Jurisprudentie

Hof: OPS, vordering niet verjaard, werkgever aansprakelijk, deskundigenbericht ter vaststelling causaal verband

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 8 maart 2016
 • ECLI:NL:GHARL:2016:1788
 • 200.152.499/01

Werknemer, scheepsschilder, stelt dat hij lijdt aan OPS, die is veroorzaakt door (piek)blootstelling aan oplosmiddelen bij de werkgever en stelt de werkgever aansprakelijk. 1. Vordering niet verjaard. Het enkele feit dat omstreeks 2000/2001 vermoedde dat zijn klachten konden samenhangen met zijn werk, houdt naar het oordeel van het hof niet in dat hij daadwerkelijk daarmee bekend was. Het hof oordeelt dat de verjaringstermijn pas is gaan lopen op het moment waarop benadeelde in 2009 bij het Solvent Team bevestiging vond voor zijn vermoeden dat zijn klachten gerelateerd waren aan werk met oplosmiddelen. 2. Het hof komt tot het oordeel dat de werkgever de stelling dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan onvoldoende heeft onderbouwd. 3.Causaal verband. Het hof oordeelt dat er niet zonder meer van kan worden uitgegaan dat de klachten van werknemer (kunnen) zijn veroorzaakt door de (piek)blootstelling gedurende zijn betrekkelijk korte dienstverband bij werkgever. Het hof acht een deskundigenbericht noodzakelijk.

Lees verder

Jurisprudentie

HR: OPS, cassatieberoep na deskundigenbericht over blootstelling aan schadelijke stoffen verworpen (art. 81 RO)

 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2015:295
 • 13/04465

OPS. Werknemer vordert vergoeding van gezondheidsschade, die hij stelt te hebben opgelopen doordat hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor zijn toenmalige werkgever, Unilever, is blootgesteld aan schadelijke stoffen. Deze zaak wordt voor de tweede keer aan de Hoge Raad voorgelegd. In zijn arrest van 17 november 2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA8369, NJ 2001/596) bevestigde de Hoge Raad dat art. 7:658 BW moest worden toegepast en introduceerde hij de ‘omkeringsregel’ ten aanzien van de causaliteit tussen blootstelling aan gevaarlijke stoffen en ziekte van de werknemer. De zaak werd verwezen naar hof ’s-Gravenhage. Het hof heeft onderzoek door deskundigen bevolen. In zijn eindarrest gaat het hof voorbij aan de kritiek van werknemer op de deskundigenrapportages, omdat geen sprake is van een voldoende gemotiveerde betwisting van de juistheid van de zienswijze van de deskundigen. Het hof oordeelt op basis van de deskundigenberichten dat geen causaal verband bestaat tussen de gezondheidsklachten van werknemer en de door hem gestelde blootstelling aan voor de gezondheid schadelijke stoffen en dat dit slechts anders is voor zover het gaat om de (lichte) polyneuropathie, die kan zijn veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In cassatie stelt werknemer dat het hof door zijn vraagstelling aan de deskundigen een belangrijk deel van de vordering van werknemer buiten de beoordeling heeft geplaatst. Werknemer komt voorts op tegen het voorbijgaan door het hof aan de betwisting door werknemer van de conclusies van de deskundigen. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep zonder nadere motivering (art. 81 RO).

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: werkgever heeft onvoldoende maatregelen getroffen ter voorkoming van OPS/CTE

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:207
 • HD 200.091.850-01

Werknemer, operator verftapmachine bij leverancier van kleurenmengsystemen, is van 1989 tot 2002 blootgesteld aan oplosmiddelen. In hoger beroep staat vast dat werknemer als gevolg hiervan lijdt aan OPS/CTE. Het hof oordeelt op basis van de gedurende jaren opgestelde risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) blijkt dat de werkgever niet steeds en consequent al die maatregelen heeft genomen en al die aanwijzingen heeft gegeven die redelijkerwijs nodig waren om gezondheidsschade als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de vorm van (vluchtige) oplosmiddelen, zoals werknemer die heeft opgelopen, te voorkomen. De werkgever heeft niet aan zijn zorgplicht van art. 7:658 lid 2 voldaan.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: OPS; werkgever geslaagd in tegenbewijs langdurige blootstelling aan neurotoxische stoffen, vordering werknemer afgewezen

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2013:6202
 • 107.001.363-01

OPS-zaak. In eerder tussenarrest heeft het hof overwogen dat werknemer dient te stellen en te bewijzen dat hij tijdens zijn werkzaamheden door (in relevante mate) is blootgesteld aan neurotoxische stoffen en dat hij dient te stellen dat zijn gezondheidsklachten door die blootstelling kunnen zijn veroorzaakt. Het hof achtte op basis van de gedingstukken, voorshands bewezen dat werknemer gedurende lange tijd is blootgesteld aan neurotoxische stoffen, behoudens door de werkgever te leveren tegenbewijs. De werkgever slaagt nu door middel van een deskundigenbericht in dit tegenbewijs. Nu werkgever in het tegenbewijs is geslaagd, is daarmee gegeven dat werknemer, op wie de bewijslast rust van het causaal verband tussen de blootstelling en zijn gezondheidsklachten, het door hem te leveren bewijs niet heeft geleverd. Werknemer kan zich ook niet op de arbeidsrechtelijke omkeringsregel beroepen, omdat niet vaststaat dat is voldaan aan de vereisten voor toepassing van die regel. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

HR: verband blootstelling aan gevaarlijke stoffen en kanker te onzeker, schending algemene zorgplicht onvoldoende

 • Hoge Raad
 • BZ1721
 • 12/03390

Werkgeversaansprakelijkheid wegens blootstelling aan gevaarlijke stoffen, art. 7:658 BW. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof Amsterdam, waarin de werkgever aansprakelijk werd geacht voor de gevolgen van long- en blaaskanker van werknemer (onderhoudsschilder). De Hoge Raad oordeelt dat het hof zich teveel laten leiden door een vermoeden van een verband tussen ziekte en werkomstandigheden terwijl dit verband te onzeker is. De Hoge Raad oordeelt voorts dat het dat het oordeel van het hof dat de werkgever rekening had moeten houden met ‘de gevaren verbonden aan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen’ ontoereikend is voor het oordeel dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden. Het hof heeft nagelaten te vermelden welke zorgplicht de werkgever heeft geschonden. Geen proportionele aansprakelijkheid. Volgt verwijzing naar hof Den Haag.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: OPS, klachten niet door blootstelling, maar door slaapstoornissen; geen proportionele benadering

 • Hof Leeuwarden
 • BZ4763
 • 107.001.541/01

OPS. Het hof oordeelt dat de werkgever is geslaagd in het bewijs dat geen sprake is van causaal verband tussen gezondheidsklachten en blootstelling. Het hof volgt de conclusie van de deskundige dat de klachten kunnen worden toegeschreven aan slaapademhalingsstoornissen. Nu benadeelde aan slaapstoornissen lijdt, kan op grond van de geldende richtlijnen bij hem de diagnose CTE niet onomstotelijk worden gesteld. Het hof ziet onvoldoende aanknopingspunten voor een proportionele benadering; daartoe is vereist dat de kans dat de schade die door de normschending is veroorzaakt niet zeer klein noch zeer groot is (vgl. laatstelijk Hoge Raad 21 december 2012, LJN: BX7491). Uit de onderzoeken kan niet worden afgeleid dat sprake is van een niet zeer kleine kans dat de klachten van benadeelde zijn veroorzaakt door de blootstelling.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: OPS autospuiter: deskundigenbericht door Solvent Team gelast

 • Hof Den Bosch
 • BZ3317
 • HD 200.067.090

Werknemer (autospuiter) stelt dat hij in 1984-1988 bij tectyleerwerkzaamheden in autofabriek is blootgesteld aan toxische stoffen. Het hof laat het vonnis van de kantonrechter in stand. De kantonrechter heeft eerst vastgesteld dat werknemer voldoende aannemelijk had gemaakt dat hij met solventen in aanraking was gekomen; vervolgens heeft hij overwogen dat werkgever weliswaar (onvoldoende betwist door werknemer) heeft gesteld dat werknemer slechts is blootgesteld aan concentraties ver beneden de MAC-waarden, maar dat er toch een aantal gronden zijn om een Solvent Team in te schakelen, o.a. onduidelijkheid over de beschermende kleding. Het hof laat –anders dan de kantonrechter – de het voorschot voor de kosten van de deskundige ten laste van werknemer komen, nu deze procedeert met een toevoeging.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: Relatie arbeid en longfibrose niet aannemelijk

 • Hof Den Bosch
 • BZ0852
 • HD 200.098.688/01

OPS is niet aannemelijk gemaakt. Het is niet mogelijk om met enige zekerheid een beroepsmatige oorzaak aan te wijzen voor de longfibrose, maar een beroepsmatige oorzaak is niet uit te sluiten. Een mogelijkheid van blootstelling aan toxische stoffen rechtvaardigt geen verschuiving van de bewijslast naar de werkgever. De werknemer moet aannemelijk maken dat de gevolgen tot daadwerkelijke blootstelling kunnen worden herleid. De blootstelling lag onder de toen vigerende MAC-waarden. De werkgever liet te vergen maatregelen niet na.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: aansprakelijkheid werkgever voor OPS/CTE? Nader onderzoek na deskundigenbericht vereist

 • Hof Leeuwarden
 • BX7965
 • 107.002.298/01

Aansprakelijkheid werkgever voor OPS /CTE na blootstelling aan oplosmiddelen? Uitgebreid deskundigenonderzoek over de oorzaken van het ontstaan van OPS/CTE. Is voor het ontstaan van OPS een minimale blootstellingsduur vereist? Wat is de invloed van piekblootstellingen? Het hof neemt de bevindingen van de deskundigen over. Het hof acht een nader onderzoek naar de blootstelling van benadeelde geïndiceerd. De kernvraag is of de blootstelling van benadeelde bij werkgever (en/of bij eerdere werkgevers) diens gezondheidsklachten kan verklaren.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: werkgever aansprakelijk voor overlijden schilder na blootstelling aan oplosmiddelen

 • Hof Leeuwarden
 • BW0025
 • 200.074.885-01

Werknemer is vanaf 1976 bij werkgever blootgesteld aan gevaarlijke stoffen; in 2000 wordt kanker vastgesteld. In eerste fase dient werknemer te bewijzen dat hij is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en dat hierdoor gezondheidsschade kan zijn ontstaan. In tweede fase moet werkgever bewijzen dat hij aan zorgplicht heeft voldaan. Het hof oordeelt dat de werknemer bewijs van blootstelling heeft geleverd d.m.v. deskundigenbericht. Werkgever heeft niet aangetoond dat hij aan zorgplicht heeft voldaan. Het feit dat in 1990 het gevaar van kanker door blootstelling aan verf en oplosmiddelen niet kenbaar was, is niet doorslaggevend.

Lees verder