Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Afweging nader bewijs t.o.v. belang verzoekster
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:8896

Het haar van verzoekster is na kleurbehandeling voor een deel uitgevallen en vanaf de hoogte van haar oren volledig afgebrand. Verweerster betwist dat het haar van beschadigd is tijdens de kleurbehandeling in haar beautysalon op 15 december 2017. Partijen verschillen van mening over de feitelijke gang van zaken Om aansprakelijkheid… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Verkeerde partij betrokken; zonder onderhandelingen geen deelgeschil
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:8362

Verzoeker erkent bedoeld te hebben om niet de Stichting, maar Keppel Verolme in de procedure te betrekken. Een wijziging van de tenaamstelling is niet uitgesloten, maar ook als Keppel Verolme de verweerster zou zijn is sprake van niet ontvankelijkheid omdat Keppel Verolme de oude statutaire naam is van Damen Verolme.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Mishandeling levert bewijs van onrechtmatigheid, niet van causaliteit
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:7757

De politierechter heeft gedaagde veroordeeld wegens mishandeling van eiser. Eiser stelt dat door zijn letsel een arbeidsovereenkomst geen doorgang heeft gevonden en heeft zijn huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren. Zijn vrouw heeft die overgenomen. Van de onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling gaat dwingende bewijskracht uit. Echter niet alleen een onrechtmatige gedraging is… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: rugklachten gevolg van werkzaamheden? Arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:5470

Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor rugklachten. De rechtbank overweegt dat van algemene bekendheid is dat rugklachten een veelvoorkomend probleem vormen en dat deze klachten vaak velerlei oorzaken kunnen hebben. Werkgever heeft gesteld dat de rugklachten van werknemer een multicausale oorzaak kunnen hebben. De rechtbank concludeert dat het verband tussen de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen causaal tussen burn-out en werkzaamheden, werkgever niet aansprakelijk
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:4806

Burn-out. 1 De kantonrechter overweegt ook psychisch letsel – zoals een burn-out – valt onder de reikwijdte van art. 7:658 BW valt. 2. De kantonrechter overweegt dat wel is vereist dat een causaal verband moet bestaan tussen de werkzaamheden en de psychische schade. Werkgever heeft het causaal verband betwist, zodat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk omdat geen deugdelijke SVI is afgesloten, geen bewuste roekeloosheid
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:2504

Koerier in bestelbusje wordt op spoorwegovergang aangereden door trein en loopt ernstig letsel op. Hij stelt zijn formele werkgever aansprakelijk ex art 7:611 BW. 1. De rechtbank oordeelt dat de werkgever o.g.v. vaste jurisprudentie (HR 1 februari 2008) uit hoofde van zijn verplichting zich als een goed werkgever te gedragen,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschilprocedure niet geschikt voor inschakelen deskundige ter vaststelling causaal verband
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:427

Verzoeker verzoekt het causaal verband vast te stellen tussen zijn hernia en zijn nek- en schouderklachten en het arbeidsongeval van 2013. 1. De kantonrechter oordeelt dat, gelet op de gemotiveerde betwisting van de verzekeraar het causaal verband nog niet vaststaat. De medisch deskundigen van partijen spreken elkaar op belangrijke punten… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen causaal verband tussen whiplashklachten en ongeval met geringe snelheid
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Rotterdam

In november 2015 is benadeelde als passagier betrokken bij een achterop aanrijding. In februari 2016 meldt hij zich bij de huisarts met klachten aan hoofd, nek en schouder en psychische klachten. 1. De rechtbank stelt vast dat bij de botsing het snelheidsverschil tussen de bij het ongeval betrokken voertuigen zeer… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschilprocedure ingezet om onderhandelingen af te dwingen, verzoek afgewezen
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:8541

Kapitein valt in douchecabine van schip en loopt hersenletsel op. Hij stelt zijn werkgever(s) aansprakelijk ex art 7:658 BW. De kantonrechter overweegt dat het gaat om een zaak met diverse feitelijke en juridische aspecten die vastgesteld en beoordeeld moeten worden. Verder speelt bij de aansprakelijkheidsvraag mee of verzoeker de onveiligheid… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: shockschade en affectieschadeschade na dodelijk ongeval met vuilnisauto afgewezen
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:8894

Frans meisje, au pair in Nederland, wordt op haar fiets aangereden door vuilnisauto en overlijdt. Haar moeder en broer vorderen shockschade en affectieschade.1. Shockschade. De rechtbank neemt de criteria van het Taxibus-arrest en Hoge Raad 27-09-2016 (strafzaak) tot uitgangspunt. 2. Vast staat dat eisers het ongeval zelf niet ter plaatse… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: uitkering uit ongevallenverzekering mag worden verrekend
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:6371

Werkgeversaansprakelijkheid voor letsel aan hand. Diverse schadeposten. 1. Toekomstige huishoudelijke hulp tot aan het 70ste levensjaar onaannemelijk. 2. Smartengeld: € 5000,- beperkingen aan hand, grijpfunctie beperkt). 3. Voordeelsverrekening. De kantonrechter oordeelt dat, uitgaande van de nieuwe maatstaf die de Hoge Raad hanteert, het beroep op voordeelstoerekening slaagt. Werknemer heeft uit… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: eigenaar hond aansprakelijk voor zwaar letsel door hondenbeet
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:7453

Eiseres is in haar arm gebeten door de hond van gedaagde. Pas nadat gedaagde de hond met een mes verwondt laat de hond de arm van eiseres los. Zij loopt ernstig letsel op en raakt volledig arbeidsongeschikt. De rechtbank acht gedaagde aansprakelijk ex art 6:179 BW. Het verweer van gedaagde… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: vervoerder niet aansprakelijk voor rugletsel na tocht op RIB-boot
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:7232

Benadeelde loopt ernstig rugletsel op tocht op RIB-boot tijdens bedrijfsuitje. ij stelt de vervoerder aansprakelijk. 1. Naar het oordeel van de rechtbank heeft benadeelde onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die kunnen leiden tot de conclusie dat zijn letsel tijdens de boottocht is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, arbeidsongeval met betwiste toedracht leent zich niet voor deelgeschil; procedure volstrekt onnodig ingesteld
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:7335

Stuurman valt overboord van binnenvaartschip en overlijdt. Verzoekster verzoekt verklaring voor recht dat de werkgever aansprakelijk is ex art 7:658 BW. 1. De kantonrechter overweegt dat, gezien de uiteenlopende standpunten van partijen, zonder verder bewijs, niet vast dat de kapitein verzuimd heeft de stuurman te wijzen op zijn verplichting zijn… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: voorlopig deskundigenbericht bevolen met verzekeringsarts als regisseur
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:5073

Verzoek om voorlopig deskundigenbericht na twee ongevallen (zwembadongeval en verkeersongeval). Partijen hebben overeenstemming over de benoeming van een orthopedisch chirurg en een neuroloog. De rechtbank beveelt een onderzoek door een verzekeringsarts met de taak van regisseur. De regievoerend deskundige wordt echter niet aangesteld om een klassieke eigen rapportage als verzekeringsarts… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: bezitter hond aansprakelijk
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2015:10173

Gedaagde is zonder bericht van verhindering niet meer ter zitting verschenen. Dit brengt met zich dat er in rechte van wordt uitgegaan dat de hond niet was aangelijnd en plotseling op het fietspad vlak vóór de fiets van eiser tot stilstand is gekomen, waardoor hij met de hond in botsing… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever aansprakelijk voor val over losliggende stenen
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:1924

Eiser, ZZP-er en uitgeleend via detacheringsbureau aan het bedrijf van gedaagde, stelt dat hij ten val is gekomen door losliggen stenen op een tankwal. Hij stelt gedaagde aansprakelijk ex art 7:658 BW. De kantonrechter overweegt dat de exacte toedracht van de valpartij niet is komen vast te staan. Ook is… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: gemiste diagnose waardoor reële overlevingskans verloren is gegaan: smartengeld € 200.000,-
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:2139

Uroloog heeft bij patiënte tumor in de nier niet onderkend. De aansprakelijkheid voor een verwijtbaar delay in de diagnose is erkend vanaf 2008. Door het verwijtbaar delay is de overlevingskans van 92% (2008) gedaald naar 13% (2013). In 2014 is patiënte aan de gevolgen van kanker overleden. Verzoekers vorderen €… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Securitas en R.E.T aansprakelijk voor mishandeling door conducteur
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:1063

Handgemeen in tram tussen eiser en conducteur. Eiser stelt Securitas en R.E.T. ex art 6:170 en art 6:162 BW aansprakelijk voor het opgelopen letsel. 1. De rechtbank oordeelt dat de conducteur onrechtmatig heeft gehandeld; een rechtvaardigingsgrond ontbreekt. 2. De rechtbank oordeelt dat naast Securitas ook R.E.T. zeggenschap had over de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: niet melden zeer zeldzame bijwerking medicijn is geen beroepsfout
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:793

Benadeelde heeft evenwichtsproblemen na gebruik van medicijn. 1. Indien benadeelde de evenwichtsproblemen heeft gemeld, zouden nacontroles noodzakelijk geweest zijn.. Benadeelde dient te bewijzen dat hij de evenwichtsproblemen heeft gemeld. Omkeringsregel niet van toepassing. 2. Schending informatieplicht door ziekenhuis? Voor het antwoord op de vraag over welke bekende risico’s de hulpverlener… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: omstandigheden en directe confrontatie onvoldoende onderbouwd, shockschade afgewezen
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2016:10062

Vrouw wordt vermoord door ex-partner. De vader van de vermoorde vrouw (eiser) vordert shockschade van de ex-partner (gedaagde). De rechtbank overweegt dat de vraag of gedaagde aansprakelijk is voor shockschade beantwoord te worden aan de hand van de criteria van het Taxibus-arrest. De rechtbank overweegt dat het voor eiser een… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschil niet bedoeld voor betaling facturen BGK
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2016:9274

In beginsel kan een verzoek tot toekenning van een voorschot op de buitengerechtelijke kosten in een deelgeschil aan de orde komen. Het is afhankelijk van de omstandigheden of wordt voldaan aan de voorwaarde dat de verzochte beslissing voldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Na het voorschot BGK… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: whiplash, vordering om schaderegeling op te pakken afgewezen, deelgeschil volstrekt onnodig ingesteld
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Rotterdam

Whiplash, laag energetische botsing. Benadeelde verzoekt rechtbank om verzekeraar te veroordelen om de schaderegeling verder ter hand te nemen en om een voorschot (boven het reeds betaalde voorschot van € 4000,-). Verzekeraar betwist het causaal verband tussen de gestelde schade en het ongeval. 1. De rechtbank stelt vast dat in… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots