Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: stilstand op moment botsing onvoldoende gemotiveerd, vordering afgewezen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:5610

Botsing tussen geparkeerd staande dan wel achteruitrijdende auto van eiseres en auto die in verkeerde rijrichting reed. De rechtbank is van oordeel dat eiseres, in het licht van de gemotiveerde betwisting van gedaagde, haar stelling dat zij op het moment van de botsing met de aanhanger van gedaagde nog stil… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: achterop-aanrijding, bewijslast op voorste auto als verzoekende partij
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:2891

Vast staat dat militaire voertuig achterop auto van verzoeker is gebotst op snelweg; t.a.v. de toedracht lopen de lezingen uiteen. Verzoekster stelt dat militaire voertuig onvoldoende afstand hield; bestuurder militaire voertuig stelt dat auto vlak voor hem invoegde en plotseling remde. 1. De rechtbank oordeelt dat de stelplicht en de… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: cassatieberoep verworpen tegen arrest hof waarin omkering bewijslast werd afgewezen (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:208

Een motorrijder is ten val gekomen ter hoogte van een trens (tijdelijke, met klinkers bestrate opbreking van het wegdek), waardoor hij ernstig blijvend letsel heeft opgelopen. Het UWV zoekt ex verhaal voor gedane uitkeringen. Het UWV heeft daartoe gesteld dat de trens en de betonnen bermbeschermers een zodanig gevaarlijke situatie… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: onvoldoende bewijs PTSS na klappen bij ophalen kind bij ex
 • Hof Den Haag, Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:4004

Bij het ophalen van het kind na eerdere echtscheiding vielen tussen man en vrouw klappen. De vrouw legde aan haar vordering in eerste aanleg ten grondslag dat de man haar mishandelde door haar keel dicht te knijpen en twee maal in haar gezicht te slaan, waardoor zij korte tijd buiten… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkneemster dient arbeidsongeval te bewijzen
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:GHARL:2018:220

Appellante diende voor haar schoonmaakwerkzaamheden in het trappenhuis onder meer gebruik te maken van een door de werkgever beschikbaar gestelde stofzuiger. Zij stelt met de stofzuiger van de trap te zijn gevallen, waarvoor zij werkgever aansprakelijk stelde. Na plaatsopneming, wees de kantonrechter de vorderingen af. Bij wijze van veronderstelling ging… Lees verder →

Jurisprudentie
ABRS: Belastingdienst dient deel smartengeld van lumpsum aannemelijk te maken
 • ABRS
 • ECLI:NL:RVS:2017:3091

Uit de toelichting bij artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen van 29 augustus 2005 vloeit voort dat immateriële schadevergoedingen alleen voor zover het gedeelte dat daadwerkelijk als smartengeld is verstrekt voor de vermogenstoets op de rendementsgrondslag in mindering mag worden gebracht. Op grond van de vaststellingsovereenkomst is… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: mishandeling tussen mountainbikes, gedaagde mag noodweer bewijzen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:6040

Partijen zijn op paaszondag op hun mountainbikes het bos in gegaan voor een fietstocht. Zij zijn elkaar tegengekomen, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een fysieke confrontatie tussen eiser en gedaagden. Partijen zijn het niet eens over wat er precies is gebeurd - wie agressor was en wie slachtoffer - en… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkgever moet bewijzen dat werknemer specifieke gevaren van stikstof kende
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:3031

Werkgeversaansprakelijkheid. Werknemer (appellant) betreedt via mangat tankcontainer met stikstof. Aangezien de tank vanwege de daarin aanwezige hoeveelheid stikstof te weinig zuurstof bevatte, is werknemer in de tank buiten bewustzijn geraakt. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof overweegt dat naast specifieke instructies over de te nemen… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad: onvoldoende medische gegevens ter vaststelling van causaal verband (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:2273

Whiplash. Benadeelde is in 15 jaar tijd betrokken geweest bij vijf ongevallen, waarbij zijn hij auto van achteren is aangereden. Hij spreekt één van de betrokken WAM-verzekeraars aan tot schadevergoeding. De Hoge Raad laat het afwijzend oordeel van het hof in stand. Het hof oordeelde dat dat benadeelde heeft nagelaten… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: kop-staart botsing vrachtwagens na inhaalmanoeuvre, voorste vrachtwagen niet geslaagd in bewijs
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:4508

Vrachtwagen, verzekerd bij gedaagde (DAF), rijdt achterop de vrachtwagen van eiseres (MAN). Door gedaagde wordt gesteld dat eiser de DAF eerst heeft ingehaald en vervolgens voor haar is ingevoegd en bovenop de rem is gaan staan. De kantonrechter heeft eiseres in de gelegenheid gesteld te bewijzen de bestuurder van de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: blootstelling aan asbest niet aannemelijk gemaakt, werkgever niet aansprakelijk
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:2121

Werknemer is in 2014 overleden aan mesothelioom. Zijn erfgename stelt de werkgever aansprakelijk. 1. Het hof volgt appellante niet in haar stelling dat zij in het kader van bewijslevering kon volstaan met het aannemelijk maken dat werknemer aan asbest is blootgesteld, in die zin dat hij werkzaam is geweest in… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: studievertraging na seksueel misbruik toegerekend, behoudens tegenbewijs
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:1847

Benadeelde vordert schade, waaronder studievertraging - na seksueel misbruik. Appellant betwist het causaal verband. Het hof overweegt dat het een feit van algemene bekendheid dat seksueel misbruik tot aanzienlijke schadelijke gevolgen – zowel lichamelijk als geestelijk – voor het slachtoffer kunnen leiden. Die schade moet in beginsel als gevolg van… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werknemer valt op werk, bewijslast veiligheidsmaatregelen op werkgever
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:995

Werkneemster stelt dat zij is uitgegleden over plas water en stelt haar werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Partijen verschillen van mening over de toedracht van het ongeval. De kantonrechter overweegt dat de exacte toedracht niet van belang is voor de aansprakelijkheidsvraag niet van belang is. Ingevolge art. 7:658 lid… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: ziekenhuis heeft niet voldaan aan verzwaarde motiveringsplicht en is aansprakelijk voor mislukte oorreconstructie (behoudens tegenbewijs)
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:1676

Reconstructie van oor is mislukt. Het hof overweegt dat benadeelde moet stellen en zo nodig te bewijzen dat niet lege artis is gehandeld. Op het ziekenhuis rust verzwaarde motiveringsplicht, die meebrengt dat het ziekenhuis benadeelde voldoende feitelijke gegevens en aanknopingspunten verschaft ten aanzien van de mogelijke oorzaken van het niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: hoger beroep deelgeschil mogelijk, bewijs van gebrekkige gladde vloer voorshands geleverd
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:368

Hoger beroep deelgeschil. Appellanten hebben beheerder winkelcentrum aansprakelijk gesteld voor val op gladde houten vloer. 1. In de bestreden deelgeschilbeschikking is het deelgeschil niet beslecht, omdat de zaak zich niet leende voor behandeling in deelgeschil. Dit is geen situatie waarvoor art. 1019cc Rv (rechter gebonden aan oordeel deelgeschillenrechter als bij… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: bewijsnood benadeelde door vernietiging ongevalsladder leidt niet zonder meer tot toewijzing vordering
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:31

Productaansprakelijkheid. Benadeelde valt in 2008 van geknikte uitschuifbare ladder en raakt arbeidsongeschikt. Zij stelt de producent aansprakelijk. Het hof stelt dat o.g.v. art 6:188 BW de benadeelde het gebrek, de schade en het causaal verband daartussen moet bewijzen. Wel geldt de zgn. res ipsa loquitur-leer (bij normaal gebruik wordt het… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2016-5 Medische aansprakelijkheid nader belicht: inzage medisch advies, verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht
 • PIV-bulletin
 • Jonna De Clerck & Petra klein Gunnewiek, beiden advocaat bij Van Benthem & Keulen te Utrecht
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:3739

Het Hof Amsterdam[1] heeft zich in een recent arrest uitgelaten over een casus op het gebied van medische aansprakelijkheid. Het betrof een oordeel over het medisch handelen van een gynaecoloog tijdens een keizersnede. Diverse deelonderwerpen kwamen in dit arrest aan bod. In dit artikel zullen wij het arrest bespreken en… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: onvoldoende bepaald verband tussen astma en werkzaamheden, geen toepassing arbeidsrechtelijke omkeringsregeling
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2016:2920

Beroepsziekte. Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor longproblemen. Hij stelt dat hij bij werkgever veelvuldig in krappe, vochtige kruipruimten werken, waarbij hij werd blootgesteld aan onder andere schimmels, ongedierte en rioolgas. Het hof overweegt dat de stelplicht en bewijslast ten aanzien van het causaal verband tussen de werkzaamheden en de longproblemen… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: arbeidsrechtelijke omkeringsregel, werkgever aansprakelijk voor letsel werknemer door tillen zware papiervellen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2016:8930

Beroepsziekte. Werknemer (heftruckchauffeur/ papiersnijder) is arbeidsongeschikt geworden als gevolg van arthose aan zijn handen zijn rechter schouder, hoofd en nek en stelt zijn werkgever aansprakelijk. Het hof stelt voorop dat op werknemer de bewijslast rust van zijn stelling dat sprake is van gezondheidsklachten die door de blootstelling aan gevaarlijke omstandigheden… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: leerling ROC loopt letsel op door glazen klapdeur, bewijslast dat glas niet voldeed aan NEN-norm op leerling
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:4565

Leerling kappersopleiding ROC verlaat in 2008 geïrriteerd het examenlokaal door klapdeur met ruiten en breekt daarbij met zijn rechterarm door het glas. Hij loopt hierbij , peesletsel op. De rechtbank oordeelt dat van ROC naar maatstaven van zorgvuldigheid verwacht mocht worden dat zij de klapdeur had voorzien van glas dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: meubelmaker niet geslaagd in bewijs dat sprake was van arbeidsovereenkomst; geen rechtsvermoeden ex art. 7:610a BW, geen situatie ex art. 7:658 lid 4 BW
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2016:3080

Meubelmaker loopt letsel op en stelt het meubelbedrijf aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het meubelbedrijf betwist dat sprake was van een arbeidsovereenkomst. Bij tussenvonnis heeft de rechtbank de meubelmaker opgedragen te bewijzen dat dat ten tijde van het ongeval in 2007 sprake was van (het rechtsvermoeden van) een arbeidsovereenkomst dan… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: kop-staartbotsing: vermoeden van schuld achterop rijder, geen bewijs van eigen schuld voorganger
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:1720

Kop-staartbotsing op 80 km/uur-weg. De verzekeraar van de achterop rijder is in appel gegaan van de uitspraak van de rechtbank, waarin de achterop rijder aansprakelijk werd geacht. Het hof oordeelt dat het feit dat de achterop rijder haar voertuig niet tijdig tot stilstand heeft weten brengen, in combinatie met de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: stelplichten bewijslast na teleurstellende ooroperatie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2016:2372

Medische aansprakelijkheid. Benadeelde heeft verklaring voor recht gevraagd dat het ziekenhuis (UMCG) aansprakelijk is voor de schade als gevolg van een oorreconstructie. Het hof stelt voorop dat volgens vaste rechtspraak stelplicht en bewijslast t.a.v. het onzorgvuldig handelen van de arts op de patiënt rusten, maar dat de arts aanknopingspunten dient… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots