Jurisprudentie

Rb: uitleg ‘nieuwe’ opzetclausule AVP, beroep op opzetclausule na mishandeling verworpen

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 14 oktober 2015
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:7321
 • C/16/386662 / HA ZA 15-173

Eiser, hoofdagent bij de politie, loopt zwaar letsel op als gedaagde hem bij arrestatie in zijn kruis trapt. De rechtbank acht gedaagde en de AVP-verzekeraar hoofdelijk aansprakelijk. AVP-verzekeraar beroep zich op de opzetclausule en stelt daarbij dat sprake is van een ‘nieuwe’ opzetclausule, waarbij opzet is gekoppeld aan de gedraging en niet aan het gevolg van de gedraging. De rechtbank verwerpt het beroep op de opzetclausule. De zin “Veroorzaakt u de schade met opzet? Dan betalen we niet voor de schade.” maakt naar het oordeel van de rechtbank ondubbelzinnig duidelijk dat schade die opzettelijk is veroorzaakt buiten de dekking van de verzekering valt. De uitleg die verzekeraar voorstaat komt er op neer dat ‘met opzet’ hier zo moet worden uitgelegd, dat het gaat om schade die is veroorzaakt door een opzettelijke gedraging. Die uitleg ligt taalkundig niet voor de hand en volgt de rechtbank niet (zie r.o 4.4).

Lees verder

Vaknieuws

Pleidooi voor vergoeding schade slachtoffers misdrijven via aansprakelijkheidsverzekering

 • Assurantie Magazine
 • 1 juni 2017

Slachtoffers van een misdrijf moeten hun schade ook kunnen regelen via de aansprakelijkheidsverzekering van de dader. Hiervoor pleit advocaat Arlette Schijns naar aanleiding van nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden om schadevergoeding aan slachtoffers van misdrijven te vereenvoudigen. Nu zijn slachtoffers van misdrijven nog aangewezen op vaak langdurige civiele procedures om hun schade vergoed te krijgen.

Lees verder

Jurisprudentie

HR: bij aansprakelijkheid q.q. voor zoon, pro se belang bij proces

 • Hoge Raad
 • 21 april 2017
 • ECLI:NL:HR:2017:757
 • 16/01604

De destijds veertienjarige zoon van eisers heeft de toen vijftienjarige dochter van verweerster doodgestoken, opgehitst door anderen. De rechtbank achtte de ouders als vertegenwoordiger van de zoon en daarnaast voor zichzelf aansprakelijk. Het hof oordeelde in beroep dat deze geen belang hebben bij het beroep omdat zij hetzij als vertegenwoordiger hetzij voor zichzelf aansprakelijk zijn. Linksom of rechtsom moeten zij betalen terwijl; zij als zij voor zichzelf aansprakelijk zijn dekking vinden op hun AVP-polis. Dat is een onjuiste rechtsopvatting omdat het verzekerd zijn niet met zich meebrengt dat de ouders geen belang hebben. (Door veroordeling als vertegenwoordiger van de zoon heeft de benadeelde een vordering op het vermogen van de dader zelf, niet op dat van de ouders van de dader. Dat is anders als de ouders pro se aansprakelijk zijn).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: letselschade pas na 15 maanden bij AVP-verzekeraar gemeld, recht op uitkering vervallen

 • Rechtbank Rotterdam
 • ongepubliceerd
 • C/l0/434725 / HA ZA 13-1031

Benadeelde loopt letsel op als vriendin van glijbaan in zwembad boven op haar terecht komt; de vriendin heeft niet gewacht tot het stoplicht bij de glijbaan op groen stond. Benadeelde stelt de vriendin en haar AVP-verzekeraar aansprakelijk. De rechtbank acht de vriendin aansprakelijk, maar wijst de vordering tegen de AVP-verzekeraar af. Vast staat dat de schade pas 15 maanden na het ongeval is gemeld. De rechter honoreert het beroep op art. 7:941 BW lid 2 en in combinatie met de polisvoorwaarden (verval van uitkering indien verzekeringnemer niet binnen redelijke termijn inlichtingen verschaft). De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar in haar redelijke belang is geschaad. Door het tijdsverloop heeft zij een getuige niet meer kunnen horen en is de feitelijke situatie in het zwembad veranderd. Het beroep op rechtsverwerking verwerpt de rechtbank.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: brandstichting niet gedekt, verminderd toerekeningsvatbaar

 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:2493
 • 200.094.107/01

Voor een beroep op de oude opzetclausule is vereist dat de verzekerde de veroorzaakte schade heeft beoogd of zich ervan bewust was dat deze het gevolg van zijn handelen zou zijn. Dat kan worden afgeleid uit de gedragingen van de verzekerde. Uit hetgeen partijen hebben gesteld blijkt dat appellant het vooropgezette plan heeft opgevat brand te stichten en dat voornemen ook ten uitvoer heeft gelegd. Onvoldoende is gesteld dat appellant aan een zodanig ernstige stoornis van zijn geestvermogens leed dat op grond daarvan moet worden aangenomen dat hem van zijn handelen geen verwijt valt te maken. Daartoe is onvoldoende dat hij “enigszins verminderd toerekeningsvatbaar” was.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: terecht beroep op opzetclausule ‘nieuwe stijl’ na brandstichting

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2013:9641
 • 200.116.697-01

Appellant heeft brand gesticht op korenveld; hiervoor is hij strafrechtelijk veroordeeld. Kan AVP-verzekeraar een beroep op de opzetclausule ‘nieuwe stijl’ doen? Het hof oordeelt dat aan het in het strafvonnis bewezen verklaarde opzet niet de dwingende bewijskracht van artikel 161 Rv toekomt, nu de strafrechtelijke kwalificatie ‘opzet’ en het civielrechtelijk begrip ‘opzet’ een verschillende lading hebben. Het strafrechtelijk begrip ‘opzet’ neemt de gemiddeld normale mens tot uitgangspunt, terwijl het verzekeringsrecht een veel subjectievere invalshoek hanteert die noopt tot een grotere mate van terughoudendheid in het aanvaarden van opzet. Wel is het hof van oordeel dat uit de aard van de door appellant gepleegde handelingen, te weten het stichten van branden door met een aansteker koren respectievelijk een bank in een woning aan te steken, voorshands, behoudens tegenbewijs, het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen volgt.

Lees verder

Jurisprudentie

HR: geen beroep op opzetclausule bij seksueel misbruik, cassatieberoep verworpen (art 81 RO) (2)

 • Hoge Raad
 • BY6783
 • 11/05408

De Hoge Raad verwerpt zonder nadere motivering (art 81 RO) het cassatieberoep tegen het oordeel van het hof. Verweerder in cassatie was veroordeeld tot gevangenisstraf wegens seksueel misbruik van drie meisjes en deed een beroep op zijn AVP-verzekering . Het hof oordeelde de AVP-verzekeraar geen beroep kon doen op de opzetclausule (“Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen”) en derhalve gehouden was uitkering te doen onder de polis. (A.-G. Spier stelt in zijn conclusie dat alle klachten in cassatie stuklopen op het onjuiste perspectief waarop ze zijn gebaseerd. Het gaat volgens Spier om de band tussen de opzet van de verzekerde/dader en de schade en hierop hebben de klachten geen betrekking.).

Lees verder

Jurisprudentie

HR: geen beroep op opzetclausule bij seksueel misbruik, cassatieberoep verworpen (art 81 RO) (1)

 • Hoge Raad
 • BY6786
 • 11/05488

De Hoge Raad verwerpt zonder nadere motivering (art 81 RO) het cassatieberoep tegen het oordeel van het hof. Verweerder in cassatie was veroordeeld tot gevangenisstraf wegens seksueel misbruik van meisje en deed een beroep op zijn AVP-verzekering . Het hof oordeelde de AVP-verzekeraar geen beroep kon doen op de opzetclausule (“Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen”) en derhalve gehouden was uitkering te doen onder de polis. (A.-G. Spier stelt in zijn conclusie dat alle klachten in cassatie stuklopen op het onjuiste perspectief waarop ze zijn gebaseerd. Het gaat volgens Spier om de band tussen de opzet van de verzekerde/dader en de schade en hierop hebben de klachten geen betrekking. ) .

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: verzoek ontvankelijk maar afgewezen, want naast geschil nog diverse geschilpunten

 • Rechtbank Den Haag
 • BZ2046
 • 426222 / HA RK 12-500

Benadeelde heeft letsel opgelopen door een paintball. AVP-verzekeraar heeft aansprakelijkheid hiervoor erkend. Benadeelde verzoekt te bepalen dat de door de oogarts vastgestelde beperkingen als bindend uitgangspunt dienen te gelden. 1. De rechtbank acht benadeelde ontvankelijk is in zijn verzoek, hoewel hij de verzekerde van de AVP-verzekeraar in strijd met art. 7:954 lid 6 BW niet in het geding heeft geroepen. Het verzoek is ingediend in het kader van de schade afwikkeling tussen benadeelde en de AVP-verzekeraar , waarin de verzekerde zelf niet bij betrokken is en er spelen geen polisgeschillen die meebrengen dat de verzekerde in zijn belangen zal worden geschaad. 2. Het verzoek wordt afgewezen, aangezien ter zitting is gebleken dat ook wanneer het geschil omtrent de omvang van de klachten is opgelost, nog diverse fundamentele geschilpunten tussen partijen blijven bestaan. 3. Kosten deelgeschil: in rekening gebrachte tijd bovenmatig; uurtarief € 230 redelijk (gevorderd: € 297).

Lees verder

Vaknieuws

Staatssecretaris Teeven steunt verzekeraars in verhalen van schade op daders

 • Verbond van Verzekeraars

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie versterkt de positie van slachtoffers van criminaliteit. Niet alleen emotioneel en praktisch, maar ook financieel. Uitgangspunt daarbij is dat de dader opdraait voor de aangerichte schade. Dat schrijft hij op 22 februari 2013 in een brief aan de Tweede Kamer. Ook verzekeraars streven al langer naar het verhalen van schade op de daders en zijn positief over deze bijval van Teeven. Het is verzekeraars al langer een doorn in het oog dat daders financieel vrijuit gaan, terwijl polishouders opdraaien voor door hen gemaakte kosten.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: ongeval tussen twee fietsers, billijkheidscorrectie ten nadele van benadeelde

 • Rechtbank Den Haag
 • BV8648
 • 398357 / HA ZA 11-2041

Ongeval tussen racefietser (eiser) op voor fietsers verboden weg en 11-jarige fietser die de race fietser geen voorrang verleent bij een oversteekplaats. Racefietser stelt ouders aansprakelijk ex art 6:169 BW. De rechtbank oordeelt dat kind geen voorrang heeft verleend en daarmee aansprakelijk is. Causaliteitsweging ex art 6:101 BW: ongeval voor 80% toe toerekenen aan racefietser. Toepassing van billijkheidscorrectie in nadeel van racefietser: geen zwaar letsel en het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering roept geen vergoedingsplicht in het leven. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: gefingeerd ongeval, beroep avp-verzekeraar op dwaling gehonoreerd

 • Rechtbank Den Haag
 • BU3883
 • 389705 / HA RK 11-153

LJN: BU3883, Rechtbank ‘s-Gravenhage , 389705 / HA RK 11-153   Datum uitspraak: 28-10-2011 Datum publicatie: 09-11-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig Inhoudsindicatie: Letselschade, deelgeschilprocedure, aansprakelijkheid. Verzoek te bepalen dat verweerder 1 aansprakelijk is toegewezen. Verzoeken ten aanzien van NN afgewezen op grond van artikel 1019z Rv. Begroting van en veroordeling […]

Lees verder