Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: De moeder was te onzorgvuldig t.o.v. haar kind
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:4466

Verzoekster, trad qq op voor haar zesjarige dochter. Zij was tevens persoonlijk verweerster 2. Samen met een vijfjarige jongen liep de dochter naar een weiland honderden meters verderop met daarin een wit en een bruin paard. Verweerder 1 was eigenaar van het bruine paard. Verzoekster heeft de kinderen twee maal… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Gewijzigde inzichten over letseluitkering geen reden staken bijstand
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:1965

Bij besluit van 14 maart 2013 is aan eiser bijstand toegekend. Een letselschadevergoeding werd tot een bedrag van € 140.000,- vrijgelaten. Daarna is bijstand beëindigd omdat het overgebleven bedrag van de schadevergoeding van ongeveer € 120.000,- als vermogen moet worden aangemerkt. Het oorspronkelijke besluit kan evenwel niet als een fout… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Eiser is aangewezen op hulphond
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:4113

Zorgverzekeraar is vrij summier in het bezoekrapport waarin enkel de bevindingen en een conclusie zijn opgenomen. Een onderzoek/rapport van een revalidatiearts of een andere deskundige, dat het standpunt van de verzekeraar staaft, ontbreekt. De verzekeraar heeft de stelling van eiser – die onderbouwd is met het rapport van de ergotherapeut… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: comparitie na neuropsychologische deskundigenbericht in whiplashzaak
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3698

Whiplash, kapster. Vonnis na neuropsychologische deskundigenbericht. 1. Voor de periode na 2016 leidt de rechtbank uit het deskundigenrapport af dat eiseres objectief gezien thans geen cognitieve en/of neuropsychologische stoornissen heeft. Wel blijkt uit het deskundigenrapport dat sprake is van (pre-existente) psychologische factoren die het functioneren van [eiseres] (nog) nadelig beïnvloeden.… Lees verder →

Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor stroomschok door losse kabel in airco-installatie
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6946

Werknemer krijgt stroomschok als gevolg van losse kabel in airco-installatie.1. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht ex art 7: 658 BW heeft geschonden vanwege de bekendheid met de gevaarlijke situatie en gebrek aan controle en het onvoldoende nemen van veiligheidsmaatregelen. 3. Kosten deelgeschil: € 5.388,95 (gevorderd: € 8.161,67):… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek om medewerking aan eindregeling al te weinig concreet afgewezen, uurtarief deelgeschil hooguit € 100,-
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3403

Benadeelde verzoekt om verzekeraar te gelasten het regelingsvoorstel inhoudelijk te beoordelen en mee te werken aan het treffen van een adequate eindregeling. 1. De kantonrechter wijst het verzoek af, omdat het verzoek zo weinig concreet is dat onvoldoende bepaalbaar is tot welke rechten en verplichtingen van partijen toewijzing ervan aanleiding… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: benadeelde werkt niet mee aan deskundigenonderzoek, door verzekeraar gevraagde verklaring voor recht toegewezen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3265

Verzekeraar heeft verklaring voor recht gevraagd dat zij door betaling van € 30.000,- volledig is gekweten. Door de rechtbank is in eerder tussenvonnis een deskundigenbericht gelast. Benadeelde (gedaagde) heeft hieraan niet meegewerkt. De rechtbank concludeert dat benadeelde niet heeft voldaan aan zijn verplichting om daaraan mee te werken (artikel 198,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen bedrijfsmatig gebruik paard, bezitter aansprakelijk ex art 6:179 BW
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3231

Verzoekster heeft letsel opgelopen door de val van een paard. Zij stelt de paardenfokker, van wie zij op het paard mocht rijden, als bezitter aansprakelijk ex art 6:179 BW en daarnaast de manege ex art 6:181 BW. 1. De rechtbank oordeelt dat het paard niet bedrijfsmatig werd gebruikt door de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: achterop-aanrijding, bewijslast op voorste auto als verzoekende partij
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:2891

Vast staat dat militaire voertuig achterop auto van verzoeker is gebotst op snelweg; t.a.v. de toedracht lopen de lezingen uiteen. Verzoekster stelt dat militaire voertuig onvoldoende afstand hield; bestuurder militaire voertuig stelt dat auto vlak voor hem invoegde en plotseling remde. 1. De rechtbank oordeelt dat de stelplicht en de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek voorschot ZZP-er afgewezen, verlies arbeidsvermogen en verrekening AOV nog onduidelijk
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:2956

Ongeval 2007, zelfstandig lasser, blijvend pols- en elleboogletsel (14% b.i) en cognitieve stoornissen (10%). 1. Verzoek om nader voorschot. De rechtbank wijst het verzoek om een voorschot af. De rechtbank acht hierbij van belang: a. uit de medische expertiserapporten weliswaar blijkt dat sprake is van (blijvende) beperkingen, maar niet blijkt… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ongeval in whirlpool, verzoek om verstrekken gegevens art 843a Rv gedeeltelijk toegewezen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:2828

Eiseres is onwel geworden in whirlpool Thermen Bussloo en ten val gekomen, waardoor zij mogelijk blijvend hersenletsel heeft opgelopen. Zij stelt dat de whirlpool te warm was. Eiseres vordert op grond van art 843a Rv dat Thermen Bussloo haar diverse gegevens verstrekt. De voorzieningenrechter wijst het verzoek af om de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebruik ondeugdelijke PIP-implantaten
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3115

Verzoekster stelt ziekenhuis aansprakelijk voor de schade als gevolg van PIP-implantaten. 1. De rechtbank overweegt dat d hoofdregel van art. 6:77 BW inhoudt dat de door het gebruik van een ongeschikte hulpzaak ontstane tekortkoming wordt toegerekend aan de schuldenaar, tenzij dit (..) onredelijk zou zijn. Onder de gegeven omstandigheden (ziekenhuis… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoeken onnodig ingesteld, t.a.v. opgave BGK uurtarief hooguit € 100,-
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland

Whiplash, ongeval 2012, causaliteit. Verzoeker vraagt om: 1. adequate bevoorschotting, 2. Voorschot € 50.000,-, 3. medewerking aan verdere onderzoeken, 4. voorschot op de BGK, 5. kosten deelgeschil. De rechtbank wijst de verzoeken 1 t/m 3 volledig en 4 deels af. De rechtbank oordeelt dat geen medische gegevens voorhanden van behandelend… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werknemer heeft niet voldaan aan stelplicht, vordering afgewezen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:1858

Arbeidsongeval, werkgeversaansprakelijkheid, art 7:658 BW. In deze procedure heeft werknemer volstaan met te stellen dat hij bij het tillen van diverse zware pakketten zonder (til)hulpmiddelen zijn knie heeft verdraaid. De kantonrechter overweegt dat een werknemer niet de toedracht behoeft te stellen (en bij betwisting te bewijzen), maar anderzijds ook niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: niet aangetoond dat sprake is van authentieke aanrijding, vordering afgewezen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:940

Benadeelde vordert schade aan auto. De WAM-verzekeraar betwist op basis van onderzoeksrapporten dat sprake is van een authentieke aanrijding. 1. De kantonrechter ziet ook geen aanleiding om de juistheid van de rapporten in twijfel te trekken, nu eiser daartoe niets concreets heeft aangevoerd. De omstandigheid dat beide auto’s ten tijde… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: onduidelijkheid over symptoomvaliditeitstests, oordeel over causaliteit niet mogelijk in deelgeschil
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:165

Verzoeker vraagt verklaring voor recht dat sprake is van licht hersenletsel en dat zijn klachten toegerekend moeten worden aan het ongeval.1. De rechtbank verklaart voor recht dat sprake is van licht hersenletsel (nu dit tussen partijen vast staat). 2.De rechtbank is van oordeel dat hij op het gebied van de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: schending levenssfeer door tv-programma over opdracht tot moord
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6890

Gedaagden hebben in een tv-programma hen door een tweetal jongemannen aangeboden videomateriaal getoond waarin eiser herkenbaar was als opdrachtgever tot huurmoord door hen. Het materiaal heeft geresulteerd in gevangenisstraf voor eiser, die € 500.000 smartengeld vorderde wegens inbreuk op zijn levenssfeer. Bij een botsing tussen enerzijds het recht op vrijheid… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: doorbreking beroepsgeheim bij twijfel over de rechtmatige totstandkoming van een testament
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6853

Erflater kreeg een hersenbloeding en werd opgenomen in een ziekenhuis. De dag nadat hij in een andere kliniek ging revalideren ging hij een samenlevingscontract aan met zijn nieuwe partner en werd het testament verleden waarin zijn partner tot enig erfgenaam en executeur benoemd werd. Zijn zoon vroeg het ziekenhuis een… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: mishandeling van de één impliceert nog geen groepsaansprakelijkheid voor mishandeling van de ander
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6762

De politierechter veroordeelde gedaagde 2 wegens twee pogingen tot zware mishandeling. Hij is in beginsel aansprakelijk voor de schade van eiseres. Dat zij de discussie heeft opgezocht over problemen die samenhingen met drugsgebruik van bewoners betekent niet dat zij daarmee, afgezet tegen de mogelijkheid dat zij daardoor schade zou oplopen,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: neurologisch deskundigenbericht ter vaststelling causaal verband tussen onzorgvuldig handelen en schade door CVA
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6092

Benadeelde heeft zich in 2010 bij de huisarts gemeld met hartritmestoornissen; vijf dagen later heeft hij een CVA gekregen. De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet (meer) in geschil is dat de huisarts niet de zorg van een goed hulpverlener in acht heeft genomen aangezien de anamnese, het onderzoek… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: botsing tussen links afslaande auto en inhalende motorfiets: 80%-20% na billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:4946

Eiser haalt op zijn motorfiets de personenauto van gedaagde in, die op dat moment linksaf slaat. Eiser raakt door de botsing zwaar gewond. 1. De rechtbank stelt vast dat gedaagde de motorfiets niet heeft laten voorgaan toen hij afsloeg. Ook als gedaagde heeft voorgesorteerd en richting aangegeven ontheft hem dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: door aggravatie niet vastgesteld dat klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland

Whiplash, ongeval 2012. Vonnis na deskundigenbericht door neuroloog, neuropsycholoog en psychiater. De neuropsycholoog heeft gerapporteerd dat benadeelde aggraveert. De rechtbank overweegt dat uit de inconsequentheden en het aggraveren van de cognitieve klachten tijdens het neurologpsychologisch onderzoek niet zonder meer volgt dat er in het geheel geen sprake is van reële… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: uurtarief € 255,- redelijk in complexe zaak; voor dit uurtarief mag efficiënt werken worden verwacht
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:7169

Benadeelde wordt tijdens evenement van in het water liggend luchtkussen gelanceerd en loopt een nekwervelfractuur op. Aansprakelijkheid wordt eerst afgewezen, maar na latere overlegging filmbeelden alsnog erkend. Benadeelde verzoekt om betaling van € 42.203,30, waarvan € 21.749,69 ter zake van BGK (66 uur a € 255,-). 1. BGK. De rechtbank… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: aansprakelijkheid huisarts en waarnemend huisarts voor hersenvliesontsteking, bewijsopdracht
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGE L:2017:4198

Benadeelde heeft (in 2002) waarnemend huisarts bezocht. Een dag later treft de waarnemer benadeelde tijdens huisbezoek met verlaagd bewustzijn aan. Bij spoedopname wordt hersenvliesontsteking geconstateerd. Benadeelde stelt de huisarts en de waarnemer aansprakelijk. 1. De ingeschakelde deskundige heeft geconcludeerd dat de huisarts onzorgvuldig heeft gehandeld, ervan uitgaande dat benadeelde heeft… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots