Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Vaknieuws
De arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij asbestblootstelling: HR 6 april 2018[1]
 • PIV-bulletin
 • Chris van Dijk, advocaat bij Kennedy Van der Laan

1 Inleiding Als een werknemer bewijst dat hij gezondheidsschade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werk, rust op grond van art. 7:658 lid 2 BW de bewijslast op de werkgever dat hij zijn veiligheidsverplichtingen is nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: mesothelioom, geen arbeidsrechtelijke omkeringsregel indien verband tussen gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden te onzeker is
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:536

De Hoge raad oordeelt dat de werknemer, bij schade die het gevolg is van mesothelioom moet de o.g.v. art. 7:658 lid 2 BW stellen en bewijzen dat hij de schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Het door de werknemer te bewijzen oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: mesothelioom, beroep op verjaring niet onaanvaardbaar, t.a.v. blootstelling latere periode bewijsopdracht
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2017:8679

Asbestzaak, mesothelioom. Nabestaande van ex-werknemer vordert schadevergoeding wegens het niet voldoen van de voormalig werkgever aan de zorgplicht van art. 7:658 BW dan wel art. 7:611 BW. Ex-werknemer is in zijn functie als monteur in de periode 1970-1973 blootgesteld aan asbest. Ten aanzien van die periode doet de nabestaande een… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever aansprakelijk voor thuisbesmetting asbest door wassen kleding
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:10452

De rechtbank oordeelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van blootstelling aan asbest van een niet-werknemer. De zoon van het slachtoffer was als loodgieter werkzaam bij een installatiebedrijf. Tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden droeg hij bedrijfskleding, die wekelijks uitgeklopt en gewassen zijn door zijn moeder. Bij de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: mesothelioom, beroep op verjaring niet in strijd met redelijkheid
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:4994

In 2014 is bij eiser (monteur luchtkanalen) mesothelioom vastgesteld; hij heeft in 2014 zijn voormalig werkgever waar hij in periode 1970-1972 heeft gewerkt aansprakelijk gesteld. 1. De kantonrechter oordeelt eiser erin is geslaagd aan te tonen dat hij in de uitoefening van zijn werk voor werkgever [schade heeft geleden. 2.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: blootstelling aan asbest niet aannemelijk gemaakt, werkgever niet aansprakelijk
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:2121

Werknemer is in 2014 overleden aan mesothelioom. Zijn erfgename stelt de werkgever aansprakelijk. 1. Het hof volgt appellante niet in haar stelling dat zij in het kader van bewijslevering kon volstaan met het aannemelijk maken dat werknemer aan asbest is blootgesteld, in die zin dat hij werkzaam is geweest in… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad: geen falend toezicht Arbeidsinspectie bij asbest, Staat niet aansprakelijk voor mesothelioom
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:987

Werknemer is van 1977 tot jaren 90 bij werkzaamheden blootgesteld aan asbest; na faillissement werkgever heeft hij de Staat aansprakelijk gesteld wegens falend toezicht. De Hoge Raad oordeelt dat geen sprake is van regelgevings- en toezichtsfalen bij de Arbeidsinspectie zodat de Staat niet aansprakelijk is voor het ontstaan van mesothelioom.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad: verjaringstermijn voor asbestslachtoffers niet in strijd met EVRM
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:494

De Hoge Raad schets allereerst het verjaringsregime in asbestzaken: een rechtsvordering i.v.m. schade als gevolg van blootstelling aan asbest vóór 1 februari 2004 verjaart ingevolge art. 3:310 lid 2 BW na dertig jaar. In HR 28 april 2000 heeft de Hoge Raad geoordeeld, dat de verjaringstermijn van dertig jaar o.g.v.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: BV niet aansprakelijk voor schade directeur/groot aandeelhouder door blootstelling aan asbest
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:3838

RECTIFICATIE: In de nieuwsbrief van 24 juli 2016 was een verkeerde samenvatting opgenomen bij deze uitspraak. Hierbij nogmaals de uitspraak, nu met de goede samenvatting. Excuses. Benadeelde is vanaf 1977 directeur/groot aandeelhouder (DGA) van loodgietersbedrijf. In 2012 is bij hem mesothelioom vastgesteld en heeft hij de BV aansprakelijk gesteld ex… Lees verder →

Vaknieuws
Instituut Asbestslachtoffers (IAS) behandelt recordaantal aanvragen
 • Instituut Asbestslachtoffers

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2015 een recordaantal van 753 aanvragen voor een schadevergoeding van asbestslachtoffers afgerond. Sinds 2014 kunnen ook asbestslachtoffers met de ziekte asbestose een beroep op het instituut doen en daardoor is het aantal aanvragen gestegen. In totaal hebben 544 slachtoffers een tegemoetkoming ontvangen en ontvingen… Lees verder →

Vaknieuws
Ontwikkelingen in de asbestjurisprudentie – Gezichtspunten
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. V. (Veneta) Oskam – Van Traa Advocaten

In dit artikel1 beoog ik een overzicht2 te geven van de recente lijnen en ontwikkelingen in de asbestjurisprudentie en daarbij bespreek ik de (mogelijke) knelpunten waar partijen mee te maken kunnen krijgen (in en buiten de rechtszaal). Hierbij beperk ik mij tot de letselschadepraktijk, dus de aansprakelijkstellingen namens de benadeelde… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gemeente aansprakelijk voor mesothelioom echtgenote van brandweerman
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:8742

Eiser heeft van 1976 tot 2001 bij brandweer in de gemeente Ede gewerkt. In 2009 is bij zijn echtgenote mesothelioom vastgesteld, waaraan zij in 2010 is overleden. De rechtbank acht de gemeente aansprakelijk ex art 7:658 BW. De rechtbank stelt vast dat dat er in de oude brandweerkazerne sprake was… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: mesothelioom, beroepsfout advocaat, beroep op verjaring na toetsing aan gezichtspuntencatalogus niet onaanvaardbaar
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2013:8022

Advocaat heeft beroepsfout gemaakt door asbestzaak na verwijzing door Hoge Raad niet tijdig bij het hof aan te brengen. In deze procedure is de vraag aan de orde of het hof geoordeeld zou hebben dat het beroep op verjaring van de werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: mesothelioom, beroep op verjaring na toetsing aan gezichtspuntencatalogus niet onaanvaardbaar
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2015:2438

Werknemer is van 1953 tot 1969 werkzaam geweest bij werkgever; in 2010 is diagnose mesothelioom gesteld, 2 maanden later is werknemer overleden, in 2011 hebben de nabestaanden de werkgever aansprakelijk gesteld. 1. Het hof wijst het verzoek tot het stellen prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, n.a.v. EHRM Moor c.s/Zwitserland… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: garage bekend met gevaar wit asbest, beroep op verjaring onaanvaardbaar
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2015:5084

De automonteur is in de garage na 1965 aan asbest blootgesteld aan de gevolgen waarvan hij na aansprakelijkstelling van de werkgever is overleden. De gemeente is mogelijk mede aansprakelijk door het opleggen van een verplichting in zijn woning asbesthoudend materiaal aan te brengen. Dat vermindert de aansprakelijkheid van de werkgever… Lees verder →

1
Rb: asbest, beroep op verjaring niet in strijd met EVRM en niet onaanvaardbaar
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:5507

Werknemer is van 1956 tot 1970 in dienst geweest bij werkgever en daarbij blootgesteld aan asbest. In 2011 is mesothelioom vastgesteld; in 2013 heeft hij werkgever aansprakelijk gesteld en is hij overleden. Werkgever beroep zich op verjaring. 1. De kantonrechter oordeelt dat een beroep op verjaring niet in strijd is… Lees verder →

1
Hof: blootstelling aan asbest ná 1979 niet bewezen, voor periode vóór 1979 beroep op verjaring niet onaanvaardbaar
 • Hof Den Bosch

Asbest. Bij tussenarrest heeft het hof aan appellante (weduwe/erfgename) opgedragen te bewijzen dat de overleden werknemer tijdens zijn werkzaamheden bij werkgever na 1979 blootgesteld is geweest aan asbest. Het hof oordeelt dat appellante niet is geslaagd in bewijslevering; slechts één getuige heeft een verklaring heeft afgelegd over de periode na… Lees verder →

2
Eén op 15 werknemers heeft arbeidsongeval
 • Centr. Bureau voor Statistiek

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in de horeca.… Lees verder →

2
Beantwoording kamervragen over uitspraak EHRM over verjaringstermijn asbestzaken
 • Tweede Kamer

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie beantwoordt kamervragen over de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de verjaringstermijn van civiele vorderingen van asbestslachtoffers en de toegang tot het recht. Hij geeft aan dat de Nederlandse wet- en regelgeving verschilt van de Zwitserse en wél… Lees verder →

1
Hof: werkgever aansprakelijk voor blootstelling aan wit asbest in 1977/1978
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:655

Wit asbest in periode 1977/1978. Het hof had al bij tussenarrest geoordeeld dat het bouwbedrijf, op grond van de omstandigheid dat zij wist dat met asbestplaten werd gewerkt en ook wist, althans had moeten weten, dat inademing van asbestvezels tot asbestose/longkanker kan leiden, het in beginsel verplicht was de veiligheidsmaatregelen… Lees verder →

2
Modules Overlijdensschade en Beroepsziekten weer van start bij NIBE-SVV
 • NIBE-SW

Dit voorjaar starten bij NIBE-SVV weer twee modules uit de leergang Personenschade zwaar letsel (PZL): Overlijdensschade (25 maart) en Beroepsziekten (13 mei). Met deze modules leren schadebehandelaars en belangenbehartigers de betreffende schades optimaal afhandelen. Als keuzeonderdelen binnen de leergang PZL, zijn beide modules ontwikkeld in nauw overleg met de Adviesraad… Lees verder →

1
Hof: werkgever (Wilton-Feijenoord) aansprakelijk voor mesothelioom, beroep op verjaring onaanvaardbaar
 • Hof Den Haag
 • BY6208

Werknemer is in de jaren 1950-1964 blootgesteld aan asbest tijdens werk op scheepswerf Wilton-Feijenoord. In 2008 wordt mesothelioom vastgesteld en stelt hij de werkgever aansprakelijk. 1. Het hof oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Verweer dat mesothelioom elders kan zijn opgelopen verworpen. 2. Verjaring. Het hof toets aan… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots