Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: Mishandeling levert bewijs van onrechtmatigheid, niet van causaliteit
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:7757

De politierechter heeft gedaagde veroordeeld wegens mishandeling van eiser. Eiser stelt dat door zijn letsel een arbeidsovereenkomst geen doorgang heeft gevonden en heeft zijn huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren. Zijn vrouw heeft die overgenomen. Van de onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling gaat dwingende bewijskracht uit. Echter niet alleen een onrechtmatige gedraging is… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Geen aansprakelijkheid school voor geringe afwijking advies arbo-arts
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2018:3502

De docent solliciteerde op een voltijdse functie. Voor zijn aanstelling verstrekte hij geen en na zijn aanstelling amper informatie over zijn persoonlijke situatie, en aan de bedrijfsarts beperkte informatie. Reeds uit de beperkte medische informatie die hij verstrekte blijkt dat hij op grond van zijn persoonlijke/medische situatie niet in staat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever en geen causaal verband
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:3620

Werknemer is vanaf augustus 2014 ziek na kritiek. UWV verlengde de loondoorbetalingsverplichting met één jaar. Voor een billijke vergoeding dient volgens art. 7:682 lid 1 BW sprake te zijn het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, bijvoorbeeld als sprake is van ziekmakende arbeidsomstandigheden, of indien de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Schending buitencontractuele zorgplicht, verlies van een kans, toewijzing 50%
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2018:2558

Het gezin van overledene had zelf de zorg voor haar op zich genomen. De huisarts heeft in verband daarmee op een verzoek om casemanagement verstuurd naar de zorgverlener. Een overeenkomst tot zorgverlening door de casemanager was niet tot stand gekomen. Desalniettemin kan de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid meebrengen… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof (kort geding): werkgever aansprakelijk voor blootstellen aan gevaarlijke stof, onvoldoende beschermingsmaatregelen genomen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:3116

Arbeidsongeval van een werknemer die bij industriële schoonmaakwerkzaamheden aan een filterinstallatie in een besloten ruimte een giftige stof (calcine) heeft ingeademd. 1. Grensoverschrijdende arbeid; art. 7:658 BW van toepassing op grond van artikel 1 Waga (rov. 3.11). 2. Het hof oordeelt dat, gezien de bekendheid van werkgever met de giftigheid… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: benadeelde werkt niet mee aan deskundigenonderzoek, door verzekeraar gevraagde verklaring voor recht toegewezen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3265

Verzekeraar heeft verklaring voor recht gevraagd dat zij door betaling van € 30.000,- volledig is gekweten. Door de rechtbank is in eerder tussenvonnis een deskundigenbericht gelast. Benadeelde (gedaagde) heeft hieraan niet meegewerkt. De rechtbank concludeert dat benadeelde niet heeft voldaan aan zijn verplichting om daaraan mee te werken (artikel 198,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: rugklachten gevolg van werkzaamheden? Arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:5470

Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor rugklachten. De rechtbank overweegt dat van algemene bekendheid is dat rugklachten een veelvoorkomend probleem vormen en dat deze klachten vaak velerlei oorzaken kunnen hebben. Werkgever heeft gesteld dat de rugklachten van werknemer een multicausale oorzaak kunnen hebben. De rechtbank concludeert dat het verband tussen de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: benadeelde heeft door beroep op blokkeringsrecht stellingen onvoldoende onderbouwd, vordering afgewezen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:3867

In letselschadezaak uit 1995 heeft benadeelde zich beroepen op het blokkeringsrecht t.a.v.een door het hof gelast deskundigenonderzoek door verzekeringsgeneeskundige. Het hof oordeelt dat benadeelde een blokkeringsrecht toekomt. Echter het blokkeringsrecht laat onverlet dat benadeelde (ook) gehouden is mee te werken aan het deskundigenonderzoek en ervoor zorg te dragen dat de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: arbeidsongeschiktheid vanwege ernstige depressie niet toegerekend aan ongeval
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:1109

Achterop-aanrijding 2005, whiplash, medevennoot v.o.f. in bemiddeling onroerend goed. Causaal verband tussen depressie en ongeval? 1. De rechtbank overweegt dat de ruime toerekening (Hoge Raad 2001) onverlet laat dat de bewijslast van het causaal verband tussen het ongeval en de gestelde schade op eiser rust. 2. De rechtbank acht het… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad laat oordeel hof over beperking looptijd tot 5 jaar vanwege predispositie in stand (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:311

Whiplash, ongeval 1996. Bij benadeelde hebben zich na het ongeval zowel psychische klachten als bepaalde somatische klachten geopenbaard. Sinds het ongeval heeft benadeelde geen betaald werk meer verricht. Het hof heeft de periode waarover arbeidsvermogensschade moet worden vergoed, beperkt tot vijf jaar na het ongeval vanwege de psychische predispositie (schizofrenie).… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: causaal verband tussen rugklachten en ongeval aangenomen, nu andere oorzaak ontbreekt
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:11913

Whiplash, ongeval 2012.1. Uit de medische rapportages blijkt dat benadeelde na het ongeval een scala aan pijnklachten had en dat daarvan enkel de rugklachten zijn overgebleven. Geen van de geraadpleegde artsen, andere behandelaars en deskundigen heeft het bestaan van de klachten in twijfel getrokken. Uit het samenstel van feitelijke omstandigheden… Lees verder →

Hof: rugletsel als gevolg van bedrijfsongeval onvoldoende onderbouwd
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:822

Bedrijfsongeval uitzendkracht. Het hof oordeelt dat appellant zijn stellingen onvoldoende onderbouwd. Enig letsel (als gevolg van een bedrijfsongeval) is niet geconcretiseerd en er is ook niet van gebleken. Dientengevolge geleden of te lijden schade is niet aannemelijk geworden. Bij gebreke van voldoende onderbouwde stellingen komt het hof aan bewijslevering niet… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin: De lichtere bewijsregel die nooit bestond Hoge Raad 8 september 2017 (art. 81 lid 1 Ro.), conclusie A-G Wuisman
 • PIV-bulletin
 • Henriek Kragt, Advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen

In zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 8 september 2017 geeft A-G Wuisman twee heldere antwoorden als het gaat om de inmiddels langslepende en weerbarstige discussie in de rechtspraktijk[2] over de lichtere bewijsregel betreffende het causaal verband tussen subjectieve klachten en een ongeval sinds het arrest… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: whiplashklachten moeten plausibel zijn, geen toetsing aan criterium ‘reëel, niet ingebeeld etc.’
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:1661

Whiplash, ongeval 2010, 31-jarige vrouw die samen met echtgenoot een restaurant heeft. 1. Het hof oordeelt, net als de rechtbank, dat benadeelde haar stelling dat het inkomen uit het restaurant meer dan (laat staan een veelvoud van) € 15.000,- bruto per jaar heeft bedragen, onvoldoende heeft onderbouwd. 2. Ten aanzien… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen causaal verband tussen delay en amputatie, kosten deelgeschil onredelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:6760

Tussen partijen staat vast dat de arts een beroepsfout heeft gemaakt, door later dan nodig de juiste diagnose te stellen, waardoor de bypassoperatie later plaats vond. In dit deelgeschil gaat het specifiek om de schade ten gevolge van de amputaties van de tenen van verzoeker. De rechtbank oordeelt op basis… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: onduidelijkheid over symptoomvaliditeitstests, oordeel over causaliteit niet mogelijk in deelgeschil
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:165

Verzoeker vraagt verklaring voor recht dat sprake is van licht hersenletsel en dat zijn klachten toegerekend moeten worden aan het ongeval.1. De rechtbank verklaart voor recht dat sprake is van licht hersenletsel (nu dit tussen partijen vast staat). 2.De rechtbank is van oordeel dat hij op het gebied van de… Lees verder →

Jurisprudentie
Conclusie A.-G. Drijber in whiplashzaak: verwerping cassatieberoep
 • Rechtspraak.nl
 • A.-G. Drijber
 • ECLI:NL:PHR:2018:44

Hof 's-Hertogenbosch oordeelde op 27 september 2016 in een whiplashzaak dat het causaal verband tussen ongeval van 1996 en whiplashklachten na 2001 niet was komen vast te staan. Tegen dit arrest was cassatie ingesteld. De conclusie van A.-G. Drijber strekt tot verwerping van het beroep. Alles afwegende acht hij het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ongeval tussen tegemoetkomende fietsers, rechtbank gebonden aan bindende eindbeslissing in deelgeschil
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:317

Ongeval tussen elkaar tegemoetkomende fietsers (A en B), waarbij één van de fietsers (B) letsel heeft opgelopen. In eerder deelgeschil heeft de rechter geoordeeld dat A aansprakelijk. A vordert in deze procedure de beschikking te vernietigen en voor recht te verklaren dat A niet aansprakelijk is. B verzoekt (in reconventie)… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschilprocedure niet geschikt voor inschakelen deskundige ter vaststelling causaal verband
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:427

Verzoeker verzoekt het causaal verband vast te stellen tussen zijn hernia en zijn nek- en schouderklachten en het arbeidsongeval van 2013. 1. De kantonrechter oordeelt dat, gelet op de gemotiveerde betwisting van de verzekeraar het causaal verband nog niet vaststaat. De medisch deskundigen van partijen spreken elkaar op belangrijke punten… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: whiplash, geringe Delta V is omstandigheid bij vaststelling causaal verband, multidisciplinair onderzoek nodig
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:733

Whiplash, ongeval 2010 van destijds 13 jarig meisje; zeer ernstige gezondheidsklachten. Benadeelde acht zich niet in staat een opleiding te volgen 1. Het hof gaat ervanuit dat sprake is van een geringe Delta v (3,4 tot 7,2 km/uur). Het hof is van oordeel dat deze geringe Delta v op zichzelf… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: onvoldoende bewijs PTSS na klappen bij ophalen kind bij ex
 • Hof Den Haag, Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:4004

Bij het ophalen van het kind na eerdere echtscheiding vielen tussen man en vrouw klappen. De vrouw legde aan haar vordering in eerste aanleg ten grondslag dat de man haar mishandelde door haar keel dicht te knijpen en twee maal in haar gezicht te slaan, waardoor zij korte tijd buiten… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: benoeming psychiater zonder voldoende overlegging medische informatie is fishing expedition
 • Rechtbank Overijssel
 • niet gepubliceerd

Afwijkingen op neurologische gebied ontbreken. De klachten kunnen niet worden beschouwd als een medisch causaal gevolg van de ongevallen. De rechtbank heeft bij tussenvonnis te bespreken onderwerpen opgegeven, causaliteitsvraag, medische (waaronder psychiatrische) behandelingen etc. Desondanks heeft benadeelde nagelaten medische informatie vanaf eind 2011 in het geding te brengen. Met de… Lees verder →

Jurisprudentie
Gerecht Curaçao: gebrek aan de weg, maar geen causaliteit
 • Gerecht Curaçao
 • ECLI:NL:OGEAC:2017:113

De twee rijbanen van de weg waren van elkaar gescheiden door middel van een ononderbroken witte streep. Deze gingen over in een grijze betonnen rand van 18 cm hoog, zonder voorafgaande waarschuwing of maatregelen. Dat maakt de weg gebrekkig met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: neurologisch deskundigenbericht ter vaststelling causaal verband tussen onzorgvuldig handelen en schade door CVA
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6092

Benadeelde heeft zich in 2010 bij de huisarts gemeld met hartritmestoornissen; vijf dagen later heeft hij een CVA gekregen. De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet (meer) in geschil is dat de huisarts niet de zorg van een goed hulpverlener in acht heeft genomen aangezien de anamnese, het onderzoek… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots