Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
HR: Beding in AOV t.a.v. eenzijdige vaststelling mate a.o. geen kernbeding, en niet oneerlijk
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:1800

Het begrip ‘consument’ is een objectief begrip. Niet van belang is over welke concrete kennis of informatie de betrokken persoon beschikt. Hier gaat het om een natuurlijke persoon die als zelfstandig ondernemer een beroep of bedrijf uitoefent en een verzekering afsluit met het doel bij arbeidsongeschiktheid in vervangend inkomen te… Lees verder →

Jurisprudentie
HR en AG: geen beperking aanvullende bewijskracht partijgetuige
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:1271

De HR volgt het parket zonder motivering met een beroep op art. 81 RV. De beperkte bewijskracht van een partijgetuigenverklaring bij een bewijsrisico voor die partij niet als deze strekt tot aanvulling van onvolledig bewijs, art. 164 lid 2 Rv. Dit is een uitzondering op de bewijsrechtelijke uitgangspunten dat bewijs… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: bij aansprakelijkheid q.q. voor zoon, pro se belang bij proces
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:757

De destijds veertienjarige zoon van eisers heeft de toen vijftienjarige dochter van verweerster doodgestoken, opgehitst door anderen. De rechtbank achtte de ouders als vertegenwoordiger van de zoon en daarnaast voor zichzelf aansprakelijk. Het hof oordeelde in beroep dat deze geen belang hebben bij het beroep omdat zij hetzij als vertegenwoordiger… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: aan vormvereisten van een mediationreglement en –overeenkomst moet zijn voldaan
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2013:2049

De mediationovereenkomst brengt mee dat eventuele in het kader van de mediation gemaakte afspraken niet bindend zijn, tenzij is voldaan aan de daaraan in de mediation overeenkomst uitdrukkelijk overeengekomen vereisten. Dit strookt met het niet verplichtende en vrijblijvende karakter van de mediation, dat meebrengt dat partijen van door hen gedane… Lees verder →

Jurisprudentie
HR na deelgeschil: Na intrekking cassatieberoep geen begroting kosten vlg art. 1019aaRV
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2015:1689

Nu verzekeraar het beroep in cassatie heeft ingetrokken, gaat het in dit geding alleen nog om het verzoek van [verweerder] tot begroting van zijn kosten in cassatie op de voet van art. 1019aa Rv, althans volgens het liquidatietarief, en veroordeling van Achmea in die kosten. Hoger beroep tegen de beschikking… Lees verder →

1
HR: devolutieve werking van appel, rechter moet onderzoeken of sprake is van OPS
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2015:838

Werknemer is bij het verrichten van werkzaamheden werkgever - leverancier van kleurenmengsystemen- blootgesteld aan oplosmiddelen. Hij stelt als gevolg van de blootstelling te lijden aan OPS en acht de werkgever aansprakelijk. De kantonrechter nam aan dat sprake was van OPS, maar oordeelde dat de werkgever niet was tekortgeschoten in zijn… Lees verder →

1
HR: civiele rechter niet gebonden aan oordeel strafrechter omtrent noodweer
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2015:760

Benadeelde heeft letsel opgelopen bij opzettelijk veroorzaakte aanrijding. In strafzaak is beroep op noodweer gehonoreerd. Het hof heeft voor recht verklaard dat de WAM-verzekeraar voor 75% aansprakelijk is. 1. De Hoge Raad oordeelt dat Indien een verklaring voor recht wordt gevorderd dat aansprakelijkheid bestaat voor schade, de rechter ervan dient… Lees verder →

1
HR: OPS, cassatieberoep na deskundigenbericht over blootstelling aan schadelijke stoffen verworpen (art. 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2015:295

OPS. Werknemer vordert vergoeding van gezondheidsschade, die hij stelt te hebben opgelopen doordat hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor zijn toenmalige werkgever, Unilever, is blootgesteld aan schadelijke stoffen. Deze zaak wordt voor de tweede keer aan de Hoge Raad voorgelegd. In zijn arrest van 17 november 2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA8369,… Lees verder →

1
HR: whiplash, cassatieberoep tegen aangenomen causaal verband tussen ongeval en psychische klachten verworpen
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2015:308

Whiplash, ongeval 1994, productiemedewerker in grafische sector. Nadat benadeelde eerst succesvol is gere-integreerd als (parttime) cadcamtekenaar, valt hij in 2002 volledig uit wegens psychische klachten. Door het hof was op basis van deskundigenberichten causaal verband aangenomen tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid. De Hoge Raad verwerpt het door de verzekeraar… Lees verder →

1
HR: regres WAM-verzekeraar op verzekerde na aanrijding onder invloed van alcohol, oordeel hof over opzetuitsluiting onbegrijpelijk
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2015:83

Regres WAM-verzekeraar op verzekerde na aanrijding onder invloed van alcohol. Verzekerde had gewoonte om met de auto naar de kroeg te gaan, daar 15-20 biertjes te drinken en met de auto naar huis te rijden. In de polisvoorwaarden is voorwaardelijk opzet uitgesloten van dekking; er is geen alcoholuitsluiting opgenomen. Het… Lees verder →

1
HR: rechter is vrij in beoordeling van op gezamenlijk verzoek uitgebracht deskundigenrapport
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2014:3654

Benadeelde en verzekeraar zijn overeengekomen om een deskundige aan te stellen als "wederzijds adviseur" omtrent de vaststelling van het verlies van arbeidsvermogen (geen bindend advies). Nadien is discussie ontstaan over het rapport. De Hoge Raad overweegt: “Indien een op verzoek van een partij of op gezamenlijk verzoek van partijen uitgebracht… Lees verder →

1
HR: verhaal opruimingskosten door overheid geen onaanvaardbare doorkruising van publiekrechtelijke regeling
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2014:3594

Rijkswaterstaat verhaalt opruimingskosten in verband met verwijderen olie op de weg op de aansprakelijke WAM-verzekeraar. Door het hof waren deze kosten toegewezen. De Hoge Raad verwerpt het tegen dit oordeel ingestelde cassatieberoep. De Hoge Raad oordeelt: “Verhaal van kosten op deze grondslag, hetzij op grond van art. 185 WVW, hetzij… Lees verder →

1
HR: werkgever moet aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen, indien direct toezicht op naleving instructies niet mogelijk is
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2014:3519

Werknemer (vrachtwagenchauffeur) loopt letsel aan voet op wanneer hij – in strijd met de hem gegeven instructie – helpt bij het lossen van de vrachtwagen in Spanje. Kantonrechter en hof achtten de formele en materiele werkgever niet aansprakelijk. De Hoge Raad overweegt echter dat art. 7:658 BW een hoog veiligheidsniveau… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: regresverbod art. 7:962 lid 3 geldt niet bij ingeleend personeel
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2014:3461

Werknemer is gewond geraakt bij ongeval. Zijn zorgverzekeraar neemt regres op de uitzendkracht die voor dezelfde werkgever werkte en die het ongeval veroorzaakte. In cassatie is de vraag aan de orde of de uitzendkracht voor de toepassing van het subrogatieverbod van art. 7:962 lid 3 BW dient te worden aangemerkt… Lees verder →

1
HR: aansprakelijkheid ziekenhuis voor dwarslaesie na operatie nekhernia, cassatieberoep verworpen (art. 81 lid 1 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2014:994

Het hof achtte het ziekenhuis aansprakelijk voor een dwarslaesie die was ontstaan na de operatie aan een nekhernia. Het hof oordeelde dat benadeelde door middel van een deskundigenbericht was geslaagd in het bewijs dat de dwarslaesie was ontstaan doordat de arts te grote drukkracht had uitgeoefend op de frees. Het… Lees verder →

1
HR: doorbreking rechtsmiddelenverbod in deelgeschil
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2014:943

In een deelgeschilprocedure kan het wettelijk rechtsmiddelenverbod van art. 1019bb Rv worden doorbroken indien de rechter buiten het toepassingsgebied van de deelgeschilprocedure is getreden, deze ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten, dan wel bij de behandeling van de zaak een zodanig fundamenteel rechtsbeginsel heeft veronachtzaamd dat van een eerlijke en… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots