Vaknieuws

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten: meer meldingen burn-out

 • Ned. Centrum Beroepsziekten
 • 15 november 2017

Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Volgens de beroepsziektemeldingen uit 2016 valt ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen. In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen en bij werknemers boven de 45. Beroepsziekten leiden in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: werkgever niet aansprakelijk voor depressie werknemer

 • Rechtbank Den Haag
 • 31 augustus 2017
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:9803
 • 5818040 RL EXPL 17-7132

Werknemer stelt werkgever ex art 7:658 en 6:162 BW aansprakelijk voor depressie als gevolg van slechte werkomstandigheden, onder meer door pesten en hoge werkdruk. Werkgever stelt dat werknemer geen bewijs heeft geleverd van de omstandigheden en dat er sprake was van een recidiverende psychische stoornis. De kantonrechter overweegt dat er causaal verband moet bestaan tussen die werkzaamheden en die psychische schade en dat een werkgever pas maatregelen kan nemen als hij bekend is met de klachten van de werknemer. Werkgever heeft onweersproken naar voren gebracht dat werknemer geen klachten heeft geuit. Onder deze omstandigheden was het onmogelijk voor de werkgever om rekening te houden met een bijzondere kwetsbaarheid van werknemer. Werkgever droeg daarvan simpelweg geen kennis. Dat betekent dat werkgever geen maatregelen heeft kunnen treffen om schade te voorkomen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: burn-out, werknemer moet bewijzen dat hij voldoende heeft geklaagd over overbelasting

 • Hof Amsterdam
 • 4 april 2017
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:1181
 • 200.177.091/01

Werkgeversaansprakelijkheid. Werknemer – Hoofd Economisch-Administratieve Dienst -acht werkgever aansprakelijk voor burn-out als gevolg van ziekmakende omstandigheden, zoals extreem hoge werkdruk en onderbezetting. De rechtbank had zijn vordering afgewezen. 1. Het hof oordeelt dat de arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing is. 2. Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat de door werknemer ontwikkelde klachten het gevolg zijn van overbelasting in de uitoefening van zijn werkzaamheden en dat die klachten uiteindelijk tot een burn-out hebben geleid, doet zich de vraag voor of werknemer op voldoende klemmende wijze heeft geklaagd over de overbelasting. Gelet op de gemotiveerde betwisting door werkgever is het aan werknemer zijn stelling te bewijzen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: burn-outklachten te onbepaald, geen causaal verband met werkzaamheden

 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:12431
 • 2835036/CV EXPL 14-2021

Werknemer, manager bij stichting, stelt zijn werkgever ex art. 7:658 BW aansprakelijk voor hartklachten en burn-out, als gevolg van langdurige en ernstige overbelasting op het werk. De kantonrechter overweegt dat de belangrijkste vraag is of voldoende grond bestaat voor het vermoeden dat de gestelde chronische overbelasting de door werknemer gestelde burn-out en/of hartklachten heeft veroorzaakt, dan wel dat het verband te onzeker is. In het laatste geval kan het causaal verband tussen schade en arbeidsomstandigheden niet door toepassing van de zogenoemde omkeringsregel worden aangenomen. Uit medische rapportages blijkt dat mogelijk sprake kan zijn van multicausale ziektebeelden. Daarnaast kan uit de familieanamnese worden afgeleid dat een gepredisponeerde aanleg aannemelijk is. De kantonrechter oordeelt dat al met al het verband tussen de klachten en de door werknemer als overbelastend ervaren werkomstandigheden te onzeker en te onbepaald zijn om te kunnen zeggen dat ze aan de werkgever kunnen worden toegerekend. Aan het bewijsaanbod van werknemer wordt – als te weinig gespecificeerd- voorbijgegaan. Vordering afgewezen.

Lees verder

Vaknieuws

Eén op 15 werknemers heeft arbeidsongeval

 • Centr. Bureau voor Statistiek

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in de horeca. Ongeveer 70 procent van de werknemers met een arbeidsongeval liep lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Ruim 20 procent liep uitsluitend geestelijke schade op, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: werkgever niet aansprakelijk voor burn-out werknemer

 • Hof Den Haag
 • BW7220
 • 200.034.944/01

Het hof oordeelt dat werknemer ABN AMRO (medewerker Global Business Support) onvoldoende heeft gesteld voor het oordeel dat gezondheidsklachten door de werkomstandigheden. Werknemer heeft met de door hem overgelegde rapporten voldoende aannemelijk gemaakt dat hij in 2001 is uitgevallen in verband met ‘burn-out’-klachten. Deze rapporten bevatten echter onvoldoende ondersteuning voor de stelling dat zijn klachten zijn veroorzaakt door de werkomstandigheden op de afdeling Global Business Support (onderbezetting). Werknemer heeft niet geklaagd over werkomstandigheden; voor werkgever was overbelasting niet in voldoende mate kenbaar.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: werkgever aansprakelijk voor burn-out werknemer door (subjectief ervaren) hoge werkdruk

 • Hof Den Haag
 • BU2798
 • 200.034.789/01

Verpleegkundige op SEH raakt arbeidsongeschikt. Het hof concludeert dat de klachten hangen samen met factoren in de werkorganisatie, met name de hoge werkdruk. Die hoge werkdruk op de SEH is een kenbaar risico voor het welzijn en de gezondheid van de verpleegkundigen. Niet gebleken is dat werkgever dit kenbare risico tot onderwerp van (actieve) zorg heeft gemaakt, bijvoorbeeld door periodiek onderzoek naar werkdruk. Bij een kenbaar en serieus risico als het onderhavige past actieve zorg. Uit rapportages is weliswaar niet gebleken dat de werkdruk objectief bezien, d.w.z. voor de “gemiddelde verpleegkundige”, ziekmakend was, maar duidelijk is echter wel dat die werkdruk door werkneemster als ziekmakend werd ervaren, daardoor uitval dreigde, en dat dit voor werkgever kenbaar had moeten zijn. Werkgever aansprakelijk ex art. 7:658 BW.

Lees verder