Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Vaknieuws
De Hoge Raad spreekt zich uit: medische analyse is geen persoonsgegeven
 • PIV-bulletin
 • Lisan Homan en Jonna de Clerck, advocaten bij Van Benthem en Keulen

In PIV-Bulletin 2017-2 schreven wij over het medisch advies en de discussie die in de praktijk bestaat over het al dan niet verstrekken van een dergelijk advies door de aansprakelijk gestelde partij aan een benadeelde. Inmiddels heeft ook de Hoge Raad zich uitgesproken over deze discussie en geoordeeld dat noch… Lees verder →

Vaknieuws
De patiëntenkaart-discussie als deelgeschil.
 • PIV-bulletin
 • Peter van Huizen, advocaat bij Dirkzwager Advocaten

De patiëntenkaart van de benadeelde is in de letselschadepraktijk regelmatig onderwerp van discussie. Een verzekeraar heeft soms behoefte aan inzage in de patiëntenkaart, maar benadeelden zijn niet altijd bereid (volledige) inzage te geven. Deze ‘patiëntenkaart-discussie’ is daarom vaak een onderwerp van gerechtelijke procedures, maar de jurisprudentie is grillig gevormd. Over… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: benadeelde heeft geen recht op inzage in medische analyse partijdeskundige
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:365

Na bevalling d.m.v. keizersnede waarbij verlostang is gebruikt, blijkt kind hoge dwarslaesie te hebben. Is sprake van beroepsfout? Eiseres vordert op grond van art. 843a Rv inzage in de medische analyse van de deskundige, die op verzoek van de arts en het ziekenhuis was opgesteld. Het hof heeft deze vordering… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: schending levenssfeer door tv-programma over opdracht tot moord
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6890

Gedaagden hebben in een tv-programma hen door een tweetal jongemannen aangeboden videomateriaal getoond waarin eiser herkenbaar was als opdrachtgever tot huurmoord door hen. Het materiaal heeft geresulteerd in gevangenisstraf voor eiser, die € 500.000 smartengeld vorderde wegens inbreuk op zijn levenssfeer. Bij een botsing tussen enerzijds het recht op vrijheid… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: doorbreking beroepsgeheim bij twijfel over de rechtmatige totstandkoming van een testament
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6853

Erflater kreeg een hersenbloeding en werd opgenomen in een ziekenhuis. De dag nadat hij in een andere kliniek ging revalideren ging hij een samenlevingscontract aan met zijn nieuwe partner en werd het testament verleden waarin zijn partner tot enig erfgenaam en executeur benoemd werd. Zijn zoon vroeg het ziekenhuis een… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: art. 35 Wbp: verzekeraar hoeft medische analyse niet over te leggen, overzichten persoonsgegevens niet toereikend
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2723

Medische aansprakelijkheid; dwarslaesie baby (zoon van appellante) na geboorte d.m.v. keizersnede. Appellante vraagt met beroep op art. 35 Wbp om overzicht van elke verwerking van haar en haar zoon betreffende persoonsgegevens. 1. Het hof stelt vast dat de verzekeraar niet beschikt over een schriftelijk analyse van de geraadpleegde radioloog. Voor… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: benadeelde heeft op grond van Wbp geen recht op inzage in door verzekeraar gevraagde medisch advies
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Den Haag

Verzoekster heeft eerder aan verzekeraar verzocht haar een overzicht van verwerkte persoonsgegevens, als bedoeld in art. 35 Wbp toe te zenden. Verzekeraar heeft een overzicht verstrekt, maar benadeelde is van mening dat geen volledig en begrijpelijk overzicht bevatten. Zij verlangt van verzekeraar een opgave van elke verwerking van persoonsgegevens door… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: de benadeelde is gehouden medische informatie aan de medisch adviseur te geven
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:6279

Voor de vaststelling van de omvang van de schade en het verband met de trap van het paard zijn de in het kader van een ongevallenverzekering opgestelde rapporten niet toereikend. De rapporten geven geen inzicht in de gezondheidssituatie voor het ongeval. Een deskundige moet worden benoemd. De te benoemen deskundige… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof van Discipline: meewerken advocaat aan contra-expertise zonder voorafgaande toestemming van benadeelde niet in strijd met Wbp
 • Hof van Discipline
 • ECLI:NL:TAHVD:2016:178

Tuchtrecht, medische aansprakelijkheid. Kern van de klacht van benadeelde vormt de vraag of de advocaat mocht meewerken aan het inschakelen van twee medici voor een contra-expertise zonder voorafgaande toestemming van klaagster, althans zonder haar daarvan, vooraf, in kennis te stellen. 1. Het Hof van Discipline oordeelt dat het verbod om… Lees verder →

Vaknieuws
Presentaties workshops op PIV Jaarconferentie 2016 ‘Onderweg naar overmorgen’
 • PIV, Wet- en regelgeving

Op de PIV-jaarconferentie 2016 was het middaggedeelte gevuld met 7 workshop, waaruit de deelnemers konden kiezen. De presentaties van de workshops vindt u nu op het PIV-Kennisnet. 1. De complexiteit van het slachtoffer in de bijstand, 2. Privacy: ´De medisch adviseur als Sherlock Holmes? en ´Informatie-uitwisseling tussen verzekeraars´ 3. Nieuwe… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2017-1 Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers
 • PIV-bulletin
 • Miroslav van de Braak, Nh1816 Verzekeringen

De Autoriteit Persoonsgegevens formuleert beleidsregels aangaande de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers[1]. De beleidsregels zijn relevant voor de letselschadebehandeling omdat hierin wordt uitgewerkt op welke wijze omgegaan dient te worden met persoonsgegevens over de gezondheid van werknemers en de uitwisseling daarvan met anderen.  Lees verder →

Jurisprudentie
HR: afgifte psychiatrisch rapport over de schutter in het schietincident te Alphen a/d Rijn
 • ECLI:NL:HR:2015:1834

Een vordering op de voet van art. 843a lid 1 Rv tot overlegging stukken m.b.t. een rechtsbetrekking kan worden ingesteld tegen partijen bij de in deze bepaling bedoelde rechtsbetrekking, en tegen derden die bij die rechtsbetrekking geen partij zijn. Voor de toepassing van art. 843a lid 1 Rv m.b.t. het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil, vordering tot regeling op grond van voorliggende stukken afgewezen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2015:3649

De Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) geldt het beginsel van proportionaliteit, belang bij inzage in de medische gegevens de legitieme belangen van de benadeelde sluit opvragen medische documenten meer dan twee jaar voor ongeval niet uit. Een nader deskundigenonderzoek kan nodig zijn. Een deskundige zal behoefte hebben… Lees verder →

Vaknieuws
Reactie op artikel van A. Santen in PIV-Bulletin 2014, 1 – Afwijkende visies en interpretatieverschillen …
 • PIV-bulletin
 • Mr. H. de Jager, advocaat, SRK Rechtsbijstand

Aernout Santen heeft zijn visie op de perikelen rond grondrechten en medische machtigingen en adviezen kristalhelder uiteengezet in een artikel voor het PIV-Bulletin 2014, 1, waarin hij betoogt en verdedigt dat de aangesproken arts zich in alle dimensies vrijelijk moet kunnen verdedigen ten opzichte van al degenen die hem op… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots