Jurisprudentie

Rb, arbeidsongeval met betwiste toedracht leent zich niet voor deelgeschil; procedure volstrekt onnodig ingesteld

 • Rechtbank Rotterdam
 • 14 april 2017
 • ECLI:NL:RBROT:2017:7335
 • 5740839 VZ VERZ 17-2808

Stuurman valt overboord van binnenvaartschip en overlijdt. Verzoekster verzoekt verklaring voor recht dat de werkgever aansprakelijk is ex art 7:658 BW. 1. De kantonrechter overweegt dat, gezien de uiteenlopende standpunten van partijen, zonder verder bewijs, niet vast dat de kapitein verzuimd heeft de stuurman te wijzen op zijn verplichting zijn zwemvest aan te trekken. Sterker nog, er staat niet eens vast of [de stuurman het zwemvest al dan niet droeg. Bij deze stand van zaken is naar het oordeel van de kantonrechter bewijslevering dan ook geïndiceerd. De kantonrechter komt tot het oordeel dat het verstrekken van een of meerdere bewijsopdrachten naar verwachting zal leiden tot een zodanig uitvoerige procedure, met alle daarmee gepaard gaande hoeveelheid tijd, kosten en moeite, dat dit zich niet verhoudt met de aard van de onderhavige deelgeschilprocedure. 2. De kosten van de procedure worden niet begroot, nu de procedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld.

Lees verder

Vaknieuws

Aantal verkeersdoden gestegen, omgekomen autorijders vaak jong of oud

 • Centr. Bureau voor Statistiek
 • 2 mei 2017

In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015, het jaar waarin het aantal verkeersdoden met 51 toenam. Onder bestuurders van personenauto’s vielen naar verhouding de meeste dodelijke verkeersslachtoffers (30 procent). Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en 75 jaar of ouder was het percentage dat verongelukte het grootst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: gederfd levensonderhoud en shockschade toegewezen na doodsteken vader

 • Rechtbank Den Haag
 • 7 december 2016
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:15321
 • C-09-502621-HA ZA 15-1434

De vader van eiseres (HBO-studente) is doodgestoken door de ex-echtgenoot van zijn nieuwe vriendin. Zij woonde bij haar vader en diens vriendin. 1. Eiseres vordert gederfd levensonderhoud (ex art. 6:108 BW) tot 2 ½ jaar na afstuderen. De rechtbank beperkt de vordering tot een half jaar na afstuderen en knoopt aan bij de normering van het Nibud van kosten voor levensonderhoud voor uitwonende studenten. De stelling van benadeelde dat zij de leefomstandigheden waarin zij en haar vader verkeerden op kosten van gedaagde moet kunnen handhaven, honoreert de rechtbank niet. 2. Begrafeniskosten. De rechtbank acht een bedrag van € 13.307 niet buitensporig. 3. Shockschade. € 10.000,- wegens immateriële schade toegewezen (€ 25.000,- gevorderd). Eiseres is kort na de steekpartij geconfronteerd met het lichaam van haar overleden vader; zij heeft genoegzaam aangetoond dat sprake is van geestelijk letsel als gevolg van de confrontatie. Studievertraging door shockschade op basis van de Richtlijn van DLR toegewezen (HBO-opleiding: € 19.575).

Lees verder

Vaknieuws

SWOV: Zware alcoholovertreders verantwoordelijk voor 50 tot 95 verkeersdoden per jaar

 • SWOV
 • 4 oktober 2016

In Nederland rijden tussen de 90 en 125 duizend zware alcoholovertreders (1,3 promille of hoger) rond. Deze groep is verantwoordelijk voor twee derde van alle ernstige alcoholongevallen, ofwel tussen de 50 en 95 doden per jaar. Traditionele maatregelen zoals het innemen van het rijbewijs lijken nauwelijks effect te hebben op deze groep; in veel gevallen blijven deze overtreders ook zonder rijbewijs door rijden. Dit staat in het SWOV-rapport Zware alcoholovertreders in het verkeer.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: deskundigenbericht over berekenen overlijdenschade naar Oostenrijks recht, geen smartengeld

 • Rechtbank Gelderland
 • 6 juli 2016
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:4521
 • 277812

de rechtbank onvoldoende inzicht bestaat in de regels die naar Oostenrijks recht gelden bij het bepalen van de omvang van een vergoedingsplicht in een overlijdensschade. De rechtbank is daarom voornemens een deskundige te benoemen (r.o 3.8). 2. Geen smartengeld. Naar Oostenrijks recht is voor vergoeding van zielenpijn vanwege verlies van een naaste verwant, die niet tot eigen gezondheidsschade heeft geleid, slechts plaats bij grove schuld of opzet van de veroorzaker. Hiervan is geen sprake (r.o 3.17).

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-3 Nabestaandenleed, directe schade of indirect gevolg onder Rome II?

 • PIV-bulletin
 • 1 juli 2016
 • Mr. A.M. Morssinkhof, Kennedy Van der Laan Advocaten

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het hof) legt art. 4 lid 1 van verordening (EG) nr. 864/2007 inzake het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (bekend als: Rome II) zo uit dat, wanneer kan worden vastgesteld waar de directe schade is ingetreden, die plaats het relevante aanknopingspunt is voor het recht dat van toepassing is. Schade in verband met het overlijden van een ander persoon bij een verkeersongeval valt onder de “indirecte gevolgen” van dat ongeval in de zin van art. 4 lid 1 Rome II.

Lees verder

Vaknieuws

CBS: Aantal verkeersdoden stijgt naar 621 in 2015

 • Centr. Bureau voor Statistiek
 • 21 april 2016

In 2015 zijn 621 mensen omgekomen in het verkeer. Dit is 9 procent meer dan in 2014, toen 570 dodelijke verkeersslachtoffers vielen. Vooral onder mannelijke automobilisten en oudere mannen op een scootmobiel vielen meer slachtoffers. Dit blijkt uit cijfers van CBS en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In totaal kwamen 458 mannen en 163 vrouwen om het leven bij een verkeersongeluk. In 1972 kwamen de meeste mensen om bij een verkeersongeval: 3 264. Daarna zette een dalende trend in.

Lees verder

Vaknieuws

Artikel E.J. Bakker: Oud & nieuw in de overlijdensschade: een wisseling van de wacht

 • 8 mei 2015
 • E.J. Bakker
 • Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk

Erik-Jan Bakker geeft in het Tijdschrift Letselschade in de rechtspraktijk een rekenkundige toelichting op de nieuwe rekenmethodiek overlijdensschade de hand van een herkenbare casus. Hoe pakt de nieuwe systematiek uit en wat zijn nu precies de verschillen met de oude rekenwijze? Bakker concludeert dat de nieuwe rekenmethodiek rekenkundig een enorme verbetering is, een sprong voorwaarts. Het nieuwe rekenmodel is in de eerste plaats veel eenvoudiger en transparanter, zowel voor de rekenkundige en andere professioneel betrokkenen, als voor de nabestaanden. Discussies over vaste lasten en de toerekening van inkomens na overlijden behoren tot de verleden tijd. De rekenkundige heeft een duidelijk beeld van de schadeberekening en kan de consequenties van gewijzigde uitgangspunten goed overzien. Behalve dat de nieuwe methodiek veel beter is uit te leggen aan nabestaanden, zullen zij de nieuwe systematiek van de overlijdensschadeberekening nu ook kunnen begrijpen. Dat is een belangrijk winstpunt.

Lees verder

Vaknieuws

Fictief benaderen of uitgaan van de feitelijke situatie? – Overlijdensschade na overlijden van beide ouders – Fictief, causuïstisch of feitelijk

 • PIV-bulletin
 • 1 mei 2015
 • Mevrouw mr. L. van den Ham - Leerkes Nysingh Advocaten

Overlijdensschade, een onderwerp waaraan een trieste gebeurtenis voorafgaat. Dit maakt het voor de betrokkenen emotioneel ­beladen, wat veelal wordt versterkt door het gegeven dat ­dergelijke schade niet eenvoudig te ­berekenen is. Welke componenten moeten wel of niet worden meegenomen en vanuit welk perspectief moet de schade worden benaderd?

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: overlijdensschade, geen plaats voor nadere bewijslevering over vorderingsrecht samenwonende partner

 • Rechtbank Rotterdam
 • ongepubliceerd
 • C/l 0/460585 / HA RK 14-811

Eenzijdig ongeval. Bestuurder snorfiets rijdt op fietspad, waar auto geparkeerd staat, tegen brievenbus die iets uitsteekt over het fietspad en overlijdt. Zijn partner met wie hij samenwoonde verzoekt verklaring voor recht dat verzekeraars van de wegbeheerder en de geparkeerde auto ex art. 6:108 BW aansprakelijk zijn voor het gederfde levensonderhoud. 1. De rechtbank overweegt dat verzoekster niet de echtgenote of geregistreerd partner van het slachtoffer was. De vraag of verzoekster behoort tot de kring van gerechtigden moet beoordeeld worden aan de hand van art. 6:108 lid 1 sub c BW. De rechtbank oordeelt dat verzoekster haar stellingen dat zij met de overledene in gezinsverband samenwoonde, de overledenen (voor het overgrote deel) van het gezinsinkomen zorgde en/of dit zonder zijn overlijden zou zijn voortgezet, tegenover de (gemotiveerde) betwisting daarvan onvoldoende heeft onderbouwd. Zij heeft geen enkel schriftelijk stuk overgelegd dat een aanwijzing bevat voor de juistheid van haar stellingen. Nadere bewijsvoering zou noodzakelijk zijn; de bijdrage aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst weegt echter niet op tegen de kosten en het tijdsverloop van de deelgeschilprocedure. Verzoek. afgewezen. 2. Los van het voorgaande overweegt de rechtbank dat de toedracht niet vast staat en dat ook hier nadere bewijslevering nodig is. 3. Kosten deelgeschil vastgesteld op € 3775,90 (gevorderd € 5650,51, maar aantal uren teruggebracht van 15,65 tot 11 uur; uurtarief teruggebracht van € 275 tot € 250).

Lees verder

Vaknieuws

Nieuwe methodiek berekening schade wegens gederfd levensonderhoud ex art. 6:108 BW – Overlijdensschade –

 • PIV-bulletin

Nieuwe methodiek berekening schade wegens gederfd levensonderhoud ex art. 6:108 BW – Overlijdensschade – Geen dooddoeners … J. Tiemersma[1] – Cunningham Lindsey   In de (aan het einde van dit bulletin uitvoerig besproken) ‘Nieuwe rekenmethode overlijdensschade’ van de Denktank Overlijdensschade wordt de overlijdensschade op een totaal andere manier berekend dan gebruikelijk. Binnen dit model zijn […]

Lees verder

Vaknieuws

Nieuwe rekenmethode overlijdensschade – Een omwenteling

 • PIV-bulletin
 • Mr. H.J. van der Hoeven

Nieuwe rekenmethode overlijdensschade – Een omwenteling Mr. H.J. van der Hoeven – Allianz Nederland Schadeverzekering – Lid van de Denktank Overlijdensschade Deze pakkende titel vormde de noemer waaronder op woensdag 19 november in Theater Gooiland te Hilversum een symposium werd gehouden over de ‘Nieuwe rekenmethode overlijdensschade’. Die methode, geïnitieerd en tot stand gekomen onder de […]

Lees verder

Vaknieuws

Nieuwe methodiek berekening schade wegens gederfd levensonderhoud ex art. 6:108 BW, Overlijdensschade

 • PIV-bulletin
 • 1 december 2014
 • J. Tiemersma, Cunningham Lindsey

In de (aan het einde van dit bulletin uitvoerig besproken) ‘Nieuwe rekenmethode overlijdensschade’ van de Denktank Overlijdensschade wordt de overlijdensschade op een totaal andere manier berekend dan gebruikelijk. Binnen dit model zijn vooral de besparingen van belang. Bedoeld wordt dat er door het overlijden van een gezinslid minder uitgaven dan voorheen zijn. Er kan dan gedacht worden aan uitgaven in verband met kleding, eten, drinken, hobby’s, vakanties enzovoort.

Lees verder

Vaknieuws

DLR: Richtlijn bij nieuwe rekenmethode overlijdensschade in ontwikkeling

 • Letselschade Raad

Een nieuw rekenmodel brengt transparantie in de berekening van overlijdensschade. Het Rekenmodel Overlijdensschade gaat uit van het gezin als economische eenheid en maakt gebruik van percentages die door het Nibud zijn berekend. De Letselschade Raad werkt aan een richtlijn met als doel het Rekenmodel Overlijdensschade tot norm te verheffen. De leden van het Platformoverleg van De Letselschade Raad onderschrijven unaniem het belang van het Rekenmodel en zijn alleen nog in beraad over twee tekstuele aanpassingen op de concept richtlijn.
Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie nam op 19 november 2014 de notitie over het Rekenmodel Overlijdensschade in ontvangst tijdens een symposium in Hilversum. De notitie is het resultaat van vijf jaar werk door de breed samengestelde Denktank Overlijdensschade, aangevuld met de input uit diverse consultatierondes en expertmeetings.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: art 185 WVW-zaak niet geschikt voor deelgeschilprocedure vanwege nadere bewijslevering

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:5188
 • C/01/274839 / EX RK 14-78

Reflexwerking art 185 WVW. 19-jarige automobiliste rijdt voetganger aan, die hierdoor overlijdt. Automobiliste stelt de AVP-verzekeraar van de voetganger aansprakelijk voor de door haar geleden (psychische) schade. De rechtbank oordeelt dat op basis van de eigen stellingen van de automobiliste wel vast dat van overmacht geen sprake is geweest. Ook staat wel vast dat de voetganger een verkeersfout heeft gemaakt bij het oversteken. Om te kunnen bepalen voor welk deel de verzekeraar aansprakelijk is (causale verdeling en billijkheidscorrectie) moet meer komen vast te staan over de precieze toedracht van de aanrijding. Daarvoor zullen getuigen moeten worden gehoord en wellicht een ongevallenexpert moeten worden geraadpleegd. Een dergelijke bewijsvoering gaat het bestek van de deelgeschilprocedure te buiten. Kosten deelgeschil begroot op € 4.282,-, maar afgewezen.

Lees verder