Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: wegbeheerder niet aansprakelijk voor botsing fietser met paaltje

 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2015:1550
 • C/08/165915 / HA RK 14-185

Fietser komt ten val na een botsing met paaltje dat is geplaatst om te voorkomen dat auto’s van het fietspad gebruik zouden maken; hij loopt een dwarslaesie op. De rechtbank overweegt dat de aansprakelijkheid van de gemeente als beheerder beoordeeld dient te worden aan de hand van de maatstaven die de Hoge Raad hanteert in zijn arresten van 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6236 en van 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:831. Het komt derhalve aan op de naar objectieve maatstaven te beantwoorden vraag of de weginrichting deugdelijk is, waarbij van belang is hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn. De rechtbank komt tot het oordeel dat de kans op een dergelijk ongeval dermate klein is, dat de gemeente daarin geen aanleiding heeft hoeven te zien om het plaatsen van de paaltjes achterwege te laten. Door op een smal fietspad achterom te kijken, in de wetenschap dat er paaltjes langs het fietspad staan, heeft benadeelde het risico genomen dat hij uit koers zou raken en in de berm terecht zou komen. De rechtbank acht de gemeente niet aansprakelijk ex art. 6:174 BW resp. art. 6:162 BW nu de weginrichting voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: hoge dwarslaesie, als gevolg waarvan benadeelde na 3 maanden is overleden, smartengeld: € 125.000,-

 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2015:944
 • C-08-163324 - HA RK 14-158

Benadeelde (54 jaar) loopt na ongeval op zebrapad zeer zwaar letsel op (hoge dwarslaesie, voortdurende benauwdheid door problemen met beademing in verpleeghuis). Zijn echtgenote verzoekt om een smartengeld tussen € 150.000 en € 300.000. Door verzekeraars is € 30.000 aangeboden in verband met de korte duur van het lijden. De rechtbank stelt voorop dat het toekennen van smartengeld niet alleen een compensatiefunctie heeft, maar ook die van genoegdoening. Voor genoegdoening acht de rechtbank een koppeling aan de tijdsduur van het leed minder aan de orde. De duur van het leed is een in aanmerking te nemen omstandigheid van het concrete geval en heeft op zichzelf als wegingsfactor te gelden, waarbij het naar het oordeel van de rechtbank niet aangaat om een soort ‘maatman’-smartengeld rekenkundig te herleiden tot een bedrag voor het individuele geval, afhankelijk van de duur van het leed. Het letsel moet aangemerkt worden als letsel van de zwaarste categorie en heeft voor benadeelde intens lijden met zich gebracht. Hoewel hij na het ongeval korte tijd heeft geleefd, heeft hij zeer bewust dit ernstig lijden moeten ondergaan. Gelet op deze omstandigheden en op de bedragen die recent (in 2013 en 2014) door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend, acht de rechtbank een vergoeding van €125.000 billijk. Kosten deelgeschil: € 3675.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: smartengeld dwarslaesie € 130.000,-, rekenrente 2% voor eerste 20 jaar

 • Rechtbank Noord-Holland
 • 8 oktober 2014
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:9243
 • C-14-135153 HA ZA 12-56

Dwarslaesie na schietpartij. 1. Geen eigen schuld; geweld was disproportioneel, zodat billijkheid eist dat vergoedingsplicht van gedaagden in stand blijft. 2. Smartengeld: € 130.000. (Dwarslaesie C-6-C-7, rolstoelgebonden en afhankelijk van anderen, o.a. verwijdering lever, galbaas en nier, actief sporter). De rechtbank merkt op “dat de rechtbank niet doof is voor signalen uit de rechtswetenschap dat de vergoeding voor immateriële schadevergoeding in Nederland ten opzichte van het buitenland de afgelopen decennia uit de pas is gaan lopen (…). ” 3. Rekenrente, looptijd 38 jaar. De rechtbank ziet, gezien de lage rentestand van de afgelopen jaren en de termijn waarmee rekening moet worden gehouden, aanleiding om voor een periode van 20 jaar de rekenrente vast te stellen op 2%, en voor de resterende periode op 3%. 4. Verlies van arbeidsvermogen startend zelfstandig stukadoor; de rechtbank zoekt aansluiting bij de cao.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: ongeval tijdens paardrijles, deel schade voor eigen rekening na toerekening omstandigheden?

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:5670
 • 200.118.662/01

Vrouw valt tijdens paardrijles in manege van paard en loopt hoge dwarslaesie op. Niet ter discussie staat dat de manege aansprakelijk is ex art. 6:179 BW. In de procedure is aan de orde of een deel van de schade voor rekening van benadeelde moet blijven (art .6:101 BW). Het hof verwijst naar HR 25 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7010, waaruit volgt dat wanneer noch de benadeelde noch de eigenaar onzorgvuldigheid te verwijten is in de regel het onberekenbare gedrag van het paard onder omstandigheden aan de berijder kan worden toegerekend. Het percentage is niet standaard 50%, maar afhankelijk van de omstandigheden. Het hof bespreekt een aantal omstandigheden (leeftijd benadeelde, benadeelde vroeg zelf om dit paard, onvoldoende diploma’s instructrice etc.), maar komt nog niet tot een eindoordeel. Het hof draagt de manege op te bewijzen dat het ongeval was te wijten aan een verkeerde houding van benadeelde en aan benadeelde om omstandigheden rond de paardrijles te bewijzen (baan niet vlak, chaotische omstandigheden).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: Sport- en spelsituatie: onbesuisd gedrag op waterglijbaan onrechtmatig

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2013:6750
 • 263741 / EX RK 13-87

Vijf vrienden gaan gezamenlijk van een hoge vierbaans-waterglijbaan in Turkije. Voor verzoeker is geen baan vrij; hij kiest dezelfde baan als benadeelde en glijdt achter hem aan. Zij komen met elkaar in botsing, waardoor benadeelde hoge dwarslaesie oploopt. Verzoeker en verzekeraar vragen verklaring voor recht dat zij niet aansprakelijk zijn; benadeelde stelt tegenvordering in. 1. De rechtbank overweegt dat binnen een sport- en spelsituatie, waarvan hier sprake is, de hoogte van de aansprakelijkheidsdrempel kan variëren. De rechtbank is van oordeel dat het handelen van verzoeker als onnodig gevaarlijk, onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig jegens benadeelde is. Verzoeker . had zonder enig bezwaar nog even had kunnen wachten met glijden. Ook binnen de onderhavige sport- en spelcontext, had verzoeker zich dus naar maatstaven van zorgvuldigheid van dit gedrag moeten onthouden. 2. Verzoek benadeelde om voorschot € 100.000,- toegewezen. 3. Kosten deelgeschil: € 10.677, 17.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: patiënt overlijdt na ontbreken alarmeringssysteem, geen omkeringsregel vanwege onduidelijkheden omtrent feiten

 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:10367
 • C-09-437899 - HA RK 13-110

Patiënt met hoge dwarslaesie komt na operatie op kamer te liggen zonder blaasbel. Nadat hij zich heeft verslikt in eigen braaksel treden ernstige gezondheidsproblemen op, waarna hij uiteindelijk overlijdt. Het ziekenhuis heeft aansprakelijkheid erkend voor het feit dat in strijd met de veiligheidsvoorschriften geen deugdelijk alarmsysteem aanwezig was, maar betwist het causaal verband met het overlijden. De rechtbank overweegt m.b.t. het beroep van verzoekster op de omkeringsregel dat vast staat dat de geschonden norm (niet ter beschikking stellen van blaasbel) strekt tot bescherming tegen het gevaar dat problemen niet tijdig worden onderkend. Gelet op de bestaande onduidelijkheden omtrent de feiten, staat echter niet vast dat dit gevaar zich hier ook daadwerkelijk heeft verwezenlijkt. De vraag of voldaan is aan de vereisten voor toepassing van de omkeringsregel kan thans derhalve niet worden beantwoord. De rechtbank overweegt dat nadere bewijsvoering (in de vorm van getuigenverhoren en deskundigenonderzoek) noodzakelijk is. Gezien de investering in tijd, geld en moeite leent de deelgeschilprocedure zich hier niet voor. Verzoek afgewezen. Kosten begroot op € 2.936,– (gevorderd € 3.354,12); uurtarief € 220,-; aantal uren bovenmatig.

Lees verder