Actualiteiten

PIV congres

Het PIV congres is in een nieuw jasje gestoken en wij nodigen u van harte uit voor de 19de editie op 29 maart 2019

Lees verder →

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: Onvoldoende maatregelen ter voorkoming gevaar door werkgever, geen roekeloosheid
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2019:284

De werknemer gebruikte de kleine heftruck om zich met de maximale snelheid daarvan te verplaatsen en kwam met een voet klem. Vervoer van personen daarmee is in de instructies verboden. Het is niet onmogelijk dat iemand op het bedieningspaneel gaat zitten, maar dan is de bediening gehinderd. Het hof laat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Geen aansprakelijkheid school voor geringe afwijking advies arbo-arts
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2018:3502

De docent solliciteerde op een voltijdse functie. Voor zijn aanstelling verstrekte hij geen en na zijn aanstelling amper informatie over zijn persoonlijke situatie, en aan de bedrijfsarts beperkte informatie. Reeds uit de beperkte medische informatie die hij verstrekte blijkt dat hij op grond van zijn persoonlijke/medische situatie niet in staat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: uitgegaan moet worden van het acceptatiebeleid van de concrete verzekeraar
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:1195

Het staat een verzekeraar in beginsel vrij om bij een verzekering haar beleid te volgen. Daarnaast geldt dat [appellant] uit de aan hem voorgelegde gezondheidsverklaring en toelichting daarop, had behoren te begrijpen dat de gevraagde informatie van belang was voor de beoordeling van het te verzekeren risico. Naar het oordeel… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof, EEX-Vo, een van de verzekerde afgeleide bevoegdheid voor tweede eiser ontbreekt
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2015:2858

Afdeling 3 van hoofdstuk II van EEX-Vo bevat een autonoom stelsel voor de rechterlijke bevoegdheidsverdeling in verzekeringszaken (HvJ EG 12 mei 2005, NJ 2006, 513 en 17 september 2009, NJ 2010, 10). In deze afdeling zijn aldus specifieke en uitputtende bepalingen gewijd aan de bevoegdheid van de rechter in verzekeringszaken.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: arts aansprakelijk voor incontinentie na darmoperaties
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:5119

Behandelovereenkomst tussen arts en patiënt. Arts verricht twee darmoperaties , waarvan de ene zonder toestemming van de patiënt en de andere, volgens de patiënt, met fouten. Na deskundigenbericht acht de eerste rechter de verwijten gegrond en voorshands bewezen dat door de zonder toestemming verrichte operatie ontlastingsincontinentie bij de patiënt is… Lees verder →

1
Hof: werkgever niet aansprakelijk voor letsel werknemer door neerkomende garagedeur, woon- werkverkeer
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:3540

Werknemer rijdt met motor de bedrijfsparkeergarage in, waarbij onverwachts de garagedeur omlaag komt. Hij loopt hierbij letsel op en raakt volledig arbeidsongeschikt. Het hof acht de werkgever niet aansprakelijk ex art. 7:658 BW. Het inrijden in de parkeergarage geschiedde nog niet in de uitoefening van de werkzaamheden van werknemer en… Lees verder →

1
Hof: verzoek om voorlopig deskundigenbericht afgewezen nu verzekeringsarts na observatierapport conclusies heeft herzien
 • Hof Amsterdam

Hoger beroep van afwijzende beschikking na verzoek om voorlopig deskundigenbericht door arbeidsdeskundige. Benadeelde heeft knieletsel opgelopen bij bedrijfsongeval. In een voorlopig deskundigenbericht heeft de verzekeringsarts aanvankelijk geconcludeerd dat benadeelde ernstige beperkingen heeft. Na ontvangst van een observatierapport waarin de observatie van benadeelde gedurende twee dagen is vastgelegd, heeft de verzekeringsarts… Lees verder →

1
Hof: WAM-verjaring na 3 jaar laat 5-jarige verjaringstermijn jegens veroorzaker onverlet, ook na doorstuiting WAM-verjaring
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:3050

Ongeval 1996. WAM-verjaring is gestuit door onderhandelingen met verzekeraar (art 10 lid 1 WAM) , totdat verzekeraar de onderhandelingen in 2004 heeft afgebroken. Niet ter discussie staat dat onderhandelingen met verzekeraar ook stuitende werking hebben richting aansprakelijke partij (doorstuiting). Verzekeraar en aansprakelijke partij stellen dat de nieuwe termijn die in… Lees verder →

1
Hof: bindendverklaring Overeenkomst DES-II
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:2371

De Overeenkomst DES-I is een regeling tot vergoeding van schade via fondsvorming door het gebruik tijdens zwangerschap van DES . Het fonds had nog voldoende middelen tot uitbreiding van de gerechtigden tot degenen met handicaps die mogelijk voortvloeien uit een te vroege geboorte (kleinkinderen, overeenkomst DES-II van 11 december 2013).… Lees verder →

1
Hof: letselschadeuitkering verknocht, voldoende aangetoond dat uitkering immateriële schade betrof
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:1514

Arrest na verwijzing door Hoge Raad, waarbij de Hoge Raad oordeelde dat een letselschade-uitkering niet zonder meer verknocht is (en daarmee bij echtscheiding buiten de gemeenschap valt.) Het hof oordeelt dat de man voldoende heeft aangetoond dat aan hem uitsluitend vergoeding is toegekend voor immateriële schade en – voor zover… Lees verder →

1
Hof: ooglaserbehandeling, nader deskundigenbericht noodzakelijk
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:247

Uit het deskundigenbericht volgt dat causaal verband bestaat tussen de te kleine zone van behandeling en de klachten van benadeelde, die zijn ontstaan na de ooglaserbehandeling. Aansprakelijkheid van de oogarts bestaat echter pas als hij door de te kleine zone van behandeling heeft gehandeld in strijd met de geldende professionele… Lees verder →

1
Hof: ziekenhuis niet aansprakelijk voor zenuwuitval na gipsspalk
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:31

Benadeelde loopt bij mishandeling een beenbreuk op. Nadat gips is aangebracht is na enkele dagen zenuwletsel geconstateerd. Het hof oordeelt, evenals de rechtbank, dat sprake is van een complicatie en niet van een kunstfout. Het deskundigenbericht bevat onvoldoende aanknopingspunten voor de stelling van benadeelde dat een fout is gemaakt. Van… Lees verder →

1
Hof: werkgever aansprakelijk ex art 7:611 BW voor niet afsluiten behoorlijke verzekering thuiszorgmedewerkster
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:302

Hoger beroep van deelgeschil (art 1019cc lid 3 RV). Werkneemster thuiszorg loopt ernstig letsel op bij ongeval onderweg van cliënt thuiszorg naar huis. Het hof overweegt dat aan werknemers geen dwingende instructie gegeven met het openbaar vervoer te gaan; werkgever had er rekening mee moeten houden dat werknemers met de… Lees verder →

1
Hof: bezitter rolstoel niet aansprakelijk ex art 6:173 BW voor hand tussen de spaken
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2013:4656

Benadeelde heeft via de gemeente rolstoel in bruikleen van geïntimeerde. Tijdens het gebruik van de rolstoel komt de hoepelhoes van het linkerwiel los en komt de hand van benadeelde tussen de spaken. De hoepelhoes was vier weken daarvoor vervangen. Het hof oordeelt dat geïntimeerde als bezitter niet aansprakelijk is ex… Lees verder →

1
Hof: regres op uitzendkracht voor letselschade van werknemer stuit af op regresverbod van art 7:962 lid 3 BW
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2013:3717

Eenzijdig auto-ongeval, veroorzaakt door uitzendkracht die werkzaamheden verricht voor bestratingbedrijf, waarbij werknemer van dat bestratingbedrijf gewond raakt. De zorgverzekeraar vergoedt de zorgkosten van de werknemer en neemt regres op de uitzendkracht. Het hof oordeelt, evenals de rechtbank, dat onder de door de wetgever gekozen bewoordingen in art 7:962 lid 3… Lees verder →

1
Hof: houten plankier rond molen door hoogteverschil gebrekkig
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2013:1744

Het houten plankier (de derde ring rond de molen) voldoet door het plotselinge hoogteverschil niet aan de verwachtingen die een gebruiker daarvan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mag hebben. Het hoogteverschil was slecht waarneembaar, zodat men daarop redelijkerwijs niet bedacht hoeft te zijn. De indruk wordt gewekt dat het een… Lees verder →

1
Hof: opzetclausule: geen beperkende werking van redelijkheid en billijkheid
 • Hof Amsterdam
 • BZ9780

17-jarig meisje gooit in café glas in oog van man die haar lastig valt, die daardoor oogletsel oploopt. Rechtbank oordeelde dat beroep op opzetclausule door de AVP-verzekeraar in strijd is met redelijkheid en billijkheid. Het hof oordeelt dat de onderhavige aansprakelijkheid van de verzekerde onder het bereik van de opzetclausule… Lees verder →

1
Hof: dekking op AVB-polis voor aansprakelijkheid ex 7:611 BW; verwachtingen van verzekerden in het algemeen bepalend
 • Hof Amsterdam
 • BZ8563

Vervolg op HR 30 maart 2012, LJN BV1295 (aansprakelijkheid ex art 7:611 BW onder AVB-verzekeringt). Het hof oordeelt dat de AVB-verzekeraar dekking moet verlenen en verwerpt het verweer van de AVB-verzekeraar dat de werkgever, nu hij zelf ook schadeverzekeraar was, er niet op mocht vertrouwen dat de schade onder de… Lees verder →

1
Hof: whiplash, oordeel na deskundigenbericht: klachten zijn ongevalgevolg
 • Hof Amsterdam
 • BZ5517

Bij eerder tussenarrest heeft het hof beslist dat benadeelde vóór het ongeval van 2003 geen gezondheidsklachten had en dat hij kort na het ongeval gezondheidsklachten ontwikkeld die kunnen wijzen op een postwhiplashsyndroom. Door het hof was een deskundigenbericht gelast om te onderzoeken of er voor de klachten een andere oorzaak… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots