Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Hof: werkgeversaansprakelijkheid, vordering verklaring voor recht en verwijzing naar schadestaat toegewezen
 • Hof Den Haag

Werknemer vraag om een verklaring voor recht en een verwijzing naar de schadestaat. De werkgever heeft zich verzet tegen schadebegroting in hoger beroep, en heeft gesteld dat werknemer de omvang van zijn schade niet voldoende heeft onderbouwd en dat het medisch dossier bovendien niet compleet is. De werknemer heeft niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Geen aansprakelijkheid school voor geringe afwijking advies arbo-arts
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2018:3502

De docent solliciteerde op een voltijdse functie. Voor zijn aanstelling verstrekte hij geen en na zijn aanstelling amper informatie over zijn persoonlijke situatie, en aan de bedrijfsarts beperkte informatie. Reeds uit de beperkte medische informatie die hij verstrekte blijkt dat hij op grond van zijn persoonlijke/medische situatie niet in staat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever en geen causaal verband
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:3620

Werknemer is vanaf augustus 2014 ziek na kritiek. UWV verlengde de loondoorbetalingsverplichting met één jaar. Voor een billijke vergoeding dient volgens art. 7:682 lid 1 BW sprake te zijn het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, bijvoorbeeld als sprake is van ziekmakende arbeidsomstandigheden, of indien de… Lees verder →

Jurisprudentie
CRvB: Werkgever schiet te kort door medisch advies van niet-medicus te volgen
 • Centrale Raad van Beroep
 • ECLI:NL:CRVB:2018:657

Volgens vaste rechtspraak is een werkgever verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde diensten van de door hem ingeschakelde deskundigen (zie bijvoorbeeld de uitspraken van de Raad van 7 september 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3338 en 29 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1304). In dit geval is door een niet-medicus, verbonden aan de arbodienst waar werkgeefster… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Geen eigen schuld ZZP-er die plotseling in gevaar kwam
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:6804

De reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW is niet beperkt tot de werkzaamheden die tot het wezen van de beroeps- en bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever kunnen worden gerekend. De ZZP-er verkeerde in hoge mate in de situatie vergelijkbaar met die van een eigen werknemer. Niet gesproken kan worden van… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: opdrachtgever heeft onvoldoende toezicht gehouden op naleving instructies rond gebruik vorkheftruck (art 7:658 lid 4 BW)
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:3709

Aansprakelijkheid ex 7:658 lid 4 BW. Opdrachtnemer springt op vorken van rijdende heftruck, valt eraf en loopt beenbreuk op. 1. Naar het oordeel van het hof komen vast te staan dat niet alleen onvoldoende toezicht werd gehouden op het naleven van de gegeven instructies rond het gebruik van de vorkheftruck,… Lees verder →

Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor stroomschok door losse kabel in airco-installatie
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6946

Werknemer krijgt stroomschok als gevolg van losse kabel in airco-installatie.1. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht ex art 7: 658 BW heeft geschonden vanwege de bekendheid met de gevaarlijke situatie en gebrek aan controle en het onvoldoende nemen van veiligheidsmaatregelen. 3. Kosten deelgeschil: € 5.388,95 (gevorderd: € 8.161,67):… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: botsing met onderpicktruck, werkgever heeft onvoldoende aanwijzingen gegeven
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Werknemer in pompwagen komt met zijn voet in aanraking met vork van onderpicktruck en loopt letsel op. 1. Het hof stelt vast dat partijen een verschillende toedracht van het ongeval schetsen. Dat de exacte toedracht niet vast staat doet er niet aan af dat werknemer schade heeft opgelopen in de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: zorgplicht werkgever ex art 7:658 BW strekt zich uit tot trappenhuis kantoorpand
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNHO:2018:7395

Verzoekster is in het trappenhuis van het kantoorpand uitgegleden en van de trap gevallen, waarbij zij hersenletsel heeft opgelopen. Zij stelt dat de zorgplicht van de werkgever 7:658 lid 1 BW zich uitstrekt tot het trappenhuis. 1. De kantonrechter oordeelt dat, nu vaststaat dat verzoekster een arbeidsongeval is overkomen en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever niet aansprakelijk voor letsel tijdens jubileumfeest
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3387

Werknemer struikelt na afloop van jubileumfeest van werkgever op parkeerplaats, waar glas, puin en afval ligt en loopt blijvend letsel op. 1. De kantonrechter acht de werkgever niet aansprakelijk ex art 7:658 BW. Tussen de activiteiten en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden moet een voldoende nauw verband bestaan.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof (kort geding): werkgever aansprakelijk voor blootstellen aan gevaarlijke stof, onvoldoende beschermingsmaatregelen genomen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:3116

Arbeidsongeval van een werknemer die bij industriële schoonmaakwerkzaamheden aan een filterinstallatie in een besloten ruimte een giftige stof (calcine) heeft ingeademd. 1. Grensoverschrijdende arbeid; art. 7:658 BW van toepassing op grond van artikel 1 Waga (rov. 3.11). 2. Het hof oordeelt dat, gezien de bekendheid van werkgever met de giftigheid… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: rugklachten gevolg van werkzaamheden? Arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:5470

Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor rugklachten. De rechtbank overweegt dat van algemene bekendheid is dat rugklachten een veelvoorkomend probleem vormen en dat deze klachten vaak velerlei oorzaken kunnen hebben. Werkgever heeft gesteld dat de rugklachten van werknemer een multicausale oorzaak kunnen hebben. De rechtbank concludeert dat het verband tussen de… Lees verder →

Vaknieuws
De arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij asbestblootstelling: HR 6 april 2018[1]
 • PIV-bulletin
 • Chris van Dijk, advocaat bij Kennedy Van der Laan

1 Inleiding Als een werknemer bewijst dat hij gezondheidsschade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werk, rust op grond van art. 7:658 lid 2 BW de bewijslast op de werkgever dat hij zijn veiligheidsverplichtingen is nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: onderlinge draagplicht aannemer en onderaannemer na arbeidongeval: 65%-35%
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:2225

Werknemer loopt letsel op als loopplank naar steiger waar hij werkzaamheden verricht naar beneden valt. In deze procedure gaat het om de onderlinge draagplicht tussen de aannemer en de onderaannemer. De kantonrechter oordeelt dat de hoofdaannemer in beginsel verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid op de hele bouwplaats. Die verantwoordelijkheid wordt… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen causaal tussen burn-out en werkzaamheden, werkgever niet aansprakelijk
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:4806

Burn-out. 1 De kantonrechter overweegt ook psychisch letsel – zoals een burn-out – valt onder de reikwijdte van art. 7:658 BW valt. 2. De kantonrechter overweegt dat wel is vereist dat een causaal verband moet bestaan tussen de werkzaamheden en de psychische schade. Werkgever heeft het causaal verband betwist, zodat… Lees verder →

Vaknieuws
Op weg naar een gedragscode voor de afhandeling van beroepsziekteclaims
 • PIV
 • Peter van Steen

Op woensdag 25 april 2018 werd bij De Letselschade Raad het startsein gegeven voor de ontwikkeling van een gedragscode voor de afhandeling van beroepsziekteclaims. Plaatsvervangend directeur Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Martin Flier gaf interim-directeur van De Letselschade Raad Theo Kremer opdracht de ontwikkeling in gang… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werknemer heeft niet voldaan aan stelplicht, vordering afgewezen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:1858

Arbeidsongeval, werkgeversaansprakelijkheid, art 7:658 BW. In deze procedure heeft werknemer volstaan met te stellen dat hij bij het tillen van diverse zware pakketten zonder (til)hulpmiddelen zijn knie heeft verdraaid. De kantonrechter overweegt dat een werknemer niet de toedracht behoeft te stellen (en bij betwisting te bewijzen), maar anderzijds ook niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk omdat geen deugdelijke SVI is afgesloten, geen bewuste roekeloosheid
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:2504

Koerier in bestelbusje wordt op spoorwegovergang aangereden door trein en loopt ernstig letsel op. Hij stelt zijn formele werkgever aansprakelijk ex art 7:611 BW. 1. De rechtbank oordeelt dat de werkgever o.g.v. vaste jurisprudentie (HR 1 februari 2008) uit hoofde van zijn verplichting zich als een goed werkgever te gedragen,… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: mesothelioom, geen arbeidsrechtelijke omkeringsregel indien verband tussen gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden te onzeker is
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:536

De Hoge raad oordeelt dat de werknemer, bij schade die het gevolg is van mesothelioom moet de o.g.v. art. 7:658 lid 2 BW stellen en bewijzen dat hij de schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Het door de werknemer te bewijzen oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: opdrachtgever niet aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4 BW, wel ex art 6:162 BW voor ongeval met pomp
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:1097

Benadeelde krijgt tijdens reparatie van pomp in aanraking met natronloog en raakt blind aan een oog en gedeeltelijk blind aan zijn andere oog. Appellante (de aansprakelijke formele werkgever) stelt dat geïntimeerde als materiële werkgever op basis van artikel 7:658 lid 4 BW aansprakelijk is voor de schade van benadeelde. 1.… Lees verder →

Hof: rugletsel als gevolg van bedrijfsongeval onvoldoende onderbouwd
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:822

Bedrijfsongeval uitzendkracht. Het hof oordeelt dat appellant zijn stellingen onvoldoende onderbouwd. Enig letsel (als gevolg van een bedrijfsongeval) is niet geconcretiseerd en er is ook niet van gebleken. Dientengevolge geleden of te lijden schade is niet aannemelijk geworden. Bij gebreke van voldoende onderbouwde stellingen komt het hof aan bewijslevering niet… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin: Na de zzp-er volgt de vrijwilliger. Nadere invulling van de vereisten van art. 7:658 lid 4 BW
 • PIV-bulletin
 • Janneke Kruijswijk Jansen, advocaat bij Kennedy Van der Laan

Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de vraag of een vrijwilliger van een parochie bescherming van art. 7:658 lid 4 BW toekomt. De Hoge Raad gaat nader in op de vereisten van art. 7:658 lid 4 BW en de invulling die daaraan in het… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin: Actualiteiten Werkgeversaansprakelijkheid
 • PIV-bulletin
 • Lisan Homan en Petra klein Gunnewiek Advocaten bij Van Benthem en Keulen advocaten & notariaat

Het begin van een nieuw jaar is altijd een goed moment om terug te blikken en de balans op te maken. In dit geval de balans op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid. De rechters en raadsheren hebben de afgelopen tijd namelijk niet stilgezeten. Van rechtbanken tot de Hoge Raad, van arbeidsongevallen,… Lees verder →

Vaknieuws
Kamerbrief over subsidie aan De Letselschade Raad voor Gedragscode behandeling claims beroepsziekten
 • Letselschade Raad, Min. van Justitie

Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het ministerie subsidie geeft aan De Letselschade Raad voor het opstellen van een Gedragscode voor behandeling claims beroepsziekten. Deze code moet het proces van afhandeling van een claim gaan beschrijven: de te volgen… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots