Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: rekenrente langere termijn 3%, eerste vijf jaar 1%
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Noord-Nederland

Verlies van arbeidsvermogen, toekomstschade. 1. De kantonrechter verwijst naar het arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden van 31 maart 2015. De kantonrechter acht het ook in deze zaak redelijk dat voor de langere termijn een rekenrente van 3% wordt toegepast. Wat op lange termijn het gemiddelde rendement en de gemiddelde inflatie zal… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebruik ondeugdelijke PIP-implantaten
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3115

Verzoekster stelt ziekenhuis aansprakelijk voor de schade als gevolg van PIP-implantaten. 1. De rechtbank overweegt dat d hoofdregel van art. 6:77 BW inhoudt dat de door het gebruik van een ongeschikte hulpzaak ontstane tekortkoming wordt toegerekend aan de schuldenaar, tenzij dit (..) onredelijk zou zijn. Onder de gegeven omstandigheden (ziekenhuis… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoeken onnodig ingesteld, t.a.v. opgave BGK uurtarief hooguit € 100,-
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland

Whiplash, ongeval 2012, causaliteit. Verzoeker vraagt om: 1. adequate bevoorschotting, 2. Voorschot € 50.000,-, 3. medewerking aan verdere onderzoeken, 4. voorschot op de BGK, 5. kosten deelgeschil. De rechtbank wijst de verzoeken 1 t/m 3 volledig en 4 deels af. De rechtbank oordeelt dat geen medische gegevens voorhanden van behandelend… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: verzekeraar heeft bevrijdend betaald aan in vso vermelde belangenbehartiger
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Amsterdam

Verzekeraar betaalt slotbetaling van op het inde vaststellingsovereenkomst vermelde bankrekeningnummer van belangenbehartiger. Eiser vordert het bedrag van € 210.000,- van de verzekeraar en stelt dat de verzekeraar onzorgvuldig heeft gehandeld door in strijd met art 7 van de GBL het bedrag aan de belangenbehartiger te betalen. De rechtbank wijst de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: shockschade afgewezen, uitgangspunten overlijdensschade, rekenrente 3% vanwege lange looptijd
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Overlijdensschade. Overledene is over muurtje gestruikeld en enkele meters naar beneden gevallen. 1. Shockschade afgewezen, omdat niet is voldaan aan de confrontatie eis. Van belang is dat eiseres de dag vóórdat zij overledene in het mortuarium zag al te horen had gekregen dat hij was overleden. Tevens speelt de ernst… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: toetsing aan PIV-staffel bij bevoorschotting BGK is redelijk
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Acht eisers vorderen in een gezamenlijke procedure BGK van verzekeraar; door verzekeraar is in deze zaken wel bevoorschot t.a.v. de BGK. De kantonrechter stelt vast dat bij eisers 1 t/m 7 de hoogte van de schadevergoeding nog niet is vastgesteld. Niet in geschil is dat nog geen definitieve redelijkheidstoets kan… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gestelde beperkingen door whiplash en arbeidsongeschikt niet vastgesteld
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Oost-Brabant

Whiplash. Benadeelde legt aan haar vordering ten grondslag dat zij aan het ongeval blijvend letsel heeft overgehouden, waardoor zij blijvend volledig arbeidsongeschikt is en niet in staat is zelf alle huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. 1. De rechtbank neemt de conclusie van de expertiserend arts over en stelt vast dat benadeelde… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: beperkingen onvoldoende aannemelijk, vanwege onderpresteren en onvoldoende gegevens
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Ongeval 2003. Benadeelde verzoekt de rechtbank voor recht te verklaren dat verhouden zal zijn tot vergoeding van het verlies verdienvermogen (€ 756.649,-). 1. De rechtbank oordeelt dat het op grond van de expertises die zijn verricht voldoende aannemelijk is dat er beperkingen zijn die door het ongeval zijn veroorzaakt. Dit… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschil over BGK volstrekt onnodig ingesteld, verzoek en kosten afgewezen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel

Verzekeraars hebben letselschadezaak eenzijdig afgewikkeld inclusief BGK. Na geruime tijd start benadeelde een deelgeschil voor de resterende BGK. De rechtbank is van oordeel dat nu de discussie zich enkel toespitst op de onbetaalde facturen van de raadsvrouwe het verzoek meer het karakter heeft van een incassoprocedure dan van een deelgeschil.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: smartengeld dwarslaesie 62-jarige racefietsster (91% b.i.): € 150.000,-
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2018:822

Benadeelde, 62 jarige actieve vrouw, loopt bij ongeval met racefiets een dwarslaesie (4e borstwervel, 91% b.i.) op. Zij vraagt verklaring voor recht dat de verzekeraar gehouden is € 200.000,- te voldoen ter zake van immateriële schade. 1. De rechtbank komt tot het oordeel dat, gelet op alle omstandigheden van het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: fietsongeval door plotseling oversteken voetganger? Bewijs toedracht niet geleverd
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Fietser loopt partiele dwarslaesie op bij fietsongeval. Hij stelt dat voetganger onzorgvuldig heeft gehandeld door plotseling van achter geparkeerd staande auto is overgestoken. 1. De rechtbank overweegt dat benadeelde de door hem geschetste toedracht dient te bewijzen. De door hemzelf afgelegde verklaring legt onvoldoende gewist in de schaal. Vordering afgewezen.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen causaal verband tussen whiplashklachten en ongeval met geringe snelheid
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Rotterdam

In november 2015 is benadeelde als passagier betrokken bij een achterop aanrijding. In februari 2016 meldt hij zich bij de huisarts met klachten aan hoofd, nek en schouder en psychische klachten. 1. De rechtbank stelt vast dat bij de botsing het snelheidsverschil tussen de bij het ongeval betrokken voertuigen zeer… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: gemeente niet aansprakelijk voor val fietser over los op de weg liggende verkeerspaal
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel

Verzoeker komt met zijn fiets ten val en stelt de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk ex art 6:174 BW. Verzoeker stelt dat dat hij tegen een op de rijbaan liggende (verkeers-)paal is aangereden en daardoor is gevallen; dit wordt door de gemeente betwist. 1. De rechtbank overweegt dat palen die op… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: benadeelde moet huisartsenjournaal overleggen aan medisch adviseur verzekeraar
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Limburg

In deze procedure is de vraag aan de orde of benadeelde het huisartsenjournaal aan verzekeraar moest overleggen. De rechtbank maakt een afweging tussen de processuele belangen van beide partijen die worden beschermd door artikel 6 EVRM (het recht op een eerlijk proces) en de individuele privacybelangen van benadeelde die worden… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: door aggravatie niet vastgesteld dat klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland

Whiplash, ongeval 2012. Vonnis na deskundigenbericht door neuroloog, neuropsycholoog en psychiater. De neuropsycholoog heeft gerapporteerd dat benadeelde aggraveert. De rechtbank overweegt dat uit de inconsequentheden en het aggraveren van de cognitieve klachten tijdens het neurologpsychologisch onderzoek niet zonder meer volgt dat er in het geheel geen sprake is van reële… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: letselschadezaak tegen beter weten in in volle omvang voorgelegd: verzoek en kosten afgewezen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Amsterdam

Benadeelde verzoekt de kantonrechter een uitspraak te doen over het causaal verband en de klachten, de kosten van psychologische hulp, arbeidsdeskundige begeleiding, studievertraging etc. (in totaal 11 punten, A t/m K). De kantonrechter stelt vast dat van een onderhandelingstraject tussen partijen geen sprake meer is. Het verzoek van benadeelde strekt… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: voorschot voorlopig deskundigenbericht voor rekening benadeelde, niet voor rekening van arts
 • Hof Den Haag, Ongepubl. jurisprudentie

Benadeelde acht arts aansprakelijk voor klachten na schouderoperatie en heeft verzocht om een voorlopig deskundigenbericht. Door de rechtbank was bepaald dat het voorschot aan de deskundige door de arts moest worden betaald. De vraag wie het voorschot dient te dragen in een gerechtelijke procedure dient te worden beantwoord aan de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: voorlopig deskundigenbericht door verzekeringsgeneeskundige als te prematuur afgewezen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel

Benadeelde verzoekt om een voorlopig deskundigenbericht door verzekeringsgeneeskundige. De rechtbank wijst het verzoek af. De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar terecht heeft aangevoerd dat uit het op gezamenlijk verzoek gedane neurologische expertiseonderzoek volgt dat er geen (neurologische) beperkingen zijn vastgesteld. Gelet hierop is er dan ook nog geen overeenstemming over… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb (kort geding): letsel door vallende wand, vordering jegens werkgever afgewezen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Oost-Brabant

Uitzendkracht loopt ernstig letsel op als bij het verplaatsen van een losse wand een wanddeel (339 kg) op hem valt. Hij stelt de materiele werkgever aansprakelijk. De kantonrechter oordeelt dat, gezien de diverse getuigenverklaringen het geenszins uitgesloten is dat de werkgever er in een bodemprocedure in zal slagen aan te… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: botsing tussen stilstaande auto en racefietser: overmacht art 185 WVW
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Den Haag

Wielrenner passeert auto die op smalle weg stil staat om tegemoetkomende auto voorbij te laten, raakt daarbij spiegel en komt ten val en scheurt vingerkootje af. WAM-verzekeraar vraagt verklaring voor recht dat sprake is van overmacht in de zin van art 185 WVW. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: kosten van contra-expert geen vermogensschade nu ‘gratis dienstverlening’ is gegarandeerd
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Den Haag

Geen letselzaak. Eiser heeft ter vaststelling van schade in kader van schadeverzekering (‘Woon- & Vrije Tijdpakket’ ) contra-expert ingeschakeld. Hij vordert de kosten hiervan van de verzekeraar. De kantonrechter wijst de vordering af wegens gebrek aan belang. De kantonrechter is van oordeel dat eiser onvoldoende heeft onderbouwd dat zij de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb (in kort geding): whiplash, Delta V tussen 6,5 en 14 km/uur, vordering afgewezen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel

Whiplash. Benadeelde stelt dat hij na ongeval o.a. nekklachten en concentratiestoornissen heeft, waardoor hij niet in staat zou zijn enige werkzaamheden te verrichten en vordert een voorschot. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, nu zowel het bestaan als de omvang van de vordering allesbehalve in hoge mate aannemelijk is. Daartoe… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen duidelijkheid over klachten en beperkingen, verzoek afgewezen; BGK niet redelijk
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Ongeval, medewerker schoonmaakbedrijf, jaarcontract na ongeval ontbonden in proeftijd. Verzoeker verzoekt om voorschot van € 24.000,- , maandelijkse betaling van € 2000,- en € 23.041,33 aan BGK. Partijen verschillen van mening over de causaliteit. 1. In verband met de discussie of al dan niet sprake is van neurologisch en/of orthopedisch… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: verzoek om voorlopig deskundigenbericht naast bodemprocedure afgewezen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Zwolle-Lelystad

Benadeelde verzoekt - naast de al lopende bodemprocedure- om een voorlopig deskundigenbericht door één of meer deskundigen. De rechtbank is van oordeel dat het verzoek wegens strijd met de goede procesorde moet worden afgewezen. De vraag of in de bodemprocedure bewijslevering door middel van het bevelen van deskundigenonderzoek(en) geboden zal… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots