Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: geen causaal verband te brede bierfiets en aanrijding met trein
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:5300

De toedracht is niet volledig duidelijk. Het recht kent geen algemene regels op grond waarvan een verhuurder risico-aansprakelijk is voor schade die met verhuurde zaken wordt veroorzaakt. De enkele omstandigheid dat Partybike een bierfiets verhuurt, waarop alcohol gedronken kan worden, is niet zonder meer onrechtmatig jegens NS. Het blijft de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: medische aansprakelijkheid, causaal tussen schade en tekortkoming onvoldoende gesteld
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:8504

Eiser is vanwege plasklachten in 2006 door huisarts doorverwezen naar polikliniek urologie van het ziekenhuis. Eiser heeft vernauwing in de urinebuis opgelopen. 1. Omkeringsregel niet van toepassing. 2. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, omdat ten aanzien van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: rugklachten gevolg van werkzaamheden? Arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:5470

Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor rugklachten. De rechtbank overweegt dat van algemene bekendheid is dat rugklachten een veelvoorkomend probleem vormen en dat deze klachten vaak velerlei oorzaken kunnen hebben. Werkgever heeft gesteld dat de rugklachten van werknemer een multicausale oorzaak kunnen hebben. De rechtbank concludeert dat het verband tussen de… Lees verder →

Vaknieuws
De arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij asbestblootstelling: HR 6 april 2018[1]
 • PIV-bulletin
 • Chris van Dijk, advocaat bij Kennedy Van der Laan

1 Inleiding Als een werknemer bewijst dat hij gezondheidsschade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werk, rust op grond van art. 7:658 lid 2 BW de bewijslast op de werkgever dat hij zijn veiligheidsverplichtingen is nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: mesothelioom, geen arbeidsrechtelijke omkeringsregel indien verband tussen gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden te onzeker is
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:536

De Hoge raad oordeelt dat de werknemer, bij schade die het gevolg is van mesothelioom moet de o.g.v. art. 7:658 lid 2 BW stellen en bewijzen dat hij de schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Het door de werknemer te bewijzen oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: cassatieberoep verworpen tegen arrest hof waarin omkering bewijslast werd afgewezen (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:208

Een motorrijder is ten val gekomen ter hoogte van een trens (tijdelijke, met klinkers bestrate opbreking van het wegdek), waardoor hij ernstig blijvend letsel heeft opgelopen. Het UWV zoekt ex verhaal voor gedane uitkeringen. Het UWV heeft daartoe gesteld dat de trens en de betonnen bermbeschermers een zodanig gevaarlijke situatie… Lees verder →

Jurisprudentie
Gerecht Curaçao: gebrek aan de weg, maar geen causaliteit
 • Gerecht Curaçao
 • ECLI:NL:OGEAC:2017:113

De twee rijbanen van de weg waren van elkaar gescheiden door middel van een ononderbroken witte streep. Deze gingen over in een grijze betonnen rand van 18 cm hoog, zonder voorafgaande waarschuwing of maatregelen. Dat maakt de weg gebrekkig met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: schouderletsel door zware tafel? Niet voldaan aan vereisten voor arbeidsrechtelijke omkeringsregel
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:6011

Werknemer stelt dat hij schouderletsel heeft opgelopen als gevolg van het tillen van een zware tafel en stelt zijn werkgever hiervoor aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat voor de toepassing van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel nodig is dat de werknemer niet alleen stelt en zo nodig bewijst dat hij zijn werkzaamheden heeft… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: blootstelling aan asbest niet aannemelijk gemaakt, werkgever niet aansprakelijk
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:2121

Werknemer is in 2014 overleden aan mesothelioom. Zijn erfgename stelt de werkgever aansprakelijk. 1. Het hof volgt appellante niet in haar stelling dat zij in het kader van bewijslevering kon volstaan met het aannemelijk maken dat werknemer aan asbest is blootgesteld, in die zin dat hij werkzaam is geweest in… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verband tussen polsklachten en werk te onzeker en te onbepaald
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:2703

De rechter memoreert dat wanneer een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke omstandigheden en schade aan zijn gezondheid heeft opgelopen, het door de werknemer te bewijzen oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en die schade in beginsel moet worden aangenomen indien de werkgever… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: niet melden zeer zeldzame bijwerking medicijn is geen beroepsfout
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:793

Benadeelde heeft evenwichtsproblemen na gebruik van medicijn. 1. Indien benadeelde de evenwichtsproblemen heeft gemeld, zouden nacontroles noodzakelijk geweest zijn.. Benadeelde dient te bewijzen dat hij de evenwichtsproblemen heeft gemeld. Omkeringsregel niet van toepassing. 2. Schending informatieplicht door ziekenhuis? Voor het antwoord op de vraag over welke bekende risico’s de hulpverlener… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: onvoldoende bepaald verband tussen astma en werkzaamheden, geen toepassing arbeidsrechtelijke omkeringsregeling
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2016:2920

Beroepsziekte. Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor longproblemen. Hij stelt dat hij bij werkgever veelvuldig in krappe, vochtige kruipruimten werken, waarbij hij werd blootgesteld aan onder andere schimmels, ongedierte en rioolgas. Het hof overweegt dat de stelplicht en bewijslast ten aanzien van het causaal verband tussen de werkzaamheden en de longproblemen… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: arbeidsrechtelijke omkeringsregel, werkgever aansprakelijk voor letsel werknemer door tillen zware papiervellen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2016:8930

Beroepsziekte. Werknemer (heftruckchauffeur/ papiersnijder) is arbeidsongeschikt geworden als gevolg van arthose aan zijn handen zijn rechter schouder, hoofd en nek en stelt zijn werkgever aansprakelijk. Het hof stelt voorop dat op werknemer de bewijslast rust van zijn stelling dat sprake is van gezondheidsklachten die door de blootstelling aan gevaarlijke omstandigheden… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gezondheidsklachten te onbepaald, arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2015:10965

Werkneemster, werkneemster in kledingsorteerbedrijf, stelt in 2010 haar werkgever aansprakelijk voor schouderklachten. Partijen zijn verdeeld over de vraag of de arbeidsrechtelijke omkeringsregel (HR 7 juni 2013) van toepassing is. De kantonrechter komt tot het oordeel dat het verband tussen de schouderklachten van werkneemster en de arbeidsomstandigheden te onbepaald en te… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen omkeringsregel, causaliteit met werk onvoldoende onderbouwd
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2015:10965

De gezondheidsschade van de naaister bestaat uit een inklemming en/of peesruptuur in haar linkerschouder. De werkneemster heeft onvoldoende onderbouwd dat dat het gevolg kan zijn van haar werkzaamheden. Het is geen feit van algemene bekendheid dat een inklemming of ruptuur van de schouderpees kan zijn ontstaan door naaiwerkzaamheden of het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen omkeringsregel bij dwarslaesie na fysiotherapie
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:8270

Ongeval 2008. Verzoekster (geb. 1935) loopt 3 dagen na behandeling door manuele fysiotherapeut dwarslaesie op. Causaal verband? In 2015 is aan neurochirurg verzocht een deskundigenbericht uit te brengen; er is nog geen rapport. Verzoekster verzoekt voor recht te verklaren dat de omkeringsregel van toepassing is. De rechtbank overweegt dat de… Lees verder →

Vaknieuws
De omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid revisited – Hof Arnhem-Leeuwarden 8 september 2015 – Toch een uitzonderingsregel …
 • PIV-bulletin
 • Mw. mr. J. Meyst-Michels en mw. mr. P.J. klein Gunnewiek – Van Benthem & Keulen Advocaten en Notariaat N.V.
 • ECLI:NL:GHARL:2015:6588

Bij arrest van 8 september 2015 1 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich andermaal uitgelaten over toepassing van de omkeringsregel in een medische aansprakelijkheidskwestie. Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: arts aansprakelijk voor zenuwkneuzing; deskundigenrapport niet bruikbaar, omkeringsregel toegepast
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2015:6588

Arts aansprakelijk voor kneuzing van zenuw in pols bij operatie in 2008? 1. Het hof is met benadeelde van oordeel dat het deskundigenbericht onvoldoende bruikbaar is voor de voorlichting aan het hof. Op grond van de gebrekkige weergave van de feiten (summier overzicht van feiten, geen melding van bepaalde onduidelijkheden… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: 50%-regel art. 185 WVW, omkeringsregelsregel van toepassing op dronken fietser
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:8085

Aanrijding bij nacht op kruising in Amsterdam, tussen een (onopvallende) politieauto, die auto achtervolgt en een fietser, die onder invloed van alcohol is en geen voorrang verleent. Verzekeraar heeft aansprakelijkheid ex art. 185 WVW erkend en stelt eigen schuld op 50%. De rechtbank overweegt dat vast staat dat fietser onder… Lees verder →

1
Rb: terugloop boekingen zeiltochten ook door andere factoren dan mishandeling, geen omkeringsregel
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:9287

Benadeelde, vennoot bij boekingskantoor voor zeiltochten, heeft na mishandeling blijvende beperkingen door o.a. concentratiestoornissen en vergeetachtigheid. 1. Ter vaststelling van verlies aan verdiencapaciteit is deskundigenonderzoek door bedrijfseconoom uitgevoerd. Deze concludeert dat de ontwikkeling van dergelijke ondernemingen sterk is beïnvloed door het vertrek van een aantal schippers. Het is niet 100%… Lees verder →

1
Hof: OPS; werkgever geslaagd in tegenbewijs langdurige blootstelling aan neurotoxische stoffen, vordering werknemer afgewezen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2013:6202

OPS-zaak. In eerder tussenarrest heeft het hof overwogen dat werknemer dient te stellen en te bewijzen dat hij tijdens zijn werkzaamheden door (in relevante mate) is blootgesteld aan neurotoxische stoffen en dat hij dient te stellen dat zijn gezondheidsklachten door die blootstelling kunnen zijn veroorzaakt. Het hof achtte op basis… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: patiënt overlijdt na ontbreken alarmeringssysteem, geen omkeringsregel vanwege onduidelijkheden omtrent feiten
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:10367

Patiënt met hoge dwarslaesie komt na operatie op kamer te liggen zonder blaasbel. Nadat hij zich heeft verslikt in eigen braaksel treden ernstige gezondheidsproblemen op, waarna hij uiteindelijk overlijdt. Het ziekenhuis heeft aansprakelijkheid erkend voor het feit dat in strijd met de veiligheidsvoorschriften geen deugdelijk alarmsysteem aanwezig was, maar betwist… Lees verder →

1
Hof: vermoeden causaal verband tendovaginitis en werk
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2013:5339

De arbeidsrechtelijke omkeringsregel leidt niet tot een omkering van de bewijslast, maar drukt slechts het vermoeden uit dat de gezondheidsschade van de werknemer is veroorzaakt door de omstandigheden waarin deze zijn werkzaamheden heeft verricht. De werkgever hoeft niet te bewijzen dat de gezondheidsklachten niet zijn veroorzaakt door de omstandigheden waaronder… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots