Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Hof: Geen aansprakelijkheid school voor geringe afwijking advies arbo-arts
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2018:3502

De docent solliciteerde op een voltijdse functie. Voor zijn aanstelling verstrekte hij geen en na zijn aanstelling amper informatie over zijn persoonlijke situatie, en aan de bedrijfsarts beperkte informatie. Reeds uit de beperkte medische informatie die hij verstrekte blijkt dat hij op grond van zijn persoonlijke/medische situatie niet in staat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: smartengeld € 35.000,- voor PTSS na plaatsing seksuele beelden door ex op internet
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2018:2382

Benadeelde heeft PTTS opgelopen nadat haar ex-partner beelden van hun seksleven op internet heeft geplaatst, die daarna vele malen zijn gedeeld. Het hof overweegt dat de ex-partner beeldmateriaal, waarop benadeelde herkenbaar is met naam en toenaam een website heeft geplaatst. Hij heeft aldus een norm overschreden die ertoe strekt benadeelde… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: eerste belangenbehartiger heeft geen recht op 25% van schadebedrag in misbruikzaak nu hij geen succes heeft geboekt
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2018:2115

Misbruik Rooms-Katholieke kerk; no cure no pay overeenkomst. Eerste belangenbehartiger (appellant) vordert van benadeelde (geïntimeerde) 25% van schadebedrag dat uiteindelijk aan benadeelde is betaald door de inspanningen van de tweede belangenbehartiger. Vast staat dat de eerste belangenbehartiger geen resultaat had geboekt, nu de door hem ingediende klacht ongegrond was verklaard.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: eigenaar paard aansprakelijk, geen eigen schuld benadeelde vanwege aanwezigheid in wei
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:4170

Appellante wordt, bij het vullen van waterbakken in de wei, omver gelopen door een paard. De kantonrechter achtte de eigenaar van het paard aansprakelijk ex art 6:179 BW, maar oordeelde dat 70% van de schade voor haar eigen rekening blijft, omdat zij heeft ervoor had gekozen de wei in te… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: meer duidelijkheid na deskundigenbericht door arbeidsdeskundige nodig
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:1716

Tussenarrest na eerder uitgebracht deskundigenbericht. Appellant stelt dat de deskundige gehouden was de overwegingen van de arbeidsdeskundige t.a.v. beperkingen bij zijn beoordeling te betrekken en dat hij tot een andere beantwoording van de hem gestelde vragen zou zijn gekomen, indien hij dat zou hebben gedaan. Het hof wenst hierover meer… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: burn-out, werknemer moet bewijzen dat hij voldoende heeft geklaagd over overbelasting
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:1181

Werkgeversaansprakelijkheid. Werknemer - Hoofd Economisch-Administratieve Dienst -acht werkgever aansprakelijk voor burn-out als gevolg van ziekmakende omstandigheden, zoals extreem hoge werkdruk en onderbezetting. De rechtbank had zijn vordering afgewezen. 1. Het hof oordeelt dat de arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing is. 2. Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat de door werknemer ontwikkelde klachten… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: benadeelde niet-ontvankelijk in hoger beroep deelgeschil, want geen bindende eindbeslissing
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:2953

Het hof verklaart benadeelde niet-ontvankelijk in het hoger beroep tegen een deelgeschil. In de deelgeschilprocedure had de kantonrechter het verzoek van benadeelde afgewezen, waarbij hij had overwogen dat er ernstige twijfels waren of het ongeval überhaupt had plaatsgevonden en over de toedracht. Een uitgebreid onderzoek zou moeten worden ingesteld, waarvoor… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: blootstelling aan asbest niet aannemelijk gemaakt, werkgever niet aansprakelijk
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:2121

Werknemer is in 2014 overleden aan mesothelioom. Zijn erfgename stelt de werkgever aansprakelijk. 1. Het hof volgt appellante niet in haar stelling dat zij in het kader van bewijslevering kon volstaan met het aannemelijk maken dat werknemer aan asbest is blootgesteld, in die zin dat hij werkzaam is geweest in… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof (belasting): letselschadevergoeding valt niet onder vrijstelling voor heffingsgrondslag BOX 3
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:1782

Benadeelde heeft in verband met verkeersongevallen letselschadeuitkeringen ontvangen. In hoger beroep is in geschil of de rendementsgrondslag van BOX 3 mag worden verminderd met de bank- en spaartegoeden die betrekking heeft op de letselschadeschadevergoedingen. Eiser stelt dat schadevergoedingen niet als vermogen moeten worden gezien, aangezien deze bedragen specifiek bedoeld zijn… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werknemer toegelaten tot bewijs dat collega werkgever heeft gevraagd om extra steiger
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:2057

Werknemer –dakdekker- loopt in 2009 schouderklachten op, als hij een draai maakt om vuilniszakken van het dak naar beneden te laten zakken. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art. 7:658 BW, omdat niet aan de zorgplicht is voldaan. Het hof neemt als vaststaand aan dat schouderklachten zijn opgelopen in de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkgever niet aansprakelijk voor letsel tijdens BHV-cursus
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:1633

Werknemer loopt letsel op als hij tijdens training als Bedrijfs Hulp Verlener (BHV)een man moet verslepen en ten val komt. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof oordeelt niet kan worden aangenomen dat [de werkgever dan wel het trainingsinstituut door werknemer te laten deelnemen aan de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: uitgegaan moet worden van het acceptatiebeleid van de concrete verzekeraar
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:1195

Het staat een verzekeraar in beginsel vrij om bij een verzekering haar beleid te volgen. Daarnaast geldt dat [appellant] uit de aan hem voorgelegde gezondheidsverklaring en toelichting daarop, had behoren te begrijpen dat de gevraagde informatie van belang was voor de beoordeling van het te verzekeren risico. Naar het oordeel… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: mesothelioom veroorzaakt door relevante blootstelling aan asbest
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:4270

De kantonrechter oordeelde na deskundigenbericht dat bij een werknemer in de periode 1961-1989 relevante blootstelling aan asbest had plaats gevonden en legde de bewijslast bij de werkgever ten aanzien van de stelling dat hij heeft voldaan aan haar zorgplicht. Het hof oordeelt dat de kantonrechter ten onrechte een inhoudelijke beoordeling… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: psychische schade na bankoverval in 1990, vordering verjaard
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:5231

Werkneemster stelt bank aansprakelijk voor (psychische) schade na gewapende overval in 1990. Het hof oordeelt dat de vordering is verjaard. Het hof overweegt dat de verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW een objectief en in beginsel absoluut karakter heeft. Dat wil niet zeggen dat deze termijn nooit op grond… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: hoger beroep deelgeschil mogelijk, bewijs van gebrekkige gladde vloer voorshands geleverd
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:368

Hoger beroep deelgeschil. Appellanten hebben beheerder winkelcentrum aansprakelijk gesteld voor val op gladde houten vloer. 1. In de bestreden deelgeschilbeschikking is het deelgeschil niet beslecht, omdat de zaak zich niet leende voor behandeling in deelgeschil. Dit is geen situatie waarvoor art. 1019cc Rv (rechter gebonden aan oordeel deelgeschillenrechter als bij… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: gemeente niet aansprakelijk voor val motorrijder op opgebroken wegdek
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:4095

Motorrijder is ter hoogte van een trens (opbreking in wegdek t.b.v. de aanleg van nutsvoorzieningen) ten val gekomen en heeft daarbij ernstig letsel opgelopen. UWV stelt gemeente aansprakelijk o.g.v. art 6:162 BW. Uit getuigenverklaringen is gebleken dat de gemeente een wegbeheerder heeft aangesteld die inspecties ter plaatse heeft verricht. Het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rectificatie: Hof: dwarsleasie baby, geen recht benadeelde op inzage in advies van door ziekenhuis ingeschakelde medisch deskundige
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:3739

Door het PIV werd in de eerdere samenvatting van deze uitspraak ten onrechte vermeld dat het hof 50% aansprakelijkheid had aangenomen. Hieronder volgt de juiste samenvatting. Excuses hiervoor. Zes weken na de geboorte blijkt een baby een dwarslaesie te hebben. 1. De ouders stellen dat dat bij de geboorte gebeurd… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: dwarsleasie na keizersnede, geen recht benadeelde op inzage in advies van door ziekenhuis ingeschakelde medisch deskundige
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:3739

Zes weken na de geboorte blijkt een baby een dwarslaesie te hebben. 1. De ouders stellen dat dat bij de geboorte gebeurd moet zijn, maar slagen niet in het bewijs van die stelling. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank die eerder concludeerde dat er een (proportionele) aansprakelijkheid was.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: ziekenhuis aansprakelijk voor val patiënt van trolley op SEH
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:2005

Onrustige patiënt valt op Spoedeisende Hulp van trolley (smal bed) en loopt letsel op. 1. Het hof toets aan de kelderluikcriteria (a. de mate van waarschijnlijkheid waarmee voor het ziekenhuis was te verwachten dat benadeelde niet de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid zou betrachten, b. de hoegrootheid van de kans dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: ‘no cure no pay’-overeenkomst niet in strijd met goede zeden, geen misbruik van omstandigheden, geen dwaling
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:2899

Ongeval 1998. Benadeelde (appellant) gaat, omdat hij niet tevreden is over het resultaat van zijn belangenbehartiger naar andere belangenbehartiger (geïntimeerde) en sluit in 2005 een ‘schaderegelingsovereenkomst’ op basis van ‘no cure no pay’. De tweede belangenbehartiger houdt een honorarium van € 45.458,- (20%) in op de schade-uitkering. 1. Het hof… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: kop-staartbotsing: vermoeden van schuld achterop rijder, geen bewijs van eigen schuld voorganger
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:1720

Kop-staartbotsing op 80 km/uur-weg. De verzekeraar van de achterop rijder is in appel gegaan van de uitspraak van de rechtbank, waarin de achterop rijder aansprakelijk werd geacht. Het hof oordeelt dat het feit dat de achterop rijder haar voertuig niet tijdig tot stilstand heeft weten brengen, in combinatie met de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: jongen onder metro, deskundigenbericht noodzakelijk om toedracht vast te stellen
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2015:2306

Benadeelde, 14 jarige jongen, wordt overreden door metro op metrostation, nadat hij is mee gerend met al rijdende metro en tussen twee rijtuigen is gekomen. De rechtbank had de vordering afgewezen. Het hof is van oordeel dat onvoldoende duidelijkheid bestaat over de details van de feitelijke toedracht, met name op… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werknemer heeft onvoldoende onderbouwd dat werkgever niet heeft voldaan aan zorgplicht
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:22

Werkneemster, coach bij UWV, heeft in 2005 herseninfarct gehad waardoor zij halfzijdig verlamd is geraakt. Zij wordt volledig arbeidsongeschikt bevonden in de zin van de WIA, maar werkt met aanpassingen nog enkele jaren door; zij meldt zich in 2011 ziek vanwege psychische klachten. Zij stelt dat werkgever niet haar zorgplicht… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots