Jurisprudentie

HR: regresverbod art. 7:962 lid 3 geldt niet bij ingeleend personeel

 • Hoge Raad
 • 28 november 2014
 • ECLI:NL:HR:2014:3461
 • 14/00821

Werknemer is gewond geraakt bij ongeval. Zijn zorgverzekeraar neemt regres op de uitzendkracht die voor dezelfde werkgever werkte en die het ongeval veroorzaakte. In cassatie is de vraag aan de orde of de uitzendkracht voor de toepassing van het subrogatieverbod van art. 7:962 lid 3 BW dient te worden aangemerkt als een persoon die in dienst staat tot dezelfde werkgever als werknemer. Rechtbank en hof hadden de vraag bevestigend beantwoord. De Hoge Raad oordeelt echter dat uit de wetsgeschiedenis volgt dat de wetgever de voorkeur heeft gegeven aan een limitatieve opsomming van duidelijk afgebakende uitzonderings-categorieën boven een meer open geformuleerde maatstaf. Aangenomen moet worden aangenomen dat de wetgever een formeel-juridisch begrip ‘werkgever’ in art. 7:962 lid 3 BW voor ogen heeft gestaan, nu dit formele begrip scherp is omlijnd en ziet op relaties die in het algemeen duurzaam zijn. Daaraan staat niet in de weg dat de wetgever zich bij deze bepaling heeft laten leiden door de vrees dat arbeidsverhoudingen verstoord zouden raken als gevolg van verhaal van de verzekeraar. Deze beweegreden ziet immers op het scheppen van de uitzonderingspositie voor werknemers van dezelfde werkgever, en rechtvaardigt niet om de uitzondering ruim uit te leggen zodat die ook arbeidsverhoudingen omvat die naar hun aard minder duurzaam zijn.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: ook billijkheidscorrectie voor regresnemer

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:206
 • HD 200.069.147_01

Regres door zorgverzekeraar voor ziektekosten bromfietser. Het hof stelt vast dat de chauffeur van een taxibusje plotseling en abrupt en zonder verkeersnoodzaak heeft geremd en daarmee een verkeersfout heeft gemaakt. Er is sprake van eigen schuld van de bromfietser, die te dicht achter het taxibusje reed, met een snelheid van in ieder geval 35 km, zodat hij niet meer kon remmen en achterop het busje is gereden met ernstig letsel tot gevolg. Het hof oordeelt dat het verkeersgedrag van de bromfietser voor 60% en dat van de chauffeur van het taxibusje voor 40% aan het ongeval heeft bijgedragen. Het hof oordeelt –anders dan de rechtbank- dat ook aan de regresnemende zorgverzekeraar een beroep op de billijkheidcorrectie toekomt. Op grond van het arrest van de Hoge Raad van 5 december 1997, NJ 1998, 400, waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de billijkheidscorrectie ook bij een regresvordering mogelijk is en niet is beperkt tot bijzondere omstandigheden, is er naar het oordeel van het hof hier geen aanleiding om de billijkheidscorrectie ten aanzien van de zorgverzekeraar niet toe te passen. 65%-35% na toepassing billijkheidscorrectie.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: regres op uitzendkracht voor letselschade van werknemer stuit af op regresverbod van art 7:962 lid 3 BW

 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2013:3717
 • 200.124.151-01

Eenzijdig auto-ongeval, veroorzaakt door uitzendkracht die werkzaamheden verricht voor bestratingbedrijf, waarbij werknemer van dat bestratingbedrijf gewond raakt. De zorgverzekeraar vergoedt de zorgkosten van de werknemer en neemt regres op de uitzendkracht. Het hof oordeelt, evenals de rechtbank, dat onder de door de wetgever gekozen bewoordingen in art 7:962 lid 3 BW “degene die in dienst staat tot dezelfde werkgever als de verzekerde” niet alleen de collega met een dienstverband moet worden verstaan maar ook de collega die is ingeleend.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: zorgverzekeraar heeft regres op reisorganisatie voor letsel door val in gat

 • Hof Den Haag
 • BZ2376
 • 200.029.749/01

Benadeelde is tijdens reis in Zuid-Afrika in gat naast bed & breakfast gevallen en heeft zwaar letsel opgelopen. De zorgverzekeraar neemt regres op de reisorganisatie.1. Het hof oordeelt dat de zorgverzekeraar regresrecht heeft. De zorgverzekeraar is gesubrogeerd en het hof is van oordeel dat er geen goede grond is de vordering anders te bezien dan die van de verzekerde zelf, omdat de zorgverzekeraar geen reiziger als bedoeld in art. 7:500 is; beroep op ratio van art. 6:197 BW afgewezen. 2. Het hof acht de bed & breakfast en daarmee de reisorganisatie aansprakelijk wegens het niet waarschuwen voor het gat. 3. Geen eigen schuld benadeelde. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen slachtoffers en regresnemers. Feit dat de Hoge Raad dit o.a. in zijn arrest van 28 februari 1992, NJ 1993, 566 (IZA/Vrerink) wel deed maakt dit niet anders.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: beperking regresrecht van art. 7:962 lid 3 BW geldt niet t.a.v. stagiaire

 • Rechtbank Groningen
 • BY7716
 • 126486/HA ZA 11-427

Leerling- dierverzorger loopt letsel op bij bedrijf waar hij stage loopt, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is ex art. 7:658 BW. Heeft zorgverzekeraar regresrecht of geldt de beperking van art. 7:962 lid 3 BW (= geen regres op gezinsleden, werkgever etc)? De rechtbank oordeelt dat de uitzonderingsbepaling van lid 3 beperkt moet worden uitgelegd. De rechtbank . De rechtbank acht hierbij doorslaggevend dat lid 3 regres uitsluit voor relaties die in de regel duurzaam zijn: betrokkenen moeten met elkaar verder en dienen niet telkenmale te worden herinnerd aan de gebeurtenis die schade heeft veroorzaakt. Bij een stage-overeenkomst ontbreekt per definitie het duurzame element. De zorgverzekeraar kan volgens de hoofdregel van art 7:962 lid 1 BW regres nemen op de werkgever.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: subrogatie-uitsluiting van art. 7:962 lid 3 BW (collega-verweer) geldt ook jegens ingeleend personeel

 • Rechtbank Amsterdam
 • BY7234
 • 514340/HA ZA 12-431

Zorgverzekeraar neemt regres op veroorzaker ongeval. Benadeelde en veroorzaker waren feitelijk bij hetzelfde bestratingsbedrijf; benadeelde was in dienst en veroorzaker was ingeleend door uitzendbureau. De rechtbank stelt voorop dat de tekst van art. 7:962 lid 3 BW geen onderscheid maakt tussen formele en materiële werkgevers en overweegt dat in algemene zin gesproken wordt van “degene die in dienst staat tot dezelfde werkgever”. Mede gelet op de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt, bestaat naar het oordeel van de rechtbank geen aanleiding om de reikwijdte van de woorden “in dienst tot” zo beperkt uit te leggen, dat iemand die door tussenkomst van een uitzendbureau bij dezelfde werkgever werkzaam is als de verzekerde, daar niet onder zou vallen. De rechtbank komt tot het oordeel dat veroorzaker in dienst stond tot dezelfde werkgever als benadeelde, zodat de zorgverzekeraar niet in de rechten van benadeelde kan subrogeren.

Lees verder

Jurisprudentie

HR: subrogatie: beperking verhaalsrecht art. 7:692 lid 3 BW geldt ook tegen medeschuldenaren

 • Hoge Raad
 • BX5880
 • 12/00396

Ongeval met twee auto’s; beide bestuurders hebben schuld aan het ontstaan van het ongeval. De inzittenden van auto 1 (echtgenote en zoon van bestuurder van auto 1) raken gewond; de zorgverzekeraar neemt regres op bestuurder auto 2. (O.g.v. art 7:692 lid 3 BW heeft de zorgverzekeraar geen vorderingsrecht op de echtgenoot/vader.) Kan de zorgverzekeraar de volledige schade op bestuurder 2 verhalen of slechts onder aftrek van het gedeelte dat bestuurder 1 in zijn onderlinge verhouding met bestuurder 2 aangaat. De Hoge Raad oordeelt dat de zorgverzekeraar slechts voor een deel regresrecht heeft. Indien zou worden geoordeeld dat de zorgverzekeraar de schade volledig op bestuurder 2 zou kunnen verhalen, zou dat immers meebrengen dat deze – o.g.v art. 6:102 lid 1 jo art. 6:101 lid 1 BW – langs indirecte weg alsnog regres zou kunnen nemen op de echtgenoot/vader.

Lees verder

Jurisprudentie

2012 Hof: Geen regres op basis van 83 b Zfw (oud), geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid van de werkgever.

 • Hof Den Haag
 • BY0811
 • 200.020.080/01

Werknemer valt tijdens werk 3,5 meter naar beneden. Eiser stelt dat het ongeval te wijten is aan bewuste roekeloosheid van de werkgever. De werkgever had gelet op de situatie rekening moeten houden met de mogelijk dat de werknemer ernstig letsel zou oplopen. Zij heeft niettemin nagelaten voorzorgsmaatregelen te treffen. Het hof is van oordeel dat er bij de werkzaamheden inderdaad sprake was van valgevaar, maar dat het ontbreken van voldoende veiligheidsvoorzieningen niet leidt tot bewuste roekeloosheid in de zin van art. 83b Zfw (oud)

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: regresvordering zorgverzekeraar op hoofdelijk aansprakelijke veroorzaker voor 100% toegewezen, ondanks beperking van art. 7:962 lid 3 BW

 • Hof Arnhem
 • BR6589
 • 200.073.554

Vrouw en kind raken gewond door ongeval waarvoor echtgenoot (resp. vader) en geïntimeerde in gelijke mate aansprakelijk zijn. Zorgverzekeraar Menzis neemt ex art. 6:102 BW regres op geïntimeerde (diens diens verzekeraar Interpolis). Het hof oordeelt dat vast staat dat de slachtoffers hun gehele schade naar keuze zouden kunnen verhalen op geïntimeerde of de echtgenoot, die hoofdelijk verbonden zijn. Zij hebben dus (ook) een vordering van 100% van de schade op geïntimeerde. Het is in die vordering dat Menzis is gesubrogeerd. Dat betekent dat ook Menzis de gehele schade op Interpolis c.s. kan verhalen. Dat Menzis op grond van art. 7:962 lid 3 BW zelf niet de mogelijkheid heeft de schade (ook) op de echtgenoot te verhalen, doet daaraan niet af. (Door de rechtbank was vordering voor 55% toegewezen en voor het overige afgewezen.)

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: regresvordering zorgverzekeraar op hoofdelijk aansprakelijke veroorzaker voor 100% toegewezen, ondanks beperking van art. 7:962 lid 3 BW

 • Hof Arnhem
 • BR6589
 • 200.073.554

Vrouw en kind raken gewond door ongeval waarvoor echtgenoot (resp. vader) en geïntimeerde in gelijke mate aansprakelijk zijn. Zorgverzekeraar Menzis neemt ex art. 6:102 BW regres op geïntimeerde (diens diens verzekeraar Interpolis). Het hof oordeelt dat vast staat dat de slachtoffers hun gehele schade naar keuze zouden kunnen verhalen op geïntimeerde of de echtgenoot, die hoofdelijk verbonden zijn. Zij hebben dus (ook) een vordering van 100% van de schade op geïntimeerde. Het is in die vordering dat Menzis is gesubrogeerd. Dat betekent dat ook Menzis de gehele schade op Interpolis c.s. kan verhalen. Dat Menzis op grond van art. 7:962 lid 3 BW zelf niet de mogelijkheid heeft de schade (ook) op de echtgenoot te verhalen, doet daaraan niet af. (Door de rechtbank was vordering voor 55% toegewezen en voor het overige afgewezen.)

Lees verder