208

Ski- ongeval in Zwitserland. Benadeelde loopt dwarslaesie op, als hij in plaats van de bocht naar links te nemen rechtdoor skiet. Wengernalpbahn exploiteert het skigebied. Om gebruik te kunnen maken van het skigebied heeft benadeelde een skipas aangeschaft. Benadeelde heeft de piste-exploitant Wengernalpbahn aansprakelijk gesteld. De rechtbank oordeelt dat piste-exploitant niet heeft voldaan aan haar verplichtingen die zij uit hoofde van de overeenkomst met benadeelde had. De piste was ten tijde van het ongeval op onjuiste wijze gemarkeerd en dit heeft in overwegende mate bijgedragen aan het ongeval.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: toedracht waterski-ongeval bewezen –behoudens tegenbewijs-, comparitie gelast

 • Hof Den Bosch
 • 23 mei 2017
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:2271
 • 200.172.274/01

Benadeelde gaat op boot van buurman meevaren en waterskiën. Hij loopt –als onervaren waterskiër- ernstig letsel op als hij tijdens het waterskiën uit de bocht vliegt en op de stenen terecht komt. Benadeelde acht de buurman aansprakelijk, omdat hij onrechtmatig heeft gehandeld, door een gevaarlijke manoeuvre uit te halen door tijdens een grote ronde de waterkant te snel en te dicht te naderen, waardoor hij is ‘gekatapulteerd’. De buurman stelt dat het incident het gevolg is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en heeft plaatsgevonden in een – recreatieve – sport- en spelsituatie. 1. Het hof acht op grond van verklaringen voorshands – behoudends tegenbewijs – bewezen dat benadeelde letsel heeft opgelopen doordat hij met zijn lichaam op of tegen de waterkant is geklapt. 2. Het hof gelast, alvorens verder te oordelen, een comparitie om te spreken over eventueel tegenbewijs, de vraag of sprake is van een onrechtmatige daad of van een sport- en spelsituatie, eigen schuld en de schade.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: kartbaan aansprakelijk voor ongeval, 50% eigen schuld

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • 17 mei 2017
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:2753
 • C/01/310350 HA ZA 16-472

Tijdens het vrij rijden is een deelnemer (20 jaar, onervaren karter) met zijn kart van de baan geraakt en bij het weer oprijden van de baan aangereden door eiseres (bijna 15 jaar, ervaren kartster), die daarbij letselschade opliep. 1. De rechtbank past de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel uit de sport- en speljurisprudentie toe en oordeelt dat deze deelnemer niet aansprakelijk is tegenover eiseres. 2. De rechtbank acht de kartbaan wel aansprakelijk wegens gevaarzettend handelen/nalaten, doordat zij tijdens het vrij rijden iedereen (ongeacht leeftijd of rijvaardigheid) toelaat op de baan zonder (veiligheids)instructies te geven en zonder toezicht te houden op de baan. 3. De kartbaan kan geen beroep doen op een exoneratie (onredelijk bezwarend). 4. 50% eigen schuld van eiseres, omdat zij zich willens en wetens aan de risico’s van het karten heeft blootgesteld en omdat zij onvoldoende oplettend is geweest.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: knieletsel tijdens voetbalwedstrijd, geen onrechtmatige gedraging

 • Rechtbank Den Haag
 • 10 mei 2017
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:4845
 • C/09/516126 / HA ZA 16-930

Eiser loopt knieletsel op tijdens voetbalwedstrijd, als hij bij een actie om de bal richting het doel te draaien met zijn knie vol tegen de knie van gedaagde komt. De scheidsrechter heeft de actie van gedaagde als een overtreding beoordeeld. De rechtbank stelt daarbij voorop dat een gedraging binnen een sportsituatie minder snel als onrechtmatig kan worden aangemerkt dan daarbuiten. Wel is een overtreding van de spelregels een factor die meetelt bij de beoordeling van de onrechtmatigheid. Daarnaast geldt dat voetbal een contactsport is, waarbij fysiek contact tussen spelers gebruikelijk is. De vordering kan alleen kan worden toegewezen als gedaagde een abnormaal gevaarlijke gedraging heeft verricht. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser onvoldoende toegelicht waarom het handelen van gedaagde zodanig roekeloos of onbesuisd was, dat eiser daarmee in redelijkheid geen rekening hoefde te houden. Vordering afgewezen.

Lees verder

Vaknieuws

26 mei 2017: Insurance Cycle Tour

 • 4 april 2017

Insurance Cycle Tour: fietsen, netwerken én een goed doel steunen! De Insurance Cycle Tour is een coproductie van CED-group, Ard Korevaar Personenschade en TotaalSupport. Op 26 mei 2017 strijkt de Insurance Cycle Tour neer in de prachtige Achterhoek, met een recreatietocht langs kastelen en drie prachtige langere routes van 60, 95 en 120 kilometer. Zij nemen de organisatie voor hun rekening en maken zich samen met de deelnemers, hard voor het goede doel. Inschrijving is nu mogelijk!

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: sport-en spel, duw na afloop van partijtje ijsvoetbal onrechtmatig

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • 16 maart 2017
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:1518
 • C/01/314576 / EX RK 16-196

Verzoeker en verweerder spelen tijdens uitje met het voetbalteam waarin zij beiden zitten een partijtje ijsvoetbal. Na het eindsignaal van de wedstrijd, als verzoeker zijn beschermende pak al heeft uitgetrokken, geeft verweerder hem opzettelijk een duw, waardoor verzoeker valt en letsel oploopt. 1. De rechtbank is van oordeelt dat sprake is van een sport- en spelsituatie en dat de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel van toepassing is. De rechtbank concludeert vervolgens dat de gedraging van verweerder niet binnen de normale uitoefening van het ijsvoetbalspel behoort. Het handelen van verweerder was zodanig gevaarlijk en onzorgvuldig dat dit handelen als onrechtmatig moet worden aangemerkt (artikel 6:162 BW). 2. Geen eigen schuld verzoeker. 3. Kosten deelgeschil: € 5.634,91 (uurtarief € 245,- niet ongebruikelijk).

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: vrouw aansprakelijk voor letsel door negeren stoplicht op glijbaan in zwembad

 • Hof Den Haag
 • 5 juli 2016
 • ECLI:NL:GHDHA:2016:1844
 • ECLI:NL:GHDHA:2016:1844

Benadeelde loopt in 2008 letsel op in zwembad in bungalowpark als betrokkene (vrouw van 115 kg) van glijbaan boven op haar terecht komt. 1. Beroep AVP-op vervalbeding wegens late melding verworpen. 2. Naar het oordeel van het hof staat op basis van getuigenverklaringen vast dat betrokkene niet op groen licht heeft gewacht en benadeelde in het water heeft geraakt. Het hof oordeelt dat betrokkene onrechtmatig jegens benadeelde gehandeld, toen zij het rode licht bovenaan de glijbaan negeerde (althans niet wachtte tot het rode licht doofde, ging zitten en vervolgens uitgleed). Van een ongelukkige samenloop van omstandigheden kan in die situatie niet worden gesproken. Ook het sport- en spelargument gaat onder deze omstandigheden niet op, gezien het onmiskenbare belang van het opvolgen van de instructie omtrent het wachten op groen (althans oranje knipperend) licht en de aard en omvang van het gevaar bij schending daarvan. Betrokkene had zich – zeker gelet op haar gewicht – moeten realiseren, dat het negeren van een rood licht gevaarzettend was, welk gevaar zich heeft gerealiseerd.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: stomp na afloop van tafeltenniswedstrijd niet onrechtmatig

 • Rechtbank Gelderland
 • 27 juli 2016
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:4775
 • 296538

Sport- en spelrisico. Na afloop van tafeltenniswedstrijd steekt eiseres haar hand op om gedaagde een ‘high five’ te geven; gedaagde geeft haar vervolgens een ‘boks’ met zijn vuist. Eiseres loopt hierbij letsel op. De rechtbank stelt voorop dat de vraag of een deelnemer aan een sport of spel onrechtmatig heeft gehandeld, minder spoedig bevestigend moet worden beantwoord dan wanneer die gedraging niet in een sport- of spelsituatie had plaatsgevonden. Nader bewijs van omstandigheden waaruit kan blijken dat gedaagde een dusdanig harde stomp gaf dat deze een aanmerkelijke kans op letsel met zich bracht, is niet gegeven of aangeboden, zodat de rechtbank bij de beoordeling daarvan niet uit gaat. De rechtbank concludeert dat geen sprake is van onrechtmatig handelen door gedaagde. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: letsel bij zaalvoetbal in sporthal, deskundigenbericht gelast

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 26 april 2016
 • ECLI:NL:GHARL:2016:3429
 • 200.153.590

Benadeelde loopt tijdens vriendschappelijke zaalvoetbalwedstrijd tegen muur van sporthal en loopt letsel op. Hij stelt de sporthalexploitant en de gemeente aansprakelijk; hij stelt hierbij dat de uitloopruimte rondom het speelveld van één meter gevaarlijk klein en in strijd met KNVB-voorschriften was. Het hof zal toetsen aan de hand van de Kelderluikcriteria of de exploitant en/of de gemeente door de aanleg in de sporthal van een zaalvoetbalveld van 40 x 20 meter en de instandhouding daarvan, een situatie in het leven hebben geroepen of hebben laten voortbestaan die voor anderen, en met name voor deelnemers aan een zaalvoetbalwedstrijd, bij niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid gevaarlijk was. Het hof heeft behoefte aan deskundige voorlichting en gelast een deskundigenbericht.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: sport en spelrisico, letsel door sliding tijdens voetbalwedstrijd niet onrechtmatig

 • Rechtbank Noord-Nederland
 • 11 maart 2016
 • ECLI:NL:RBNNE:2016:1502
 • C18/16150/HA RK 15-383

Benadeelde loopt tijdens voetbalwedstrijd een beenbreuk op en stelt de veroorzakende speler van de tegenpartij ex art. 6:162 BW aansprakelijk. Hij stelt hierbij dat hij van achteren en met gestrekt been werd neergehaald, waarmee hij geen rekening behoefte te houden. 1. De rechtbank overweegt dat voetbal is een contactsport en dat inherent aan deze sport is dat getrokken en geduwd wordt en dat een sliding of tackle wordt geplaatst. Een sliding als de onderhavige waarbij uiteindelijk de tegenstander in plaats van de bal wordt geraakt is weliswaar volgens de spelregels ongeoorloofd maar leidt, ook als lichamelijk letsel het gevolg is, nog niet tot civiele aansprakelijkheid wanneer die handeling als het ware nog door het spel wordt bepaald. Benadeelde bevond zich in een zeer kansrijke positie toen hij de bal kreeg aangespeeld. Een voetballer in een dergelijke situatie weet en mag verwachten dat verdedigers het nodige in het werk zullen stellen een doelpunt te voorkomen. Dat die handeling van veroorzaker heeft geresulteerd in het opgelopen letsel valt te betreuren, maar maakt niet dat sprake is van een onrechtmatige daad. 2. Kosten deelgeschil begroot op € 12.146,58.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: school niet aansprakelijk voor tik op oor bij gymles

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • 18 november 2015
 • ECLI:NL:RBZWB:2015:8707
 • C/02/298846 / HA ZA 15-303

Bij een tikspel wilde een medeleerling eiser tikken. Eiser zakte door zijn knieën, waardoor hij door de hand van deze medeleerling tegen zijn oor werd geraakt. Niet is vast komen te staan dat de kans op een ongeval en/of letsel bij het onderhavige tikspel zo groot is, dat de gymdocent ter voldoening van zijn zorgplicht gehouden was om, naast de instructie om op het lichaam te tikken en niet te duwen, de door eiser gestelde specifieke instructies te geven dan wel het tikspel niet te laten plaatsvinden. Het tikspel wordt ook door kinderen in het basisonderwijs gespeeld en is een overzichtelijk, vrij onschuldig en gangbaar tikspel, waarbij weinig lichaamscontact plaatsvindt en geen hardhandige of wilde bewegingen worden gemaakt. Nu het een tikspel betreft, sprak het voor zich dat er niet op het hoofd mocht worden getikt. Bovendien is het een feit van algemene bekendheid dat kinderen reeds op jonge leeftijd en zonder enige instructie tikspelletjes spelen. Het vorenstaande brengt met zich dat het tikspel, gelet op de aard van dit spel, niet als gevaarlijk kan worden aangemerkt en dat de kans op ongevallen en letsel gering is, zodat de gymdocent niet gehouden was om extra veiligheidsmaatregelen te treffen. Er is geen sprake van risicoaansprakelijkheid.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: ski-ongeval, sport- en spelsituatie, eiseres dient toedracht te bewijzen

 • Rechtbank Rotterdam
 • 5 augustus 2015
 • ECLI:NL:RBROT:2015:5696
 • C/10/455729 / HA ZA 14-766

Ski-ongeval in Oostenrijk met twee Nederlanders, Nederlands recht van toepassing. Eiseres stelt dat gedaagde met hoge snelheid tegen haar aan is geskied. De rechtbank overweegt dat sprake is van een sport- en spelsituatie, waarbij een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geldt. Van het overtreden van een zorgvuldigheidsnorm is naar het oordeel van de rechtbank sprake, indien komt vast te staan dat gedaagde als achteropkomende skiër eiseres plotseling met grote vaart van achteren heeft aan geskied, terwijl zij rustig in bochten naar beneden aan het skiën was, zoals eiseres stelt. In dat geval heeft gedaagde benadeelde immers blootgesteld aan een groter gevaar dan zij in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs behoefde te verwachten, nu eiseres op grond van de geldende FIS-regels, mocht verwachten dat zij als voorligger voorrang had en dat een achteropkomende skiër haar veilig zou passeren. Eiseres wordt toegelaten tot bewijs van de door haar gestelde toedracht.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: vuurwerkhandelaar aansprakelijk voor letsel door te vroeg ontploft vuurwerk (behoudens tegenbewijs)

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 12 mei 2015
 • ECLI:NL:GHARL:2015:3437
 • 200.087.964-01

Vuurwerkhandelaar brengt een siervuurwerkpot mee naar oudejaarsfeest, waar het vuurwerk door benadeelde wordt aangestoken en onmiddellijk tot ontploffing komt, als gevolg waarvan benadeelde ernstig gewond raakt. Het hof oordeelt dat voorshands voldoende vaststaat dat het vuurwerk geen voldoende ontstekingsvertraging had en daardoor niet voldeed aan de geldende regelgeving. Het hof komt tot het oordeel, dat indien de vuurwerkhandelaar niet slaagt in het leveren van tegenbewijs, hij tekort is geschoten in de zorgvuldigheid die van hem kon worden gevergd en aansprakelijk is voor de schade. De vuurwerkhandelaar wordt toegelaten te bewijzen in welke mate de aan benadeelde toe te rekenen gedragingen tot het ontstaan van de schade hebben bijgedragen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: verzoek afgewezen vanwege nieuwe stelling verzoeker tijdens mondelinge behandeling

 • ECLI:NL:RBGEL:2014:8178
 • 266767

Leerling ROC loopt letsel op tijdens introductieles rugby en verzoekt om verklaring voor recht dat het ROC aansprakelijk is. 1. De rechtbank stelt vast dat verzoeker aan zijn stelling dat het ROC aansprakelijk is ten grondslag heeft gelegd dat a.) ten onrechte geen hoofdbescherming is gedragen en b.) dat het onverantwoord is geweest om de leerlingen aan het einde van een eerste introductieles een wedstrijdje rugby te laten spelen. Tijdens de mondelinge behandeling is verzoeker met nieuwe stellingen gekomen. De rechtbank overweegt verweerder
daartegen – overvallen als zij daardoor was – geen verweer kunnen voeren. Voor een akte-wisseling is in een deelgeschilprocedure geen plaats, net zomin als eventuele daarop volgende instructie. Dit betekent dat het verzoek niet toewijsbaar is. 2. Kosten deelgeschil vastgesteld op € 5.727,00 (gevorderd € 6.713,00, uren teruggebracht van 27 naar 20; uurtarief teruggebracht van € 245,- naar € 225,-).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: letsel bij paragliding, benadeelde moet toedracht bewijzen

 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2014:6344
 • C/08/137428 HA ZA 13-147

Benadeelde loopt in 2003 zwaar letsel op tijdens een cursus paragliden in Frankrijk. Hij stelt de paraglidingschool en de instructeur aansprakelijk. Nederlands recht is van toepassing is. De rechtbank oordeelt dat benadeelde als voldoende ervaren piloot zelf als eerste verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de start. Eiser stelt dat hij tijdens de start aarzelde en deze wilde afbreken, maar dat de instructeur dat door fysiek ingrijpen heeft verhinderd en hem -letterlijk dan wel figuurlijk- “over de rand heeft geduwd”. Dit wordt door gedaagden ontkend. De rechtbank draagt eiser op de door hem gestelde toedracht te bewijzen.

Lees verder