Jurisprudentie
Rb: whiplash, geen consistent, consequent en samenhangend klachtenpatroon, verzoek afgewezen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2019:4486

Ongeval 2004, whiplash. 1. De rechtbank overweegt dat het aan de benadeelde om te stellen en bewijzen dat hij aan gezondheidsklachten lijdt. Wanneer kan worden vastgesteld dat het klachtenpatroon plausibel is, hetgeen doorgaans het geval zal zijn bij een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten, kan van het bestaan… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Whiplashachtige klachten, observatie is rechtmatig en proportioneel, registratie frauderegister terecht
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2019:5421

Claim letselschade na ongeval met whiplashachtige klachten. Observatie rechtmatig en proportioneel. Klachten niet reëel of in ieder geval sterk overdreven. Registratie in frauderegister terecht. De rechtbank gaat ervan uit dat het doel van eiseres was om een hogere schade-uitkering te ontvangen dan waar recht op bestond. Hiermee heeft zij een… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: whiplash, causaal verband ongeval en faillissement onderneming niet aannemelijk gemaakt
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2019:4522

Whiplash, zelfstandig ondernemer, onderneming gaat na ongeval failliet. Eiser wijt het faillissement aan het ongeval, omdat hij in een cruciale tijd geen goede zakelijke beslissingen kon nemen. 1. Stelplicht en bewijslast klachten, beperkingen én causaal verband rusten op eiser. Wanneer klachtenpatroon plausibel is, kan van het bestaan van klachten worden… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen causaal verband ongeval en whiplashklachten, voorschot en kosten deelgeschil afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2019:2506

Whiplash, ongeval 2015. 1. De rechtbank is van oordeel dat op basis van het neurologisch expertise niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van causaal verband tussen het ongeval en de gestelde klachten. Omdat het causaal verband niet kan worden vastgesteld, bestaat ook te weinig duidelijkheid over de omvang van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: whiplash, rugklachten geen ongevalsgevolg, kosten deelgeschil deels onnodig
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:6796

Eindbeschikking na 2 eerdere tussenbeschikkingen. Whiplash, rugklachten ook ongevalsgevolg? 1. In eerdere beschikking heeft rechtbank verzoekster opgedragen patiëntenkaart over te leggen. 2. De rechtbank oordeelt op basis van rapporten van (na overlegging van patiëntenkaart) nogmaals aangezochte neuroloog en orthopeed dat de lage rugklachten van verzoekster niet als ongevalsgevolg kunnen worden… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: niet objectief vast te stellen dat de klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Uit onderzoek door drie deskundigen (neuroloog, orthopeed en psychiater) blijkt dat klachten en gestelde beperkingen niet consistent zijn. De opmerkingen van de neuroloog over de aard en impact van de aanrijding, de opmerkingen van de orthopeed over de verdenking van simulatie bij het krachtonderzoek en de conclusie van de psychiater… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: whiplash, eisers moeten authentieke aanrijding bewijzen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel

Eisende partijen vorderen schadevergoeding wegens whiplashachtige klachten. Tussen partijen is in geschil of sprake is geweest van een authentiek ongeval, dat leidt tot aansprakelijkheid van verzekeringnemer en haar WAM-verzekeraar, zoals eisers hebben betoogd, of dat het ongeval in scène is gezet, zoals verzekeraar en verzekeringnemer ASR en hebben betoogd. Bij… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Na deskundigenbericht alleen causaliteit nekklachten aangenomen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:5184

Gedaagde reed achterop de stilstaande auto van eiser. Geen al te hoge eisen mogen bij whiplashklachten worden gesteld. De rechtbank volgt de deskundige. Deze neuroloog acht een whiplash trauma aannemelijk. De nekklachten zijn enkele malen gedocumenteerd. De lage rugklachten passen het meest bij aspecifieke rugklachten. Een causale relatie met het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: benoeming psychiater zonder voldoende overlegging medische informatie is fishing expedition
 • Rechtbank Overijssel
 • niet gepubliceerd

Afwijkingen op neurologische gebied ontbreken. De klachten kunnen niet worden beschouwd als een medisch causaal gevolg van de ongevallen. De rechtbank heeft bij tussenvonnis te bespreken onderwerpen opgegeven, causaliteitsvraag, medische (waaronder psychiatrische) behandelingen etc. Desondanks heeft benadeelde nagelaten medische informatie vanaf eind 2011 in het geding te brengen. Met de… Lees verder →

Vaknieuws
Whiplash Reforms in de UK
 • PIV-bulletin
 • Guido Denters, Manager Injury Claims, Amlin Europe

  Op 19 mei 2017 werd in München de jaarlijkse Peopil Conferentie over Road Traffic Accidents en Whiplash gehouden. Katherine Allen, advocaat bij High James Sollicitors, gaf op deze conferentie een presentatie[1] over de recente voorstellen “Whiplash Reforms” in de UK. Hieronder een weergave van de presentatie met enkele aanvullingen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Whiplashzaak, verzoek verzekeraar voor voorlopig getuigenverhoor afgewezen.
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2016:3405

Benadeelde heeft een ruim een jaar voor het ongeval een arbeidsconflict met zijn werkgever gehad. Om de vraag te kunnen beoordelen hoe het zou zijn gegaan in de hypothetische situatie zonder ongeval, vindt de verzekeraar het van belang te weten waarom benadeelde wekenlang uit de running was. Hiervoor wil de… Lees verder →

Vaknieuws
Whiplash bij verkeersongevallen: inzichten vanuit de letselbiomechanica1 en de verkeersongevallenanalyse – Alles nog eens op een rijtje
 • PIV-bulletin
 • Prof. dr. J.S.H.M. (Jac) Wismans – Safeteq (Son, Nederland) en Chalmers University (Gotenburg, Zweden)

In het PIV-Bulletin zijn de laatste tien jaar diverse artikelen gepubliceerd over whiplash. Deze artikelen betroffen zowel de medische, juridische als ongevalskundige discipline. Veel van deze artikelen verschenen in de periode 2007/20092. In deze periode werd ook de Richtlijn Whiplash 2008/10 van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVvN) gepubliceerd. In… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek te bepalen dat verzekeraar medische gegevens over pre-existente situatie niet mag opvragen afgewezen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ongepubliceerd

Whiplash, ongeval 2013, benadeelde is vanaf 2000 arbeidsongeschikt. 1. Benadeelde verzoekt de rechtbank te bepalen dat ASR niet gerechtigd is om het UWV dossier en het patiënten journaal van de huisarts vanaf 2000 te ontvangen. De rechtbank overweegt dat op basis van de Medische Paragraaf bij de GBL het beginsel… Lees verder →

Vaknieuws
Reactie op Oskam/Reitsma in PIV-Bulletin 2015, 1 – Causaal verband in whiplashzaken: wat ik niet zie dat is er niet?
 • PIV-bulletin
 • Mr. W.H.M.J. Pelckmans1 – Van der Putt Advocaten

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het ­artikel van mr. P. Oskam en drs. A.M. Reitsma in zowel het PIV-Bulletin als het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP)2. Graag maak ik gebruik van de uitnodiging om mee te discussiëren over dit thema. Lees verder →

1
Hof: whiplash, bezwaren tegen deskundigenberichten en persoon van deskundige afgewezen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:1062

Whiplash, ongeval 1998, (toen) 31-jarige zelfstandige (groothandel in Catalaans aardewerk). De rechtbank heeft de conclusie van de arbeidsdeskundige overgenomen dat benadeelde een restcapaciteit van 100% in zijn eigen onderneming heeft. Alle 22 grieven van benadeelde tegen dit oordeel falen. De hof verwerpt de inhoudelijke bezwaren van benadeelde tegen de rapporten… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzoek om medewerking aan deskundigenonderzoek in deelgeschil ‘volstrekt onterecht’, kosten afgewezen
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2015:1933

Whiplash. Benadeelde verzoekt rechtbank te gelasten dat verzekeraar meewerkt aan nieuw Delta V-onderzoek en aan een onafhankelijk medisch onderzoek. Uit onderzoek door ongevallenanalist, waar door verzekeraar eenzijdig om was verzocht, was gebleken dat impactsnelheid (Delta-V) tussen 4,3 en 6,8 km/uur lag. De rechtbank stelt voorop dat ter zitting is gebleken… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplash, causaliteitsvraag te complex voor deelgeschilprocedure
 • Rechtbank Rotterdam

Whiplash, ongeval 2013, directeur-grootaandeelhouder. Causaal verband tussen ongeval en nog steeds voortdurende klachten? De rechtbank oordeelt dat op basis van de overgelegde medische informatie weliswaar worden vastgesteld dat de aanvankelijke pijnklachten veroorzaakt zijn door het ongeval, maar dat geen definitieve beslissing worden genomen over de vraag of sprake is van… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplash; geen functieverlies op neurologische gebied, geen toetsing aan criteria ZA/De Greef
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2015:925

Whiplash? 1. Benadeelde verzoekt verklaring voor recht dat causaal verband bestaat tussen het ongeval van 2009 en de klachten en beperkingen. De in 2011 op gezamenlijk verzoek ingeschakelde neuroloog heeft geconcludeerd dat alle klachten een aandoening op psychiatrisch gebied suggereren en dat er geen reden is functieverlies op neurologisch vakgebied… Lees verder →

1
HR: whiplash, cassatieberoep tegen aangenomen causaal verband tussen ongeval en psychische klachten verworpen
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2015:308

Whiplash, ongeval 1994, productiemedewerker in grafische sector. Nadat benadeelde eerst succesvol is gere-integreerd als (parttime) cadcamtekenaar, valt hij in 2002 volledig uit wegens psychische klachten. Door het hof was op basis van deskundigenberichten causaal verband aangenomen tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid. De Hoge Raad verwerpt het door de verzekeraar… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: psychiatrische klachten na whiplash ongevalsgevolg; adequate behandeling o.g.v. schadebeperkingsplicht
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:7324

Whiplash, ongeval 2004 (toen) 35-jarige man, somatische en psychiatrische klachten. Causaal verband met ongeval? 1. De rechtbank concludeert op basis van de rapportages van de deskundigen rechtbank dat sprake is van causaal verband tussen de klachten en het ongeval. Uit het rapport van neuroloog volgt dat hoewel de somatisatie stoornis… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: onderzoek (inclusief Facebook) niet in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2014:6661

Whiplash, ongeval 2007, toen 28-jarige dierenarts. Benadeelde stelt blijvende ernstige klachten en beperkingen te hebben; verzekeraar heeft persoonlijk onderzoek laten verrichten, waaruit blijkt dat zij vele activiteiten (o.a. paardrijden) verrichtte. 1. De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar niet in strijd met de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek heeft gehandeld. Het stond de… Lees verder →

1
Rb: causaal verband whiplash en klachten aangenomen, deskundigenberichten noodzakelijk ter vaststelling schade
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2014:2579

Whiplash, ongeval 1997, 44-jarige zelfstandige management consultant. De rechtbank overweegt dat het feit dat de diagnose postwhiplashsyndroom op basis van de geldende NVvN niet (meer) kan worden vastgesteld niet doorslaggevend is. Door middel van de rapporten van de neuroloog en de psychiater kan voldoende objectief worden vastgesteld dat de klachten… Lees verder →

1
Rb: WAM-verzekeraar moet volledige schade vergoeden aan SVI-verzekeraar
 • Rechtbank Amsterdam
 • ongepubliceerd

De bestuurder van een bij de WAM-verzekeraar verzekerde vrachtauto is aansprakelijk voor de gevolgen van een aanrijding in 2003. De SVI-verzekeraar regelt de schade met (de belangenbehartiger) van betrokkene in 2008 voor € 80.351,83. SVI-verzekeraar is gesubrogeerd in de vorderingsrechten en voert regres uit op de WAM-verzekeraar. De WAM-verzekeraar heeft… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey