Jurisprudentie

Rb: deelgeschil niet bedoeld over geschil over polisdekking SVI

 • Rechtbank Gelderland
 • 22 oktober 2015
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:6872
 • 288515

Verzoeker verzoekt in deelgeschil –naast andere ingetrokken verzoeken- schadevergoeding uit hoofde van de door hem gesloten schadeverzekeringsovereenkomst voor inzittenden (SVI). De SVI-verzekeraar heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen polisdekking is, omdat er onjuiste gegevens zijn verstrekt bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst.
De rechtbank verklaart verzoeker niet ontvankelijk. Uit de parlementaire geschiedenis van de Wet deelgeschilprocedure blijkt dat niet beoogd is een geschil over polisdekking onder de werking van die wet te brengen. De wetgever heeft gevallen van wettelijke aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade voor ogen gehad en niet de situatie dat de benadeelde uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst (rechtstreeks) contractuele aanspraken jegens een verzekeraar pretendeert.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: deelgeschilprocedure (nog) niet bedoeld voor ‘first party’ verzekeringen (SVI)

 • Rechtbank Limburg
 • 7 oktober 2015
 • C/03/208211 / HA RK 15-150

Verzoekster heeft letsel opgelopen als inzittende van auto van echtgenoot en verzoekt verzekeraar om medewerking aan expertise en om voorschot. Verzoekster heeft aan haar verzoek enkel de schadeverzekering inzittenden (SVI) ten grondslag heeft gelegd. De rechtbank overweegt dat een SVI-verzekering een ‘first party’ verzekering is. De deelgeschilprocedure is op dit moment beperkt tot ‘third party’ verzekeringen (de aansprakelijkheidsverzekering). Uit het onderzoeksrapport “Deeltjesversneller in het recht”, dat is uitgevoerd in het kader van de evaluatie van de wet, blijkt weliswaar dat overwogen kan worden om het toepassingsgebied van de deelgeschilprocedure uit te breiden naar ‘first-party’ verzekeringen, maar op dit moment is dat nog niet mogelijk. Dit vergt immers een wetswijziging. Verzoek afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: SVI, psychiatrisch onderzoek gelast ter beoordeling psychische gesteldheid i.v.m. opzetclausule

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:3699
 • C-16-356584 - HA ZA 13-865

Schadeverzekering Inzittenden, beroep op opzetclausule. Vrouw met psychiatrisch verleden, rijdt frontaal in op tegemoet komende auto. SVI-verzekeraar beroept zich op opzetuitsluiting. De rechtbank overweegt dat het begrip opzet twee aspecten omvat, namelijk weten en willen. Bij een aantasting van het vermogen van weten en/of het vermogen van willen door een psychische stoornis is er geen verwijtbaarheid en/of geen opzet in de zin van de opzetclausule. De rechtbank acht het, op basis van diverse verklaringen, waaronder de verklaring van benadeelde zelf dat zij psychotisch was, een reële mogelijkheid dat zij ten tijde van het ongeval het contact met de realiteit was verloren. De rechtbank acht een deskundigenbericht noodzakelijk ter beoordeling van de vraag of sprake was van een psychische stoornis die van invloed was op haar rijgedrag.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: WAM-verzekeraar moet volledige schade vergoeden aan SVI-verzekeraar

 • Rechtbank Amsterdam
 • ongepubliceerd
 • C/131545894 / HA ZA 13-766

De bestuurder van een bij de WAM-verzekeraar verzekerde vrachtauto is aansprakelijk voor de gevolgen van een aanrijding in 2003. De SVI-verzekeraar regelt de schade met (de belangenbehartiger) van betrokkene in 2008 voor € 80.351,83. SVI-verzekeraar is gesubrogeerd in de vorderingsrechten en voert regres uit op de WAM-verzekeraar. De WAM-verzekeraar heeft een bedrag van € 15.500 betaald aan de SVI-verzekeraar. De rechtbank neemt in overweging dat de discussie die (jarenlang) tussen partijen is gevoerd, blijkens de gedingstukken in de kern alleen zag op de ‘juridische en medische’ causaliteit. Aan toerekening op grond van artikel 6:98 BW staat in beginsel niet in de weg dat de schadelijke gevolgen buiten de lijn van de normale verwachtingen liggen. De WAM-verzekeraar wordt veroordeeld tot betaling van de volledige schade van € 80.351,83.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: SVI-verzekeraar moet BGK boven de verzekerde som vergoeden

 • Rechtbank Breda
 • 27 maart 2013
 • BZ6469,
 • C/02/249431 / HA ZA 12-354

Ongeval directeur klusbedrijf; verzekerde som SVI overschreden. De rechtbank oordeelt dat, gezien de strekking van artikel 7:959 lid 1 BW (= kosten tot vaststelling schade boven verzekerde som) en de aansluiting van de wetgever bij de formulering van art. 6:96 lid 2 aanhef en sub b, er geen reden bestaat om advocaatkosten uit te zonderen van de ‘kosten ter vaststelling van de schade’ als bedoeld in lid 1 BW. Hieraan doet niet af dat BGK als vermogensschade worden aangemerkt. Van deze bepaling mag ten opzichte van niet-natuurlijke persoon worden afgeweken. De rechtbank oordeelt echter op basis van de Haviltex-maatstaf dat de bepaling in de polis hierover voor de gemiddelde verzekeringnemer onvoldoende duidelijk was. Wettelijke rente niet verschuldigd over periodieke schade, want er is geen ingebrekestelling verstuurd, wel over BGK.

Lees verder

Jurisprudentie

Houding partijen bij overlijden gedekt op SVI, uitkeringen en smartengeld

 • Rechtbank Rotterdam
 • BY8741
 • 396119 / HA ZA 12-157

Bij een overlijdenskwestie mag van alle bij de schadeafwikkeling betrokken professionals worden verwacht dat zij zich er maximaal voor inspannen dat de relevante gegevens worden opgevraagd, verstrekt en verwerkt en dat de aan de gerechtigden uit te betalen bedragen spoedig en correct worden vastgesteld en uitbetaald. Het ongeval vond in 2005 plaats. Inmiddels is het 2013. Het wordt tijd voor een constructieve opstelling van alle betrokkenen, gericht op een correcte afwikkeling.
Dat geen smartengeld kan worden toegekend, laat onverlet dat immateriële schade is geleden. Daarmee kan in rechte in zoverre rekening worden gehouden dat een uitkering van bruto € 25.058,00, netto € 13.568,89, geacht kan worden primair ter vergoeding van immateriële schade te strekken. Hetzelfde geldt voor de eventuele eenmalige uitkering na overlijden van de werkgever.

Lees verder