Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: comparitie na neuropsychologische deskundigenbericht in whiplashzaak
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3698

Whiplash, kapster. Vonnis na neuropsychologische deskundigenbericht. 1. Voor de periode na 2016 leidt de rechtbank uit het deskundigenrapport af dat eiseres objectief gezien thans geen cognitieve en/of neuropsychologische stoornissen heeft. Wel blijkt uit het deskundigenrapport dat sprake is van (pre-existente) psychologische factoren die het functioneren van [eiseres] (nog) nadelig beïnvloeden.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen zwaarwegende bezwaren tegen psychiatrisch deskundigenbericht
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:2753

Nu partijen in het kader van een voorlopig deskundigenbericht gezamenlijk een onderzoek door de deskundige zijn overeengekomen, hebben partijen zich daarmee in beginsel verbonden om het deskundigenbericht tot uitgangspunt te nemen. Dat kan alleen dan anders zijn als er zwaarwegende bezwaren zijn tegen het deskundigenbericht. 1. Het feit dat het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: benadeelde werkt niet mee aan deskundigenonderzoek, door verzekeraar gevraagde verklaring voor recht toegewezen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3265

Verzekeraar heeft verklaring voor recht gevraagd dat zij door betaling van € 30.000,- volledig is gekweten. Door de rechtbank is in eerder tussenvonnis een deskundigenbericht gelast. Benadeelde (gedaagde) heeft hieraan niet meegewerkt. De rechtbank concludeert dat benadeelde niet heeft voldaan aan zijn verplichting om daaraan mee te werken (artikel 198,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek voorschot ZZP-er afgewezen, verlies arbeidsvermogen en verrekening AOV nog onduidelijk
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:2956

Ongeval 2007, zelfstandig lasser, blijvend pols- en elleboogletsel (14% b.i) en cognitieve stoornissen (10%). 1. Verzoek om nader voorschot. De rechtbank wijst het verzoek om een voorschot af. De rechtbank acht hierbij van belang: a. uit de medische expertiserapporten weliswaar blijkt dat sprake is van (blijvende) beperkingen, maar niet blijkt… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: deskundigenrapport niet consistent en inzichtelijk, verzekeraar niet gebonden aan rapport
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:4408

Bedrijfsongeval. Verzoeker verzoekt voor recht te verklaren dat verzekeraar gebonden is aan het uitgebrachte expertiserapport. 1. De kantonrechter stelt vast dat de deskundige, ondanks het daartoe strekkende verzoek van partijen de door verzekeraar gestelde vragen naar aanleiding van het rapport en zijn antwoorden daarop niet in het rapport heeft verwerkt.… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: afwijzing verzoek tot voorlopig deskundigenbericht onbegrijpelijk
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:482

Procesrecht. Medische aansprakelijkheid. Het hof heeft het verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht afgewezen op de grond dat de vraagpunten niet ter zake dienend zijn in het kader van de eis in de hoofdzaak. De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht heeft vooropgesteld dat de rechter een… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: verzoek om voorlopig deskundigenbericht in medische aansprakelijkheidszaak toegewezen
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2018:2702

Benadeelde acht ziekenhuis aansprakelijk voor ontsteking na enkelbreuk en verzoekt om voorlopig deskundigenbericht. 1. Het ziekenhuis wil dat de aansprakelijk gestelde arts wordt gehoord door de deskundige. De rechtbank oordeelt dat het tot de taak van de deskundige behoort om een medisch oordeel te geven op basis van een medisch… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: meer duidelijkheid na deskundigenbericht door arbeidsdeskundige nodig
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:1716

Tussenarrest na eerder uitgebracht deskundigenbericht. Appellant stelt dat de deskundige gehouden was de overwegingen van de arbeidsdeskundige t.a.v. beperkingen bij zijn beoordeling te betrekken en dat hij tot een andere beantwoording van de hem gestelde vragen zou zijn gekomen, indien hij dat zou hebben gedaan. Het hof wenst hierover meer… Lees verder →

Jurisprudentie
Conclusie A.-G. Drijber in whiplashzaak: verwerping cassatieberoep
 • Rechtspraak.nl
 • A.-G. Drijber
 • ECLI:NL:PHR:2018:44

Hof 's-Hertogenbosch oordeelde op 27 september 2016 in een whiplashzaak dat het causaal verband tussen ongeval van 1996 en whiplashklachten na 2001 niet was komen vast te staan. Tegen dit arrest was cassatie ingesteld. De conclusie van A.-G. Drijber strekt tot verwerping van het beroep. Alles afwegende acht hij het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschilprocedure niet geschikt voor inschakelen deskundige ter vaststelling causaal verband
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:427

Verzoeker verzoekt het causaal verband vast te stellen tussen zijn hernia en zijn nek- en schouderklachten en het arbeidsongeval van 2013. 1. De kantonrechter oordeelt dat, gelet op de gemotiveerde betwisting van de verzekeraar het causaal verband nog niet vaststaat. De medisch deskundigen van partijen spreken elkaar op belangrijke punten… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: whiplash, geringe Delta V is omstandigheid bij vaststelling causaal verband, multidisciplinair onderzoek nodig
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:733

Whiplash, ongeval 2010 van destijds 13 jarig meisje; zeer ernstige gezondheidsklachten. Benadeelde acht zich niet in staat een opleiding te volgen 1. Het hof gaat ervanuit dat sprake is van een geringe Delta v (3,4 tot 7,2 km/uur). Het hof is van oordeel dat deze geringe Delta v op zichzelf… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: nieuw voorlopig deskundigenbericht na gezamenlijke expertise in strijd met procesorde
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:48

Op gezamenlijk verzoek van benadeelde en het ziekenhuis is een expertise verricht door een traumachirurg. Het ziekenhuis wil nu nader onderzoeken in hoeverre er klachten en beperkingen zouden zijn geweest indien het medisch onzorgvuldig handelen wordt weggedacht en verzoekt om een voorlopig deskundigenbericht. De rechtbank overweegt dat de totstandkoming van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: door aggravatie niet vastgesteld dat klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland

Whiplash, ongeval 2012. Vonnis na deskundigenbericht door neuroloog, neuropsycholoog en psychiater. De neuropsycholoog heeft gerapporteerd dat benadeelde aggraveert. De rechtbank overweegt dat uit de inconsequentheden en het aggraveren van de cognitieve klachten tijdens het neurologpsychologisch onderzoek niet zonder meer volgt dat er in het geheel geen sprake is van reële… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: voorlopig deskundigenbericht bevolen met verzekeringsarts als regisseur
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:5073

Verzoek om voorlopig deskundigenbericht na twee ongevallen (zwembadongeval en verkeersongeval). Partijen hebben overeenstemming over de benoeming van een orthopedisch chirurg en een neuroloog. De rechtbank beveelt een onderzoek door een verzekeringsarts met de taak van regisseur. De regievoerend deskundige wordt echter niet aangesteld om een klassieke eigen rapportage als verzekeringsarts… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: voorschot voorlopig deskundigenbericht voor rekening benadeelde, niet voor rekening van arts
 • Hof Den Haag, Ongepubl. jurisprudentie

Benadeelde acht arts aansprakelijk voor klachten na schouderoperatie en heeft verzocht om een voorlopig deskundigenbericht. Door de rechtbank was bepaald dat het voorschot aan de deskundige door de arts moest worden betaald. De vraag wie het voorschot dient te dragen in een gerechtelijke procedure dient te worden beantwoord aan de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: medewerking aan documentaire roept vragen op over beperkingen, nieuw onderzoek nodig
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:3941

Medische fout bij heupoperatie. Benadeelde heeft meegewerkt aan documentaire over trainingen die op dvd is uitgebracht. De rechtbank oordeelt dat het zonder meer op de weg van benadeelde had gelegen om uit eigen beweging het ziekenhuis en de rechtbank in kennis te stellen van het volgen van de diverse trainingen.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: voorlopig deskundigenbericht door verzekeringsgeneeskundige als te prematuur afgewezen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel

Benadeelde verzoekt om een voorlopig deskundigenbericht door verzekeringsgeneeskundige. De rechtbank wijst het verzoek af. De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar terecht heeft aangevoerd dat uit het op gezamenlijk verzoek gedane neurologische expertiseonderzoek volgt dat er geen (neurologische) beperkingen zijn vastgesteld. Gelet hierop is er dan ook nog geen overeenstemming over… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: whiplash naar Duits recht, deskundigenbericht ter vaststelling causaal verband
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:3987

Whiplash na aanrijding met hoge snelheid in Duitsland; Duits recht is van toepassing. De rechtbank stelt vast dat de verzekeraar niet heeft weersproken dat er in Duitsland vier categorieën whiplashtrauma (cat. 1: snelheid minder dan 10 km/uur: in beginsel geen letsel is. Cat. 2 snelheid tussen 10 en 50 km/uur.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen causaal verband ongeval en knie- en psychische klachten, schouderklachten wel
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:4006

De rechtbank oordeelt op basis van deskundigenberichten dat er geen causaal verband bestaat tussen de knieklachten en psychische klachten van benadeelde en het ongeval van 2002. Thans moet beoordeeld worden in hoeverre het door het ongeval veroorzaakte schouderletsel voor benadeelde schade heeft veroorzaakt. Hiertoe acht de rechtbank het inwinnen van… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: bromfietser botst tegen boom, deskundigenbericht gelast ter vaststelling aansprakelijkheid wegbeheerder
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:3308

Bromfietser botst in het donker na flauwe bocht op in de berm geplante boom en loopt letsel op. Hij stelt de provincie als wegbeheerder aansprakelijk. Het hof oordeelt dat noodzakelijk is dat duidelijk is wat voor de weggebruiker op het fietspad ter plaatse van het ongeval onder vergelijkbare (weers)omstandigheden waarneembaar… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: beginsel hoor en wederhoor betekent niet dat arts zonder meer moet worden gehoord
 • ECLI:NL:RBNHO:2017:2391

Medische aansprakelijkheid, benadeelde acht ziekenhuis aansprakelijk wegens gemiste fractuur. Benadeelde verzoekt de rechtbank om te bepalen dat in het gezamenlijk verzoek aan de deskundige niet wordt opgenomen het verzoek om in het kader van hoor en wederhoor de betrokken arts te horen. 1. De rechtbank overweegt dat het aan de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: verzoek om een voorlopig deskundigenbericht door een psychiater vanwege seksueel misbruik toegewezen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:2870

Benadeelde acht stichting jeugdbescherming aansprakelijk voor schade door seksueel misbruik in een pleeggezin van 1998 t/m 2000 en verzoekt om voorlopig deskundigenbericht door psychiater. Door Schadefonds Geweldsmisdrijven is smartengeld van € 25.000,- toegekend; de overige schade is afgewezen. De stichting stelt dat benadeelde geen belang heeft bij zijn verzoek omdat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: deskundigenbericht over afsluiten behoorlijke verzekering (art 7:611 BW) onvoldoende controleerbaar
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:2028

Vervolg HR 19 december 2008 (art 7:611 BW; behoorlijke verzekering). Arrest na deskundigenbericht waarin aan de deskundige was gevraagd welke mogelijkheden er in 1998 waren voor de werkgever (ambulancedienst) om een behoorlijke verzekering af te sluiten voor ongevallen in het verkeer. De deskundige heeft diverse mensen uit de branche geïnterviewd.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: behandeling schadeposten
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:978

De bestuurder van een fiets slaagde in het bewijs dat hij in botsing gekomen was met een hond. [appellant] zag af van het leveren van tegenbewijs. Een beroep op eigen schuld omdat [geïntimeerde], gelet op zijn beperking aan zijn hand, onverantwoord snel zou hebben gereden, is onvoldoende onderbouwd. Een vergoeding… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots