Jurisprudentie

Hof: psychische schade na bankoverval in 1990, vordering verjaard

 • Hof Amsterdam
 • 6 december 2016
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:5231
 • 200.178.042/01

Werkneemster stelt bank aansprakelijk voor (psychische) schade na gewapende overval in 1990. Het hof oordeelt dat de vordering is verjaard. Het hof overweegt dat de verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW een objectief en in beginsel absoluut karakter heeft. Dat wil niet zeggen dat deze termijn nooit op grond van artikel 6:2 lid 2 BW buiten toepassing zou kunnen blijven. Een zodanig uitzonderlijk geval kan zich voordoen wanneer onzeker is of de gebeurtenis die de schade kan veroorzaken inderdaad tot schade zal leiden, die onzekerheid zeer lange tijd is blijven bestaan en de schade in die zin naar haar aard verborgen is gebleven dat zij daadwerkelijk is ontstaan en dus pas kon worden geconstateerd nadat de verjaringstermijn reeds was verstreken (HR 24 april 2000, (Van Hese/De Schelde). Hiervan is geen sprake; de schade is niet naar haar aard verborgen gebleven.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: shockschade € 40.000,- voor zoon die vermoorde moeder vindt, shockschade andere familieleden afgewezen

 • Rechtbank Gelderland
 • 12 oktober 2016
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:5852
 • C/05/294607 / HA ZA 15-704 / 167 / 57 / 103

Vrouw wordt door ex-partner om het leven gebracht. Vader, moeder, broer, zus en (destijds) 7-jarige zoon van vrouw vorderen vergoeding van immateriële schade. 1. De rechtbank wijst smartengeld van eisers af. Het stelsel van de wet (art 6:108 BW) staat aan toekenning van een vergoeding immateriële schade in de weg. 2. De rechtbank wijst € 40.000,- aan shockschade van de zoon toe. De zoon heeft de volgende ochtend het gekneusde en gebroken dode lichaam van zijn moeder heeft gevonden, liggend in een plas bloed. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een directe en rechtstreekse confrontatie met de gevolgen van het misdrijf en dat hij bij deze confrontatie een ernstige psychische schok (PTSS) heeft opgelopen. 3. Shockschade van overige eisers afgewezen.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-3 PTSS: het verhaal van de olifant en de mug 

 • PIV-bulletin
 • 1 juli 2016

Op 14 juni 2016 vormde de Grote Kerk in Naarden  het sfeervolle decor van de achtste M&M Meeting,  het jaarlijkse seminar van Medas (Medisch Advies Schadeclaims) en MAG (Medisch Advies Groep). Onderwerp van de bijeenkomst was PTSS, de posttraumatische stressstoornis. Deze aandoening werd belicht door een psycholoog, een psychiater en een filosoof,  met als muzikaal intermezzo een uitvoering van twee muziekstukken door altvioliste Esther Apituley.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: smartengeld € 10.000 voor vriendschapsrelatie psycholoog met patiënte

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 9 februari 2016
 • ECLI:NL:GHARL:2016:897
 • 200.157.492

Psycholoog/psychotherapeut heeft langdurige intense vriendschapsrelatie met patiënte gehad tijdens behandelrelatie. 1. Het hof oordeelt dat de psycholoog is tekortgeschoten in nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten geneeskundige behandelingsovereenkomst en derhalve aansprakelijk is voor de schade. 2. Benadeelde heeft recht op ontbinden van de overeenkomst en terugbetaling van het betaalde honorarium. 3. Smartengeld: € 10.000,-. 4. Geen vergoeding van advocaatkosten in tuchtprocedure.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: deelgeschil over causaal verband volstrekt onnodig ingesteld, kosten deelgeschil afgewezen

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel
 • 1 februari 2016
 • C/O8/177440 / HA RK 15-190

Benadeelde heeft na ongeval in 2012 o.a. knieklachten en slaap, aandacht- en geheugenproblemen. Uit een neurologische en neuropsychologische expertise in 2014 is gebleken dat er geen medische eindtoestand is en dat vanwege forse psychologische een psychiatrische expertise op zijn plaats is. Benadeelde verzoekt voor recht te verklaren dat er causaal verband is tussen de klachten en beperkingen en het ongeval. 1. De rechtbank wijst het verzoek af. Er is onvoldoende helderheid over de al dan niet bestaande psychologische/psychiatrische problematiek. Partijen zijn het er over eens dat daarvoor een psychologische/psychiatrische expertise moet plaatsvinden. Op dit moment kan niet in voldoende mate worden vastgesteld dat een alternatieve verklaring voor de psychische klachten ontbreekt. Voorts staat de omvang van de knieklachten nog niet vast. Een beslissing op het onderhavige deelgeschil vereist nadere deskundigenonderzoeken. De rechtbank is van oordeel dat de bijdrage van de verzochte beslissing aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst niet zodanig is dat dit opweegt tegen de kosten en het tijdsverloop van de procedure. 2. Kosten deelgeschil. Ten tijde van de indiening van het verzoekschrift was het standpunt van verzekeraar aan (de advocaat van) verzoeker genoegzaam bekend en dus ook dat er nog veel punten zijn die partijen verdeeld houden alvorens een vaststellingsovereenkomst kan worden gesloten. De rechtbank is van oordeel dat (de advocaat van) verzoeker in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot het maken van kosten voor de onderhavige verzoekschriftprocedure. Begroting kosten blijft achterwege.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: whiplashklachten gelet psychische klachten (schizofrenie) mogelijk onderbelicht , deskundigenbericht noodzakelijk

 • Hof Den Bosch
 • 21 juli 2015
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:2764
 • HD 200.139.251_01

Ongeval 1996, whiplash, destijds 30-jarige productiemedewerker. In 1997 is benadeelde gedwongen opgenomen geweest in verband met psychotisch ziektebeeld Door psychiaters is in 2001 en 2004 diagnose schizofrenie gesteld, waarbij werd opgemerkt dat ziekte is geluxeerd door ongeval, maar dat benadeelde zonder ongeval de ziekte ook zou hebben gekregen. De rechtbank kwam tot het oordeel dat ook voor de situatie zonder ongeval het redelijk is ervan uit te gaan dat benadeelde in 2001 voor het eerst zou zijn getroffen door een schizofrene psychose, waardoor hij arbeidsongeschikt zou zijn geraakt. De rechtbank beperkte de looptijd van de schade wegens verlies van arbeidsvermogen tot 5 jaar. Het hof is dan ook van oordeel dat de rechtbank op juiste en deugdelijke gronden, de looptijd heeft beperkt. Het hof oordeelt vervolgens dat de lichamelijke gevolgen van het ongeval (hoofd- en nekpijn) mogelijk onderbelicht zijn gebleven door de psychische problemen. Het hof oordeelt dat vastgesteld moet worden of na 2001 whiplashachtige klachten en beperkingen hebben bestaan, die in causaal verband staan met het ongeval. Hiertoe acht het hof een deskundigenbericht door een neuroloog of revalidatiearts noodzakelijk. Het hof merkt hierbij op dat als de deskundige hierop vanwege het tijdsverloop geen antwoord kan geven, dit voor rekening en risico van benadeelde is.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: burn-outklachten te onbepaald, geen causaal verband met werkzaamheden

 • Rechtbank Noord-Holland
 • 24 december 2014
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:12431
 • 2835036/CV EXPL 14-2021

Werknemer, manager bij stichting, stelt zijn werkgever ex art. 7:658 BW aansprakelijk voor hartklachten en burn-out, als gevolg van langdurige en ernstige overbelasting op het werk. De kantonrechter overweegt dat de belangrijkste vraag is of voldoende grond bestaat voor het vermoeden dat de gestelde chronische overbelasting de door werknemer gestelde burn-out en/of hartklachten heeft veroorzaakt, dan wel dat het verband te onzeker is. In het laatste geval kan het causaal verband tussen schade en arbeidsomstandigheden niet door toepassing van de zogenoemde omkeringsregel worden aangenomen. Uit medische rapportages blijkt dat mogelijk sprake kan zijn van multicausale ziektebeelden. Daarnaast kan uit de familieanamnese worden afgeleid dat een gepredisponeerde aanleg aannemelijk is. De kantonrechter oordeelt dat al met al het verband tussen de klachten en de door werknemer als overbelastend ervaren werkomstandigheden te onzeker en te onbepaald zijn om te kunnen zeggen dat ze aan de werkgever kunnen worden toegerekend. Aan het bewijsaanbod van werknemer wordt – als te weinig gespecificeerd- voorbijgegaan. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: shockschade voor ouders van vermoord en daarna verbrand meisje, wel directe confrontatie

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 16 december 2014
 • ECLI:NL:GHARL:2014:9440
 • 200.090.627

Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank, waarbij een bedrag van € 12.000 aan shockschade (per ouder) is toegekend na de moord en verminking van hun dochter, Maja Bradaric. De daders hebben aangevoerd dat geen recht op shockschade bestaat, omdat geen sprake was van directe confrontatie. Het hof overweegt dat de ouders, kort nadat het lichaam van hun dochter is gevonden, zijn geconfronteerd met de ernstige gevolgen van de gebeurtenissen die tot haar dood hebben geleid en de omstandigheden waaronder die hebben plaatsgevonden. Deze confrontatie heeft bestaan uit het aanschouwen van verkoolde kledingresten en sieraden die van het verbrande lichaam van hun dochter afkomstig waren. Identificatie (en afscheid) van hun dochter kon niet meer plaatsvinden omdat het lichaam ernstig verminkt was. Het hof is van oordeel dat de ouders met deze confrontatie alsmede de onmogelijkheid tot identificatie (en afscheid) van hun dochter op directe wijze zijn geconfronteerd met de ernstige gevolgen van de gebeurtenissen die haar dood tot gevolg hebben gehad en de omstandigheden waaronder dit heeft plaatsgevonden.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: art 185 WVW-zaak niet geschikt voor deelgeschilprocedure vanwege nadere bewijslevering

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • 26 augustus 2014
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:5188
 • C/01/274839 / EX RK 14-78

Reflexwerking art 185 WVW. 19-jarige automobiliste rijdt voetganger aan, die hierdoor overlijdt. Automobiliste stelt de AVP-verzekeraar van de voetganger aansprakelijk voor de door haar geleden (psychische) schade. De rechtbank oordeelt dat op basis van de eigen stellingen van de automobiliste wel vast dat van overmacht geen sprake is geweest. Ook staat wel vast dat de voetganger een verkeersfout heeft gemaakt bij het oversteken. Om te kunnen bepalen voor welk deel de verzekeraar aansprakelijk is (causale verdeling en billijkheidscorrectie) moet meer komen vast te staan over de precieze toedracht van de aanrijding. Daarvoor zullen getuigen moeten worden gehoord en wellicht een ongevallenexpert moeten worden geraadpleegd. Een dergelijke bewijsvoering gaat het bestek van de deelgeschilprocedure te buiten. Kosten deelgeschil begroot op € 4.282,-, maar afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: PTTS na verlies baby bij bevalling door medische fout, oorzaak PTTS

 • Hof Den Bosch
 • 26 augustus 2014
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:2964
 • HD 200.073.005_01

Aansprakelijkheid ziekenhuis. Vordering smartengeld en verlies van arbeidsvermogen van moeder wegens PTSS (posttraumatisch stresssyndroom) na overlijden baby bij bevalling door medische fout in 2004. 1. Het hof wijst provisionele vordering tot betaling van voorschot van € 300.000 af. Causaal verband tussen tekortkoming en schade staat nog niet vast. 2. Het hof neemt de conclusie van de deskundige over dat sprake is van een PTSS. Het hof overweegt dat de deskundige niet ondubbelzinnig beantwoord heeft gegeven op de vraag of de PTSS is veroorzaakt door de medische fout, door het verlies van het haar kind of een combinatie daarvan. Het hof acht een nadere toelichting van de deskundige wenselijk. Het hof is zich ervan bewust dat aan de deskundige mogelijk een vraag wordt gesteld die niet eenduidig te beantwoorden is. “Als dat zo is, dan is van belang dat dat duidelijk komt vaststaan alvorens daaraan juridische consequenties kunnen worden verbonden. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan mogelijke toepasselijkheid van het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid.” Het hof gelast een meervoudige comparitie voor het horen van de deskundige.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: proportionele aansprakelijkheid wel jegens benadeelde, niet jegens regresnemer; epilepsie voor 40% door mishandeling veroorzaakt

 • Rechtbank Rotterdam
 • 27 augustus 2014
 • ECLI:NL:RBROT:2014:7276
 • C/10/131173 / HA ZA 99-2884

Vaststelling causaal verband letsel en mishandeling in 1992. In 2011 is reeds vastgesteld dat geen causaal verband bestaat tussen psychiatrische klachten en ongeval. Over het causaal verband tussen de epilepsie en het ongeval heeft de neuroloog geantwoord dat hij het verband “denkbaar” acht, d.w.z. tussen de 40% en de 60%. De rechtbank ziet geen aanleiding om de omkeringsregel toe te passen, maar acht toepassing van het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid wel passend. Meegewogen wordt dat een specifieke norm ter voorkoming van letsel is geschonden en dat mishandeling een opzettelijke aantasting van het grondrecht van respect voor de lichamelijke integriteit inhoudt, die ruime toerekening rechtvaardigt. De rechtbank ziet in de gepaste terughoudendheid bij het gebruik van de proportionele aansprakelijkheid, aanleiding om aan te sluiten bij het laagste door de neuroloog genoemde percentage (40%) en oordeelt dat de epilepsie voor 40% door de mishandeling is veroorzaakt. 2. Regres door gemeente o.g.v. de VOA. De rechtbank oordeelt dat, vanwege de terughoudendheid waarmee proportionele aansprakelijkheid moet worden toegepast dat voor toepassing van proportionele aansprakelijkheid ten gunste van de gemeente geen ruimte is. 3. De rechtbank gelast deskundigenbericht door verzekeringsarts ten aanzien van beperkingen van benadeelde.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: deelgeschilprocedure levert onvoldoende bijdrage aan oplossing gehele geschil, verzoek afgewezen

 • Rechtbank Den Haag
 • 27 mei 2014
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:8142
 • 2457070 RP VERZ 13-50699

Arbeidsongeval waarbij werkneemster schouderletsel heeft opgelopen. Zij verzoekt de rechtbank te beslissen over de redelijke toekomstverwachting zonder ongeval in het kader van het verlies van arbeidsvermogen. De kantonrechter wijst het verzoek af, omdat partijen nog over een groot aantal geschilpunten geen overeenstemming hebben bereikt, zoals over de vraag of de huidige fysieke toestand van benadeelde volledig is toe te schrijven aan het ongeval, of een eindtoestand is bereikt en over de huidige verdiencapaciteit van benadeelde. Onder deze omstandigheden biedt een oordeel in dit deelgeschil een onvoldoende relevante bijdrage aan de oplossing van het gehele geschil en het daarmee samenhangende bereiken van een vaststellingsovereenkomst. Verzoek afgewezen, kosten deelgeschil gematigd tot € 2.299,51.

Lees verder

Vaknieuws

Eén op 15 werknemers heeft arbeidsongeval

 • Centr. Bureau voor Statistiek
 • 22 juli 2014

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in de horeca. Ongeveer 70 procent van de werknemers met een arbeidsongeval liep lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Ruim 20 procent liep uitsluitend geestelijke schade op, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: mishandeling, veroorzaker niet aansprakelijk voor pre-existente psychische klachten

 • Hof Den Bosch
 • 10 juni 2014
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:1717
 • HD 200.032.775_01

Schadevergoedingsvordering na mishandeling in 2003. Uitspraak na neurologische en psychiatrische expertise, ter beantwoording van de vraag of gestelde klachten (o.a. heftige stemmingswisselingen, concentratieverlies), zijn veroorzaakt door die mishandeling. Het hof overweegt dat de veroorzaker het slachtoffer dient te nemen zoals deze is, dus inclusief pre-existente klachten, persoonlijkheid en moeilijke privé-situatie. Dit leidt er evenwel niet toe dat veroorzaker aansprakelijk is voor schade die is veroorzaakt door al bestaande klachten. Het hof komt tot het oordeel dat er geen verlies van arbeidsvermogen is als gevolg van het ongeval. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat de deskundige heeft vastgesteld dat reeds sprake was van agressieregulatieproblematiek, antisociale karaktertrekken en middelenmisbruik, en dat benadeelde aantoonbaar hersenletsel had door een scooterongeval in 2001. Smartengeld voor snijwonden, losse tand, haematoom: € 1000.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: geen smartengeld na confrontatie met ongevraagde filmbeelden operatie

 • Rechtbank Den Haag
 • 8 januari 2014
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:422
 • 2346159 RP VERZ 13-50599

Benadeelde ondergaat operatie i.v.m. haarnestcyste. De behandelend chirurg heeft -zonder toestemming van benadeelde – de operatie gefilmd met zijn iPhone en de beelden aan benadeelde getoond. Benadeelde vordert € 5000,- smartengeld. 1. De kantonrechter oordeelt dat de zaak zich niet leent voor een deelgeschilprocedure. 2. Ten overvloede oordeelt de kantonrechter dat de vordering niet voor vergoeding in aanmerking komt. De arts heeft weliswaar onzorgvuldig heeft gehandeld, maar benadeelde had kunnen verhinderen dat hij naar de opname moest kijken en bovendien heeft benadeelde geen –naar objectieve maatstaven vast te stellen – psychische beschadiging opgelopen.

Lees verder