Rb, deelgeschil: werkgever niet aansprakelijk voor hoofd stoten tegen handvat koelkast

Samenvatting:

Werkneemster stelt dat zij hoofd heeft gestoten tegen punt van scherp metalen handvat van koelkast; zij stelt werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. 1. De kantonrechter oordeelt dat, nu de toedracht uitsluitend gebaseerd kan worden op de eigen verklaring van verzoekster, die toedracht rechtens niet is komen vast te staan en het verzoek moet worden afgewezen. 2. Zelfs wanneer de kantonrechter veronderstellenderwijs uitgaat van de gestelde toedracht komt hij niet tot aansprakelijkheid van de werkgever, omdat deze geen zorgplicht heeft geschonden. Hij oordeelt dat de omstandigheid dat werkneemster tijdens het vullen van de koelkast met haar hoofd tegen het handvat van die koelkast zou aankomen zo onwaarschijnlijk is dat hij daarop niet bedacht hoefde te zijn en in verband daarmee ook niet gehouden was om in het kader van haar zorgplicht maatregelen te nemen. 3. Kosten deelgeschil: € 2.741,-; aantal uren gematigd van 20 tot 10, uurtarief € 220,- redelijk.

 

 

 

 

 

 

 

  

beschikking

 

RECHTBANK DEN HAAG

 

Zittingsplaats ‘s-Gravenhage

 

Zaak-/rolnummer: 7338705 RP VERZ 18-50625

26 maart 2019

 

 

Beschikking van de kantonrechter in de zaak van:

 

[Verzoekster], wonende te [woonplaats], verzoekende partij ,

gemachtigde: mr. L.J.G . Derks,

 

Kanton Den Haag

 

 

tegen

 

1.            de naamloze vennootschap

Nationale-Nederlanden Schade verzekering Maatschappij N.V.,

gevestigd te De Meern,

2.            de stichting

Stichting Golf Duinzicht ,

statutair gevestigd te verwerende partijen, gemachtigde: mr. C.W. Gijsbers.

 

Partijen warden aangeduid als [verzoekster], NN en Golf Duinzicht. Verweerders worden gezamenlijk aangeduid als NN c.s.

 

 

1.            Procedure

 

1.1.        Het verloop van de procedure blijkt uit:

–              het verzoekschrift met producties , ter griffie ingekomen op 9 november 2018;

–              het op 20 februari 2019 ingekomen verweerschrift , met producties.

 

1.2.        Op 26 februari 2019 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Hierbij zijn verschenen: [verzoekster] in persoon bijgestaan door haar gemachtigde voornoemd, alsmede namens NN de heer [naam schadebehandelaar], schadebehandelaar, en namens Golf Duinzicht de heer [naam penningmeester], penningmeester, bijgestaan door de gemachtigde voornoemd. Tijdens de mondelinge behandeling heeft [verzoekster] nog aanvullende stukken in het geding gebracht en heeft de griffier aantekeningen gemaakt.

 

1.3.        Aansluitend is een datum voor de uitspraak bepaald .

 

2.            De feiten

 

2.1.        [verzoekster] werkte bij Golf Duinzicht als bedieningsmedewerkster /gastvrouw in een dienstverband van bepaalde tijd, te weten van 29 februari 2016 tot en met 28 februari 2017.

 

2.2.        In de bijkeuken van het clubhuis van Golf Duinzicht bevinden zich drie koelkasten.

 

2.3.        Op 14 oktober 2016  heeft [verzoekster] aan Golf Duinzicht  gemeld  dat zij op 9 oktober 2016 tijdens het bijvullen van de dranken in de koelkasten haar hoofd heeft gestoten tegen te punt van een, volgens haar, beschadigd en scherp  metalen  handvat  van een van  de koelkasten. Bij het opstaan is zij met haar hoofd tegen het handvat gebotst (hierna: het ongeval).

 

2.4.        Op 17 oktober 2016 heeft [verzoekster] de huisarts gebeld. Die heeft naar aanleiding van het telefoongesprek het volgende genoteerd:

 

Hoofd gestoten tegen punt vd koelkast vorige week, houdt hoofdpijn, duizelig en misselijk, zon doet zeer aan hoofd, pcm helpt niet, niet braken, zit met bult en is pijnlijk, wil graag afspraak.

 

2.5.        Over het consult dat op dezelfde dat heeft plaatsgevonden staat genoteerd:

 

S 1 week terug hoofd hard gestoten op werk aan  punt S koelkast. hoofdpijn, misselijk. last van licht.,

S na 2 dgn rust weer gaan  werken  maar gaat nog steeds  niet. pcm/  naproxen  hielp niet. ook last S van nek na whiplash

0 niet ziek ogend helder en alert: HZ intact E hoofdpijn dd contusio cerebro

 

2.6.        [verzoekster] heeft Golf Duinzicht aansprakelijk gesteld voor de schade die zij ten gevolge van het ongeval heeft geleden. De aansprakelijkheidsverzekeraar van Golf Duinzicht, NN, heeft aansprakelijkheid afgewezen wegens het ontbreken van een zorgplichtschending door Golf Duinzicht.

 

3.            Het geschil

 

3.1.        [verzoekster] verzoekt bij wijze van deelgeschil ex artikel 1019w-1019cc Rv, uitvoerbaar bij voorraad, vast te stellen dat er, op basis van de hiervoor genoemde argumenten, sprake is van een op Golf Duinzicht rustende zorgplicht jegens [verzoekster] ten aanzien van het gebruik van de koelkast(en) in de bijkeuken in het clubhuis en vast te stellen wat de omvang van de op Golf Duinzicht rustende zorgplicht is; met begroting van en veroordeling in de kosten van dit deelgeschil.

 

3.2.        [verzoekster] heeft aan haar verzoek artikel 7:658 BW ten grondslag gelegd stellende dat Golf Duinzicht niet aan haar zorgplicht heeft voldaan. Het had op de weg van Golf Duinzicht gelegen om koelkasten te gebruiken met handvatten voorzien van afgeronde hoeken of beschermend materiaal om de scherpe/hoekige handvatten aan te (laten) brengen, alsook regelmatig de koelkasten te controleren op beschadigingen en eventuele beschadigingen te verhelpen dan wel de koelkasten tijdig te vervangen. Daarnaast had Golf Duinzicht instructies moeten geven voor het op de juiste wijze vullen van de koelkasten met grote hoeveelheden drank, waarbij een repeterende handeling uitgevoerd client te warden.

 

3.3.        NN c.s. heeft gemotiveerd verweer gevoerd en gesteld dat de toedracht van het ongeval onduidelijk blijft. Daarnaast heeft NN c.s. aangevoerd dat indien zou komen vast te staan dat [verzoekster] het ongeval is overkomen, dat geen sprake is van aansprakelijkheid van Golf Duinzicht nu van een zorgplichtschending geen sprake is.

 

4.            De beoordeling

 

4.1.        De kantonrechter stelt vast dat uitsluitend [verzoekster] bij het ongeval aanwezig is geweest en dat er geen getuigen zijn. [verzoekster] heeft echter WhatsApp-berichten in het geding gebracht waaruit kan worden afgeleid dat zij tijdens werktijd haar hoofd heeft gestoten. Net nadat zij aan haar vriend om 20:56 uur op 9 oktober 2016 heeft geappt “ben bij na klaar” waarbij  uit de eerdere WhatsApp-berichten blijkt dat dit ziet op haar werkzaamheden bij Golf Duinzicht,

schrijft zij – eveneens om 20:56 uur – “Net keihard me harses gestoten” en “Zit een flinke blut ” .

 

4.2.        Uit de berichten blijkt niet hoe zij haar hoofd heeft gestoten, zodat de toedracht daaruit niet kan warden afgeleid. Voor die toedracht is alleen de verklaring van [verzoekster] zelf beschikbaar, en hetgeen ze daarover zelf in de door haar overgelegde WhatsApp-berichten aan derden heeft geschreven. Dat leidt ertoe dat de toedracht uitsluitend gebaseerd kan warden op de eigen verklaring van [verzoekster]. Artikel 164 lid 2 Rv staat eraan in de weg dat [verzoekster] de toedracht van bet ongeval door middel van uitsluitend haar eigen partijgetuige-verklaring kan bewijzen. Reeds om die reden kan, nu NN c.s. de toedracht van het ongeval betwist, die toedracht rechtens niet komen vast te staan. Die omstandigheid leidt ertoe dat het verzoek dient te worden afgewezen.

 

4.3.        In dit verband is voorts nog van belang dat ter zitting ter sprake is gekomen dat moeilijk voorstelbaar is dat, zoals [verzoekster] stelt, met haar hoofd tegen het handvat is gekomen  van een  half tot driekwart geopende koelkastdeur terwijl zij bezig was  met  bet vullen  van  die  koelkast  en zich daartoe voor de koelkast bevond. [verzoekster]  bevindt  zich dan  namelijk  naast  de  binnenzijde van de deur, terwijl het handvat zich ten opzichte van [verzoekster] dan aan de buitenzijde (dus vanuit haar perspectief: achter de koelkastdeur) bevindt.

 

4.4.        Maar zelfs wanneer de kantonrechter veronderstellenderwijs uitgaat van de door [verzoekster] gestelde toedracht van het ongeval, te weten dat zij haar hoofd heeft gestoten tegen het handvat van de koelkast , komt de kantonrechter niet tot aansprakelijkheid van Golf Duinzicbt, aangezien Golf Duinzicht in verband met het ongeval geen zorgplicht heeft geschonden. In dit verband is bet navolgende redengevend.

 

4.5.        [verzoekster] heeft in het kader van de zorgplicht allereerst betoogd dat Golf Duinzicht koelkasten had moeten gebruiken die voorzien waren van afgeronde hoeken of beschermend materiaal om de scherpe/hoekige handvatten aan te brengen en de koelkasten regelmatig te controleren op beschadigingen en eventuele beschadigingen te verhelpen dan wel de koelkasten tijdig te vervangen .

 

4.6.        Uit de in het geding gebrachte foto’s van het handvat van de bewuste koelkast blijkt dat het kunststof (sier)omhulsel ontbrak en uitsluitend het zich daaronder bevindende metalen handvat aanwezig was. Dit handvat bevatte geen scherpe onderdelen en vormt op zich een stevige bandgreep om de koelkast te bedienen. Van een gebrekkige bandgreep en/of koelkast is dan ook geen sprake. Dat het sieromhulsel ontbrak gaf, naar bet oordeel van de kantonrechter, onder de gegeven omstandigheden geen aanleiding tot onmiddellijke maatregelen door Golf Duinzicht of de vervanging van de koelkast. De conditie van bet handvat was voldoende kenbaar en het handvat functioneerde naar behoren. Dit blijkt wel uit het feit dat [verzoekster] zelf voorafgaand aan het ongeval de bewuste koelkast zonder problemen had geopend.

 

4.7.        Dat het handvat geen scherpe onderdelen bevatte blijkt ook uit het feit dat [verzoekster] zelf heeft geappt dat ze (alleen) een flinke bult had. Van een hoofdwond blijkt niets en ook de huisarts heeft geen hoofdwond of beschadiging van de hoofdhuid geconstateerd.

 

4.8.        [verzoekster] heeft voorts nog aangevoerd dat het letsel bij de aanwezigheid van een kunststof (sier)omhulsel minder ernstig zou zijn geweest. In dat verband geldt dat  de  omvang  van  de zorgplicht van de werkgever  mede  wordt  ingegeven  door  de  voorzienbaarheid  van  mogelijke risico’s en schade. De kantonrechter is van oordeel dat de  omstandigheid  dat [verzoekster]  tijdens  het vullen van de koelkast met haar hoofd tegen het hand vat van die  koelkast zou aankomen  zo onwaarschijnlijk is dat Golf Duinzicht daarop niet bedacht hoefde te zijn en in verband daarmee ook niet gehouden was om in het kader  van  haar  zorgplicht  maatregelen  te  nemen.  In  dit verband is tevens van belang dat [verzoekster] wist dat de koelkasten in  de  bijkeuken voorzien waren van handvatten en waar deze zich bevonden en zij diende deze handvatten ook veelvuldig te hanterei1 bij haar werkzaamheden, zodat zij  op de aanwezigheid  van de  handvatten  bedacht behoorde te zijn. Om die reden was Golf Duinzicht ook niet gehouden om [verzoekster] hierop uitdrukkelijk te wijzen. Het bijvullen van een koelkast met – in dit geval – flessen frisdrank is geen handeling die afwijkt van het vullen van een eigen koelkast. Daartoe zijn dan ook- anders dan [verzoekster] stelt- geen speciale instructies over de uitvoering van die werkzaamheden vereist.

 

4.9.        De slotsom is dan ook dat geen sprake is van een zorgplichtschending van Golf Duinzicht, zodat het verzoek van [verzoekster] zal worden afgewezen.

 

Kosten deelgeschil

 

4.10.      Ingevolge artikel 1019aa Rv client de kantonrechter de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door letsel lijdt te begroten , ook als het verzoek wordt afgewezen. Hierbij client de dubbele redelijkheidstoets gehanteerd te worden: het client redelijk te zijn dat de kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten client eveneens redelijk te zijn. Dit betekent dlat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen (TK 2007-2008, 31518, nr. 3, p. 12).

 

4.11.      De kantonrechter is van oordeel dat van een  volstrekt onnodig  of onterecht ingestelde procedure geen sprake is aangezien partijen belang hebben  bij duidelijkheid  over de aansprakelijkheidsvraag . Er zal worden overgaan tot begroting van de kosten.

 

4.12.      De gemachtigde van [verzoekster] heeft verzocht de kosten te begroten op€ 3.993,00, waarbij is uitgegaan van 15 uur tegen een uurtarief van€ 220,00 nog te vermeerderen met 21% btw. Dit bedrag client voorts nog vermeerderd te worden met het betaalde griffierecht van€ 79,00. NN c.s. heeft hiertegen verweer gevoerd en betoogd dat het aantal uren bovenmatig is en 10 uur redelijk is. Tevens is zij van oordeel dat het uurtarief onredelijk hoog is , nu de gemachtigde van [verzoekster] geen letselschadeadvocaat is. Een uurtarief van € 190,00 acht NN c.s. redelijk en passend.

 

4.13.      De kantonrechter is van oordeel dat het door  de gemachtigde  van  [verzoekster] gehanteerde uurtarief van€ 220,00 redelijk is voor een gemachtigde die – zoals ter zitting duidelijk werd – aspirantlid is  bij de LSA.  Echter,  het aantal  uren  acht de kantonrechter  in het licht van dit uurtarief wel bovenmatig, gelet op de complexiteit van deze zaak, zodat het aantal uren in redelijkheid niet volledig voor vergoeding in aanmerking komt.

 

4.14.      De kantonrechter zal het aantal uren vaststellen op 10 uur. De kantonrechter begroot de kosten dan ook op een bedrag van € 2.662,00 (10 uren x € 220,00 x 21% btw ), te vermeerderen met het door [verzoekster] betaalde griffierecht van€ 79,00, zijnde derhalve  in totaal een bedrag van€ 2.741,00.

 

 

 

4.15.      Ten overvloede merkt de kantonrechter op dat het begrote bedrag uitsluitend verschuldigd is indien de aansprakelijkheid van Golf Duinzicht alsnog in rechte komt vast te staan.

 

5.            Beslissing

 

De kantonrechter:

 

5.1.        begroot de kosten als bedoeld in artikel 1019aa Rv op € 2.741,00 (inclusief btw en griffierecht);

 

5.2.        wijst af het meer of anders verzochte.

 

 

Deze beschikking is gegeven door kantonrechter mr. J.L.M. Luiten en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 maart 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey