Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: Geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever en geen causaal verband
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:3620

Werknemer is vanaf augustus 2014 ziek na kritiek. UWV verlengde de loondoorbetalingsverplichting met één jaar. Voor een billijke vergoeding dient volgens art. 7:682 lid 1 BW sprake te zijn het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, bijvoorbeeld als sprake is van ziekmakende arbeidsomstandigheden, of indien de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: brandstichting geen reden tot matiging
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:3563

Op grond van art. 6:109 BW kan de rechter schadevergoeding matigen als volledige vergoeding tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden. De financiële situatie van gedaagden en hun financiële toekomstperspectief geven de rechtbank geen aanleiding tot matiging te besluiten. Er was sprake van opzettelijke brandstichting waarvoor gedaagden strafrechtelijk zijn veroordeeld. Geen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen zwaarwegende bezwaren tegen psychiatrisch deskundigenbericht
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:2753

Nu partijen in het kader van een voorlopig deskundigenbericht gezamenlijk een onderzoek door de deskundige zijn overeengekomen, hebben partijen zich daarmee in beginsel verbonden om het deskundigenbericht tot uitgangspunt te nemen. Dat kan alleen dan anders zijn als er zwaarwegende bezwaren zijn tegen het deskundigenbericht. 1. Het feit dat het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: onderlinge draagplicht aannemer en onderaannemer na arbeidongeval: 65%-35%
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:2225

Werknemer loopt letsel op als loopplank naar steiger waar hij werkzaamheden verricht naar beneden valt. In deze procedure gaat het om de onderlinge draagplicht tussen de aannemer en de onderaannemer. De kantonrechter oordeelt dat de hoofdaannemer in beginsel verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid op de hele bouwplaats. Die verantwoordelijkheid wordt… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: affectieschade en shockschade nabestaanden wegens zwijgen over moord afgewezen
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:1712

Vordering tot vergoeding van immateriële schade door nabestaanden van een slachtoffer wegens het door de veroordeelde langdurig zwijgen over de moord en verkrachting van het slachtoffer en de aantasting van de nagedachtenis van het slachtoffer. Geen anticipatie op het inmiddels aangenomen wetsvoorstel tot vergoeding van affectieschade. “Dat eiseressen behoefte hebben… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: VvE niet aansprakelijk voor val door gladde houten vloer van gemeenschappelijk terras
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:1158

Benadeelde glijdt uit op buitenterras in appartementencomplex en loopt letsel op. Hij stelt de Vereniging van Eigenaren aansprakelijk ex art 6:174 BW. De rechtbank overweegt dat algemeen bekend mag worden verondersteld dat houten vloerdelen glad kunnen zijn als zij nat zijn. Dat betekent dat men beducht moet zijn op het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschil over BGK volstrekt onnodig ingesteld, verzoek en kosten afgewezen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel

Verzekeraars hebben letselschadezaak eenzijdig afgewikkeld inclusief BGK. Na geruime tijd start benadeelde een deelgeschil voor de resterende BGK. De rechtbank is van oordeel dat nu de discussie zich enkel toespitst op de onbetaalde facturen van de raadsvrouwe het verzoek meer het karakter heeft van een incassoprocedure dan van een deelgeschil.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ongeval tussen tegemoetkomende fietsers, rechtbank gebonden aan bindende eindbeslissing in deelgeschil
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:317

Ongeval tussen elkaar tegemoetkomende fietsers (A en B), waarbij één van de fietsers (B) letsel heeft opgelopen. In eerder deelgeschil heeft de rechter geoordeeld dat A aansprakelijk. A vordert in deze procedure de beschikking te vernietigen en voor recht te verklaren dat A niet aansprakelijk is. B verzoekt (in reconventie)… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: benoeming psychiater zonder voldoende overlegging medische informatie is fishing expedition
 • Rechtbank Overijssel
 • niet gepubliceerd

Afwijkingen op neurologische gebied ontbreken. De klachten kunnen niet worden beschouwd als een medisch causaal gevolg van de ongevallen. De rechtbank heeft bij tussenvonnis te bespreken onderwerpen opgegeven, causaliteitsvraag, medische (waaronder psychiatrische) behandelingen etc. Desondanks heeft benadeelde nagelaten medische informatie vanaf eind 2011 in het geding te brengen. Met de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: gemeente niet aansprakelijk voor val fietser over los op de weg liggende verkeerspaal
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel

Verzoeker komt met zijn fiets ten val en stelt de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk ex art 6:174 BW. Verzoeker stelt dat dat hij tegen een op de rijbaan liggende (verkeers-)paal is aangereden en daardoor is gevallen; dit wordt door de gemeente betwist. 1. De rechtbank overweegt dat palen die op… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: botsing tussen auto die bus voorbij rijdt en uitgestapte passagier: overmacht art 185 WVW
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2017:3839

Art 185 WVW. Benadeelde (scholier) stapt uit bus en loopt langs de stilstaande bus om de rijbaan over te steken en bij de bushalte aan de overzijde in een andere stadsbus te stappen. Tijdens het oversteken wordt hij geraakt door de auto van verweerder, die de bus inhaalde. De maximale… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: voorlopig deskundigenbericht door verzekeringsgeneeskundige als te prematuur afgewezen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel

Benadeelde verzoekt om een voorlopig deskundigenbericht door verzekeringsgeneeskundige. De rechtbank wijst het verzoek af. De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar terecht heeft aangevoerd dat uit het op gezamenlijk verzoek gedane neurologische expertiseonderzoek volgt dat er geen (neurologische) beperkingen zijn vastgesteld. Gelet hierop is er dan ook nog geen overeenstemming over… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: whiplash, plausibel klachtenpatroon, aanvullende expertise na eerdere rechtmatige observatie
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:5325

Eiser –exploitant van jachthaven-vordert verklaring voor recht dat hij als gevolg van ongeval arbeidsongeschikt is geworden en verzekeraar te veroordelen € 592.373,- te betalen. (Eerder had een deelgeschil plaats gevonden over een observatie van benadeelde; de rechter oordeelde toen dat de discrepantie tussen de presentatie van de klachten en de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: toestemming tot geld opnemen van een BEM-rekening
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2017:1628

De moeder van twee kinderen is gescheiden van de na de scheiding overleden vader. De kinderen erfden beiden € 25000, hetgeen op een BEM-rekening is gestort. De gemeente heeft het bijstandsbeleid dat geld van een BEM-rekening tot totaal € 25000 vrijgelaten wordt. Omdat er totaal € 50000 aanwezig is geeft… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb (in kort geding): whiplash, Delta V tussen 6,5 en 14 km/uur, vordering afgewezen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel

Whiplash. Benadeelde stelt dat hij na ongeval o.a. nekklachten en concentratiestoornissen heeft, waardoor hij niet in staat zou zijn enige werkzaamheden te verrichten en vordert een voorschot. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, nu zowel het bestaan als de omvang van de vordering allesbehalve in hoge mate aannemelijk is. Daartoe… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: aansprakelijkstelling van Commissie voor Beentumoren niet geschikt voor deelgeschil, kosten afgewezen
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:5158

In 2009 heeft de behandelend arts van verzoekster advies ingewonnen bij de Commissie voor Beentumoren, omdat geen eenduidige diagnose was te stellen. Verzoekster stelt de leden van de Commissie aansprakelijk voor de schade die zij lijdt, omdat het uitgebracht advies volgens haar getuigt van verwijtbaar onzorgvuldig handelen. 1. De rechtbank… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: elektrocutieongeval, aanknoping bij whiplashjurisprudentie, klachten plausibel en toegerekend
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:5157

Werknemer heeft hoofdpijn,vermoeidheid en concentratieproblemen na elektrocutieongeval op het werk. 1. De kantonrechter overweegt dat uit de deskundigenberichten blijkt dat er geen medisch-wetenschappelijk bewijs dat een elektrocutie leidt tot klachten en beperkingen. Dit betekent niet dat de beperkingen niet in causaal verband kunnen staan met het ongeval. De kantonrechter zoekt,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: toewijzing verklaring voor recht dat verzekeraar voldoende betaalde
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:4677

Er is sprake van ongevalsgerelateerde klachten. Niet is komen vast te staan dat deze tot de door benadeelde gestelde beperkingen hebben geleid. Benadeelde is niet in staat gebleken zijn stellingen omtrent de beperkingen voldoende te concretiseren en te onderbouwen. Bewijslevering op dit punt, bijvoorbeeld aan de hand van een deskundigenonderzoek,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen gebrek aan ladder van sluis, geen verplichting tot maatregelen
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:4630

De duim van de benadeelde scheurde gedeeltelijk af doordat een ladder in een sluis verschoof. De loodzware ladder kon niet handmatig en zonder extra externe kracht verschoven worden. Volgens sluiswachters schoof de ladder vermoedelijk doordat met de boot van benadeelde gas werd gegeven en in de tegenovergestelde richting is gevaren… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: instructie niet in vreemde taal, werkgever aansprakelijk voor arbeidsongeval
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:4149

Hongaarse uitzendkracht heeft bij werkzaamheden op de slachtbaan van slachterij letsel opgelopen. 1. De kantonrechter gaat aan de betwisting van de ongevalstoedracht voorbij. Het had op de weg van de werkgever gelegen concreet te maken dat er sprake is van een andere toedracht. 2. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: discotheek aansprakelijk voor letsel door glas op vloer in discotheek
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:3592

Benadeelde heeft letsel opgelopen door glas op vloer in discotheek. De vraag of sprake is van een onrechtmatige daad in een gevaarscheppende situatie dient beantwoord te worden aan de hand van door criteria van het Kelderluikarrest. De rechtbank is o.g.v. de afgelegde getuigenverklaringen van oordeel dat benadeelde in de bewijsopdracht… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: causaal verband ongeval en klachten niet vastgesteld, voorschot in kort geding afgewezen
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:3300

Benadeelde heeft psychische klachten na ongeval in Zweden in 2015; sinds juli 2016 is hij vrijwillig opgenomen op psychiatrische afdeling. Hij vordert in kort geding –onder meer- een voorschot van € 20.000,-. De rechtbank overweegt dat terughoudendheid op zijn plaats is in een kort geding. De rechtbank oordeelt dat, gelet… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb (in kort geding): belangenbehartiger persoonlijk aansprakelijk voor niet doorbetalen schadevergoeding vanwege beslag
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:1381

De rechtbank veroordeelt gedaagde –bestuurder van [X] B.V- tot betaling van € 50.000,= aan eiser. [X] B.V trad op als belangenbehartiger van eiser na een bedrijfsongeval. In 2015 was tussen de verzekeraar van de werkgever en eiser een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin was bepaald dat door verzekeraar € 50.000,- zal worden… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: ongeval racefietser/auto, beroep op overmacht art. 185 WVW gehonoreerd, gemeente aansprakelijk voor hoog gras, 65% eigen schuld
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel

Racefietser steekt na passeren van chicane de weg over en wordt aangereden door van rechts komende auto. Het zicht werd ter plaatse werd belemmerd door hoogstaand gras en onkruid. Hij stelt de automobilist en de gemeente aansprakelijk. 1. Automobilist (art 185 WVW). Uitverklaringen volgt dat de automobilist door de hoge… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots