Jurisprudentie

Rb: werkgever aansprakelijk voor knieletsel van dierenarts kopstoot van koe

 • Hof Den Bosch
 • 10 oktober 2017
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4429
 • 200.187.375_01

Dierenarts in loondienst loopt in 2006 knieletsel op na een kopstoot van een koe. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. 1. Het hof oordeelt dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden, omdat een touw om het dier mee in bedwang te houden ontbrak in de standaarduitrusting. Nu het opnemen van een touw in de standaarduitrusting van een dierenarts een eenvoudige maatregel is, terwijl een touw in de uitoefening van de werkzaamheden kennelijk nodig is had van werkgever mogen worden verwacht dat zij voor het benodigde touw in de standaarduitrusting had zorggedragen. 2. Het hof oordeelt dat onvoldoende is onderbouwd dat er causaal verband bestaat tussen psychische klachten van de werknemer en onzorgvuldige begeleiding bij re-integratie onvoldoende is onderbouwd.

Lees verder

Vaknieuws

Dirkzwager: Werkgeveraansprakelijkheid: kenbaarheid van een verhoogd risico op psychische schade

 • Assurantie Magazine
 • 12 oktober 2017
 • Pauline Janssen
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:9803

Dirkzwager advocaten bespreekt het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 31 augustus 2017. Uit dit vonnis volgt dat een werkgever niet bedacht behoeft te zijn op een eventuele bijzondere psychische kwetsbaarheid van een werknemer teneinde werkgeversaansprakelijkheid te voorkomen. Zolang een werknemer niet op een of andere wijze kenbaar heeft gemaakt dat hij een verhoogd risico op psychische schade loopt, mag de werkgever veronderstellen dat een werknemer tegen een normale werklast en een normale bedrijfscultuur opgewassen is. De verantwoordelijkheid ligt daarmee niet bij de werkgever, maar bij de werknemer. Deze conclusie sluit aan bij een uitspraak van het Hof Arnhem.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: werkgever niet aansprakelijk voor depressie werknemer

 • Rechtbank Den Haag
 • 31 augustus 2017
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:9803
 • 5818040 RL EXPL 17-7132

Werknemer stelt werkgever ex art 7:658 en 6:162 BW aansprakelijk voor depressie als gevolg van slechte werkomstandigheden, onder meer door pesten en hoge werkdruk. Werkgever stelt dat werknemer geen bewijs heeft geleverd van de omstandigheden en dat er sprake was van een recidiverende psychische stoornis. De kantonrechter overweegt dat er causaal verband moet bestaan tussen die werkzaamheden en die psychische schade en dat een werkgever pas maatregelen kan nemen als hij bekend is met de klachten van de werknemer. Werkgever heeft onweersproken naar voren gebracht dat werknemer geen klachten heeft geuit. Onder deze omstandigheden was het onmogelijk voor de werkgever om rekening te houden met een bijzondere kwetsbaarheid van werknemer. Werkgever droeg daarvan simpelweg geen kennis. Dat betekent dat werkgever geen maatregelen heeft kunnen treffen om schade te voorkomen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: psychisch klachten geen gevolg van onvoldoende bevoorschotting door verzekeraar

 • Hof Den Haag
 • 29 augustus 2017
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2368
 • 200.188.976/01

Whiplash, ongeval 2008, zelfstandige timmerman. Benadeelde stelt dat zijn psychische klachten met name zijn veroorzaakt door zijn financiële problemen door de niet tijdige en niet adequate bevoorschotting door de verzekeraar. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat het gebrek aan financiële middelen niet het gevolg is geweest van de wijze van bevoorschotting. Verzekeraar deed regelmatig betalingen het inkomen van benadeelde is hierdoor steeds op peil is gebleven. Het hof oordeelt dat de psychische klachten niet worden veroorzaakt door het ongeval.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: psychische schade na bankoverval in 1990, vordering verjaard

 • Hof Amsterdam
 • 6 december 2016
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:5231
 • 200.178.042/01

Werkneemster stelt bank aansprakelijk voor (psychische) schade na gewapende overval in 1990. Het hof oordeelt dat de vordering is verjaard. Het hof overweegt dat de verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW een objectief en in beginsel absoluut karakter heeft. Dat wil niet zeggen dat deze termijn nooit op grond van artikel 6:2 lid 2 BW buiten toepassing zou kunnen blijven. Een zodanig uitzonderlijk geval kan zich voordoen wanneer onzeker is of de gebeurtenis die de schade kan veroorzaken inderdaad tot schade zal leiden, die onzekerheid zeer lange tijd is blijven bestaan en de schade in die zin naar haar aard verborgen is gebleven dat zij daadwerkelijk is ontstaan en dus pas kon worden geconstateerd nadat de verjaringstermijn reeds was verstreken (HR 24 april 2000, (Van Hese/De Schelde). Hiervan is geen sprake; de schade is niet naar haar aard verborgen gebleven.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: shockschade € 40.000,- voor zoon die vermoorde moeder vindt, shockschade andere familieleden afgewezen

 • Rechtbank Gelderland
 • 12 oktober 2016
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:5852
 • C/05/294607 / HA ZA 15-704 / 167 / 57 / 103

Vrouw wordt door ex-partner om het leven gebracht. Vader, moeder, broer, zus en (destijds) 7-jarige zoon van vrouw vorderen vergoeding van immateriële schade. 1. De rechtbank wijst smartengeld van eisers af. Het stelsel van de wet (art 6:108 BW) staat aan toekenning van een vergoeding immateriële schade in de weg. 2. De rechtbank wijst € 40.000,- aan shockschade van de zoon toe. De zoon heeft de volgende ochtend het gekneusde en gebroken dode lichaam van zijn moeder heeft gevonden, liggend in een plas bloed. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een directe en rechtstreekse confrontatie met de gevolgen van het misdrijf en dat hij bij deze confrontatie een ernstige psychische schok (PTSS) heeft opgelopen. 3. Shockschade van overige eisers afgewezen.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-3 PTSS: het verhaal van de olifant en de mug 

 • PIV-bulletin
 • 1 juli 2016

Op 14 juni 2016 vormde de Grote Kerk in Naarden  het sfeervolle decor van de achtste M&M Meeting,  het jaarlijkse seminar van Medas (Medisch Advies Schadeclaims) en MAG (Medisch Advies Groep). Onderwerp van de bijeenkomst was PTSS, de posttraumatische stressstoornis. Deze aandoening werd belicht door een psycholoog, een psychiater en een filosoof,  met als muzikaal intermezzo een uitvoering van twee muziekstukken door altvioliste Esther Apituley.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: smartengeld € 10.000 voor vriendschapsrelatie psycholoog met patiënte

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 9 februari 2016
 • ECLI:NL:GHARL:2016:897
 • 200.157.492

Psycholoog/psychotherapeut heeft langdurige intense vriendschapsrelatie met patiënte gehad tijdens behandelrelatie. 1. Het hof oordeelt dat de psycholoog is tekortgeschoten in nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten geneeskundige behandelingsovereenkomst en derhalve aansprakelijk is voor de schade. 2. Benadeelde heeft recht op ontbinden van de overeenkomst en terugbetaling van het betaalde honorarium. 3. Smartengeld: € 10.000,-. 4. Geen vergoeding van advocaatkosten in tuchtprocedure.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: deelgeschil over causaal verband volstrekt onnodig ingesteld, kosten deelgeschil afgewezen

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel
 • 1 februari 2016
 • C/O8/177440 / HA RK 15-190

Benadeelde heeft na ongeval in 2012 o.a. knieklachten en slaap, aandacht- en geheugenproblemen. Uit een neurologische en neuropsychologische expertise in 2014 is gebleken dat er geen medische eindtoestand is en dat vanwege forse psychologische een psychiatrische expertise op zijn plaats is. Benadeelde verzoekt voor recht te verklaren dat er causaal verband is tussen de klachten en beperkingen en het ongeval. 1. De rechtbank wijst het verzoek af. Er is onvoldoende helderheid over de al dan niet bestaande psychologische/psychiatrische problematiek. Partijen zijn het er over eens dat daarvoor een psychologische/psychiatrische expertise moet plaatsvinden. Op dit moment kan niet in voldoende mate worden vastgesteld dat een alternatieve verklaring voor de psychische klachten ontbreekt. Voorts staat de omvang van de knieklachten nog niet vast. Een beslissing op het onderhavige deelgeschil vereist nadere deskundigenonderzoeken. De rechtbank is van oordeel dat de bijdrage van de verzochte beslissing aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst niet zodanig is dat dit opweegt tegen de kosten en het tijdsverloop van de procedure. 2. Kosten deelgeschil. Ten tijde van de indiening van het verzoekschrift was het standpunt van verzekeraar aan (de advocaat van) verzoeker genoegzaam bekend en dus ook dat er nog veel punten zijn die partijen verdeeld houden alvorens een vaststellingsovereenkomst kan worden gesloten. De rechtbank is van oordeel dat (de advocaat van) verzoeker in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot het maken van kosten voor de onderhavige verzoekschriftprocedure. Begroting kosten blijft achterwege.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: whiplashklachten gelet psychische klachten (schizofrenie) mogelijk onderbelicht , deskundigenbericht noodzakelijk

 • Hof Den Bosch
 • 21 juli 2015
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:2764
 • HD 200.139.251_01

Ongeval 1996, whiplash, destijds 30-jarige productiemedewerker. In 1997 is benadeelde gedwongen opgenomen geweest in verband met psychotisch ziektebeeld Door psychiaters is in 2001 en 2004 diagnose schizofrenie gesteld, waarbij werd opgemerkt dat ziekte is geluxeerd door ongeval, maar dat benadeelde zonder ongeval de ziekte ook zou hebben gekregen. De rechtbank kwam tot het oordeel dat ook voor de situatie zonder ongeval het redelijk is ervan uit te gaan dat benadeelde in 2001 voor het eerst zou zijn getroffen door een schizofrene psychose, waardoor hij arbeidsongeschikt zou zijn geraakt. De rechtbank beperkte de looptijd van de schade wegens verlies van arbeidsvermogen tot 5 jaar. Het hof is dan ook van oordeel dat de rechtbank op juiste en deugdelijke gronden, de looptijd heeft beperkt. Het hof oordeelt vervolgens dat de lichamelijke gevolgen van het ongeval (hoofd- en nekpijn) mogelijk onderbelicht zijn gebleven door de psychische problemen. Het hof oordeelt dat vastgesteld moet worden of na 2001 whiplashachtige klachten en beperkingen hebben bestaan, die in causaal verband staan met het ongeval. Hiertoe acht het hof een deskundigenbericht door een neuroloog of revalidatiearts noodzakelijk. Het hof merkt hierbij op dat als de deskundige hierop vanwege het tijdsverloop geen antwoord kan geven, dit voor rekening en risico van benadeelde is.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: burn-outklachten te onbepaald, geen causaal verband met werkzaamheden

 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:12431
 • 2835036/CV EXPL 14-2021

Werknemer, manager bij stichting, stelt zijn werkgever ex art. 7:658 BW aansprakelijk voor hartklachten en burn-out, als gevolg van langdurige en ernstige overbelasting op het werk. De kantonrechter overweegt dat de belangrijkste vraag is of voldoende grond bestaat voor het vermoeden dat de gestelde chronische overbelasting de door werknemer gestelde burn-out en/of hartklachten heeft veroorzaakt, dan wel dat het verband te onzeker is. In het laatste geval kan het causaal verband tussen schade en arbeidsomstandigheden niet door toepassing van de zogenoemde omkeringsregel worden aangenomen. Uit medische rapportages blijkt dat mogelijk sprake kan zijn van multicausale ziektebeelden. Daarnaast kan uit de familieanamnese worden afgeleid dat een gepredisponeerde aanleg aannemelijk is. De kantonrechter oordeelt dat al met al het verband tussen de klachten en de door werknemer als overbelastend ervaren werkomstandigheden te onzeker en te onbepaald zijn om te kunnen zeggen dat ze aan de werkgever kunnen worden toegerekend. Aan het bewijsaanbod van werknemer wordt – als te weinig gespecificeerd- voorbijgegaan. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: shockschade voor ouders van vermoord en daarna verbrand meisje, wel directe confrontatie

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:9440
 • 200.090.627

Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank, waarbij een bedrag van € 12.000 aan shockschade (per ouder) is toegekend na de moord en verminking van hun dochter, Maja Bradaric. De daders hebben aangevoerd dat geen recht op shockschade bestaat, omdat geen sprake was van directe confrontatie. Het hof overweegt dat de ouders, kort nadat het lichaam van hun dochter is gevonden, zijn geconfronteerd met de ernstige gevolgen van de gebeurtenissen die tot haar dood hebben geleid en de omstandigheden waaronder die hebben plaatsgevonden. Deze confrontatie heeft bestaan uit het aanschouwen van verkoolde kledingresten en sieraden die van het verbrande lichaam van hun dochter afkomstig waren. Identificatie (en afscheid) van hun dochter kon niet meer plaatsvinden omdat het lichaam ernstig verminkt was. Het hof is van oordeel dat de ouders met deze confrontatie alsmede de onmogelijkheid tot identificatie (en afscheid) van hun dochter op directe wijze zijn geconfronteerd met de ernstige gevolgen van de gebeurtenissen die haar dood tot gevolg hebben gehad en de omstandigheden waaronder dit heeft plaatsgevonden.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: art 185 WVW-zaak niet geschikt voor deelgeschilprocedure vanwege nadere bewijslevering

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:5188
 • C/01/274839 / EX RK 14-78

Reflexwerking art 185 WVW. 19-jarige automobiliste rijdt voetganger aan, die hierdoor overlijdt. Automobiliste stelt de AVP-verzekeraar van de voetganger aansprakelijk voor de door haar geleden (psychische) schade. De rechtbank oordeelt dat op basis van de eigen stellingen van de automobiliste wel vast dat van overmacht geen sprake is geweest. Ook staat wel vast dat de voetganger een verkeersfout heeft gemaakt bij het oversteken. Om te kunnen bepalen voor welk deel de verzekeraar aansprakelijk is (causale verdeling en billijkheidscorrectie) moet meer komen vast te staan over de precieze toedracht van de aanrijding. Daarvoor zullen getuigen moeten worden gehoord en wellicht een ongevallenexpert moeten worden geraadpleegd. Een dergelijke bewijsvoering gaat het bestek van de deelgeschilprocedure te buiten. Kosten deelgeschil begroot op € 4.282,-, maar afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: PTTS na verlies baby bij bevalling door medische fout, oorzaak PTTS

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:2964
 • HD 200.073.005_01

Aansprakelijkheid ziekenhuis. Vordering smartengeld en verlies van arbeidsvermogen van moeder wegens PTSS (posttraumatisch stresssyndroom) na overlijden baby bij bevalling door medische fout in 2004. 1. Het hof wijst provisionele vordering tot betaling van voorschot van € 300.000 af. Causaal verband tussen tekortkoming en schade staat nog niet vast. 2. Het hof neemt de conclusie van de deskundige over dat sprake is van een PTSS. Het hof overweegt dat de deskundige niet ondubbelzinnig beantwoord heeft gegeven op de vraag of de PTSS is veroorzaakt door de medische fout, door het verlies van het haar kind of een combinatie daarvan. Het hof acht een nadere toelichting van de deskundige wenselijk. Het hof is zich ervan bewust dat aan de deskundige mogelijk een vraag wordt gesteld die niet eenduidig te beantwoorden is. “Als dat zo is, dan is van belang dat dat duidelijk komt vaststaan alvorens daaraan juridische consequenties kunnen worden verbonden. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan mogelijke toepasselijkheid van het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid.” Het hof gelast een meervoudige comparitie voor het horen van de deskundige.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: proportionele aansprakelijkheid wel jegens benadeelde, niet jegens regresnemer; epilepsie voor 40% door mishandeling veroorzaakt

 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:7276
 • C/10/131173 / HA ZA 99-2884

Vaststelling causaal verband letsel en mishandeling in 1992. In 2011 is reeds vastgesteld dat geen causaal verband bestaat tussen psychiatrische klachten en ongeval. Over het causaal verband tussen de epilepsie en het ongeval heeft de neuroloog geantwoord dat hij het verband “denkbaar” acht, d.w.z. tussen de 40% en de 60%. De rechtbank ziet geen aanleiding om de omkeringsregel toe te passen, maar acht toepassing van het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid wel passend. Meegewogen wordt dat een specifieke norm ter voorkoming van letsel is geschonden en dat mishandeling een opzettelijke aantasting van het grondrecht van respect voor de lichamelijke integriteit inhoudt, die ruime toerekening rechtvaardigt. De rechtbank ziet in de gepaste terughoudendheid bij het gebruik van de proportionele aansprakelijkheid, aanleiding om aan te sluiten bij het laagste door de neuroloog genoemde percentage (40%) en oordeelt dat de epilepsie voor 40% door de mishandeling is veroorzaakt. 2. Regres door gemeente o.g.v. de VOA. De rechtbank oordeelt dat, vanwege de terughoudendheid waarmee proportionele aansprakelijkheid moet worden toegepast dat voor toepassing van proportionele aansprakelijkheid ten gunste van de gemeente geen ruimte is. 3. De rechtbank gelast deskundigenbericht door verzekeringsarts ten aanzien van beperkingen van benadeelde.

Lees verder