Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Vaknieuws
Een vordering voor angstschade?
 • PIV-bulletin
 • Janet van de Bunt, wetenschappelijk medewerker bij Holla Advocaten [1]

Angst is een belangrijke en krachtige emotie die volgt op de dreiging van naderend onheil of gevaar. Het is de vraag of het recht een vergoeding biedt voor de angstschadevordering. Het gaat dan om schade als gevolg van angst die niet zo ernstig is dat deze een erkend psychiatrisch ziektebeeld… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: smartengeld € 35.000,- voor PTSS na plaatsing seksuele beelden door ex op internet
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2018:2382

Benadeelde heeft PTTS opgelopen nadat haar ex-partner beelden van hun seksleven op internet heeft geplaatst, die daarna vele malen zijn gedeeld. Het hof overweegt dat de ex-partner beeldmateriaal, waarop benadeelde herkenbaar is met naam en toenaam een website heeft geplaatst. Hij heeft aldus een norm overschreden die ertoe strekt benadeelde… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen causaal tussen burn-out en werkzaamheden, werkgever niet aansprakelijk
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:4806

Burn-out. 1 De kantonrechter overweegt ook psychisch letsel – zoals een burn-out – valt onder de reikwijdte van art. 7:658 BW valt. 2. De kantonrechter overweegt dat wel is vereist dat een causaal verband moet bestaan tussen de werkzaamheden en de psychische schade. Werkgever heeft het causaal verband betwist, zodat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad laat oordeel hof over beperking looptijd tot 5 jaar vanwege predispositie in stand (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:311

Whiplash, ongeval 1996. Bij benadeelde hebben zich na het ongeval zowel psychische klachten als bepaalde somatische klachten geopenbaard. Sinds het ongeval heeft benadeelde geen betaald werk meer verricht. Het hof heeft de periode waarover arbeidsvermogensschade moet worden vergoed, beperkt tot vijf jaar na het ongeval vanwege de psychische predispositie (schizofrenie).… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: onvoldoende bewijs PTSS na klappen bij ophalen kind bij ex
 • Hof Den Haag, Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:4004

Bij het ophalen van het kind na eerdere echtscheiding vielen tussen man en vrouw klappen. De vrouw legde aan haar vordering in eerste aanleg ten grondslag dat de man haar mishandelde door haar keel dicht te knijpen en twee maal in haar gezicht te slaan, waardoor zij korte tijd buiten… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever aansprakelijk voor knieletsel van dierenarts kopstoot van koe
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4429

Dierenarts in loondienst loopt in 2006 knieletsel op na een kopstoot van een koe. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. 1. Het hof oordeelt dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden, omdat een touw om het dier mee in bedwang te houden ontbrak in de standaarduitrusting. Nu… Lees verder →

Vaknieuws
Dirkzwager: Werkgeveraansprakelijkheid: kenbaarheid van een verhoogd risico op psychische schade
 • Assurantie Magazine
 • Pauline Janssen
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:9803

Dirkzwager advocaten bespreekt het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 31 augustus 2017. Uit dit vonnis volgt dat een werkgever niet bedacht behoeft te zijn op een eventuele bijzondere psychische kwetsbaarheid van een werknemer teneinde werkgeversaansprakelijkheid te voorkomen. Zolang een werknemer niet op een of andere wijze kenbaar heeft… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever niet aansprakelijk voor depressie werknemer
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:9803

Werknemer stelt werkgever ex art 7:658 en 6:162 BW aansprakelijk voor depressie als gevolg van slechte werkomstandigheden, onder meer door pesten en hoge werkdruk. Werkgever stelt dat werknemer geen bewijs heeft geleverd van de omstandigheden en dat er sprake was van een recidiverende psychische stoornis. De kantonrechter overweegt dat er… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: psychisch klachten geen gevolg van onvoldoende bevoorschotting door verzekeraar
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2368

Whiplash, ongeval 2008, zelfstandige timmerman. Benadeelde stelt dat zijn psychische klachten met name zijn veroorzaakt door zijn financiële problemen door de niet tijdige en niet adequate bevoorschotting door de verzekeraar. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat het gebrek aan financiële middelen niet het gevolg is geweest van… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: psychische schade na bankoverval in 1990, vordering verjaard
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:5231

Werkneemster stelt bank aansprakelijk voor (psychische) schade na gewapende overval in 1990. Het hof oordeelt dat de vordering is verjaard. Het hof overweegt dat de verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW een objectief en in beginsel absoluut karakter heeft. Dat wil niet zeggen dat deze termijn nooit op grond… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: shockschade € 40.000,- voor zoon die vermoorde moeder vindt, shockschade andere familieleden afgewezen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:5852

Vrouw wordt door ex-partner om het leven gebracht. Vader, moeder, broer, zus en (destijds) 7-jarige zoon van vrouw vorderen vergoeding van immateriële schade. 1. De rechtbank wijst smartengeld van eisers af. Het stelsel van de wet (art 6:108 BW) staat aan toekenning van een vergoeding immateriële schade in de weg.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: smartengeld € 10.000 voor vriendschapsrelatie psycholoog met patiënte
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2016:897

Psycholoog/psychotherapeut heeft langdurige intense vriendschapsrelatie met patiënte gehad tijdens behandelrelatie. 1. Het hof oordeelt dat de psycholoog is tekortgeschoten in nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten geneeskundige behandelingsovereenkomst en derhalve aansprakelijk is voor de schade. 2. Benadeelde heeft recht op ontbinden van de overeenkomst en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschil over causaal verband volstrekt onnodig ingesteld, kosten deelgeschil afgewezen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel

Benadeelde heeft na ongeval in 2012 o.a. knieklachten en slaap, aandacht- en geheugenproblemen. Uit een neurologische en neuropsychologische expertise in 2014 is gebleken dat er geen medische eindtoestand is en dat vanwege forse psychologische een psychiatrische expertise op zijn plaats is. Benadeelde verzoekt voor recht te verklaren dat er causaal… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: whiplashklachten gelet psychische klachten (schizofrenie) mogelijk onderbelicht , deskundigenbericht noodzakelijk
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:2764

Ongeval 1996, whiplash, destijds 30-jarige productiemedewerker. In 1997 is benadeelde gedwongen opgenomen geweest in verband met psychotisch ziektebeeld Door psychiaters is in 2001 en 2004 diagnose schizofrenie gesteld, waarbij werd opgemerkt dat ziekte is geluxeerd door ongeval, maar dat benadeelde zonder ongeval de ziekte ook zou hebben gekregen. De rechtbank… Lees verder →

1
Rb: burn-outklachten te onbepaald, geen causaal verband met werkzaamheden
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:12431

Werknemer, manager bij stichting, stelt zijn werkgever ex art. 7:658 BW aansprakelijk voor hartklachten en burn-out, als gevolg van langdurige en ernstige overbelasting op het werk. De kantonrechter overweegt dat de belangrijkste vraag is of voldoende grond bestaat voor het vermoeden dat de gestelde chronische overbelasting de door werknemer gestelde… Lees verder →

1
Hof: shockschade voor ouders van vermoord en daarna verbrand meisje, wel directe confrontatie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:9440

Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank, waarbij een bedrag van € 12.000 aan shockschade (per ouder) is toegekend na de moord en verminking van hun dochter, Maja Bradaric. De daders hebben aangevoerd dat geen recht op shockschade bestaat, omdat geen sprake was van directe confrontatie. Het hof overweegt… Lees verder →

1
Rb: art 185 WVW-zaak niet geschikt voor deelgeschilprocedure vanwege nadere bewijslevering
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:5188

Reflexwerking art 185 WVW. 19-jarige automobiliste rijdt voetganger aan, die hierdoor overlijdt. Automobiliste stelt de AVP-verzekeraar van de voetganger aansprakelijk voor de door haar geleden (psychische) schade. De rechtbank oordeelt dat op basis van de eigen stellingen van de automobiliste wel vast dat van overmacht geen sprake is geweest. Ook… Lees verder →

1
Hof: PTTS na verlies baby bij bevalling door medische fout, oorzaak PTTS
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:2964

Aansprakelijkheid ziekenhuis. Vordering smartengeld en verlies van arbeidsvermogen van moeder wegens PTSS (posttraumatisch stresssyndroom) na overlijden baby bij bevalling door medische fout in 2004. 1. Het hof wijst provisionele vordering tot betaling van voorschot van € 300.000 af. Causaal verband tussen tekortkoming en schade staat nog niet vast. 2. Het… Lees verder →

1
Rb: proportionele aansprakelijkheid wel jegens benadeelde, niet jegens regresnemer; epilepsie voor 40% door mishandeling veroorzaakt
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:7276

Vaststelling causaal verband letsel en mishandeling in 1992. In 2011 is reeds vastgesteld dat geen causaal verband bestaat tussen psychiatrische klachten en ongeval. Over het causaal verband tussen de epilepsie en het ongeval heeft de neuroloog geantwoord dat hij het verband “denkbaar” acht, d.w.z. tussen de 40% en de 60%.… Lees verder →

1
Rb: deelgeschilprocedure levert onvoldoende bijdrage aan oplossing gehele geschil, verzoek afgewezen
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:8142

Arbeidsongeval waarbij werkneemster schouderletsel heeft opgelopen. Zij verzoekt de rechtbank te beslissen over de redelijke toekomstverwachting zonder ongeval in het kader van het verlies van arbeidsvermogen. De kantonrechter wijst het verzoek af, omdat partijen nog over een groot aantal geschilpunten geen overeenstemming hebben bereikt, zoals over de vraag of de… Lees verder →

2
Eén op 15 werknemers heeft arbeidsongeval
 • Centr. Bureau voor Statistiek

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in de horeca.… Lees verder →

1
Hof: mishandeling, veroorzaker niet aansprakelijk voor pre-existente psychische klachten
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:1717

Schadevergoedingsvordering na mishandeling in 2003. Uitspraak na neurologische en psychiatrische expertise, ter beantwoording van de vraag of gestelde klachten (o.a. heftige stemmingswisselingen, concentratieverlies), zijn veroorzaakt door die mishandeling. Het hof overweegt dat de veroorzaker het slachtoffer dient te nemen zoals deze is, dus inclusief pre-existente klachten, persoonlijkheid en moeilijke privé-situatie.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen smartengeld na confrontatie met ongevraagde filmbeelden operatie
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:422

Benadeelde ondergaat operatie i.v.m. haarnestcyste. De behandelend chirurg heeft -zonder toestemming van benadeelde - de operatie gefilmd met zijn iPhone en de beelden aan benadeelde getoond. Benadeelde vordert € 5000,- smartengeld. 1. De kantonrechter oordeelt dat de zaak zich niet leent voor een deelgeschilprocedure. 2. Ten overvloede oordeelt de kantonrechter… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots