Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: Het ziekenhuis heeft in de omstandigheden niet te laat gehandeld en is niet aansprakelijk
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2018:10456

De patiënt raadpleegde gedurende enkele dagen verschillende huisartsen in verband met aanhoudende buikklachten. In het ziekenhuis werd onderzoek verricht. Nadat de uitslag beschikbaar kwam werd tot operatie besloten. De patiënt en de verzekeraar van de huisarts schakelden een deskundige vaatchirurg in. De verzekeraar erkende aansprakelijkheid en zocht verhaal op het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Na deskundigenbericht alleen causaliteit nekklachten aangenomen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:5184

Gedaagde reed achterop de stilstaande auto van eiser. Geen al te hoge eisen mogen bij whiplashklachten worden gesteld. De rechtbank volgt de deskundige. Deze neuroloog acht een whiplash trauma aannemelijk. De nekklachten zijn enkele malen gedocumenteerd. De lage rugklachten passen het meest bij aspecifieke rugklachten. Een causale relatie met het… Lees verder →

Vaknieuws
De patiëntenkaart-discussie als deelgeschil.
 • PIV-bulletin
 • Peter van Huizen, advocaat bij Dirkzwager Advocaten

De patiëntenkaart van de benadeelde is in de letselschadepraktijk regelmatig onderwerp van discussie. Een verzekeraar heeft soms behoefte aan inzage in de patiëntenkaart, maar benadeelden zijn niet altijd bereid (volledige) inzage te geven. Deze ‘patiëntenkaart-discussie’ is daarom vaak een onderwerp van gerechtelijke procedures, maar de jurisprudentie is grillig gevormd. Over… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: benoeming psychiater zonder voldoende overlegging medische informatie is fishing expedition
 • Rechtbank Overijssel
 • niet gepubliceerd

Afwijkingen op neurologische gebied ontbreken. De klachten kunnen niet worden beschouwd als een medisch causaal gevolg van de ongevallen. De rechtbank heeft bij tussenvonnis te bespreken onderwerpen opgegeven, causaliteitsvraag, medische (waaronder psychiatrische) behandelingen etc. Desondanks heeft benadeelde nagelaten medische informatie vanaf eind 2011 in het geding te brengen. Met de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: eisen van zelfstandige onvoldoende onderbouwd
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:3046

Verzekeraar heeft voor een ongeval in 2003 reeds € 270.000 betaald. De gewonde zelfstandige vordert een groot bedrag wegens VAV, mede aan de hand van een Duits rapport. De rechter acht het VAV onvoldoende onderbouwd omdat geen jaarrekeningen, begroting of strategisch plan zijn overgelegd. Onvoldoende is aangetoond dat het bedrijf… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: toewijzing verklaring voor recht dat verzekeraar voldoende betaalde
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:4677

Er is sprake van ongevalsgerelateerde klachten. Niet is komen vast te staan dat deze tot de door benadeelde gestelde beperkingen hebben geleid. Benadeelde is niet in staat gebleken zijn stellingen omtrent de beperkingen voldoende te concretiseren en te onderbouwen. Bewijslevering op dit punt, bijvoorbeeld aan de hand van een deskundigenonderzoek,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek dat benadeelde niet gebonden is aan gezamenlijk expertiserapport afgewezen
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2015:4054

Ongeval 1975. Benadeelde stelt dat hij er recentelijk achter is gekomen dat hij hersenletsel heeft opgelopen als gevolg van het ongeval uit 1975. Benadeelde en verzekeraar zijn overeengekomen een gemeenschappelijk deskundigenbericht in te winnen bij neuroloog. 1. Benadeelde verzoekt te verklaren dat hij niet gebonden is aan het neurologisch deskundigenbericht.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzekeraar niet gebonden aan eenzijdig uitgebracht expertiserapport
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2015:4760

Psychische klachten (angst, bedplassen) minderjarig meisje ongevalsgevolg? De ouders vragen verklaring voor recht dat (b.) de – eenzijdig – uitgebrachte expertiserapporten als bindend uitgangspunt hebben te gelden en (c.) dat PTSS aan het ongeval moet worden toegerekend. Ad b. De rechtbank oordeelt dat de rapporten niet tot uitgangspunt kunnen dienen… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzoek om medewerking aan deskundigenonderzoek in deelgeschil ‘volstrekt onterecht’, kosten afgewezen
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2015:1933

Whiplash. Benadeelde verzoekt rechtbank te gelasten dat verzekeraar meewerkt aan nieuw Delta V-onderzoek en aan een onafhankelijk medisch onderzoek. Uit onderzoek door ongevallenanalist, waar door verzekeraar eenzijdig om was verzocht, was gebleken dat impactsnelheid (Delta-V) tussen 4,3 en 6,8 km/uur lag. De rechtbank stelt voorop dat ter zitting is gebleken… Lees verder →

1
HR: rechter is vrij in beoordeling van op gezamenlijk verzoek uitgebracht deskundigenrapport
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2014:3654

Benadeelde en verzekeraar zijn overeengekomen om een deskundige aan te stellen als "wederzijds adviseur" omtrent de vaststelling van het verlies van arbeidsvermogen (geen bindend advies). Nadien is discussie ontstaan over het rapport. De Hoge Raad overweegt: “Indien een op verzoek van een partij of op gezamenlijk verzoek van partijen uitgebracht… Lees verder →

1
Hof: verzoek om voorlopig deskundigenbericht afgewezen nu verzekeringsarts na observatierapport conclusies heeft herzien
 • Hof Amsterdam

Hoger beroep van afwijzende beschikking na verzoek om voorlopig deskundigenbericht door arbeidsdeskundige. Benadeelde heeft knieletsel opgelopen bij bedrijfsongeval. In een voorlopig deskundigenbericht heeft de verzekeringsarts aanvankelijk geconcludeerd dat benadeelde ernstige beperkingen heeft. Na ontvangst van een observatierapport waarin de observatie van benadeelde gedurende twee dagen is vastgelegd, heeft de verzekeringsarts… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzekeraar moet meewerken aan voortzetting neurologische expertise
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:8411

Bedrijfsongeval 2009; hersenletsel als gevolg van ongeval? Benadeelde verzoekt de kantonrechter te oordelen dat de verzekeraar mee moet werken aan de continuering van de op gezamenlijk verzoek geëntameerde neurologische expertise, door het stellen van aanvullende vragen en benoemen van een neuropsycholoog. Verzekeraar stelt – met verwijzing naar commentaar van een… Lees verder →

1
Rb: klachten niet reëel en aannemelijk, door verzekeraar gevraagde verklaring voor recht dat causaal verband ontbreekt toegewezen
 • Rechtbank Overijssel
 • ongepubliceerd

Verzekeraar vraagt en krijgt verklaring voor recht, dat de aard en de ernst van het door benadeelde gestelde letsel ten gevolge van het ongeval in 2008 niet medisch is aangetoond, zodat het causaal verband tussen de huidige klachten het ongeval ontbreekt. In het deskundigenbericht was door de neuroloog geconcludeerd dat… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: deskundigenbericht te algemeen gesteld, causaal verband niet vastgesteld
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:4506

Medische fout bij hernia-operatie in 2008. Benadeelde is op verkeerd lumbaal niveau geopereerd en een dag later opnieuw geopereerd. 1. Benadeelde verzoekt onder meer om verlies arbeidsvermogen vast te stellen. Causaal verband klachten en fout? Op basis van een in gezamenlijke opdracht opgesteld deskundigenrapport kan de rechtbank het causaal verband… Lees verder →

1
Rb: SVI, psychiatrisch onderzoek gelast ter beoordeling psychische gesteldheid i.v.m. opzetclausule
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:3699

Schadeverzekering Inzittenden, beroep op opzetclausule. Vrouw met psychiatrisch verleden, rijdt frontaal in op tegemoet komende auto. SVI-verzekeraar beroept zich op opzetuitsluiting. De rechtbank overweegt dat het begrip opzet twee aspecten omvat, namelijk weten en willen. Bij een aantasting van het vermogen van weten en/of het vermogen van willen door een… Lees verder →

1
Rb: proportionele aansprakelijkheid wel jegens benadeelde, niet jegens regresnemer; epilepsie voor 40% door mishandeling veroorzaakt
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:7276

Vaststelling causaal verband letsel en mishandeling in 1992. In 2011 is reeds vastgesteld dat geen causaal verband bestaat tussen psychiatrische klachten en ongeval. Over het causaal verband tussen de epilepsie en het ongeval heeft de neuroloog geantwoord dat hij het verband “denkbaar” acht, d.w.z. tussen de 40% en de 60%.… Lees verder →

1
Hof: smartengeld voor schouderluxatie (8% b.i.): € 10.000,-
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:1719

Bij tussenarrest is benadeelde in de gelegenheid gesteld om een schriftelijk bewijsstuk, zoals een verklaring van een medisch deskundige, met betrekking tot het door het ongeval veroorzaakte letsel over te leggen. Het hof is van oordeel dat benadeelde met het overgelegde expertiserapport van de orthopedisch chirurg voldoende bewijs heeft geleverd… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplash, geen verlies van arbeidsvermogen, wel huishoudelijke hulp
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:4378

Whiplash, accountmanager, ongeval 2005. Tussen partijen is in geschil welke conclusies er kunnen worden getrokken uit de expertiserapporten van de neuroloog, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. 1. De rechtbank overweegt dat geen hoge eisen mogen worden gesteld aan het bewijs. De rechtbank acht de gestelde concentratieklachten aannemelijk, nu deze reëel, niet ingebeeld,… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: predispositie: whiplashklachten toegerekend aan het ongeval, vaststelling beperkingen door verzekeringsgeneeskundige
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2013:7649

Whiplash, ongeval 2000; artsenbezoeker, gedeeltelijke a.o. na ongeval; volledige uitval in 2003; re-integratie niet gelukt. Hoofd- nek- en vermoeidheidsklachten. Causaal verband klachten en ongeval? 1. Noch uit expertiserapporten van neurochirurg en neuropsycholoog, noch uit andere rapporten blijkt van enige twijfel omtrent het bestaan van de klachten, hoewel daarvoor geen neurologische/neuropsychologische… Lees verder →

1
Rb: uurtarief deskundige in deskundigenonderzoek gematigd van € 350,- tot € 200,-
 • Rechtbank Oost-Brabant

Kosten voorlopig deskundigenbericht. 1. De rechtbank oordeelt dat de kosten van het deskundigenonderzoek voorshands moeten worden gedragen door de partij die om het verzoek verzoekt. Benadeelde had zich op het standpunt gesteld dat partijen ieder de helft dienden te vergoeden. 2. De rechtbank matigt het door de deskundige gedeclareerde bedrag… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzoek t.a.v. deskundigenbericht afgewezen, voorschot op BGK gedeeltelijk toegewezen
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2013:9456

Whiplash, deelgeschil na eerder voorlopig deskundigenbericht. 1. De rechtbank wijst het verzoek om verklaring voor recht dat het de verzekeraar niet was toegestaan om zich voorafgaande aan het deskundigen onderzoek zonder overleg tot de deskundige te wenden af, omdat een beslissing niet kan bijdragen aan het tot stand komen van… Lees verder →

Vaknieuws
Vraag: Gelden de nieuwe medische machtigingen ook voor medische aansprakelijkheid?
 • PIV
 • M. Volker

Gelden de nieuwe medische machtigingen, die worden aanbevolen door de GAV en De Letselschade Raad (d.d. 31 oktober 2013) ook bij medische aansprakelijkheid? Antwoord: Nee, de medische machtigingen zijn alleen bedoeld voor letselzaken, waarin de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van toepassing is. Dat betekent dat de machtigingen niet geschikt zijn… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: deskundigenonderzoek nodig, zaak leent zich niet voor deelgeschilprocedure
 • ECLI:NL:RBNNE:2013:5124

Whiplash, ongeval 2003. 1. Benadeelde verzoekt voor recht te verklaren dat haar klachten en beperkingen een rechtstreeks gevolg zijn van het ongeval. Benadeelde onderbouwt de door haar ervaren gezondheidsklachten en beperkingen met een beroep op een tweetal medische rapporten. Verzekeraar stelt dat de rapportages (deels) eenzijdig opgesteld, niet gebaseerd op… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots