Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
HR: Beding in AOV t.a.v. eenzijdige vaststelling mate a.o. geen kernbeding, en niet oneerlijk
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:1800

Het begrip ‘consument’ is een objectief begrip. Niet van belang is over welke concrete kennis of informatie de betrokken persoon beschikt. Hier gaat het om een natuurlijke persoon die als zelfstandig ondernemer een beroep of bedrijf uitoefent en een verzekering afsluit met het doel bij arbeidsongeschiktheid in vervangend inkomen te… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: geen verval van recht voor frauderend letselschadeslachtoffer, geen analoge toepassing art. 7:941 lid 5 BW
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:1103

Verzekeringsrecht. Letselschade. Is art. 7:941 lid 5 BW (analoog) van toepassing bij WAM-aansprakelijkheid? In deze zaak heeft benadeelde door middel van valse getuigenverklaringen proberen aan te tonen dat zij inzittende is geweest in de auto. Het hof heeft de valse verklaringen buiten beschouwing gelaten en op basis van ander bewijs… Lees verder →

Vaknieuws
Letselschade tijdens zeiltocht; Hoge Raad kampt met achterhaalde binnenvaartlimiet
 • Hoge Raad, Schademagazine

Tijdens een boottochtje op 21 juli 2007 op het Grevelingenmeer met een geëxploiteerde zeilklipper loopt iemand ernstig blijvend letsel op doordat de giek breekt. Verzekeraar Allianz Benelux heeft 137.000 euro betaald. Dit is de aansprakelijkheidslimiet (van art. 8:983 BW) die van toepassing is op personenvervoer over binnenwateren. Deze limiet staat… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: letsel tijdens boottocht, aansprakelijkheidslimiet vervoersrecht van € 137.000,- blijft in stand met inflatiecorrectie
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:729

Benadeelde loopt ernstig letsel op tijdens boottochtje op door betrokken geëxploiteerde zeilboot, doordat de giek afbreekt. De verzekeraar heeft aan benadeelde € 137.000,- betaald, zijnde de aansprakelijkheidslimiet van art. 8:983 BW, die van toepassing is op personenvervoer over binnenwateren. De Hoge Raad overweegt, evenals het hof, overweegt dat de aansprakelijkheidslimiet… Lees verder →

HR: verzekeraar niet gehouden aan erkenning aansprakelijkheid na latere tegenstrijdige verklaringen (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:646

Benadeelde heeft gesteld dat veroorzaker een bal tegen haar pink heeft gegooid, waardoor zij letsel heeft opgelopen. Door de verzekeraar is aansprakelijkheid erkend en een voorschot betaald. Vervolgens is twijfel ontstaan over de toedracht en hebben benadeelde en veroorzaker tijdens onderzoek tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Het hof oordeelde dat die tegenstrijdigheid… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: reikwijdte opzetclausule, geen beroep op opzetclausule in AVP bij shaken baby syndroom
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:601

Vader schudt baby door elkaar, waardoor deze hersenletsel oploopt (shaken baby syndroom). De moeder heeft de AVP-verzekeraar van de vader aansprakelijk gesteld. De AVP-verzekeraar beroep zich op de opzetclausule. 1. De Hoge Raad bespreekt in het arrest de reikwijdte van de 'nieuwe' opzetclausule in het Opzetclausule AVP 2000, die is… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: mesothelioom, geen arbeidsrechtelijke omkeringsregel indien verband tussen gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden te onzeker is
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:536

De Hoge raad oordeelt dat de werknemer, bij schade die het gevolg is van mesothelioom moet de o.g.v. art. 7:658 lid 2 BW stellen en bewijzen dat hij de schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Het door de werknemer te bewijzen oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: afwijzing verzoek tot voorlopig deskundigenbericht onbegrijpelijk
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:482

Procesrecht. Medische aansprakelijkheid. Het hof heeft het verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht afgewezen op de grond dat de vraagpunten niet ter zake dienend zijn in het kader van de eis in de hoofdzaak. De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht heeft vooropgesteld dat de rechter een… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: benadeelde heeft geen recht op inzage in medische analyse partijdeskundige
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:365

Na bevalling d.m.v. keizersnede waarbij verlostang is gebruikt, blijkt kind hoge dwarslaesie te hebben. Is sprake van beroepsfout? Eiseres vordert op grond van art. 843a Rv inzage in de medische analyse van de deskundige, die op verzoek van de arts en het ziekenhuis was opgesteld. Het hof heeft deze vordering… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad laat oordeel hof over beperking looptijd tot 5 jaar vanwege predispositie in stand (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:311

Whiplash, ongeval 1996. Bij benadeelde hebben zich na het ongeval zowel psychische klachten als bepaalde somatische klachten geopenbaard. Sinds het ongeval heeft benadeelde geen betaald werk meer verricht. Het hof heeft de periode waarover arbeidsvermogensschade moet worden vergoed, beperkt tot vijf jaar na het ongeval vanwege de psychische predispositie (schizofrenie).… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: cassatieberoep verworpen tegen arrest hof waarin omkering bewijslast werd afgewezen (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:208

Een motorrijder is ten val gekomen ter hoogte van een trens (tijdelijke, met klinkers bestrate opbreking van het wegdek), waardoor hij ernstig blijvend letsel heeft opgelopen. Het UWV zoekt ex verhaal voor gedane uitkeringen. Het UWV heeft daartoe gesteld dat de trens en de betonnen bermbeschermers een zodanig gevaarlijke situatie… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: erkenning aanspraak op schadevergoeding door verzekeraar stuit ook verjaring jegens werkgever
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:108

In deze zaak heeft de AVB-verzekeraar namens de verzekerde (werkgever) de aansprakelijkheid voor de schade heeft erkend; de verzekeraar is in vervolg daarop met de benadeelde in onderhandeling getreden over de schadeafwikkeling. 1. De Hoge Raad overweegt dat als een verzekeraar (ook) bij de schadeafwikkeling optreedt als vertegenwoordiger van de… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: in RDW-register vermelde WAM-assuradeur niet aansprakelijk schade reeds eerder veroorzaakte schade
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:3268

Bromfietser veroorzaakt een ernstig verkeersongeval en sluit pas later die dag een WAM-verzekering af. Het Waarborgfonds heeft n.a.v. de uitspraak van het hof, waarin werd beslist dat het Waarborgfonds voor de schade moest opkomen, prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De vraag luidde (onder meer): Is de in het… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: ook vrijwilligerswerk valt onder beschermingsbereik van art. 7:658 lid 4 BW
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:3142

Hoger beroep deelgeschilbeschikking. Vrijwilliger valt van dak bij werkzaamheden aan kerkgebouw en loopt letsel op; hij stelt de Parochie aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4 BW . De Hoge Raad verwijst naar de parlementaire toelichting op art. 7:658 lid 4 BW. Hieruit volgt naar het oordeel van de Hoge Raad… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: kansschade bij medische aansprakelijkheid, rechter moet kansen op beter resultaat onderzoeken
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:2786

Benadeelde is door arts assistent neurologie onvoldoende onderzocht op SEH vanwege acute hernia. Door delay is zij pas dag later geopereerd. De deskundige heeft opgemerkt dat nooit vergelijkend onderzoek is verricht of een snelle operatie een beter resultaat geeft dan een wat latere operatie. De deskundige heeft daarom de grootte… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: letselschadeadvocaat niet aansprakelijk voor adviseren eindafwikkeling zonder voorbehoud (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • NJF 2016/265 ECLI:NL:HR:2017:2621

De Hoge Raad verwerpt zonder nadere motivering (art 81 RO) het door benadeelde ingestelde cassatieberoep tegen de uitspraak van het hof dat haar letselschadeadvocaat niet aansprakelijk is voor het adviseren van een eindafwikkeling zonder voorbehoud. Benadeelde had in 1994 als 12-jarige meisje met pre-existent beenlengteverschil beenbreuk opgelopen bij ongeval. Vanaf… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: huisarts op Curaçao niet aansprakelijk voor abces (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:2625

De Hoge Raad verwerpt zonder nadere motivering (art 81 RO) het door benadeelde ingestelde cassatieberoep tegen de uitspraak van Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba dat de huisarts niet aansprakelijk is voor de geleden schade. Benadeelde had zich in… Lees verder →

Vaknieuws
Dirkzwager advocaten: “A-G mr. Wuisman: de Hoge Raad geeft in ZA/De Greef (2001) geen rechtsregel”
 • Assurantie Magazine, Hoge Raad
 • Henriek Kragt

De Hoge Raad geeft in Zwolsche Algemeene/De Greef (2001) geen rechtsregel dat ‘niet al te hoge eisen aan het bewijs van het oorzakelijke verband tussen het ongeval en de gezondheidsklachten kunnen worden gesteld’, aldus A-G mr. Wuisman in zijn conclusie bij HR 8 september 2017. “De vaste jurisprudentie (…), betreft… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad: onvoldoende medische gegevens ter vaststelling van causaal verband (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:2273

Whiplash. Benadeelde is in 15 jaar tijd betrokken geweest bij vijf ongevallen, waarbij zijn hij auto van achteren is aangereden. Hij spreekt één van de betrokken WAM-verzekeraars aan tot schadevergoeding. De Hoge Raad laat het afwijzend oordeel van het hof in stand. Het hof oordeelde dat dat benadeelde heeft nagelaten… Lees verder →

Jurisprudentie
HR en AG: geen beperking aanvullende bewijskracht partijgetuige
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:1271

De HR volgt het parket zonder motivering met een beroep op art. 81 RV. De beperkte bewijskracht van een partijgetuigenverklaring bij een bewijsrisico voor die partij niet als deze strekt tot aanvulling van onvolledig bewijs, art. 164 lid 2 Rv. Dit is een uitzondering op de bewijsrechtelijke uitgangspunten dat bewijs… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad: geen falend toezicht Arbeidsinspectie bij asbest, Staat niet aansprakelijk voor mesothelioom
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:987

Werknemer is van 1977 tot jaren 90 bij werkzaamheden blootgesteld aan asbest; na faillissement werkgever heeft hij de Staat aansprakelijk gesteld wegens falend toezicht. De Hoge Raad oordeelt dat geen sprake is van regelgevings- en toezichtsfalen bij de Arbeidsinspectie zodat de Staat niet aansprakelijk is voor het ontstaan van mesothelioom.… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: cassatieberoep in medische aansprakelijkheidszaak Curaçao afgewezen
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:937

Benadeelde heeft zich in 2008 gemeld op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis op Curaçao met aambeienklachten. Hij is terugverwezen naar de huisarts. De dag daarna is hij naar Venezuela gereisd, waar hij herhaaldelijk is geopereerd vanwege een complex abces. Hij heeft het ziekenhuis aansprakelijk gesteld. Het Gemeenschappelijk Hof van… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: bij aansprakelijkheid q.q. voor zoon, pro se belang bij proces
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:757

De destijds veertienjarige zoon van eisers heeft de toen vijftienjarige dochter van verweerster doodgestoken, opgehitst door anderen. De rechtbank achtte de ouders als vertegenwoordiger van de zoon en daarnaast voor zichzelf aansprakelijk. Het hof oordeelde in beroep dat deze geen belang hebben bij het beroep omdat zij hetzij als vertegenwoordiger… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: aan vormvereisten van een mediationreglement en –overeenkomst moet zijn voldaan
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2013:2049

De mediationovereenkomst brengt mee dat eventuele in het kader van de mediation gemaakte afspraken niet bindend zijn, tenzij is voldaan aan de daaraan in de mediation overeenkomst uitdrukkelijk overeengekomen vereisten. Dit strookt met het niet verplichtende en vrijblijvende karakter van de mediation, dat meebrengt dat partijen van door hen gedane… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots